Algemeen

Even voorstellen: Noor Visser

Even voorstellen: Noor Visser

Toen ik in 2015 voor mijn studie sociale geografie een onderwerp moest kiezen voor een onderzoeksproject, koos ik voor het onderwerp 'visserij op de Noordzee'. Hoewel mijn naam natuurlijk anders doet vermoeden, was dat een opvallende keuze: ik wist niks over visserij en kende ook niemand die in de visserij werkte. Daar kwam al gauw verandering in.

Lees verder

Interessant gesprek met Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor Groen Links

Interessant gesprek met Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor Groen Links

Een goed geïnformeerd parlement neemt op feiten gebaseerde beslissingen. Dat vindt VisNed heel belangrijk. Daarom maakten Geert Meun en Pim Visser graag gebruik van de uitnodiging van Suzanne Kröger, de nieuwe visserijwoordvoerder van Groen Links om nader kennis te maken.

Lees verder

Noordzee AC maakt zich 4x zorgen

Noordzee AC maakt zich 4x zorgen

NSAC maakt zich zorgen om invoering aanlandplicht
De invoering van de aanlandplicht is een zaak voor de lidstaten rond de Noordzee. Die worstelen daarmee. Maar de tijd dringt. De Noordzee-adviesraad (NSAC) - een samenwerking van Visserijorganisaties en NGO's - draagt steeds gegevens aan, maar we constateren dat de lidstaten een beetje de boel de boel dreigen te laten.

Lees verder

Financiers van NGO's kijken in de VisNed keuken

Financiers van NGO's kijken in de VisNed keuken

NGO’s zijn voor hun financiering aangewezen op grote geldschieters. Dat zijn de goede doelenfondsen uit binnen- en buitenland. VisNed is van mening dat die financiers ook over de ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de visserijsector geïnformeerd moeten worden.

Lees verder

Meepraten over marktontwikkelingen in de Markt Adviesraad

Meepraten over marktontwikkelingen in de Markt Adviesraad

Over de markt in de visserijsector wordt nu gesproken in de MAC, de markt Adviesraad. Dit keer aandacht voor onder andere de Pap’s, Importvrije platvis, wegen bij aanlanding en opslag in ijswater.

Lees verder

Verdere uitbouw van

Verdere uitbouw van "Vist Ik Het Maar" van start

De wereld van informatievoorziening is constant in beweging. In de visserijsector verandert er ook veel en snel. De oude manieren van informeren hebben afgedaan. Websites, YouTube, Facebook en Twitter zijn de geëigende kanalen geworden. Zelf lespakketten samenstellen toegesneden op specifieke groepen leerlingen en die laten downloaden is het moderne leren geworden. Maar ook moet het brede publiek of dieper geïnteresseerden bediend kunnen worden. Dat gaat de komende drie jaar gebeuren in de verdere uitbouw van het project Vist Ik Het Maar.

Lees verder

Sportvisserij en NetVISwerk: beter goede buren dan verre vrienden

Sportvisserij en NetVISwerk: beter goede buren dan verre vrienden

Het wordt steeds drukker in onze achtertuin. Vroeger waren beroepsvissers de gebruikers van de Noordzee bij uitstek, maar dat is al lang niet zo. Ook in visserijland verandert er veel. In Europa wordt de rol van recreatieve en van zgn. ‘kleinschalige’ visserij steeds belangrijker. Daarom stelt VisNed de toenadering vanuit en de contacten met Sportvisserij Nederland en met NetVISwerk zo op prijs.

Lees verder

Misverstanden in Denemarken vragen om goed overleg

Misverstanden in Denemarken vragen om goed overleg

In het afgelopen jaar zijn er een aantal misverstanden en incidenten in Denemarken voorgevallen. Omdat wij als Nederlandse vissers in Deense wateren te gast zijn, willen we deze incidenten voorkomen.

Lees verder

Europees project SUMARiS voor duurzaam beheer van roggen en vleten

Europees project SUMARiS voor duurzaam beheer van roggen en vleten

Sinds het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid mogen aangelande roggen, met afmetingen die niet aan de verkoopvoorwaarden voldoen, niet worden verkocht. Om op deze problematiek in te spelen heeft de Franse visserijorganisatie FROM Nord in juli 2017 een Europees project gelanceerd om een duurzaam en grensoverschrijdend beheer voor de roggenbestanden te realiseren. VisNed is geassocieerd partner in dit project.

Lees verder

LIFE: PO systeem is 'Fishy Business'

LIFE: PO systeem is 'Fishy Business'

De NGO Low Impact Fishers of Europe (LIFE) is voorstander van kleinschalige visserij. In een pamflet kwalificeren zij het PO-systeem als een ‘Fishy Business”: een stinkend zaakje. Een regelrechte aanval op de manier waarop in lidstaten visrechten worden toegedeeld, die over de rug van de PO’s wordt ingezet!

Lees verder

Visserijraad quota 2018; tevredenheid overheerst

Visserijraad quota 2018; tevredenheid overheerst

Tijdens de Visserijraad in Brussel is vanmorgen, woensdag 13 december, overeenstemming bereikt over de visserijmogelijkheden in 2018. VisNed is al met al tevreden met de uitkomst. Niet alleen is de belangrijke gecombineerde TAC 2018 voor Tarbot en Griet substantieel verhoogd, ook wordt deze TAC dit jaar nog tussentijds verhoogd. Verder is de korting bij Tong 2018 beperkt gebleven. VisNed is blij met de manier waarop minister Carola Schouten met haar team de belangen van de Nederlandse visserijsector succesvol behartigd.

Lees verder

ILT overleg over praktische zaken en functioneren KIWA

ILT overleg over praktische zaken en functioneren KIWA

Enkele malen per jaar is er structureel overleg met het visserijteam van ILT vanuit de Sectorraad. Een volle agenda met gevarieerde onderwerpen, variërend van Bemanningsleden uit Azië tot ballastwater.

Lees verder

Nog meer Italianen aan Nederlandse Schol

Nog meer Italianen aan Nederlandse Schol

Nu La Squadra Azzura, het Italiaanse voetbalelftal, is uitgeschakeld voor het WK voetbal treurt het hele land. Maar dat is niet nodig.

Lees verder

Workshop over Europese Controleverordening

Workshop over Europese Controleverordening

In Brussel is op 16 november door de Europese Commissie (EC) een workshop georganiseerd over de in Europa geldende Controleverordening. Het lijkt erop dat toezicht en bureaucratie verder toe gaan nemen. Namens VisNed was Geert Meun aanwezig.

Lees verder

VisNed legt belangrijke aandachtpunten visserij aan Minister Schouten voor

VisNed legt belangrijke aandachtpunten visserij aan Minister Schouten voor

Voorafgaand aan de innovatie-dag bij ABN-AMRO op zaterdag 11 november heeft Minister Schouten kort kennis gemaakt met haar gesprekspartners in het Bestuurlijk Overleg visserij. Voor VisNed was dat met directeur Pim Visser. Hij benadrukte nogmaals dat VisNed blij was met de aandacht voor visserij in het Regeerakkoord en met het feit dat er een ‘eigen’ Ministerie van LNV is (waarbij VisNed de ‘V’ stiekem als ‘Visserij’ invult).

Lees verder

ICES-studie: TAC voor tarbot en griet kan flink omhoog!

ICES-studie: TAC voor tarbot en griet kan flink omhoog!

Heel goed nieuws uit Kopenhagen. Deze week kwam ICES met de resultaten van de benchmark over de Noordzee-stock tarbot naar buiten. De toestandsbeoordeling van tarbot wordt aanzienlijk in positieve zin bijgesteld. Dit leidt ook tot een aanzienlijke stijging van de vangstmogelijkheden.

Lees verder

Jaarvergadering Visserijvereniging Zuidwest: Endosco-pisch onderzoek belangrijk preventiemiddel

Jaarvergadering Visserijvereniging Zuidwest: Endosco-pisch onderzoek belangrijk preventiemiddel

Door endoscopisch onderzoek worden storingen in een heel vroeg stadium opgelost en kan erger voorkomen worden. Dat stelde Kees Roos van RDA Shiptech tijdens de jaarvergadering van de visserijvereniging Zuidwest in Stellendam. Hij liet heel wat foto’s met (voor)beelden zien wat endoscopisch onderzoek had opgeleverd.

Lees verder

LNV-minister Carola Schouten komt naar de Landelijke  innovatiedag Vis- en Aquacultuur.

LNV-minister Carola Schouten komt naar de Landelijke innovatiedag Vis- en Aquacultuur.

Vanaf deze plek doen we een laatste oproep aan vissers zich aan te melden voor de Landelijke Innovatiedag Vis- en Aquacultuur die volgende week zaterdag 11 november plaats gaat vinden. Iedereen die betrokken is bij vis, schaal- en schelpdieren is van harte uitgenodigd. Daarbij kunnen vissers uiteraard niet ontbreken.

Lees verder

Noordzee-Adviesraad en ICES onderzoeken betere samenwerking

Noordzee-Adviesraad en ICES onderzoeken betere samenwerking

Deze week werd in het hoofdkwartier van ICES in Kopenhagen een tweedaagse bijeenkomst gehouden over de vraag hoe de Noordzee-Adviesraad effectiever kan samenwerken met ICES, de internationale club van visserijbiologen. Hoewel de wil er aan beide kanten is, blijkt dat nog niet eenvoudig te realiseren. Steeds meer partijen oefenen invloed uit op het beheer van de zeeën. Het gaat niet alleen om de single-stock-beoordeling, maar uiteraard ook over welke impact het menselijk handelen heeft op het Ecosysteem. Ook de invloed van NGO’s in het besluitvormingsproces blijft toenemen.

Lees verder

'Fake-news' van WNF en CBS over bodemberoering

'Fake-news' van WNF en CBS over bodemberoering

Veel publiciteit na ‘broddelwerk’ van het CBS en het Wereld Natuur Fonds (WNF) bij de publicatie over het verdwijnen van 30% van de bodemdieren op de Noordzee.

Lees verder

VisNed heet nieuwe minister van harte welkom

VisNed heet nieuwe minister van harte welkom

De afgelopen jaren heeft VisNed ingezet op het bouwen aan vertrouwen in de visserijsector. We zijn blij dat dat niet onopgemerkt is gebleven. Dat vertrouwen heeft geresulteerd in aandacht voor visserij in het regeerakkoord. Sterker nog, als vertegenwoordiger van Vissers met Toekomst kunnen wij ons voorlopig aansluiten bij het motto van dit kabinet: ‘vertrouwen in de toekomst.’ Dat we als agrisector een eigen Ministerie met een eigen Minister krijgen sterkt dat vertrouwen. Dat betekent immers dat de onderwerpen Landbouw, Visserij, Voedsel en Natuur elke vrijdag aan de vergadertafel in de Trêveszaal aan bod zullen komen.

Lees verder

Afslagen en PO’s maken stappen op weg naar eigen controlesysteem

Afslagen en PO’s maken stappen op weg naar eigen controlesysteem

Na het opheffen van de Productschappen ging de controle op Handelsnormen (lengteklassen en versheid) over naar de NVWA en verdween de controle op PO-maatregelen stilzwijgend. De NVWA beëindigde de controles en toen moest de sector het zelf oplossen. Inmiddels is de overgang naar een nieuwe opzet van die controles in volle gang. Daarin wordt ook de opzet van een calamiteitenplan meegenomen. De recente ontwikkelingen in de pluimveesector tonen de noodzaak voor zo’n plan nadrukkelijk aan.

Lees verder

Markt Adviesraad zet in op opslaan van vis in ijswater

Markt Adviesraad zet in op opslaan van vis in ijswater

De afgelopen dagen vergaderde de Markt Adviesraad (MAC) in Brussel: In de MAC zijn drie werkgroepen actief rondom de thema’s aanvoerzaken, handelszaken en consumentenzaken. In de werkgroep consumentenzaken was het opslaan van vis in (eigen) water een gespreksonderwerp. Officieel mag dat niet. Aan boord kan het nog, omdat het in de afslag in kisten gestort wordt, maar daarna mag de vis officieel niet in water worden bewaard. Samen met de Nederlandse visverwerkers heeft VisNed daartegen fel geprotesteerd.

Lees verder

VisNed schakelt VNO-NCW in voor behoud BTW-nultarief voor garnalenvisserij

VisNed schakelt VNO-NCW in voor behoud BTW-nultarief voor garnalenvisserij

In het pakket Belastingplan 2018 staat een voorstel voor aanpassing tariefbepalingen omzetbelasting met betrekking tot zeeschepen. Voor de levering en bevoorrading en voor diensten met betrekking tot die schepen (waaronder vissersvaartuigen) geldt het BTW-nultarief. De regering, hierop gewezen door de Europese Commissie, stelt voor de bestaande regeling aan te passen en deze regeling alleen nog toe te passen voor vaartuigen die meer dan 90 % op “volle zee” opereren, waarbij onder “volle zee” wordt verstaan: alle zeegebieden buiten de 12-mijlszone van een land.

Lees verder

Vijf sterke punten in het regeerakkoord!

Vijf sterke punten in het regeerakkoord!

De actieve inzet van VisNed en het intensief contact met de Tweede Kamer en de visserijspecialisten van de 4 partijen heeft zijn effect gesorteerd. VisNed is verheugd dat aandacht geschonken wordt aan de belangrijkste onderwerpen binnen de visserijsector: Aanlandplicht, Brexit, Pulsvergunningen, Ruimtelijke Ordening en Innovatie. Dit zijn de vijf belangrijkste punten:

Lees verder

VisNed heet nieuwe minister van harte welkom

VisNed heet nieuwe minister van harte welkom

De afgelopen jaren heeft VisNed ingezet op het bouwen aan vertrouwen in de visserijsector. We zijn blij dat dat niet onopgemerkt is gebleven. Dat vertrouwen heeft geresulteerd in aandacht voor visserij in het regeerakkoord. Sterker nog, als vertegenwoordiger van Vissers met Toekomst kunnen wij ons voorlopig aansluiten bij het motto van dit kabinet: ‘vertrouwen in de toekomst.’ Dat we als agrisector een eigen Ministerie met een eigen Minister krijgen sterkt dat vertrouwen. Dat betekent immers dat de onderwerpen Landbouw, Visserij, Voedsel en Natuur elke vrijdag aan de vergadertafel in de Trêveszaal aan bod zullen komen.

Lees verder

Europese Associatie van Producentenorganisatie: zoektocht naar sterke toekomstbestendige organisatie

Europese Associatie van Producentenorganisatie: zoektocht naar sterke toekomstbestendige organisatie

In de vorige week vrijdag in Knokke-Heist gehouden algemene jaarvergadering van de Europese Associatie van Producentenorganisaties in de Europese Unie (EAPO) is uitgebreid stil gestaan bij de vraag hoe de Europese visserijorganisaties het beste de belangen van de vissers kunnen behartigen. Eenheid is meer dan dringend gewenst.

Lees verder

Minister Kamp van EZ pleit voor demping korting schol-TAC 2018

Minister Kamp van EZ pleit voor demping korting schol-TAC 2018

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad op 9 en 10 oktober in Luxemburg zal Minister Henk Kamp aangeven niet akkoord te gaan met de bij schol voorgestelde korting van 36%.

Lees verder

Zienswijze KRM: onvoldoende informatie!

Zienswijze KRM: onvoldoende informatie!

In de volgende cyclus van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) komt met name de actualisatie van de beoordeling van de milieudoelen aan de orde. Deze moet medio 2018 afgerond zijn. Stakeholders konden een zienswijze op de actualisatie in dienen. VisNed vindt de aangeleverde informatie onvoldoende voor een degelijke en volwaardige stakeholderconsultatie.

Lees verder

VisNed nu actief lid van VNO NCW

VisNed nu actief lid van VNO NCW

Vlak voor de zomer heeft VisNed het lidmaatschap werkgeversorganisatie VNO NCW aangevraagd. Vorige week ontvingen we de officiële papieren ter bevestiging van het lidmaatschap en zijn we meteen uitgenodigd voor een aantal bijeenkomsten. Ook is VisNed lid geworden van de Brexit task force.

Lees verder

Ondersteuning visserij vanuit Provincies en Gemeenten

Ondersteuning visserij vanuit Provincies en Gemeenten

De afgelopen jaren heeft VisNed de contacten met het Bestuurlijke Platform Visserijgemeenten (BPV) aangehaald. Dat heeft goed gewerkt. De verbeterde contacten zijn nuttig en in de praktijk ook effectief om de lobby te ondersteunen.

Lees verder

Verwachting voor de Visserij: The Perfect Storm in aantocht

Verwachting voor de Visserij: The Perfect Storm in aantocht

Recentelijk heeft de Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren (NWWAC) in Dublin overlegd. Eén van de aanwezigen sprak van een ‘Perfect Storm’ die nadert, nu in de visserij straks de 3 depressies tegelijkertijd aan de orde komen: Aanlandplicht, herziening Gemeenschappelijk Visserijbeleid en Brexit. Een situatie die op de visserij veel invloed zal hebben.

Lees verder

VisNed stelt wetenschappers nieuwe vragen om beperking vangstmogelijkheden in 2018 af te wenden

VisNed stelt wetenschappers nieuwe vragen om beperking vangstmogelijkheden in 2018 af te wenden

VisNed heeft zich de afgelopen weken voorbereid op het onderhandelingsseizoen over de vangstmogelijkheden voor volgend jaar. Elk najaar worden de vangstmogelijkheden voor het volgende jaar immers vastgesteld. Dit jaar begon de aanloop daarnaartoe met een bommetje: de publicatie van de ICES adviezen eind juni, waarin - ondanks het feit dat er nog nooit zoveel schol in de zee zat als nu – geadviseerd wordt de vangstmogelijkheden te beperken.
Het uitgangspunt voor het vaststellen van de vangstmogelijkheden - daarover zijn overheid, NGO’s en vissers het eens - vormen de wetenschappelijke adviezen. Maar: wetenschappers geven in de regel alleen antwoord op vragen die aan hen worden voorgelegd. VisNed is van mening dat een aantal essentiële vragen niet is gesteld. Daarom heeft VisNed zelf extra vragen geformuleerd en voorgelegd aan de Wageningse wetenschappers. We verwachten daarop binnen 2 weken antwoord. Wij rekenen erop dat deze antwoorden voldoende relevante informatie opleveren om af te kunnen wijken van het nu afgegeven advies.

Lees verder

Geert de Groote volgt Urbain Wintein op als voorzitter Belgische Rederscentrale

Geert de Groote volgt Urbain Wintein op als voorzitter Belgische Rederscentrale

Nadat hij met zijn Rederij Seabird eind juli zijn vaartuig Z 121 “Deborah” had verkocht, besliste Urbain Wintein dat het tijd was om na 10 jaar voorzitterschap van de Belgische belangenorganisatie en Producenten-organisatie Rederscentrale de fakkel over te dragen. Tijdens de afgelopen maandag gehouden vergadering van de Raad van Bestuur van de Rederscentrale werd Geert De Groote van de Rederij Aris (Z 98 Op hoop van Zegen) verkozen als nieuwe voorzitter.

Lees verder

Presentatie visserij met TX1 en EMK op Wereldhavendagen smaakt naar meer in 2018!

Presentatie visserij met TX1 en EMK op Wereldhavendagen smaakt naar meer in 2018!

De Wereldhavendagen in Rotterdam is een publieksevenement van jewelste. Enkele honderdduizenden mensen bezoeken de Maasstad om zich onder te dompelen in alles wat ‘maritiem’ is. Vanuit het verleden, in het heden en met een visie op de toekomst. VisNed en EMK sloegen de handen ineen om met een deel van die mensenmassa in gesprek te komen over de goede boodschap van de innovatieve duurzame visserij. En dat lukte uitstekend!

Lees verder

VisNed en Franse visserijorganisaties gaan intensiever samen optrekken

VisNed en Franse visserijorganisaties gaan intensiever samen optrekken

Donderdag 24 augustus spraken Pim Visser, Geert Meun en de goed Franssprekende Jurgen Batsleer in Stellendam met bestuurders van de visserijorganisaties in het Noorden van Frankrijk en Normandië. Er werd gesproken over Brexit, Gesloten Gebieden, Aanlandlicht en Pulsvisserij. Ondanks de taalbarrière was er wederzijds begrip en erkenning dat we meer en intensiever samen moeten optrekken. Omdat we dan (samen) sterker staan! Na het Brexitgesprek in Brussel, dat eind april op initiatief van de Gemeente Urk was georganiseerd, is er een goed contact ontstaan met de Fransen.

Lees verder

EMK en VisNed slaan handen ineen bij publieksvoorlichting

EMK en VisNed slaan handen ineen bij publieksvoorlichting

Vraag een gemiddelde Nederlander over de visserij, en je krijgt te horen dat de Noordzee wordt (of is) leeggevist. Weinig mensen weten hoe goed ons duurzaam visserijbeheer de afgelopen jaren heeft gewerkt. En nog minder mensen weten iets over innovatie in duurzaamheid. En dat Fishing for Litter een groot succes is. Tegelijkertijd voelen veel Nederlanders een grote be-trokkenheid bij de Noordzee. Dat blijkt wel uit de Beach Clean-Up-tour, die veel betrokken burgers op de been bracht. Het wordt tijd om deze betrokken burgers meer over onszelf te vertellen. Dat gaat helpen bij het kweken van begrip.

Lees verder

Inloggen