Belangenbehartiging: Algemeen

Politiek, beleid en maatschappelijke ontwikkeling

VisNed is betrokken bij specifieke beleidsthema's, zoals visserijbeleid, natuurbeleid en ruimtelijke ordening op zee. Daarnaast houden we ons echter ook bezig met algemene onderwerpen, zoals promotie en informatie. Zo zijn we te vinden op diverse visserijdagen en beurzen, maar ook op de Wereldhavendagen in Rotterdam. Daarnaast organiseren we regelmatig gastlessen, lezingen en bijeenkomsten met studenten, leden van het Europarlement of belanghebbenden op de Noordzee. 

Op deze een selectie van onze betrokkenheid bij brede maatschappelijke ontwikkelingen, politiek en sectorpromotie. 

AO visserij in de Tweede Kamer

AO visserij in de Tweede Kamer

Afgelopen maandag voerde de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) over visserij met Minister Schouten. Er was veel aandacht voor de illegale acties van Greenpeace, het Noordzeeakkoord, IJsselmeer, paling en het doden van gevangen vis.

Lees verder

Aanvullende maatregelen kabeljauwherstel

Aanvullende maatregelen kabeljauwherstel

Er gelden in de Noordzee en het Skagerak voor de visserij op kabeljauw extra beschermingsmaatregelen in de vorm van gesloten gebieden. Er zijn door de Europese Commissie criteria opgesteld onder welke omstandigheden toch in deze gebieden gevist mag worden. RVO heeft hierover brieven gestuurd aan betreffende vaartuigen.

Lees verder

Overeenstemming over Flyshootvisserij in het Kanaal

Overeenstemming over Flyshootvisserij in het Kanaal

Ongeveer een jaar is er gesproken over beheermaatregelen voor de visserij met Flyshoot in het Engels Kanaal. Afgelopen maandag is er tussen visserijvertegenwoordigers uit de vier betrokken landen een akkoord bereikt dat gekenmerkt kan worden als een belangrijke stap voor een duurzaam beheer van de bestanden waarop gevist wordt. VisNed is heel blij met deze belangrijke stap waarbij de internationale visserijsector zelf het voortouw heeft genomen.

Lees verder

Informatiebijeenkomst Urk C188-verdrag

Informatiebijeenkomst Urk C188-verdrag

Met de inwerkingtreding van het nieuwe C188-verdrag komt er nogal wat nieuwe regelgeving op de visserijvloot af. Op alle havens worden informatiebijeenkomsten belegd, PO West en PO Wieringen zijn al geweest. De leden van PO Urk zijn op 31 oktober aan de beurt.

Lees verder

Actie Greenpeace breed afgekeurd

Actie Greenpeace breed afgekeurd

Zowel vanuit de visserijsector als vanuit politiek en overheid is zwaar afkeurend gereageerd op de illegale actie van Greenpeace, waarbij zij stenen hebben gestort op de Doggersbank. Deze stenen kunnen voor vissers grote gevaren met zich meebrengen. 

Lees verder

Vispromotie in roerige tijden

Vispromotie in roerige tijden

Enkele keren per jaar komt het bestuur van het Visbureau bijeen met Agnes Leewis (directeur) af te stemmen over vispromotie. Daar was deze keer voor het eerst de vertegenwoordiger van de visdetaillisten bij, deze branche is ook toegetreden tot het Visbureau. De gevolgen van de pandemie stonden prominent op de agenda.

Lees verder

Beheer zeebaars intensief besproken

Beheer zeebaars intensief besproken

Ondanks de spanningen binnen de Adviesraden over de relatie met en opstelling van NGO’s (zie elders in deze nieuwsbrief) werd er deze week binnen de Noordwestelijke wateren Adviesraad (NWWAC) gelukkig ook nog over visserijgerelateerde zaken gesproken.

Lees verder

Schriftelijk Overleg tussen 2e Kamer en Minister Schouten

Schriftelijk Overleg tussen 2e Kamer en Minister Schouten

Ter voorbereiding op de Raad van Landbouw en Visserij ministers op 21 en 22 september 2020, heeft Minister Schouten de agenda naar de Tweede kamer. Daarop reageerden de Kamerleden vooral met landbouw-, maar zeker, ook met visserijgerelateerde vragen. Zo stelde het CDA bijvoorbeeld vragen bij de belastingvrije import van goedkope scholvervangers.

Lees verder

Winst in kottersector meer dan gehalveerd

Winst in kottersector meer dan gehalveerd

Het resultaat in de kottersector is van 48 miljoen Euro in 2018, naar maximaal 20 miljoen Euro gezakt in 2019. Voor 2020 zijn de vooruitzichten ook slecht, waarbij bovenop de economische resultaten en COVID-19, de Brexit, het verlies van visgronden en bemanningsproblemen de toekomst van de sector op het spel zetten. 

Lees verder

Milieuorganisaties dreigen met opblazen van samenwerking

Milieuorganisaties dreigen met opblazen van samenwerking

Milieuorganisaties betrokken bij de Europese adviesraden hebben een brief gestuurd aan de nieuwe Directeur-Generaal van DG Mare Europese Commissie waarin zij hun ongenoegen over het functioneren van de adviesraden kenbaar maken met daaraan gekoppeld het opzeggen van het lidmaatschap. Hiermee leggen zij een bom onder het belangrijke werk van deze overleg- en adviesorganen.

Lees verder

Op Prinsjesdag in gesprek met Minister Schouten

Op Prinsjesdag in gesprek met Minister Schouten

Minister Carola Schouten (LNV) startte Prinsjesdag 2020 met koffie en een goed gesprek met een breed gezelschap jongeren onder de 30 jaar, werkzaam in de landbouw, visserij en natuursector. Beleidsmedewerker Nathanaël Middelkoop was hier ook voor uitgenodigd en namens de visserij aanwezig.

Lees verder

Bezwaar VisNed tegen NVWA-facturen terecht

Bezwaar VisNed tegen NVWA-facturen terecht

De bezwaarschriftencommissie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het bezwaar van VisNed tegen de NVWA-facturen voor het in rekening brengen van keuringskosten positief beoordeeld. Het is nu aan de minister om dit oordeel van de commissie over te nemen of gemotiveerd daarvan af te wijken. VisNed verwacht  dat de minister verstandig is en het duidelijke advies volgt. De facturen worden dan ingetrokken en de in rekening gebrachte kosten terugbetaald.

Lees verder

Kanaal-werkgroep NWWAC bespreekt diverse visserijen

Kanaal-werkgroep NWWAC bespreekt diverse visserijen

Deze en ook de komende weken worden er in het kader van de Adviesraad voor Noordwestelijke Wateren (NWWAC) diverse vergaderingen belegd. Voor onze Fly shoot-visserij is met name van belang wat er gaande is in het Engelse Kanaal. 

Lees verder

Quotaverhogingen doorgevoerd

Quotaverhogingen doorgevoerd

Begin augustus heeft de Europese Commissie de uitvoeringsverordening gepubliceerd waarin opgenomen het overzicht van de hoeveelheden die in het kader van de Flexibiliteitsregeling aan de verschillende lidstaten zijn toegekend.

Lees verder

Hoge boetes voor doorkruisen veiligheidszone boorplatforms

Hoge boetes voor doorkruisen veiligheidszone boorplatforms

De laatste tijd vallen er nogal wat Transactievoorstellen bij vissers op de mat, vaak voor een ondoordacht passeren van een boorplatform, tarief € 4.100,00. Vissers roepen wij op alert te zijn, om onnodige kosten en ergernis te voorkomen.

Lees verder

Stremming sluis Kornwerderzand

Stremming sluis Kornwerderzand

Rijkswaterstaat informeerde VisNed over stremming en hinder voor de vaarweggebruiker als gevolg van werkzaamheden aan de bruggen van het Lorentzcomplex bij Kornwerderzand. Volgens de overheid  is dit nodig om de complexen in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen. 

Lees verder

Inschrijvingen visserijregister

Inschrijvingen visserijregister

Diverse visserijondernemers hebben de laatste tijd vragen gekregen over het bedrijfsmatig gebruik van een vaartuig dat in het Nederlands Register voor Vissersvaartuigen (NRV) staat ingeschreven. In deze communicatie wordt melding gemaakt van het voornemen om de registratie van het vaartuig door te halen. Voor VisNed is dit aanleiding om een verzoek bij RVO in te dienen om verwijdering uit het register achterwege te laten.

Lees verder

Aanmaningen NVWA

Aanmaningen NVWA

VisNed tekent sinds 2018 namens haar leden bezwaar aan tegen de door de NVWA verstuurde facturen voor de voedselveiligheidskeuring. In juni 2020 heeft hierover een hoorzitting bij de bezwaarcommissie plaats gevonden.

Lees verder

Ook in EU wateren extra maatregelen kabeljauw

Ook in EU wateren extra maatregelen kabeljauw

De maatregelen om kabeljauw te beschermen worden uitgebreid. Na Noorwegen komt ook de Europese Unie (EU) met gesloten gebieden. Deze gelden niet voor de boomkorvisserij.

Lees verder

VisNed publiceert Verkiezingsdocument TK2021

VisNed publiceert Verkiezingsdocument TK2021

VisNed is als grootste belangenbehartiger in de kottervisserij gericht op lobby, promotie, onderzoek en beleidsontwikkeling ten behoeve van haar leden. VisNed is landelijk en internationaal werkzaam en actief betrokken bij Europêche en EAPO. De visserij is complex en er zijn veel thema's die op de korte en middellange termijn aandacht vragen. Met oog op de Tweede Kamer verkiezingen in 2021, hebben wij een verkiezingsdocument opgesteld met daarin onze kernpunten voor de komende periode.

Lees verder

Nieuwsbrief zomerstop

Nieuwsbrief zomerstop

In verband met het zomerreces komt er over twee weken in principe geen nieuwsbrief uit. De eerstvolgende nieuwsbrief zal 21 augustus 2020 weer worden gepubliceerd. VisNed is uiteraard wel gewoon bereikbaar.

Lees verder

Online participeren verre van optimaal

Online participeren verre van optimaal

Iedereen wordt geraakt door de COVID-19 maatregelen. Overheidsprocessen lopen echter wel door, waarbij participatie online wordt vormgegeven. Hoewel iedereen zijn best doet, voelt belangenbehartiging via een chatfunctie in een webinar toch als een vorm van 'schijnparticipatie' en VisNed zet dan ook vraagtekens bij de wijze waarop stakeholderprocessen worden afgetikt hoewel echte interactie ontbreekt.

Lees verder

Platvis doet het goed, aldus ICES-adviezen 2021

Platvis doet het goed, aldus ICES-adviezen 2021

Vorige week presenteerde de Internationale Raad voor Onderzoek van de Zee (ICES) de vangstadviezen voor 2021. Hoewel er wat verschillen te zien zijn, kan over het algemeen gesteld worden dat de platvisbestanden in de Noordzee het goed blijven doen. Anders ligt het met kabeljauw, waar de zorgen groot blijven.

Lees verder

Vis uit Noordelijke EU wateren bijna 100% duurzaam

Vis uit Noordelijke EU wateren bijna 100% duurzaam

De Europese Commissie verwacht dat dit jaar 99% van de aanvoer uit de Baltische zee, Noordzee en Noordelijke wateren afkomstig is van duurzaam beheerde visserijen. De visbestanden die nog niet volgens MSY worden beheerd zijn vaak kleine bestanden. Prachtig nieuws, wat onder meer besproken werd tijdens de  Demersale werkgroep van de Noordzeeadviesraad (NSAC) onder leiding van de nieuwe voorzitter Caroline Gamblin.

Lees verder

Kennismaking nieuwe Directeur Generaal van DG MARE

Kennismaking nieuwe Directeur Generaal van DG MARE

Vorige week spraken de dagelijkse besturen van EAPO en Europêche met Charlina Vitcheva, de nieuwe Directeur Generaal van het DG voor Maritiem Zaken Visserij. De online bijeenkomst gaf de visserijvertegenwoordigers de gelegenheid om de actuele sleutelonderwerpen te bespreken.

Lees verder

Lokale en regionale overheden actief in de visserij

Lokale en regionale overheden actief in de visserij

VisNed is agenda-lid van het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) waarbinnen zestien gemeenten en vier provincies actief zijn. De regio heeft vaak een sociaaleconomisch belang bij de visserij, wat erg groot kan zijn, denk aan Urk of Groningen met de Noordelijke havens en werkgelegenheid gekoppeld aan de garnalenvisserij. 

Lees verder

Kamerbrief kottervisie

Kamerbrief kottervisie

Minister Schouten heeft op 19 juni 2020 een brief aan het kabinet gestuurd over de kottervisie, het advies van mw. Burger, dat in 2019 is opgesteld en nauw verwant is aan het Noordzeeakkoord. In deze brief geeft zij aan dat er vijf speerpunten zijn waar ze mee aan de slag wil, van innovatie tot sanering en verbeterde handhaving en naleving. Hiervoor wordt het Transitiefonds aangewend wat hoort bij het Noordzeeakkoord, wat de visserij niet heeft ondertekend.

Lees verder

Hoorzitting bezwaar VisNed tegen naheffing NVWA

Hoorzitting bezwaar VisNed tegen naheffing NVWA

De afgelopen jaren hebben eigenaren van kotters facturen van de NVWA ontvangen voor keuringskosten voor vis en garnalen. VisNed zet vraagtekens bij de rechtmatigheid van het in rekening brengen van deze kosten, en heeft namens de leden tegen de facturen over de jaren 2016 en 2017 bezwaar aangetekend. Gisteren vond de hoorzitting plaats voor de bezwaar- en adviescommissie van VWS. Binnenkort wordt de uitspraak verwacht.

Lees verder

Ketenoverleg nalevingsgezindheid, controle en handhaving

Ketenoverleg nalevingsgezindheid, controle en handhaving

Maandag 15 juni vond er een visketenoverleg plaats tussen sector, handel, NVWA en LNV. Dit overleg over zaken rondom controle en handhaving is een van de voorbeelden van de toenemende aandacht voor de nalevingsgezindheid van de vloot. Tegelijkertijd is het een geschikt podium om problemen inzake de controle en handhaving aan te stippen en op zoek te gaan naar constructieve en pragmatische oplossingen.

Lees verder

Gesprek over beheer Fly shoot visserij nog niet afgerond

Gesprek over beheer Fly shoot visserij nog niet afgerond

Sinds vorig jaar worden door visserijvertegenwoordigers uit de vier betrokken landen bij de Fly shoot visserij gesprekken gevoerd over het toepassen van een gezamenlijk beheer. In Nederland proberen de verschillende belanghebbenden nog steeds op één lijn te komen. Binnenkort is er weer een vergadering met de Fly shooters.

Lees verder

Noorwegen sluit eenzijdig belangrijke visgebieden

Noorwegen sluit eenzijdig belangrijke visgebieden

Met ingang van 1 juli worden tot het eind van dit jaar in de Noorse zone drie belangrijke visgebieden gesloten voor alle vormen van bodemvisserij. Noorwegen heeft dit besluit eenzijdig genomen. Verzoeken vanuit de Europese Commissie en meerdere lidstaten om vistuigen met een marginale bijvangst aan kabeljauw vrij te stellen, zoals boomkor, zijn niet gehonoreerd.

Lees verder

Contouren EMVAF nog onzeker

Contouren EMVAF nog onzeker

Woensdag 24 juni vond er een stakeholderbijeenkomst plaats over het operationeel programma en de strategische milieubeoordeling voor het nieuwe EMVAF. VisNed heeft inbreng geleverd om ervoor te zorgen dat er lessen geleerd worden vanuit het huidige EFMZV dat eind 2020 afloopt. Wat het gesprek moeilijk maakt, is dat de kaders vanuit Europa voor het EMVAF nog onderwerp van discussie zijn.

Lees verder

VisNed bereidt zich voor op Tweede Kamerverkiezingen

VisNed bereidt zich voor op Tweede Kamerverkiezingen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021, wordt er binnen elke partij een commissie gevormd die een verkiezingsprogramma gaat schrijven. De verkiezingsprogramma’s zijn niet alleen bedoeld om richting de kiezer duidelijk te maken waar een partij voor staat, maar vormen ook de inbreng bij de totstandkoming van een regeerakkoord. Het is daarom belangrijk om als visserij te wijzen op die goed gaan en zo moet blijven en zaken die in onze optiek anders zouden moeten. 

Lees verder

Geen vissers mee met BTS-survey

Geen vissers mee met BTS-survey

Vorige week kreeg VisNed bericht van Wageningen Marine Research (WMR) dat extra veiligheidsprotocollen in verband met de COVID-19 uitbraak er voor zorgen dat er dit jaar geen waarnemers van de sector mee kunnen varen gedurende de BTS-survey. Wel wordt aan boord van de Tridens een online blog bijgehouden en vissers kunnen via VisNed vragen stellen.

Lees verder

Caroline Gamblin nieuwe voorzitter Demersale werkgroep NSAC

Caroline Gamblin nieuwe voorzitter Demersale werkgroep NSAC

Er wordt door de Noordzeeadviesraad (NSAC) gewerkt aan advies over de toepassing van de Single Use Plastic richtlijn in relatie tot recycling van visnetten en aan een advies over het beheer van de Garnalenvisserij. Afgelopen week vergaderde het Uitvoerend Comité online.

Lees verder

Waddenvereniging gooit met frames, wad nou weer...

Waddenvereniging gooit met frames, wad nou weer...

Er waren door de overheid fouten gemaakt in de berekening van het aantal opgenomen visuren in de Wnb-vergunning voor de garnalenvissers op de Waddenzee. Deze rekenfouten zijn nu door het Ministerie van LNV gecorrigeerd en het correcte aantal uren is opgenomen in de vergunning. De Waddenvereniging weet echter van geen ophouden en framet deze correctie onterecht als een verruiming van de uren. Vermoeiend, vervelend en tijdrovend gedoe.

Lees verder

Visbureau introduceert Noordzeevis webshop

Visbureau introduceert Noordzeevis webshop

Het Nederlands Visbureau introduceert webshop om meer bekendheid te geven aan het product Noordzeevis. De vissector zet zich in om op een duurzame manier vis van hoge kwaliteit op het bord te krijgen bij consumenten.

Lees verder

EU Biodiversiteitstrategie met oogkleppen op

EU Biodiversiteitstrategie met oogkleppen op

Na de Europese Green Deal werd recentelijk de “Farm to Fork strategie” gepresenteerd, die gaat over duurzaam voedsel. Vorige week kwam daar de Biodiversiteitstrategie bij. De vergroening in Europese kringen neemt hard toe, en heeft geen oog voor bereikte resultaten. De Europese Biodiversiteitstrategie bevat weer meer beperkingen voor de visserij, zoals de ambitie 30% mariene wateren te beschermen en de aanscherping van regels rond de impact van visserij op het ecosysteem.

Lees verder

KRM moet ook oog hebben voor invloed wind op zee op vis

KRM moet ook oog hebben voor invloed wind op zee op vis

VisNed heeft deze week een zienswijze ingediend op het KRM-monitoringsprogramma. Er is onder meer gepleit voor meer aandacht voor commerciele visbestanden en mogelijke negatieve impact van de uitrol van wind op zee op vis. Ook moet er meer aandacht zijn voor natuurlijke schommelingen in het Noordzee ecosysteem.

Lees verder

Vis in kisten of tubs, weinig verschil

Vis in kisten of tubs, weinig verschil

Voor de voedselveiligheid maakt het niet uit of vis in viskisten of in tubs wordt vervoerd, dat concluderen onderzoekers naar aanleiding van onderzoek wat uitgevoerd is in opdracht van de Europese Commissie.

Lees verder

Aantal visuren in Wnb-vergunning garnalenvisserij onjuist

Aantal visuren in Wnb-vergunning garnalenvisserij onjuist

In februari werd de media breed uitgemeten dat garnalenvissers te veel zouden vissen. Vanuit VisNed is er direct op gereageerd en aangegeven dat dit niet juist was omdat het aantal uren in de vergunning onjuist was. Naast rectificatie in de media, heeft VisNed destijds ook de vaste Kamercommissie van LNV aangeschreven. De beslissing naar aanleiding van de bezwaarprocedure is dat de visserij in het gelijk is gesteld.

Lees verder

Nog steeds onduidelijkheid over kabeljauwmaatregelen

Nog steeds onduidelijkheid over kabeljauwmaatregelen

Eerder hebben wij in de nieuwsbrief gemeld dat tijdens de onderhandelingen over de TAC en quota eind 2019 tussen de EU en Noorwegen afgesproken is dat in de loop van dit jaar aanvullende maatregelen voor extra bescherming van de kabeljauw genomen zouden worden. Nog steeds is er verschil van inzicht hoe deze maatregelen eruit moeten zien en vandaar wordt, zeker binnen de EU, weinig voortgang geboekt.

Lees verder

Nederland Maritiem Land voor herstelplan maritieme sector

Nederland Maritiem Land voor herstelplan maritieme sector

VisNed en de Redersvereniging voor de Zeevisserij (pelagische reders) zijn lid van Stichting Nederland Maritiem Land. In een brief aan meerdere ministers wordt opgeroepen tot steun voor een herstelplan voor de maritieme sector met oog op COVID-19.

Lees verder

Ruimen opgeviste explosieven blijft aandacht vragen

Ruimen opgeviste explosieven blijft aandacht vragen

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederlands bevrijd werd van haar bezetters, maar dagelijks maakt de Marine nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk. Belangrijk werk, want ook na al die tijd zijn deze bommen een gevaar voor zij die op zee werken. Dit geldt zeker voor vissers, die met pech tijdens hun werk een bom naar boven halen, zoals vorige week de HD-42.

Lees verder

Lossen vangst in Denemarken nog steeds problematisch

Lossen vangst in Denemarken nog steeds problematisch

Zoals eerder aangekondigd, heeft Denemarken per 1 april 2020 de regels rond het wegen van de vangst voor transport aangescherpt. Hoewel er intensief overleg plaatsvindt tussen de Deense en Nederlandse overheden en er vooruitgang wordt geboekt is nog geen goede oplossing beschikbaar.

Lees verder

PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19

PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19

De gevolgen van de maatregelen die er genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

Lees verder

Graffitikunstwerk van vrouwen in de vis

Graffitikunstwerk van vrouwen in de vis

Op 22 april 2020 willen de graffitikunstenaars van Pipsqueak was here!!! een graffiti-kunstwerk op de grote opslagcontainers bij Restaurant en Fileerlokaal 'tAiland op Lauwersoog schilderen. Omdat veel mensen vanwege COVID-19 momenteel 'huisarrest' hebben, wordt er voor gezorgd dat het schilderen live te volgen is via een extra webcam op de haven. 

Lees verder

PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19

PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19

Het is duidelijk dat ook de visserijsector geconfronteerd wordt met de gevolgen van de maatregelen die er genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

Lees verder

Aanvoerverbod zeebaars opgeheven

Aanvoerverbod zeebaars opgeheven

Tijdens de Visserijraad in december is een besluit over de aanvoer van zeebaars voor dit jaar genomen. Per 1 april is het aanvoerverbod opgeheven.

Lees verder

Wijzigingen registratie en wegen van de vangst

Wijzigingen registratie en wegen van de vangst

Begin februari hebben we in de VisNed-nieuwsbrief bekend gemaakt dat bij visserijactiviteiten in het Skagerrak de registratieplicht in het E-logboek gewijzigd wordt. Per 1 april 2020 komt er een meldingsprocedure bij het in- en uitvaren en dienen de vangsten per trek bijgehouden te worden.

Lees verder

In memoriam Willem de Boer (1943 – 2020)

In memoriam Willem de Boer (1943 – 2020)

Vorige week dinsdagmorgen 24 maart 2020 overleed plotseling voormalig visserman en oud-visserijbestuurder Willem de Boer op 76 jarige leeftijd. Meer dan drie decennia heeft Wim veel betekend voor de Nederlandse visserij, daarom is een In memoriam zeker op zijn plaats. VisNed gedenkt hem met eerbied en respect

Lees verder

Europese Commissie wil gigantisch gebied sluiten

Europese Commissie wil gigantisch gebied sluiten

Zoals eerder gemeld zijn in verband met de toestand van het kabeljauwbestand in de Noordzee eind vorig jaar extra beschermende maatregelen aangekondigd. Het overleg verloopt moeizaam maar de Europese Commissie (EC) heeft nu een voorstel gepubliceerd wat zeer ingrijpend is en feitelijk de visserij op kabeljauw onmogelijk maakt. Onduidelijk is nog hoe de betrokken landen hierop reageren.

Lees verder

Gevolgen COVID-19 voor de vissector

Gevolgen COVID-19 voor de vissector

De uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus heeft grote impact op onze samenleving, wereldwijd en in Nederland. De gevolgen van de maatregelen om de pandemie in te dammen raken ook onze sector in de volle breedte. In Nederland maar ook in Brussel hebben organisaties uit de visbranche hiervoor aandacht gevraagd en een beroep op financiële steun aangekondigd. Hieronder antwoorden op belangrijke vragen.

Lees verder

Vergadering NWW-Adviesraad voortijdig afgebroken

Vergadering NWW-Adviesraad voortijdig afgebroken

Vorige week was het voornemen van het Uitvoerend Comité en diverse werkgroepen van de Noord-Westelijke Wateren Adviesraad (NWWAC) bijeen te komen in Madrid. In de loop van de eerste dag kwam het bericht dat de overheidsgebouwen gesloten werden in verband met het COVID-19 (Corona) virus, waardoor niets anders resteerde dan de vergaderingen te annuleren en zo snel mogelijk de Spaanse hoofdstad te verlaten.

Lees verder

ICES past publicatie vangstadviezen aan

ICES past publicatie vangstadviezen aan

De beperkingen rond de uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus gaan ook de wetenschappelijke wereld niet voorbij. Daarom zijn bij de internationale club van visserijbiologen, ICES, de processen voor het opstellen van nieuwe vangstadviezen aangepast. Dit zal invloed hebben op de advisering en de timing van de vangstadviezen voor volgend jaar.

Lees verder

Jaarboek 2020 beschikbaar

Jaarboek 2020 beschikbaar

De nieuwe visserij-jaarboeken zijn deze week uitgekomen en worden zo spoedig mogelijk aan de VisNed PO’s verstrekt. De leden van VisNed hebben recht op twee jaarboeken per vaartuig.

Lees verder

Nog geen besluiten over kabeljauwmaatregelen

Nog geen besluiten over kabeljauwmaatregelen

Tijdens de onderhandelingen over de TAC en quota eind vorig jaar, werd in verband met de kritische toestand van het  kabeljauwbestand in de Noordzee een aantal extra beschermende maatregelen aangekondigd. Daarnaast werd afgesproken om begin dit jaar aanvullende afspraken te maken maar door diverse oorzaken, met name Brexit-perikelen, wordt hierbij weinig vooruitgang geboekt.

Lees verder

Jaarvergadering Europêche

Jaarvergadering Europêche

Vorige week vrijdag hield de Europese koepel van visserijorganisaties Europêche in Brussel haar jaarvergadering. Europese samenwerking en afstemming is van groot belang, Lidstaten voeren eigenlijk alleen maar internationaal beleid uit. Complimenten waren er voor het kleine werkapparaat van Europêche, dat de standpunten vanuit de visserij richting Europees Parlement en Europese Commissie uitstekend naar voren brengt.

Lees verder

Nieuw kennisdossier

Nieuw kennisdossier "Zorg voor kwaliteit"

ProSea maakte deze week een update bekend het kader van het kennisplatform ‘Vist ik het maar’. Via www.vistikhetmaar.nl is veel informatie over allerlei onderwerpen over vis en visserij te vinden.

Lees verder

Diepgaande toestandsbeoordeling NZ-tong en SKA-tarbot

Diepgaande toestandsbeoordeling NZ-tong en SKA-tarbot

Deze week vond in het hoofdkantoor van ICES in Kopenhagen een bijeenkomst plaats waarin voor tong in verschillende gebieden (waaronder Noordzee-tong) en tarbot in het Skagerrak een benchmark plaats vond. Omdat Noordzee tong en tarbot op het programma stonden was Geert Meun namens de Noordzee-adviesraad afgevaardigd. Het is enorm belangrijk dat dit proces nauwgezet wordt gevolgd om waar nodig input te leveren. Ook hier gaat het om duurzaam beheer en dus de toekomst van de visserij.

Lees verder

Nog geen overeenstemming over visserij in Het Kanaal

Nog geen overeenstemming over visserij in Het Kanaal

Vorige week kwamen vertegenwoordigers van de vier lidstaten die betrokken zijn bij de fly-shoot-visserij in Het Kanaal opnieuw in Brussel bijeen om te spreken over de Franse voorstellen voor het beheer van deze visserij. Hoewel er voortgang werd geboekt kon het overleg niet afgerond worden, wat ook betekent dat er aan de Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren (NWWAC) nog geen definitief voorstel gedaan kan worden.

Lees verder

Visserij reageert op voorstel introductie bestuurlijke boete

Visserij reageert op voorstel introductie bestuurlijke boete

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een voorstel gedaan tot wijziging van de Visserijwet 1963 om de bestuurlijke boete te introduceren. Op dit voorstel, dat ter consultatie voorlag, is een visserij-brede reactie gegeven.

Lees verder

Visserij en klimaatverandering

Visserij en klimaatverandering

VisNed is samen met de PFA partner in het CERES project, waarin de effecten van klimaatverandering op visserij (internationaal) worden onderzocht. Deelnemers kunnen terugkijken op een goed bezochte stakeholderbijeenkomst afgelopen dinsdag in het Teylers Museum in Haarlem. Onder meer Cor Vonk (TX 1) en Henk Krijgsman (P&P) presenteerden wat zij aan boord merken van veranderingen in de vangstsamenstelling en wisten daarmee de zaal stil en mee te krijgen.

Lees verder

Uitkomst ruiloverleg met België

Uitkomst ruiloverleg met België

Vorige week vond het traditionele overleg plaats tussen de Belgische Rederscentrale, de Nederlandse kotterorganisaties en de Redersvereniging over de ruilmogelijkheden Westelijke wateren – Noordzee. Ondanks dat het niet gemakkelijk was “vraag” en “aanbod” goed op elkaar af te stemmen is toch een overeenkomst gesloten waarover VisNed tevreden is.

Lees verder

Volle agenda Uitvoerend Comité Noordzee-adviesraad

Volle agenda Uitvoerend Comité Noordzee-adviesraad

Afgelopen dinsdag kwam op uitnodiging van het Deutsche Fishereiverband het uitvoerend comité van de Noordzee-adviesraad in Berlijn bijeen voor haar eerste vergadering in het nieuwe jaar. Onder de nieuwe voorzitter Kenn Skau Fischer uit Denemarken werd een drukke agenda afgewerkt. De belangrijke onderwerpen TAC’s-Quota, aanlandplicht, Brexit, nieuwe Controle-verordening en Ruimtelijke Ordening kwamen uitgebreid aan de orde.

Lees verder

Update Privaat Toezicht Garnalenvisserij

Update Privaat Toezicht Garnalenvisserij

Privaat toezicht in de garnalenvisserij moet leiden tot onafhankelijke sanctionering van overtredingen, aantonen van naleving en een gelijk speelveld voor alle vissers. De sector is bezig met het uitwerken van een privaat toezichtmodel, in het kader van o.a. de Vibeg en VISWAD convenanten. Voor het privaat toezicht wordt allereerst gekeken naar visuren en vissen in gesloten gebieden, maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de controle op het motorvermogen.

Lees verder

Nieuwjaarsgroet van de voorzitter

Nieuwjaarsgroet van de voorzitter

Geachte lezers, beste collega-vissers en vertegenwoordigers,

Allereerst wil ik iedereen het allerbeste en een goede gezondheid wensen voor het nieuwe jaar. De jaarwisseling is altijd een periode waarin je nog eens terugkijkt, maar ook nadenkt over het jaar wat voor ons ligt en wat we daar kunnen verwachten. 

Lees verder

VisNed wil discussie over ingehouden contingenten

VisNed wil discussie over ingehouden contingenten

Door de Nederlandse overheid wordt van de soorten tong, schol, kabeljauw en wijting niet het volledige quotum uitgedeeld. Dit heeft te maken met het inhouden van kilogrammen in verband met uitzonderingen op de aanlandplicht. Omdat het hierbij inmiddels om substantiële hoeveelheden gaat, heeft VisNed deze week in het maandelijkse overleg over de Aanlandplicht bij LNV hier aandacht voor gevraagd.

Lees verder

Bijeenkomst met fly shooters

Bijeenkomst met fly shooters

Gezien allerlei ontwikkelingen in het Engelse Kanaal wordt binnen verschillende gremia overleg gevoerd hoe hiermee om te gaan in relatie tot toekomstig beleid. Er zijn meerdere ideeën die over tafel gaan en het is goed als hierover binnenkort met de betrokken vissers wordt overlegd.

Lees verder

Gesloten gebieden om de Noord

Gesloten gebieden om de Noord

In verband met extra beschermingsmaatregelen voor kabeljauw zijn er in de paaiperiode in het noordelijk deel van de Noordzee en het Skagerrak een aantal gebieden gesloten.

Lees verder

BNR besteedt aandacht aan visserij

BNR besteedt aandacht aan visserij

BNR Nieuwsradio besteedt van 13 december tot en met 20 december 2019 expliciete aandacht aan de visserij, in het programma 'BNR's Big Five'. Nu dus de 'Big Five van de visserij'. Onder meer Job Schot (EMK) is geïnterviewd, maar ook komt Pim Visser (VisNed) aan het woord, evenals politiek en onderzoek.

Lees verder

Overleg over Skagerrak met Denemarken geïntensiveerd

Overleg over Skagerrak met Denemarken geïntensiveerd

Tijdens een bijeenkomst vorige week op Schiphol tussen de ministeries van visserij en de visserijorganisaties is opnieuw gesproken over de Nederlandse visserijactiviteiten in het Skagerrak. Het blijft een gevoelig onderwerp en het toezicht door de Deense en Nederlandse inspectie wordt aangescherpt.

Lees verder

Uitkomst Visserijraad quota 2020 geeft positief beeld

Uitkomst Visserijraad quota 2020 geeft positief beeld

Tijdens de Visserijraad in Brussel is in de ochtend van woensdag 18 december overeenstemming bereikt over de visserijmogelijkheden in 2020. Het tongbestand werd dankzij een inkomende sterke jaarklasse fors opgewaardeerd wat een aanzienlijke TAC-verhoging opleverde. Maar voor tarbot/griet werd een flinke korting doorgevoerd.

Lees verder

Kennismaking met nieuwe Eurocommissaris

Kennismaking met nieuwe Eurocommissaris

Vorige week maakte een delegatie van Europêche, de koepel van nationale visserijorganisaties kennis met de nieuwe Eurocommissaris voor Maritieme Zaken, waaronder Visserij, Virginijus Sinkevičius. Het was een plezierige kennismaking met de commissaris en zijn kabinet. Net als zijn voorganger heeft hij twee Directoraten Generaal (zeg maar Ministeries) onder zich; Mare en Environment. Dat biedt ons kansen om de onderwerpen op het snijvlak van visserij en milieu goed te bespreken.

Lees verder

Versterking samenwerking VisNed PO's

Versterking samenwerking VisNed PO's

De bij VisNed aangesloten PO's, zijn het eerste aanspreekpunt voor onze leden als het gaat om contingentbeheer en bijvoorbeeld bemanningszaken en benodigde certificaten. De medewerkers zien kansen om de dienstverlening in grotere gezamenlijkheid op te pakken, dus hier gaan we in 2020 mee aan de slag. 

Lees verder

Dramatische korting kabeljauw onderdeel van EU Noorwegen akkoord

Dramatische korting kabeljauw onderdeel van EU Noorwegen akkoord

De onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de gezamenlijk beheerde TAC’s 2020 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak hebben na de derde ronde op vrijdag 13 december uiteindelijk een akkoord opgeleverd. Voor Noordzee-kabeljauw is een TAC afgesproken van 14.718 ton, een korting van maar liefst 50%.

Lees verder

TAC’s 2020 gedeelde bestanden nog niet vastgesteld, Nederlandse vloot dreigt geraakt te worden door kabeljauwmaatregel

TAC’s 2020 gedeelde bestanden nog niet vastgesteld, Nederlandse vloot dreigt geraakt te worden door kabeljauwmaatregel

De onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de gezamenlijk beheerde TAC’s 2020 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak hebben na 2 moeizame ronden, eerder in Londen en deze week in het Noorse Bergen, nog geen akkoord opgeleverd. Vanaf het begin was duidelijk dat er maar één hot-item op tafel lag: de TAC voor kabeljauw. En daarop is het voorlopig gebroken. Voor onze vissers in de Noorse zone dreigt ter bescherming van de kabeljauw een heel belangrijk gebied gesloten te worden De  vaststelling van TAC’s voor andere soorten en de ruil van vangstmogelijkheden tussen de EU en Noorwegen (de “Balance”) leveren weinig problemen op. Eind volgende week komt er hoogstwaarschijnlijk een derde ronde.

Lees verder

Verdriet en dankbaarheid na ramp met UK 165

Verdriet en dankbaarheid na ramp met UK 165 "Lummetje"

Vorige week donderdag verging de UK 165, waardoor de families Foppen en De Vries in rouw gedompeld werden. Tegelijkertijd werd ook de onderlinge solidariteit onder de vloot zichtbaar. Er werd onvermoeibaar gezocht naar beide opvarenden. Afgelopen zondag werden de lichamen van Jochem Foppen en Hendrik Jan de Vries door duikers van de Koninklijke Marine in het wrak gevonden. Bij al het diepe verdriet om het verlies was dat toch een reden tot dankbaarheid, omdat de families nu afscheid van hun geliefden konden nemen.

Lees verder

Kabeljauw maakt EU-Noorwegen onderhandelingen ingewikkeld

Kabeljauw maakt EU-Noorwegen onderhandelingen ingewikkeld

Het is niet verrassend dat de vaststelling van de TAC 2020 voor kabeljauw gedurende de eerste ronde van de EU – Noorwegen onderhandelingen deze week in Londen de meeste aandacht opeiste. De delegaties zijn naarstig op zoek naar oplossingen en vooral ruimte om af te kunnen wijken van de beheerafspraken en het ICES-advies. Hopelijk wordt die gevonden tijdens de tweede ronde begin december in Bergen.

Lees verder

Positief gesprek met Franse en Belgische collega’s over visserij in Het Kanaal

Positief gesprek met Franse en Belgische collega’s over visserij in Het Kanaal

Aan het begin van het Kanaalseizoen 2019-2020 voor de fly shooters is de situatie duidelijk anders dan voorgaande jaren De Franse vissers hebben nieuwe schepen in de vaart gebracht en ook is er sprake van een nieuwbouwgolfje onder Britse vlag. En dat terwijl Brexit haar schaduwen vooruit werpt. Een goed moment om met onze Franse en Belgische collega’s de klokken gelijk te zetten. Dat gebeurde vorige week tijdens een bespreking in Brussel. De afspraak is gemaakt in januari opnieuw bij elkaar te komen om dan te bezien of concrete invulling van een aantal maatregelen mogelijk is die dan door de lidstaten vastgelegd worden in een Joint Recommendation (gezamenlijke aanbeveling).

Lees verder

Meer werkbare toepassing van MSY: minder extremen en  gezonde visbestanden

Meer werkbare toepassing van MSY: minder extremen en gezonde visbestanden

De EU – Noorwegen onderhandelingen deze week in Londen geven ook de mogelijkheid om diverse andere zaken te behandelen. Zo kwam op woensdag de Demersale Werkgroep van de Noordzee Adviesraad bijeen, waarin gesproken werd over kabeljauwherstel, een meer werkbare kijk op de toepassing van Maximum Sustainable Yield (MSY) en evaluatie van de Scholbox.

Lees verder

C188 Verdrag: een overzicht

C188 Verdrag: een overzicht

Op 15 november 2020 treedt het het C188 verdrag (Work in Fishing Convention) in werking, we zitten nu in een overgangsperiode van een jaar waarin de nationale wetgeving in lijn wordt gebracht met de bepalingen van het verdrag. Dit betekent dat er nieuwe regels komen op het gebied van bijvoorbeeld arbeid- en rusttijden, accomodatieruimten op vissersschepen en havenstaatcontrole om rekening mee te houden.

Lees verder

Jaarvergadering Zuidwest in Stellendam

Jaarvergadering Zuidwest in Stellendam

Op de najaars-ledenvergadering van de Vissersvereniging Zuidwest in Stellendam ging het primair over regionale zaken. Vanuit VisNed konden we echter actuele thema’s zoals de Kottervisie, het Noordzeeakkoord, de Aanlandplicht, de Quotumonderhandelingen toelichten. De invoering van het C188 verdrag wat (papier)werk met zich mee brengt werd ook nadrukkelijk over het voetlicht gebracht.

Lees verder

Uitnodiging bijeenkomst: Onderzoek visserijgedrag

Uitnodiging bijeenkomst: Onderzoek visserijgedrag

Op vrijdag 29 november organiseren WEcR en WMR een bijeenkomst in IJmuiden om de uitkomsten van het 'Visserijstijlen onderzoek' te bespreken. Dit onderzoek gaat over de keuzes die vissers maken met betrekking tot het vissen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor vissers, visserijvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van het ministerie en onderzoekers, u bent van harte uitgenodigd.

Lees verder

Heel veel jonge tong en schol! Vangstadviezen spectaculair aangepast

Heel veel jonge tong en schol! Vangstadviezen spectaculair aangepast

Uit de nieuwe toestandsbeoordelingen van de bestanden blijkt dat er heel veel aanwas van jonge vis is, een heel goed teken! In reactie hierop zijn de vangstadviezen (TAC) voor tong en schol aanzienlijk bijgesteld, in positieve zin. Ook voor kabeljauw, schelvis en een aantal bestanden van Noorse kreeftjes zijn de vangstadviezen aangepast. 

Lees verder

Voorbereiding besluitvorming vangstmogelijkheden 2020

Voorbereiding besluitvorming vangstmogelijkheden 2020

Na het actualiseren van diverse ICES-adviezen kunnen de besprekingen tussen de EU en Noorwegen en tussen de Europese Commissie en de lidstaten voor het vaststellen van de vangstmogelijkheden 2020 beginnen. In dit artikel aandacht voor de bijvangstsoorten Tarbot/griet, zeebaars en zeeduivel Noorse zone.

Lees verder

Lagere korting kabeljauw door aanvullende maatregelen

Lagere korting kabeljauw door aanvullende maatregelen

Het in juni uitgebrachte ICES-advies voor kabeljauw in de Noordzee, Skagerrak en Oostelijk Engels Kanaal veroorzaakte een schok. In verband met een aangepaste beoordeling werd aangegeven dat het bestand er een stuk beroerder voor stond dan vorig jaar aangenomen met als gevolg het advies om de TAC voor volgend jaar met 61 % te verlagen. De Europese visserijsector heeft het initiatief genomen aanvullende maatregelen op te stellen.

Lees verder

Uitslag EMK enquête bekend

Uitslag EMK enquête bekend

De roep om te komen tot één organisatie bleef klinken, ook na de vastgelopen gesprekken over de belangenbehartiging, onder leiding van Elbert Dijkgraaf (oud Kamerlid SGP) begin dit jaar. Daarom heeft EMK een enquête uitgeschreven onder de leden van alle Producenten Organisaties (PO's). De resultaten van die enquête ondersteunen echter de conclusies van de gesprekken onder leiding van Dijkgraaf, namelijk: de meesten zijn het er over eens dat één visserijorganisatie beter zou zijn, maar er is geen eenduidigheid noch duidelijkheid over het 'hoe' van die ene organisatie.

Lees verder

Overlevingsproeven roggen laten goede resultaten zien

Overlevingsproeven roggen laten goede resultaten zien

Het SUMARiS-project richt zich op het verbeteren van het beheer van roggenbestanden waarbij visserijorganisaties en wetenschappers uit Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland samenwerken. Onderdeel van dit project zijn het in kaart brengen van beschikbare kennis, maar ook proeven met overleving van bijgevangen rog. Deze laten goede resultaten zien met overlevingspercentages tot 75%.

Lees verder

Het Nederlands Visbureau

Het Nederlands Visbureau

Namens alle dragende partijen uit aanvoer en handel is een project ingediend voor promotie van vis en visserij: vis is namelijk een duurzaam gevangen en gezond product, met de visserij als een sector die van groot belang is voor de specifieke visserijgemeenschappen.

Lees verder

Sector werkt samen aan beter beheer voor kabeljauw

Sector werkt samen aan beter beheer voor kabeljauw

Hoewel het vorige week in Londen tijdens een overleg tussen de EU en Noorwegen officieel ging over de invulling van lange termijn-beheerplannen was er vooral aandacht voor de korte termijn: hoe gaan we om met het TAC-advies kabeljauw voor volgend jaar nu er een ICES-advies op tafel ligt met daarin een korting van 70% ? De belangrijkste betrokken sectoren ( Verenigd Koninkrijk en Denemarken) werken aan een gezamenlijk voorstel.

Lees verder

Voedselproducenten spreken onvrede uit

Voedselproducenten spreken onvrede uit

Vorige week dinsdag, 1 oktober, trokken boeren massaal naar het Malieveld uit onvrede over de manier waarop ze door politiek en media neergezet worden. Ook vissers waren van de partij. EMK voorzitter Job Schot hield op het podium een speech waarin hij uiting gaf van de gedeelde gevoelens van onmacht, onvrede en ongelijke behandeling die voedselproducenten ten deel valt.

Lees verder

NSAC aan de slag met druk werkprogramma

NSAC aan de slag met druk werkprogramma

Het Uitvoerend comité van de Noordzee Adviesraad (NSAC) kwam afgelopen week in Brussel bijeen. Na afronding van alle werkzaamheden rond de verhuizing van Aberdeen naar Zoetermeer en de zomervakanties is het drukke werkprogramma enthousiast ter hand genomen. In de Brusselse vergadering werd de nieuwe directeur van de Deense visserijorganisatie, Kenn Skau Fischer, tot nieuwe voorzitter van het Uitvoerend comité gekozen. Irene Kingma van stichting de Noordzee en de Schot Mike Park werden tot vicevoorzitter benoemd.

Lees verder

Veel onderwerpen besproken in NWWAC-vergaderingen

Veel onderwerpen besproken in NWWAC-vergaderingen

De algemene jaarvergadering van de NWWAC ging over Aanlandplicht, Technische Maatregelen en Zeebaars. Ook werd het werkprogramma voor het komende jaar vastgesteld.

Lees verder

Jonge nieuwe Eurocommissaris belast met visserij

Jonge nieuwe Eurocommissaris belast met visserij

De Duitse voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen heeft haar team van Eurocommissarissen gepresenteerd. Onder de nieuwe titel “Eurocommissaris voor Milieu en Oceanen” is de 28-jarige Litouwse politicus Virginijus Sinkevičius haar kandidaat. Wederom wordt een politicus uit een zeevarende en vissende natie verantwoordelijk voor het nautische Directoraat Generaal. Een jonge politicus, die de nieuwe ontwikkeling in Europa belichaamt.

Lees verder

Bijeenkomst met Noorse kreeft-vissers

Bijeenkomst met Noorse kreeft-vissers

Op 28 september wordt een overleg gepland met de aanvoerders van Noorse kreeft. Aanleiding hiervoor is de toename in het aantal vaartuigen wat op Noorse kreeft vist, ontwikkelingen in de bestanden en visgebieden en marktontwikkelingen. 

Lees verder

HERINNERING: OSW ochtend voor vissers - 21 september

HERINNERING: OSW ochtend voor vissers - 21 september

VisNed wil de aankomende OSW-dag nogmaals onder de aandacht van vissers brengen. Wil jij meepraten over de bevindingen van het puls onderzoek? Of heb jij ideeën over waarom de schol zich moeilijker laat vangen? Het Platform Onderzoekssamenwerking (OSW) organiseert een OSW-dag op zaterdagochtend 21 september in het van der Valk Hotel Utrecht. Vissers en belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor deze dialoog tussen onderzoekers en vissers.

Lees verder

Wereldhavendagen weer enorm succes

Wereldhavendagen weer enorm succes

Voor het derde jaar op rij was de visserij vertegenwoordigd op de Wereldhavendagen in Rotterdam, van 6 tot en met 8 september. Ook dit jaar was er weer veel belangstelling en zijn er veel gesprekken gevoerd. De Wereldhavendagen trokken 345.000 bezoekers naar de kotter TX-1 van de familie Vonk, waar VisNed, EMK en VistikhetMaar elkaar goed aanvulden.

Lees verder

Richtlijn C188 verdrag per 15 november van kracht

Richtlijn C188 verdrag per 15 november van kracht

De Europese Richtlijn voor de implementatie van de ‘Work in Fishing’ Convention, 2007 (C188) van de International Labour Organization (ILO) treedt op 15 november 2019 in werking in Nederland. Het verdrag stelt eisen ten aanzien van de leef- en werkomstandigheden aan boord, onder andere op het gebied van accommodatieruimtes en arbeid- en rusttijden.

Lees verder

Nieuwe Europese verordening Technische Maatregelen

Nieuwe Europese verordening Technische Maatregelen

Op 14 augustus 2019 is in de Europese wateren de nieuwe Verordening Technische Maatregelen van kracht geworden. De nieuwe regeling is het resultaat van jarenlange onderhandelen en vervangt de verordening uit 1998. 

Lees verder

Voorstellen aanpassing beheer Noorse kreeft

Voorstellen aanpassing beheer Noorse kreeft

De visserij op Noorse kreeft krijgt binnen onze kottervloot een steeds groter belang. Daarnaast wordt een aantal zaken geconstateerd waardoor een gezond beheer van de bestanden op de visgronden waar Nederlandse kotters doorgaans actief zijn in het gedrang komt. Daarom overleggen de PO’s over de aanpassing van de beheersmaatregelen. Daarbij is het van belang dat ook vlagkotters hier een bijdrage aan leveren.

Lees verder

Duitse visserijdagen: samenwerking, klimaat en kabeljauw

Duitse visserijdagen: samenwerking, klimaat en kabeljauw

Jaarlijks worden door het Deutsche Fischereiverband de Duitse visserijdagen georganiseerd, studiedagen die de volle breedte van sportvisserij, binnenvisserij en zeevisserij in Duitsland omvatten. Op uitnodiging van onze Duitse zusterorganisatie werd deelgenomen, waarbij internationale onderwerpen als Brexit, Aanlandplicht en Derde landen akkoorden aan de orde kwamen. 

Lees verder

Visserij op de Wereldhavendagen

Visserij op de Wereldhavendagen

De Wereldhavendagen in Rotterdam zijn hét maritieme mega event van Nederland. Voor het derde jaar op rij meert de TX 1 van de familie Vonk af in de Rijnhaven. Op de kade presenteren VisNed en actiegroep EMK de kottersector met stand, activiteiten en natuurlijk goede gesprekken en laten we zo een breed publiek kennis maken met de visserij.

Lees verder

UITNODIGING OSW bijeenkomst - 21 september (ochtend)

UITNODIGING OSW bijeenkomst - 21 september (ochtend)

Wil jij meepraten over de bevindingen van het puls onderzoek? Of heb jij ideeën over waarom de schol zich moeilijker laat vangen? Het Platform Onderzoekssamenwerking (OSW) organiseert een OSW-dag op zaterdagochtend 21 september in het van der Valk Hotel Utrecht. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dialoog tussen onderzoekers en vissers.

Lees verder

Zomerstop nieuwsbrief

Zomerstop nieuwsbrief

In verband met de vakantieperiode verschijnt de VisNed-nieuwsbrief een aantal weken niet. De eerstvolgende nieuwsbrief zal DV op vrijdag 30 augustus 2019 uitkomen.

Lees verder

Europêche bereidt zich voor op nieuwe EP mandaat

Europêche bereidt zich voor op nieuwe EP mandaat

De gezamenlijke belangen van visserijbedrijven worden in Brussel behartigd door Europêche. Op 24 juli kwamen visserijvertegenwoordigers vanuit verschillende landen bij elkaar tijdens de algemene vergadering van Europêche. Tijdens de vergadering werd de strategie voor de komende periode besproken en vonden er gesprekken plaats met Chris Davies, de nieuwe voorzitter van de Visserijcommissie van het Europese Parlement, en de hoogste baas van DG Mare, Jao Machado.

Lees verder

Fotowedstrijd! Stuur je visserij vakantiefoto in

Fotowedstrijd! Stuur je visserij vakantiefoto in

Afkoelen op de steiger, visserijfeesten, een kotter vanaf je handdoek op het strand? In Nederland weet je één ding zeker: al is het deze week boven de dertig graden, ooit gaat het weer regenen en wat doe je dan in de vakantie? Nou, bijvoorbeeld naar het museum! Er is een mooie tentoonstelling over visserij in Museum Vlaardingen van 22 juni tot 10 november 2019 en VisNed geeft kaarten weg, maar daar moet je wel wat voor doen. 

Lees verder

EMK start petitie tegen wind op zee

EMK start petitie tegen wind op zee

Actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) startte deze week een petitie waarin zij hun zorgen over de uitrol van wind op zee delen met een breed publiek. De petitie is onderdeel van een publiekscampagne op social media, en daarnaast lanceerde EMK het online bruinvisspel en een video waarin de zorgen worden aangekaart. De petitie is in een paar dagen tijd al door duizenden mensen ondertekend.

Lees verder

Traject Kottervisie van start

Traject Kottervisie van start

Vorige week is gestart met de gesprekken onder leiding van oud- Directeur Generaal van LNV, Annemie Burger, om te komen tot een voorzet richting het Ministerie van LNV ten behoeve van een op te stellen toekomstvisie op de demersale kottervisserij op de Noordzee. Vanuit LNV is het verzoek gedaan om inbreng te leveren voor een uiteindelijke visie in een samenwerking tussen sector en overheid. Het doel van de uiteindelijke LNV Kottervisie is om kaders en richting te schetsen voor visserijondernemers met oog op toekomstperspectief in een veranderende Noordzee. 

Lees verder

Brussel: Belangrijk netwerk en overleg

Brussel: Belangrijk netwerk en overleg

Na de Europese verkiezingen komt het werk in het Europees Parlement (EP) weer op gang. Afgelopen dagen waren er daarom diverse overleggen in het EP. Ook vergaderde de Europese Associatie van Producentenorganisaties (EAPO) en de Noordzee Adviesraad (NSAC) in Brussel en mochten we onze mening over de aanlandplicht geven aan een delegatie van het Britse House of Lords. De Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie organiseerde haar jaarlijkse haringparty, een belangrijk netwerk evenement.

Lees verder

PO Delta Zuid: dringen in de Zuidelijke Noordzee

PO Delta Zuid: dringen in de Zuidelijke Noordzee

Op 6 juli vond de jaarlijkse ledenvergadering van PO Delta Zuid plaats. Vissers maken zich grote zorgen om hun toekomst, vanwege het pulsverbod, de uitrol van wind op zee en de claims van NGO's waar geen eind aan lijkt te komen. Visserijbedrijven die afhankelijk zijn van de Zuidelijke Noordzee en het Kanaal voelen de gevolgen van het ruimtetekort op zee nu al. Delta Zuid is één van de vijf PO's die onder de landelijke koepel VisNed samenwerken. 

Lees verder

Overleg Noordwestelijke wateren: zorgen om vangstquota nemen toe

Overleg Noordwestelijke wateren: zorgen om vangstquota nemen toe

Tijdens de bijeenkomst van de Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren, vorige week in het Belgische Gent, kwam weer een scala van onderwerpen aan de orde. Volle agenda’s van het Uitvoerend Comité en de verschillende werkgroepen zorgden voor een druk programma waarbij Geert Meun de Nederlandse kottervissers vertegenwoordigde Hieronder een overzicht van waar de discussie nu staat.

Lees verder

Flexibiliteit BT-TR geen bedreiging voor stabiliteit kottersector

Flexibiliteit BT-TR geen bedreiging voor stabiliteit kottersector

LNV en de visserijsector zijn al maanden in gesprek over het voornemen om de BT vloot (pulskor/boomkor) toegang te geven tot TR1 (twinrig, borden en fly-shoot visserij op platvis, met name schol). Vorige week hebben ruim 50 ondernemers een brief aan LNV en RVO gestuurd, waarin zij hun zorgen hierover uiten. In deze brief wordt 'relatieve stabiliteit van de sector' genoemd als argument om de BT-TR1 flexibiliteit niet te gunnen. De stabiliteit van de visserijsector hangt echter samen met beschikbaarheid van quotum en niet met toegang tot visserijmethoden, mits er maatregelen zijn getroffen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Over die maatregelen waren alle partijen het tot vorige week met elkaar eens.

Lees verder

Twee kandidaten voor voorzitterschap Noordzee-adviesraad

Twee kandidaten voor voorzitterschap Noordzee-adviesraad

Vorige week kwamen het Uitvoerend Comité en de Algemene jaarvergadering van de Noordzee-advies (NSAC) in Kopenhagen bijeen. Naast actuele onderwerpen stonden huishoudelijke zaken op het programma, alsmede de invulling van diverse functies waaronder het voorzitterschap van de  NSAC. Deze verkiezing werd doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Lees verder

ICES-adviezen 2020: ondanks groeiende bestanden toch weer lagere vangstquota

ICES-adviezen 2020: ondanks groeiende bestanden toch weer lagere vangstquota

Vandaag zijn de ICES-adviezen voor volgend jaar gepresenteerd. De Europese Raad van Visserijministers stelt eind 2019 de nieuwe vangstquota vast voor 2020, op basis van onder andere deze vangstadviezen. Ondanks dat ICES concludeert dat door lagere visserijdruk de belangrijkste bestanden er heel gezond voor staan worden de TAC-Adviezen opnieuw verlaagd.

Lees verder

Meesterwerken visserij tentoongesteld in Museum Vlaardingen

Meesterwerken visserij tentoongesteld in Museum Vlaardingen

Van 22 juni t/m 10 november 2019 staat visserij centraal in Museum Vlaardingen in de tentoonstelling 'Schoon aan de haak. Schilderachtig vissersleven'. Gedurende deze maanden, worden 40 kunstwerken over het vissersleven in de 19e eeuw uit vooraanstaande collecties getoond. VisNed en de Redersvereniging voor de Nederlandse Zeevisserij hebben een bijdrage geleverd om de tentoonstelling mogelijk te maken, omdat beide organisaties waarde hechten aan het belang van kennis over de betekenis van de visserijgeschiedenis voor de ontwikkeling van Nederland.

Lees verder

Sociale impact van visserijbeleid structureel onderbelicht

Sociale impact van visserijbeleid structureel onderbelicht

Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) kent niet alleen duurzaamheidsdoelstellingen op het ecologische vlak, maar ook op het sociaal-economische vlak. Werkgelegenheid, leefbaarheid van visserijgemeenschappen en natuurlijk het voorzien in voedsel als basis voor stabiele samenlevingen, zijn onderdeel van beleidsdoelstellingen. In de beleidsdiscussies blijft het sociale belang vaak onderbelicht. 

Lees verder

Maatregelen vermijden kabeljauw gelden nog steeds

Maatregelen vermijden kabeljauw gelden nog steeds

Ondanks dat de Europese maatregelen voor het beheer van kabeljauw vorig jaar zijn komen te vervallen zijn er diverse lidstaten die nog steeds bepaalde technische maatregelen in stand houden. Dat geldt ook voor Nederland vandaar nog een keer de opsomming van deze maatregelen.

Lees verder

Herziening visserijopleidingen

Herziening visserijopleidingen

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een beroepscompetentieprofiel voor mbo-niveau 3 (SW5) en mbo-niveau 4 (S4). De Sectorraad Visserij, waar VisNed actief partner in is, heeft inbreng geleverd voor de nieuwe opleidingseisen. Afgelopen dinsdag 11 juni, werd op het Nova College te IJmuiden het nieuwe beroepscompetentieprofiel voor de maritieme sector gepresenteerd, waarin veelzijdigheid en beroepsperspectief een belangrijke rol speelt. 

Lees verder

VisNed maakt opnieuw bezwaar tegen naheffing NVWA

VisNed maakt opnieuw bezwaar tegen naheffing NVWA

De afgelopen weken hebben eigenaren van kotters opnieuw een factuur van de NVWA ontvangen voor keuringskosten van vis, nu over het boekjaar 2017. VisNed zet nog steeds vraagtekens bij de rechtmatigheid van het in rekening brengen van deze kosten en zal, net als vorig jaar, namens de leden bezwaar aantekenen.

Lees verder

OPROEP: Opstappers gezocht voor de BTS-survey

OPROEP: Opstappers gezocht voor de BTS-survey

Evenals voorgaande jaren is VisNed door Wageningen Marine Research (WMR) uitgenodigd om tijdens de Bottom Trawl Survey (BTS-survey) namens de visserijsector observers te laten meevaren. Het gaat om reizen die het onderzoeksvaartuig Tridens in de periode 29 juli tot 13 september uitvoert (week 31 - 37).

Lees verder

Omschakelen na pulsverbod: Mogelijk nieuw ILT certificaat nodig

Omschakelen na pulsverbod: Mogelijk nieuw ILT certificaat nodig

Binnenkort zal de vloot in een aantal stappen de pulsontheffing verliezen. Stopppen met puls betekent dat sommige schepen aanpassingen moeten doen waardoor er een nieuw scheepscertificaat nodig is. Ontheffinghouders van wie de ontheffing op korte termijn vervalt hebben een brief van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hierover ontvangen, waarbij het van belang is de meegestuurde verklaring in te vullen. 

Lees verder

Europese Verkiezingsuitslag: sterk veranderde verhoudingen in Brussel

Europese Verkiezingsuitslag: sterk veranderde verhoudingen in Brussel

De internationale belangenbehartiging in Brussel zal binnenkort plaatsvinden in een sterk veranderde arena. De Europese verkiezingsuitslag was naar verwachting, maar betekent wel dat er werk aan de winkel is. De bestaande machtsblokken van Christen Democraten en Sociaal Democraten zijn sterk geslonken. Het Groene blok is enorm opgekomen, evenals het Links Liberale blok van ALDE. In de komende periode zal duidelijk worden hoe het voor ons zo belangrijke PECH comité, het visserij comité, zal zijn samengesteld. Daarmee gaan we in het Europese verband van EAPO en Europêche aan de slag om met het nieuwe Europese Parlement een relatie op te bouwen.

Lees verder

Proces op weg naar één belangenorganisatie kottervisserij

Proces op weg naar één belangenorganisatie kottervisserij

Een aantal weken geleden stond in Visserijnieuws een artikel over het vastlopen van de gesprekken om te komen tot één belangenorganisatie voor de kottervisserij, onder leiding van voormalig Kamerlid Dhr. Elbert Dijkgraaf (SGP). Ondanks de vele pogingen om te komen tot één organisatie, is dat tot op heden nog niet gelukt. VisNed licht in dit bericht de insteek en overwegingen van de, bij VisNed, aangesloten producenten organisaties toe.

Lees verder

Europese verkiezingen 23 mei: Vissers ga stemmen!

Europese verkiezingen 23 mei: Vissers ga stemmen!

Het Europees visserijbeleid heeft directe invloed op het reilen en zeilen van de vloot en het wel en wee van familiebedrijven en visserijgemeenschappen. Zeker ook de komende vijf jaren: Nieuwe controle verordening; Tienjarige herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (heroverweging aanlandplicht); Belangrijke besluiten over gesloten gebieden en Implementatie van de nieuwe verordening Technische Maatregelen, incl. evaluatie puls onderzoeken. Alle reden dus om wel te gaan stemmen op 23 mei! Visserijnieuws besteedt er deze week ook aandacht aan.

Lees verder

Weinig voortgang in overleg over invulling beheerplannen

Weinig voortgang in overleg over invulling beheerplannen

De Europese Unie en Noorwegen waren deze week in Londen bijeen om te praten over het toekomstig beheer van een aantal belangrijke visbestanden in de Noordzee. Het werd al snel duidelijk dat er geen conclusies getrokken konden worden en deze onderhandelingsronde leverde weinig voortgang op. In september staat een volgende bijeenkomst gepland, het is van belang dat er dan wel knopen doorgehakt worden.

Lees verder

Vissen in Noordelijke wateren

Vissen in Noordelijke wateren

Steeds meer Nederlandse kotters maken zich op om in het Skagerrak of in de Noorse zone te gaan vissen. Voor het vissen in beide gebieden gelden aanvullende regels. Vandaar dat melding van de kotter aan de PO van groot belang is wanneer in de Noorse zone of Skagerrak gevist gaat worden.

Lees verder

Positief overleg met Denen over Skagerrak

Positief overleg met Denen over Skagerrak

VisNed onderhoudt goede contacten met de Deense visserijsector, waarbij ondermeer constructief overleg heeft gezorgd voor een verbeterde verstandhouding met betrekking tot Deense Staandwant vissers en Nederlandse boomkorvissers op de Noordzee. Deze week ging VisNed in gesprek met Deense collega's, om te zien of dit succes navolging kan krijgen voor de visserij in het Skagerrak.

Lees verder

Procedure voor Gebiedsbescherming

Procedure voor Gebiedsbescherming

Europese besluitvorming over gebiedsbescherming is een ingewikkeld en langdurig traject. Tussentijdse beslissingen over visserijmaatregelen komen vaak meerdere keren in de publiciteit en dat werkt verwarrend. Dat merkten we recent rond de berichtgeving over het Friese Front. Daarom lichten we hier de diverse stappen en de volgorde toe.

Lees verder

Hoe werkt het Openbaar Ministerie bij mogelijke visserijovertredingen ?

Hoe werkt het Openbaar Ministerie bij mogelijke visserijovertredingen ?

Hoe keurig de visser zich ook aan alle regelgeving probeert te houden, het gaat - ook door de overdaad aan regels - weleens mis. Gevolg kan zijn dat de ondernemer hierover bericht van het Openbaar Ministerie ontvangt. Dit kan een dagvaarding, een strafbeschikking of een transactievoorstel zijn. Omdat wij hierover geregeld vragen van onze leden krijgen, met name over de strafbeschikking, volgen hierna in het kort de verschillen tussen deze drie, de mogelijke bestuursrechtelijke gevolgen en enkele afrondende tips.

Lees verder

Scheepvaart Advies Groep vergaderde in Rotterdam

Scheepvaart Advies Groep vergaderde in Rotterdam

Al tien jaar maakt VisNed deel uit van de Scheepvaart Advies Groep (SAN). Nautische intervisie door 'vakgenoten op zee'. De SAN vergadert twee keer per jaar in Rotterdam aan boord van het voormalig loodsvaartuig “Castor” Alle nautische aspecten van de Noordzee worden daar besproken.

Lees verder

Pensioenfonds doet opnieuw onderzoek in kottervisserij

Pensioenfonds doet opnieuw onderzoek in kottervisserij

Het Pensioenfonds PGB heeft opnieuw aan veel bedrijven in de Nederlandse kottervisserij een vragenlijst gestuurd om vast te stellen of er door de eigenaar van het visserijbedrijf verplicht moet worden deelgenomen in het Pensioenfonds Zeevisserij. De ondernemingen die deze vragenlijst ontvangen hebben worden verzocht contact op te nemen met het secretariaat van de eigen PO of van VisNed, zodat de vragenlijst juist wordt ingevuld.

Lees verder

Hoe om te gaan met haaien en roggen

Hoe om te gaan met haaien en roggen

We kunnen vaststellen dat er door de vloot steeds meer roggen worden gevangen. Tegelijkertijd is op basis van het toepassen van het voorzorgsprincipe het quotum voor deze soort heel knellend. Onder de Aanlandplicht geldt voor de kottervloot voor deze soorten een uitzondering op basis van hoge overleving waaraan een aantal voorwaarden is verbonden.

Lees verder

Goede samenwerking blijft basis van Mid-Channel-conferentie

Goede samenwerking blijft basis van Mid-Channel-conferentie

Vorige week werd in het Bretonse plaatsje Plouescat voor de veertigste keer de Mid-Channel Conference gehouden. Al 4 decennia maken vissers en hun vertegenwoordigers afspraken over de ruimtelijke spreiding van de visserijactiviteiten in het Engelse Kanaal. Gezien de toename van de Nederlandse activiteiten in dit gebied neemt VisNed sinds enkele jaren deel aan dit overleg.

Lees verder

Veel werk te doen in Adviesraad Westelijke Wateren

Veel werk te doen in Adviesraad Westelijke Wateren

Vorige week kwamen het Uitvoerend Comité en diverse werkgroepen van de Noordwestelijke wateren Adviesraad (NWWAC) bijeen in Madrid. Vele onderwerpen passeerden de revue. Conclusie is dat er erg veel werk ligt waarvoor oplossingen gevonden moeten worden. In vogelvlucht een opsomming van de belangrijkste onderwerpen:

Lees verder

Goed overleg met Denemarken blijft belangrijk

Vandaag was opnieuw een uitgebreide delegatie van VisNed (mede namens de NVB) te gast bij de Deense zusterorganisatie om te overleggen over een aantal gemeenschappelijk dossiers. In het hoofdkantoor te Taulov werd ter voorbereiding op het aanstaande “scholseizoen” in Deense wateren aandacht geschonken aan de wederzijdse visserijactiviteiten. |Er is een verbeterde communicatie maar het kan nog beter. Verder werd van gedachten gewisseld over diverse actuele onderwerpen met veel gemeenschappelijke belangen. Een zinvolle bijeenkomst in een goede sfeer waarbij de afspraak werd gemaakt om de contacten intensief te houden.

Respect over en weer

Naar aanleiding van een aantal incidenten van Nederlandse vissers in Deense wateren nam VisNed ruim een jaar geleden het initiatief tot een overleg tussen de visserijorganisaties en betrokken vissers. Doelstelling: aangezien wij als Nederlandse vissers te gast zijn in Deense wateren, willen wij incidenten zoveel mogelijk voorkomen.

De vorig jaar gemaakte afspraken werden geëvalueerd en geconcludeerd kan worden dat de communicatie tussen de vissers aanmerkelijk is verbeterd, o.a. in de zgn. Wrakkengroep-app. Er hebben zich in 2018 maar enkele incidenten voorgedaan tussen Deens staand en Nederlands gaand want, een duidelijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Medewerking van iedereen is

Ook werden meer beleidszaken besproken over Brexit, Technische Maatregelen en visserij in het Skagerrak.

Wat betreft de naleving van wet en regelgeving heeft VisNed haar duidelijke statement uit oktober 2017 herhaald; Nederlandse vissers moeten zich er terdege bewust van zijn dat ze te gast zijn in Deense wateren en dat het niet respecteren van al jaren geldende regelgeving volstrekt onaanvaardbaar is.

Brexit en aanlandplicht

Ook op de werkterreinen Brexit en aanlandplicht werden standpunten gewisseld. Deze liggen heel dicht bij elkaar. Bij de aanlandplicht verwachten we allebei onwerkbare situaties, nu nog verbloemd door een aantal vrijstellingen zoals bij schol en roggen.

Bij de Brexit wordt in EUFA-verband intensief samengewerkt en moet ook nagedacht worden over de post-Brexitsituatie waarbij bijvoorbeeld in de Adviesraden diverse werkzaamheden overgenomen moeten worden van Britse collega’s. In dit verband zullen Denemarken en Nederland moeten overleggen om tot een goede verdeling van deze extra taken te komen.

Afsluitend werd een gezamenlijke verklaring opgesteld ook bestemd voor Deense en Nederlandse overheid die hier te lezen is.

Lees verder

Bijeenkomst Europese PO's in Brussel

Bijeenkomst Europese PO's in Brussel

Op dinsdag 19 februari werd in Brussel een ledenbijeenkomst van EAPO gehouden, de Europese vereniging van PO’s. Een groot aantal medewerkers van de Europese Commissie kwam langs om een update te geven van al de verschillende dossiers die lopen. Er is gesproken over onder andere het EFMZV, dossier Technische Maatregelen, de aanlandplicht en de productie en afzetplannen van PO’s. Vanuit Nederland namen VisNed en de RVZ in Brussel aan dit Europese overleg deel.

Lees verder

Uitnodiging: kennismaken met VisNed en de kottersector

Uitnodiging: kennismaken met VisNed en de kottersector

Steeds meer beleidsambtenaren hebben een rol te vervullen in processen rondom visserij. Om ‘beeld en geluid’ te krijgen bij hun dossiers nodigt VisNed hen met enige regelmaat uit voor een kennismakingsbezoek aan de sector. Dat organiseren we op vroege vrijdagochtenden in IJmuiden.

Lees verder

VisNed tevreden met uitkomst ruiloverleg met België

VisNed tevreden met uitkomst ruiloverleg met België

Vorige week woensdag vond het traditionele overleg plaats tussen de Belgische Rederscentrale, de Nederlandse kotterorganisaties en de Redersvereniging over de ruilmogelijkheden Westelijke wateren – Noordzee. Deze keer waren we te gast in het kantoor van de Rederscentrale in Oostende. Ondanks dat het niet gemakkelijk was “vraag” en “aanbod” goed op elkaar af te stemmen is toch een overeenkomst gesloten waarover VisNed tevreden is.

Lees verder

Kom naar WMR open dag ‘Volg de vis’

Kom naar WMR open dag ‘Volg de vis’

Onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research (voormalig IMARES) organiseert voor de visserijsector een open dag op zaterdag 9 februari. Altijd al een kijkje in de keuken van visserijonderzoek willen nemen? U bent van harte welkom bij hun evenement ‘Volg de Vis’ aan de Haringkade 1 in IJmuiden!

Lees verder

Weinig voortgang invulling KRM

Weinig voortgang invulling KRM

Vorige week is er door de Europese Commissie een tweedaagse workshop georganiseerd, waar door een divers gezelschap van wetenschappers werd overlegd over een volgende stap in de invulling van de Kaderrichtlijn Marine Strategie (KRM). Conclusie kan zijn dat er weinig voortuitgang wordt geboekt.

Lees verder

Open Dag ROC Friese Poort Urk zaterdag 26 januari

Op zaterdag 26 januari organiseert ROC Friese Poort op locatie Urk van 09.30 uur tot 13.00 uur een Open Dag voor potentiële studenten en hun ouders. Studenten voor de opleidingen binnenvaart, koopvaardij en visserij krijgen zo alvast een beeld bij de school waar ze een belangrijk deel van hun leven dagelijks studeren. Ook volwassenen kunnen terecht voor informatie over verschillende volwassenenopleidingen, -cursussen en trainingen op nautisch gebied. Dit volwassenenonderwijs is flexibel ingericht en bedoeld voor zowel particulieren als voor (medewerkers van) organisaties.

Lees verder

Nieuwjaarswens voor de sector van Maarten Drijver

Nieuwjaarswens voor de sector van Maarten Drijver

Geachte lezer,

Namens het VisNed bestuur en ons team, wil ik iedereen die de visserij een warm hart toedraagt een gezond en voorspoedig 2019 wensen. De jaarwisseling is ook een moment waarbij je terugkijkt op het voorgaande jaar. Hoe een jaar op het persoonlijk vlak was, is niet voor iedereen in te schatten, maar voor het overgrote deel van onze leden was 2018 zakelijk een mooi jaar.

Lees verder

Open dagen visserijscholen STC Stellendam en Katwijk 19 januari

Open dagen visserijscholen STC Stellendam en Katwijk 19 januari

De visserijscholen in Stellendam en Katwijk organiseren op zaterdag 19 januari 2019 open dagen van 10.00 tot 14.00 uur. De locatie Stellendam is naast de opleiding zeevisvaart (BBL/BOL) tevens gespecialiseerd in de opleiding zeevaart (BOL). Zoals iedere grote open dag is het ook het bedrijfsleven aanwezig; Maaskant, Padmos, VisNed, Vissersbond, EMK, Prosea, Wartsilia SAM, Promac, Van Gemert en Zoon, J.P. de Wit assurantiën, Van Wijk installaties en constructies, Coöperatie Westvoorn, Wetec, United Fish Auctions, Visserij innovatie centrum Zuid West Nederland, Rederij v/d Zwan/Quotter en Pro-Liqiud. De open dag is gegroeid tot een dag waar schippers en bemanningsleden van de vissersvloot graag komen om elkaar te spreken en netwerken.

Lees verder

Schademelding kapotte netten MSC Zoe

De MSC Zoe heeft vorige week 281 containers verloren, met name ten Noorden van Terschelling. Er zijn berichten verstuurd via NAVTEX over locaties en veiligheidswaarschuwingen. Als sector zijn we momenteel bezig met de mogelijkheden om schade aan netten te verhalen op de rederij. Er is nu alvast de mogelijkheid om schade te melden, via een schadeformulier.

Lees verder

Vissers ruimen op! Grote schoonmaak na containerramp

Vissers ruimen op! Grote schoonmaak na containerramp

Op 2 januari heeft het containerschip MSC Zoe 277 containers verloren boven de Waddeneilanden. Een ramp van ongekende omvang, waarvan de gevolgen nog decennialang merkbaar zullen zijn. Vanaf woensdag waren er meteen berichten van vissers die wilden helpen maar waar opruimen op het strand relatief overzichtelijk is, is opruimen op zee een riskante en complexe operatie. In nauwe samenwerking met Barbara Holierhoek (Vissersvereniging Hulp in Nood en Ons Belang) en Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer, heeft VisNed een actie opgezet. Er zijn onder meer via EMK en de PO's veel vissers bereid gevonden mee te helpen om het afval afkomstig van de overboord gevallen containers te gaan opvissen. Op zaterdag 5 januari gaan de eerste schepen op de Waddenzee en Noordzee gericht vuilvissen. Ook voor de dagen erna staan er ook al schepen ingepland. 

Lees verder

Visserijraad quota 2019; teleurstelling overheerst

Visserijraad quota 2019; teleurstelling overheerst

Tijdens de Visserijraad in Brussel is vanmorgen vroeg, woensdag 19 december, overeenstemming bereikt over de visserijmogelijkheden in 2019. VisNed is al met al teleurgesteld met de uitkomst. Het tongbestand bevindt zich ruim binnen de veilige grenzen, maar ondanks de inzet is de voorgestelde korting op tong nauwelijks verlaagd. De korting op de Tong TAC is uiteindelijk op 20% uitgekomen. Wel is de gecombineerde TAC van Tarbot en Griet verhoogd, maar over het algemeen toch een beeld van aanzienlijke verlagingen om aan de heel strenge beheerbepalingen in het kader van de Maximaal Duurzame Oogst (MSY) te blijven doen.

Lees verder

Minister Schouten streeft naar een gelijk blijvende TAC voor Tong

Minister Schouten streeft naar een gelijk blijvende TAC voor Tong

Tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer afgelopen dinsdag, liet Minister Schouten er geen twijfel over bestaan: zij streeft bij de komende onderhandelingen over de quota voor 2019 naar een gelijkblijvende TAC voor tong. Daarmee geeft de Minister gehoor aan de oproep van VisNed, die vergezeld ging van een aantal scenario-berekeningen door Wageningen Marine (WMR).

Lees verder

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Visbureau

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Visbureau

Voor alle VisNed leden: dinsdag 8 januari 2019 organiseert het Nederlands Visbureau weer haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.

Lees verder

Hulp bij invullen vragenlijst voor kleine vloot

Hulp bij invullen vragenlijst voor kleine vloot

Veel vissers met passieve vistuigen en schelpdiervissers hebben de enquête van Wageningen Economic Research (voorheen LEI) over de resultaten in 2017 inmiddels ingevuld. Om het beeld compleet te maken is er belang bij zoveel mogelijk reacties. WER helpt graag bij het invullen!

Lees verder

TAC’s 2019 gedeelde bestanden uiteindelijk vastgesteld

TAC’s 2019 gedeelde bestanden uiteindelijk vastgesteld

De jaarlijkse onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de gezamenlijk beheerde TAC’s 2019 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak hebben uiteindelijk 2 moeizame ronden geduurd, eentje in Bergen en de tweede vorige week in Londen. Na de eerste ronde twee weken geleden in Bergen, was er voor een aantal belangrijke TAC’s al enige duidelijkheid, maar hot-items bleven de TAC’s voor kabeljauw en haring en de ruil van vangstmogelijkheden tussen de EU en Noorwegen (de “Balance”).

Lees verder

Evaluatie Waddenacademie: graag ook luisteren...

Evaluatie Waddenacademie: graag ook luisteren...

De Waddenacademie is beoordeeld met een 'zeer goed'. Hoewel ook VisNed toegevoegde waarde ziet van een agenderend kennisinstituut schetst het evaluatierapport een rooskleurig beeld, terwijl de manier waarop in 2017 het Waddenhuisberaad is opgezet en betrokken wetenschappers zich profileren, voor diverse partijen problematisch is gebleken. 

Lees verder

Nathanaël Middelkoop maakt kennis met Brussel

Nathanaël Middelkoop maakt kennis met Brussel

In het kader van het inwerktraject heeft VisNed-medewerker Nathanaël Middelkoop op dinsdag 27 november 2018 een bezoek gebracht aan de Visserijcommissie van het Europees Parlement. Hieronder een verslag.

Lees verder

BN-ers misleid door Our Fish

BN-ers misleid door Our Fish

Afgelopen week heeft de organisatie Our Fish een serie foto's gepubliceerd, waarop bekende Nederlanders naakt poseren met een dode vis. Hoewel er op de foto's esthetisch weinig valt af te dingen, geeft de achterliggende boodschap meer reden tot afkeuren. Our Fish wil met de fotoserie het idee verspreiden dat er sprake is van een te hoge visserijdruk. De campagne is geenszins uniek, FishLove publiceert jaarlijks een serie naaktfoto's waarop mensen poseren met vis. Our Fish heeft enkel nu dit idee naar Nederland gekopieerd. 

Lees verder

Verkenning van een nieuwe visserijopleiding

Verkenning van een nieuwe visserijopleiding

Zoals eerder aangekondigd wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor Maritieme MBO-opleidingen. Hieronder een stand van zaken.

Lees verder

Najaarsvergadering PO Wieringen druk bezocht

Najaarsvergadering PO Wieringen druk bezocht

Een goede opkomst en positief kritische vragen tijdens de najaarsvergadering van PO Wieringen op 9 november j.l. Er is samen met Maarten Drijver en Pim Visser uitgebreid stilgestaan bij actuele dossiers, waaronder Brexit, de pulslobby, onderzoeksprojecten en de PAP-garnalen. 

Lees verder

Europese Commissie komt met voorstellen vangstmogelijkheden 2019

Europese Commissie komt met voorstellen vangstmogelijkheden 2019

De tweede fase voor de vaststelling van de vangstmogelijkheden is vorige week ingegaan toen de Europese Commissie voor een flink aantal visbestanden de vangstmogelijkheden voor volgend jaar presenteerde. Voor Noordzee-tong ligt er een forse verlaging voor, maar daarover zal nog stevig onderhandeld moeten worden.

Lees verder

Europese visserijsector in overleg met Raad van Ministers

Europese visserijsector in overleg met Raad van Ministers

De koepel van Europese visserijorganisaties Europêche had vorige week in Brussel overleg met een delegatie van het Oostenrijks voorzitterschap over een aantal actuele visserijonderwerpen. Namens VisNed was Geert Meun aanwezig die onder het hoofdstuk Technische Maatregelen aandacht vroeg voor de Pulsvisserij. Hoe dit afloopt blijft vooralsnog onduidelijk.

Lees verder

Beter een goede buur dan een verre vriend...

Beter een goede buur dan een verre vriend...

Met je buren ben je het niet altijd over alles eens, maar in gesprek blijven met elkaar is heel belangrijk. Juist daarom heeft VisNed, samen met de PO NVB, een dag lang intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Belgische en Franse visserijsector.

Lees verder

Succes: VisNed haalt de NSAC naar Zoetermeer

Succes: VisNed haalt de NSAC naar Zoetermeer

Vanwege de Brexit moet het secretariaat van de Noordzee-Adviesraad (NSAC) vertrekken uit Aberdeen. Een ruime meerderheid van de aangesloten organisaties heeft voor Zoetermeer gekozen als nieuwe vestigingsplaats. Een mooi succes voor VisNed en de Elasmobranchen Vereniging (NEV).

Lees verder

VisNed: NGO's, help bij het redden van de puls!

VisNed: NGO's, help bij het redden van de puls!

Ook deze week stond in diverse Brusselse bijeenkomsten, waar VisNed aan deelnam, de Technische Maatregelen, waaronder Puls, prominent op de agenda. In de vergadering van de Demersale werkgroep van de Noordzee-adviesraad afgelopen woensdag pleitte Pim Visser voor steun vanuit met name de hoek van de NGO’s om Pulsvisserij in de toekomst mogelijk te houden. Bij deze vergadering waren als observers ook visserijwethouder Geert Post van de gemeente Urk en Juriean Brands namens het Bestuurlijk Platform Visserijgemeenten aanwezig die met eigen ogen de inzet van VisNed konden opmerken.

Lees verder

Pim Visser herbenoemd tot voorzitter van EAPO

Pim Visser herbenoemd tot voorzitter van EAPO

Pim Visser is herkozen als voorzitter tijdens de algemene ledenvergadering van EAPO. Hij wordt bijgestaan door Thomas Wenzel (penningmeester) en José Antonio Suarez Lianos (secretaris). De Belgische Rederscentrale voert het EAPO-secretariaat, waarbij Emiel Brouckaert de rol van algemeen secretaris zal blijven vervullen.

Lees verder

Prikkelende stellingen op slotsymposium FMSY-project

Prikkelende stellingen op slotsymposium FMSY-project

'De huidige Fmsy-waarden ertoe leiden dat er vangstmogelijkheden onbenut worden gelaten.' Zomaar een van de stellingen die op tafel lagen tijdens het slotsymposium van het Fmsy-project. Maar wat betekent dat nu voor de praktijk?

Lees verder

VisNed: verhuis NSAC van Aberdeen naar Zoetermeer

VisNed: verhuis NSAC van Aberdeen naar Zoetermeer

Vanwege de Brexit zal de Noordzee Adviesraad (NSAC) op korte termijn uit Aberdeen (Schotland) moeten vertrekken. VisNed zet zich in om de NSAC naar Zoetermeer te halen.

Lees verder

Nieuwe hoogste ambtenaar LNV Johan Osinga op bezoek

Nieuwe hoogste ambtenaar LNV Johan Osinga op bezoek

Op 1 september is Johan Osinga als hoogste ambtenaar voor visserij bij het Ministerie van LNV aangetreden. VisNed heeft hem meteen uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek bij de sector. Gedurende de ochtend van maandag 8 oktober werd Osinga ondergedompeld in een voor hem helemaal nieuwe visserijwereld.

Lees verder

Extra nieuwsbrief met belangrijke informatie

Extra nieuwsbrief met belangrijke informatie

Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief met de laatste stand van zaken in het Pulsdossier en twee belangrijke maatregelen die komende maandag van kracht worden. Wij wijzen ook op het artikel over Puls in Visserijnieuws van vandaag.

Lees verder

VisNed probeert secretariaat Noordzee-Adviesraad naar Nederland te halen

VisNed probeert secretariaat Noordzee-Adviesraad naar Nederland te halen

Veel is onzeker met de aanstaande Brexit. Maar dat de zetel en het secretariaat van de Noordzee-Adviesraad (NSAC) vanuit het Schotse Aberdeen overgeheveld moet worden naar een domicilie in de EU staat vast. Vanuit VisNed is aangegeven dat er een voorstel komt om de zetel en het secretariaat in Nederland onder te brengen.

Lees verder

Nieuwsbrief gemakkelijk uit te printen!

Nieuwsbrief gemakkelijk uit te printen!

Veel vissers lezen de nieuwsbrief aan boord. Daarvoor willen zij hem graag uitgeprint meenemen. Dat kan heel gemakkelijk!

Lees verder

Voedsel niet op het programma van de Noordzeedagen

Voedsel niet op het programma van de Noordzeedagen

VisNed is verbaasd over de opzet van de Noordzeedagen dit jaar en heeft dit te kennen gegeven bij de organisatie. 

Lees verder

NWWAC-vergaderingen in teken van dispuut schelpenvissers

NWWAC-vergaderingen in teken van dispuut schelpenvissers

De algemene jaarvergadering van de NWWAC ging natuurlijk over Aanlandplicht, Technische Maatregelen en Zeebaars. Maar vooral in de werkgroep Engels Kanaalging het  toch vooral over het gevecht tussen Britse en Franse vissers over de Sint Jakobsschelpen.

Lees verder

VisNed heeft een positief gesprek met GroenLinks

VisNed heeft een positief gesprek met GroenLinks

Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks kreeg afgelopen week bezoek van VisNed. Het werd een constructief gesprek over vissen op een postzegel en kansen voor een transitiefonds.

Lees verder

Brede maritieme opleiding moet meer jongeren trekken

Brede maritieme opleiding moet meer jongeren trekken

Als je visser wilt worden, dan ga je naar de visserijschool. Zo is iedereen die op de kotter werkt begonnen. De laatste jaren valt het animo voor maritieme opleidingen echter tegen. Met name de pelagische sector, koopvaardij en de waterbouw hebben daar last van. Maar het gaat de kottervisserij ook niet voorbij. Een brede opleiding kan dat tij misschien keren.

Lees verder

Nieuw SGP Kamerlid maakt kennis met visserij

Nieuw SGP Kamerlid maakt kennis met visserij

In april is Chris Stoffer beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor de SGP. Hij heeft Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat in zijn portefeuille. Op verzoek van het College van B en W bezocht hij Urk. VisNed gaf tijdens de lunch een toelichting op de actualiteiten in de visserij. Daarbij werd vooral ingezoomd op de uitrol van Wind op Zee.

Lees verder

Overleg lidstaten Noordwestelijke wateren: Nederland neemt voorzitterschap over

Overleg lidstaten Noordwestelijke wateren: Nederland neemt voorzitterschap over

Tijdens de bijeenkomst van de Noordwestelijke wateren Adviesraad twee weken geleden kwam zo'n beetje alles aan de orde. Het overleg, zowel politiek, beleidsmatig en technisch zal de komende maanden doorgaan, waarbij het voorzitterschap van de NWWAC het komende halfjaar bij Nederland ligt. Hieronder een overzicht van waar de discussie nu staat.

Lees verder

Vervolgoverleg met de NVWA

Vervolgoverleg met de NVWA

In maart is na lange tijd het 'Visketen-overleg' met de NVWA weer hervat. De interpretatie en naleving van wet- en regelgeving is het meest prominente onderdeel van de agenda.

Lees verder

Lokale bestuurders Christen Unie bijgepraat over visserijactualiteiten

Lokale bestuurders Christen Unie bijgepraat over visserijactualiteiten

Europarlementariër Peter van Dalen had zijn collega CU-politici uit gemeenten en provincies uitgenodigd in Houten voor een ‘bijpraat bijeenkomst’ over visserij actualiteiten. Aan VisNed was gevraagd input vanuit de kottersector te verzorgen. Daarbij kwamen Brexit, Wind op Zee, aanlandplicht en puls aan de orde.

Lees verder

VisNed: subsidies zijn er om innovatie aan te jagen

VisNed: subsidies zijn er om innovatie aan te jagen

Het nieuwe Europees Visserijfonds (EMFZV) moet de barrières wegnemen die ervoor zorgen dat onder het lopende fonds te weinig aanvragen werden gedaan. Vorige week ontvingen we van LNV de tekst van het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw fonds. Een uitgebreid memo met ons commentaar hebben we inmiddels aan LNV verstuurd.

Lees verder

VisNed: voorstel voor nieuwe EU Controleverordening bizar

VisNed: voorstel voor nieuwe EU Controleverordening bizar

In haar voorstel voor een nieuwe EU Controleverordening slaat de Europese Commissie helemaal door. De visserijsector wordt in het voorstel gecriminaliseerd. Dat denkt Brussel te bestrijden met meer, strengere en nog onwerkbaardere regels. En dat terwijl de huidige regels, mits goed nageleefd en goed gehandhaafd, prima geschikt zijn voor het doel waar ze voor bedoeld zijn: een betrouwbare sector in een gelijk speelveld. In het overleg met LNV vorige week donderdag hebben Pim Visser en Geert Meun dit namens VisNed heel duidelijk gemaakt.

Lees verder

Demersale werkgroep NSAC: complex advies over Technische Maatregelen

Demersale werkgroep NSAC: complex advies over Technische Maatregelen

Afgelopen woensdag tijdens de vergadering van de Demersale werkgroep van de Noordzeeadviesraad in Edinburgh bleek in diverse dossiers nog geen besluit genomen kon worden. Dat gold voor zaken die al geruime tijd lopen zoals de aanlandplicht maar ook voor het recente verzoek van het Europees Parlement om advies over de Technische Maatregelen. Nieuwe werkafspraken werden gemaakt waarbij over Zeebaars en Technische Maatregelen samen opgetrokken wordt met de Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren.

Lees verder

ICES-adviezen 2019: bestanden gezond toch lagere vangstquota

ICES-adviezen 2019: bestanden gezond toch lagere vangstquota

Vandaag zijn de ICES-adviesen gepresenteerd. ICES concludeert dat door lagere visserijdruk de belangrijkste bestanden er heel gezond bijstaan. Tot grote verbazing van VisNed worden de de TAC-Adviezen echter fors verlaagd.

Lees verder

Teleurstellend antwoord op zienswijze Mariene Strategie Deel 1

Teleurstellend antwoord op zienswijze Mariene Strategie Deel 1

Enige weken geleden heeft VisNed een zienswijze ingediend op het eerste deel van de Mariene Strategie deel 1, een programma om de milieutoestand van het Nederlands deel van de Noordzee te beoordelen. Het antwoord viel niet mee. Toch is de zienswijze een belangrijk signaal naar het ministerie en de politiek dat VisNed kritisch is en weet waar ze over praat.

Lees verder

Brusselse Haringparty, netwerkmoment van jewelste

Brusselse Haringparty, netwerkmoment van jewelste

De haringparty bij de EU is onmisbaar voor het bijhouden van Brusselse netwerken. Voor het VisNed team is deze bijeenkomst, net als voor de Redersvereniging en de Visfederatie al heel veel jaren ‘vaste prik’. Hoofdgast was dit jaar minister Carola Schouten.

Lees verder

De MAC bespreekt herziening Europese marktstandaarden

De MAC bespreekt herziening Europese marktstandaarden

In Europa wordt vis verhandeld en daarvoor gelden marktstandaarden. Deze afspraken zijn in 1996 vastgelegd. Hoog tijd dus voor een evaluatie door de Market Advisory Council (MAC) met als centrale vraag of de afspraken na twintig jaar nog houdbaar zijn. 

Lees verder

Europees Parlement vraagt AC's advies over Technische Maatregelen

Europees Parlement vraagt AC's advies over Technische Maatregelen

In de trilogen over de nieuwe verordening Technische Maatregelen hebben de Rapporteur en Schaduw Rapporteurs een uniek besluit genomen. Ze hebben hun overleg opgeschort en vragen de Adviesraden om hen meteen na het zomerreces te adviseren. De Europese Commissie is, in een ultieme poging om haar voorstel niet te laten stranden, met een volkomen nieuw en ongetest concept van visserijbeheer op de proppen gekomen. Vanwege het ingewikkelde en technische karakter van de besluitvorming wil het EP nu advies hebben van de AC’s. In die AC’s werken visserijbedrijfsleven en NGO’s nauw samen.

Lees verder

Afspraken Nederlandse staandwantvissers en pulsvissers beëindigd

Afspraken Nederlandse staandwantvissers en pulsvissers beëindigd

Pulsvissers die zijn aangesloten bij VisNed en de Nederlandse Vissersbond zien per direct af van de vrijwillig gemaakte afspraken met staandwantvissers. Aanleiding vormen de protestactie van enkele Nederlandse staandwantvissers afgelopen maandag in IJmuiden tegen de pulsvisserij en de felle uitlatingen in de pers.

Lees verder

EU en Noorwegen: schol kan EU-aangelegenheid blijven

EU en Noorwegen: schol kan EU-aangelegenheid blijven

Na intensief overleg tussen de vertegenwoordigers van de EU en Noorwegen werden zogenaamde Harvest Control Rules (d.w.z. regels voor het oogsten) geformuleerd die nu voorgelegd worden aan ICES voor een wetenschappelijke beoordeling. Schol werd geschrapt uit de lijst van soorten waarvoor aan ICES advies wordt gevraagd over het gezamenlijk beheer.

Lees verder

Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met de BTS-survey?

Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met de BTS-survey?

Evenals voorgaande jaren is VisNed door Wageningen Marine Research (WMR - voorheen Imares) uitgenodigd om tijdens de Bottom Trawl Survey (BTS-survey) namens de visserijsector observers te laten meevaren. Het gaat om reizen die het onderzoeksvaartuig Tridens in de periode 31 juli tot 15 september (week 31 -37) uitvoert.

Lees verder

VisNed presenteert knelpunten aan Tweede Kamerleden

VisNed presenteert knelpunten aan Tweede Kamerleden

De aanlandplicht, het pulsdossier, de nieuwe controleverordening en de verduurzaming van garnalenvisserij waren de belangrijkste zorgpunten die VisNed afgelopen week met Tweede Kamerleden heeft gedeeld. Op hun beurt spraken zij daarover met minister Schouten in een Algemeen Overleg op 12 juni. De Minister deed daarbij belangrijke toezeggingen.

Lees verder

PO Wieringen - VisNed van start

PO Wieringen - VisNed van start

Nu de PO Wieringen aangesloten is bij VisNed, wordt er geïnvesteerd in de onderlinge band. Het VisNed team was op vrijdagmiddag 8 juni te gast in Den Oever voor de aftrapbijeenkomst.

Lees verder

Visser en Van Balsfoort praten Europarlementariers bij

Visser en Van Balsfoort praten Europarlementariers bij

Op verzoek van Peter van Dalen praatte Pim Visser de Europarlementariërs van de groep 'ECR' bij over aanlandplicht, duurzaamheid, wind op Zee, Brexit en Gesloten Gebieden. Gerard van Balsfoort deed hetzelfde voor de pelagische visserij.

Lees verder

Privacyverklaring VisNed

VisNed vindt privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Lees verder

VisNed toekomstgericht versterkt

VisNed toekomstgericht versterkt

Vorig najaar kreeg VisNed het advies om de werkwijze aan te passen en werden vacatures opengesteld om het team te versterken. In de afgelopen maand zijn twee nieuwe beleidsmedewerkers benoemd: Hepke Deelstra en Nathanaël Middelkoop. Hepke komt het VisNed-team vanaf 11 juni versterken. Nathanaël volgt in september.

Lees verder

Zienswijze tegen Wob-verzoek ingediend namens 30 visserijbedrijven

Zienswijze tegen Wob-verzoek ingediend namens 30 visserijbedrijven

Afgelopen woensdag heeft Wybenga Advocaten uit Rotterdam namens meer dan 30 visserijondernemers en namens VisNed en NVB een zienswijze bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingediend tegen het openbaar maken van persoons- en bedrijfsgegevens van de schipper en de eigenaar van vissersvaartuigen die in 2017 door de NVWA onderworpen zijn aan een inspectie op zee.

Lees verder

VisNed medewerkster Noor Visser mee met garnalenkotter

VisNed medewerkster Noor Visser mee met garnalenkotter

Twee maal was ik mee geweest met een pulskotter op de Noordzee, maar over garnalenvissen en de Waddenzee wist ik eigenlijk weinig. Hoe leer je iets over visserij? Meedoen. Vorige week ging ik mee met de garnalenkotter WR 54 van de familie Rotgans.

Lees verder

Internationale biologen bij elkaar voor toestandsbeoordeling visbestanden

Internationale biologen bij elkaar voor toestandsbeoordeling visbestanden

Op 29 juni worden de nieuwe ICES-adviezen gepresenteerd. Ter voorbereiding daarop zijn de visserijbiologen afgelopen dinsdag bij elkaar gekomen voor hun jaarlijkse klus om een update te maken van de ontwikkelingen van de belangrijkste visbestanden in de Noordzee en het Skagerrak. Dit jaar gaat het voor Nederland vooral om tong, schol en tarbot.

Lees verder

Brief van NVWA inzake WOB-verzoek ontvangen? Stuur deze door naar VisNed!

Brief van NVWA inzake WOB-verzoek ontvangen? Stuur deze door naar VisNed!

Vorige week heeft een groot aantal visserijbedrijven een brief van de NVWA ontvangen waarin aangegeven werd dat een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is ingediend waarbij rapporten van inspecties van vissersvaartuigen werden opgevraagd. Heeft u zo'n brief ontvangen? Dan ontvangen wij daarvan graag zo snel mogelijk een kopie voor het indienen van een zienswijze / bezwaar!

Lees verder

Elbert Dijkgraaf, bedankt voor je inzet voor de kottersector!

Elbert Dijkgraaf, bedankt voor je inzet voor de kottersector!

Afgelopen week werden ook wij opgeschrikt door het bericht dat SGP visserij woordvoerder Elbert Dijkgraaf besloten heeft om de Tweede Kamer te verlaten. VisNed reageerde op het nieuws met een twitterbericht waar we verder niets aan toe voegen: Een toegankelijk, wijs en betrokken Kamerlid verlaat ons parlement. VisNed, de verbonden vissers en hun families bedanken Elbert Dijkgraaf voor zijn inzet voor de kottersector. Wij wensen hem voor de komende periode alle goeds en bovenal Gods zegen toe!

Lees verder

Aanlandplicht en gelijk Europees speelveld voor PO’s belangrijkste thema’s op EAPO ledenvergadering

Tweemaal per jaar komen de leden van de European Association of Producer Organisations (EAPO) samen om te spreken over actuele thema’s. Afgelopen 22 maart vond deze vergadering in Brussel plaats. Als voorzitter van de EAPO leidde Pim Visser deze vergadering. Er werd gesproken over onder andere de aanlandplicht en een gelijk speelveld in Europa rondom markt, productie en afzet.

Lees verder

VisNed vernieuwt en structureert

VisNed vernieuwt en structureert

Er ligt veel op het bord van de visserijsector, en daarmee op het bord van VisNed. Tijd voor vernieuwing van het bestuursoverleg en herstructurering van het team. 

Lees verder

Tweede Kamer vergadert 3 uur lang over visserij

Tweede Kamer vergadert 3 uur lang over visserij

Afgelopen dinsdag vergaderde de Tweede Kamer drie uur lang over de visserij. De Kamerleden waren vooraf uitgebreid geïnformeerd door VisNed over aanlandplicht, wind op zee, technische maatregelen, Fishing for Litter en het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe richtlijn voor Havenontvangstinstallaties. Puls domineerde het overleg. Negatieve berichtgeving van de NOS gaf daar zeker een impuls aan. Een aantal Kamerleden gebruikte (toch wel enigszins opportunistisch) deze berichtgeving voor een frontale aanval op minister Schouten.

Lees verder

LIFE presenteert zich in Brussel

LIFE presenteert zich in Brussel

LIFE vertegenwoordigt de 10.000 kleinschalige vissers in Europa. In Brussels hebben zij hun plannen uitgebreid toegelicht.

Lees verder

Mid-Channel-conferentie; toonbeeld van constructieve samenwerking

Mid-Channel-conferentie; toonbeeld van constructieve samenwerking

De visserijactiviteiten van Nederlandse vissersvaartuigen in het Engelse Kanaal breiden gestaag uit. Al vele jaren vindt er overleg plaats tussen Franse, Engelse en Belgische visserijvertegenwoordigers en vissers om afspraken te maken over de ruimtelijke spreiding van hun visserij-activiteiten. VisNed is nu ook toegetreden tot dit overleg om de belangen van de Nederlandse vloot te behartigen.

Lees verder

Vissenwelzijn

Vissenwelzijn

Gezamenlijke opinie van de kottervisserij, pelagische visserij en handel/ verwerking op vissenwelzijn.

Lees verder