Belangenbehartiging: Algemeen

Politiek, beleid en maatschappelijke ontwikkeling

VisNed is betrokken bij specifieke beleidsthema's, zoals visserijbeleid, natuurbeleid en ruimtelijke ordening op zee. Daarnaast houden we ons echter ook bezig met algemene onderwerpen, zoals promotie en informatie. Op deze een selectie van onze betrokkenheid bij brede maatschappelijke ontwikkelingen, politiek en sectorpromotie. 

Oproep: erkenning buitenlandse vaarbevoegdheden

Oproep: erkenning buitenlandse vaarbevoegdheden

De Nederlandse visserijsector heeft een schrijnend tekort aan gediplomeerde bemanningen terwijl er aan boord en aan de wal voldoende vissers uit andere lidstaten zijn met papieren die graag als schipper, plaatsvervangend schipper of machinist aan de slag willen.

Lees verder

BAR-regelingen nog niet aangemeld

BAR-regelingen nog niet aangemeld

De wereld staat in brand, bizarre en heel zorgelijke tijden waarbij ontwikkelingen over elkaar heen tuimelen. In een afgelopen dinsdag gehouden overleg  met het ministerie hebben we opnieuw de urgentie voor de op stapel staande visserijregelingen ter ondersteuning van de aanvoersector benadrukt. Echter, het duurt nog wel even voordat openstelling aan de orde is.

Lees verder

EBFA voortvarend aan de slag

EBFA voortvarend aan de slag

De European Bottom Fishing Alliance (EBFA) heeft zich in korte tijd ontpopt als een slagvaardige organisatie die diverse zaken opgepakt heeft om aandacht te vragen voor de positie van vissers die op gebruik maken van vistuigen die de bodem raken. Naast het optuigen van de organisatie zijn inmiddels diverse keren overleg gevoerd om een plan de campagne op te stellen.

Lees verder

Stand van zaken Noors boomkorverbod

Stand van zaken Noors boomkorverbod

Van verschillende kanten wordt geprobeerd om Noorwegen te bewegen het besluit om in Noorse wateren het gebruik van de boomkor te verbieden, te laten heroverwegen. Helaas is er nog geen positieve beweging te bespeuren.

Lees verder

Technische Maatregelen in Het Kanaal

Technische Maatregelen in Het Kanaal

De laatste weken opereren de Flyshooters meer westelijk in Het Kanaal. Daar gelden afwijkende technische maatregelen waarover steeds meer vragen, vandaar de belangrijkste informatie nog een keer op een rijtje.

Lees verder

Kosten leges rijzen de pan uit

Kosten leges rijzen de pan uit

De afgelopen weken kregen de visserijondernemers van het uitvoeringsorgaan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) diverse documenten toegestuurd. De bijbehorende nota voor legeskosten begint in de papieren te lopen. Deze week heeft VisNed dit in een overleg aangekaart en binnenkort komt hierover een vervolggesprek.

Lees verder

Ruimen opgeviste explosieven blijft aandacht vragen

Ruimen opgeviste explosieven blijft aandacht vragen

De afgelopen weken nam het aantal meldingen van opgeviste explosieven flink toe. Er wordt een verband gelegd met de recente stormen waardoor de bodem van de Noordzee nogal verandert en de visserman met verrassingen geconfronteerd wordt. Het onschadelijk maken van explosieven, vaak uit de Tweede wereldoorlog, blijft belangrijk werk, want ook na al die tijd zijn deze bommen een gevaar voor hen die op zee werken.

Lees verder

Informatie van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart

Informatie van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart

De aanbevelingen voor de praktijk van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart zijn gecategoriseerd terug te vinden op de website www.tuchtcollegevoordescheepvaart.nl

 

Lees verder

Visserijkeuring 2022

Visserijkeuring 2022

Ook dit jaar zal de tweejaarlijkse zeevaartkeuring weer plaatsvinden in de biddagweek. Gezien de omstandigheden is het extra belangrijk dat iedereen zich aan de afgesproken tijd op het schema houdt.

Lees verder

EU en VK bereiken akkoord over vangstmogelijkheden 2022

EU en VK bereiken akkoord over vangstmogelijkheden 2022

Afgelopen dinsdag hebben de EU en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden voor 2022. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle gedeelde en gezamenlijk beheerde visbestanden in de wateren van het VK en de EU.

Dit betekent dat voor de Nederlandse kottervisserij met alle partijen gezamenlijk (EU-VK-NO) en afzonderlijk (EU-NO en EU-VK) overeenkomsten zijn gesloten waardoor er voor 2022 definitieve quota zijn vastgesteld en aanvullende afspraken gemaakt zijn. De overeenkomst tussen de EU en het VK stelt de visserijrechten van de EU-vloten en die van de Britse vloot in zowel de EU-wateren als de Britse wateren tot eind 2022 veilig. In de overeenkomst worden de totaal toegestane vangsten (TAC’s) voor 65 gedeelde visbestanden voor 2022 vastgesteld.

Eerder was al een trilaterale overeenkomst gesloten tussen de EU, het VK en Noorwegen voor de tussen deze 3 partijen gedeelde bestanden.

Met betrekking tot de Noordzee-TAC’s 2022 zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen:

Vissoort:

Wijziging tov 2021:

Tong

-28%

Schol

-12%

Kabeljauw

gelijk

Wijting

+25%

Tarbot/griet

-6%

Roggen

+7%

Tongschar

-20%

Noorse kreeft

+27%

Zeeduivel

-25%

Heek

-20%

Schelvis

+5%

Koolvis

-25%

Bij bijna alle soorten is het ICES-advies overgenomen, hierbij is alleen bij een aantal rondvissoorten afgeweken. Daarom is bijvoorbeeld de verhoging van slechts 25% bij wijting een grote teleurstelling waar ICES een plus van 236% voorstelde. Bij schelvis bleef van een voorgestelde verhoging van 86% slechts 5% over. Dit alles om een korting bij kabeljauw van 10% ongedaan te krijgen.

Het is voor VisNed onbegrijpelijk dat beleidmakers en politici met deze werkwijze de visserman voor grote problemen stelt wat in de praktijk betekent aanzienlijke vangsten die uiteindelijk niet aangeland kunnen worden. Wijting is één voorbeeld, roggen, zeeduivel, heek, schelvis en makreel zijn andere soorten waarvoor dit van toepassing is/wordt. Het leidt tot grote frustraties bij de visserman.

Brexit

In het kader van Brexit moet de EU een volgende “betaling” doen aan het VK in de vorm van overheveling van vangstrechten. Daardoor kan het Nederlandse quotum en ook de contingenten lager uitvallen. De RVO doet op dit moment de berekeningen en de contingenthouders ontvangen voor het einde van het jaar hierover bericht.

Zeebaars

Voor zeebaars is weer overgestapt naar een twee maandelijkse bijvangstregeling. Voor de maanden februari en maart geldt een totaal aanvoerverbod:

De regeling ziet er als volgt uit:

  • Minimum maat voor zeebaars voor alle vlootsegmenten is 42 cm.
  • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
  • Voor de maanden februari en maart geldt een totaal aanvoerverbod voor alle vistuigen.
  • Voor alle vaartuigen die gebruik maken van een gesleept vistuig (er is geen onderscheid tussen boomkor/borden en fly shoot) geldt een bijvangst-percentage van 5% met een maximale aanvoer van 760 kg per 2 maanden. Het percentage wordt berekend aan het eind van de reis.
  • Gerichte visserij op zeebaars is alleen toegestaan met een door RVO afgegeven vismachtiging.
  • Voor staandwant-vissers geldt 1.500 kg per jaar. Voor de handlijn-vissers geldt 5.700 kg per jaar.

In verband met het aanvoerverbod voor februari en maart kan dus in de maanden januari en april de 2 maandelijkse hoeveelheid aangevoerd worden.

Internationale ruilen

Voor de internationale ruilen blijft het dit jaar geïntroduceerde interim-mechanische ook in 2022 van kracht, er komen periodiek ruilmomenten waarbij lidstaten rechtstreeks zaken kunnen doen met het VK en visa versa. Tot 21 januari 2022 is het mogelijk om ruilen te doen die nog betrekking hebben op dit jaar. Voor de visserijsector aan beide kanten zijn de ruilafspraken heel belangrijk zo is dit jaar gebleken.

Non-quota soorten

Een belangrijk onderwerp dat op de EU-VK-tafel ligt is de wens/het voornemen om te komen tot beheer maatregelen voor tot nu toe ongequoteerde soorten. Tijdens deze onderhandelingen zijn alleen aanpassingen doorgevoerd in de totaal aan te voeren hoeveelheid.

De gesprekken hierover tussen EU en VK worden voortgezet in de Specialised Committee Fisheries (SCF). Dit geldt ook voor Technische maatregelen, toepassingen aanlandplicht en een definitief ruilmechanisme voor quota.

Lees verder

Vangstquota deels weer voorlopig vastgesteld

Vangstquota deels weer voorlopig vastgesteld

De raad van visserijministers heeft eerder deze week overeenstemming bereikt over het vaststellen van deels definitieve en deels voorlopige vangstmogelijkheden 2022. Omdat ten tijde van deze raad er wel een akkoord lag tussen Europese Unie(EU), het Verenigd Koninkrijk(VK) en Noorwegen(NO) en ook tussen de EU en NO maar tussen de EU en het VK is het besluitvormingsproces nog niet geheel afgerond.

Lees verder

Update overzicht benutting visquota 2021

Update overzicht benutting visquota 2021

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2021 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot.

Lees verder

Update vaststelling vangstquota 2022

Update vaststelling vangstquota 2022

De raad van visserijministers heeft vanmorgen overeenstemming bereikt over het vaststellen van deels definitieve en deels voorlopige vangstmogelijkheden 2022. Omdat ten tijde van deze raad er wel een akkoord lag tussen Europese Unie(EU), het Verenigd Koninkrijk(VK) en Noorwegen(NO) en ook tussen de EU en NO maar nog niet tussen de EU en het VK is het besluitvormingsproces nog niet geheel afgerond.

Dit betekent dat voor de belangrijke demersale bestanden op de Noordzee schol, kabeljauw, wijting, schelvis, koolvis en haring definitieve TAC’s 2022 zijn vastgesteld. Voor schol is een verlaging van 15% afgesproken, voor kabeljauw een roll over en voor wijting een verhoging met 25%.

Met name dit laatste is een grote teleurstelling omdat ICES een verhoging van 236% voorstelde. De lidstaat Nederland zag graag dit ICES-advies opgevolgd maar anderen, waaronder ook het VK, waren bereid om hiervan veel in te leveren in verband met de link met kabeljauw.

Voor de met het VK gedeelde bestanden, o.a. op de Noordzee: tong, tarbot/griet en Noorse kreeft zijn, in verband met het ontbreken van een EU-VK-akkoord, nog geen definitieve TAC’s vastgesteld.

De raad van ministers heeft daarom besloten om, net als begin dit jaar gebeurd is i.v.m. het ontbreken van een EU-VK-visserijakkoord, om voorlopige TAC’s vast te stellen voor de eerste 3 maanden van 2022. Deze TAC’s zijn voor de meeste demersale bestanden gezet op 25% van de TAC 2021. De raad van ministers zorgt er met dit besluit voor dat de vloot op 1 januari uit kan varen.

Voor zeebaars geldt in januari 2022 als bijvangst een maandquotum van 320 kg.

Deze onderhandelingen lopen sowieso nog door tot 20 december as. Indien er een akkoord komt worden de voorlopige TAC’s omgezet naar definitieve. Volgens verkregen informatie zijn er geen grote geschilpunten meer en wordt er vanuit gegaan dat heel snel in 2022 een akkoord tot stand komt.

Indien meer informatie bekend komt informeren wij de leden hierover.

Lees verder

Onderhandelingen vangstquota 2022 in eindfase

Onderhandelingen vangstquota 2022 in eindfase

De onderhandelingen aan meerdere tafels over de vangstmogelijkheden voor volgend jaar kunnen elke moment afgerond worden. Daarmee wordt voorkomen dat we, net als dit jaar, met voorlopige vangstquota moeten starten. Veel TAC’s worden overeenkomstig het ICES-advies vastgesteld.

Lees verder

Noordzeeoverleg opnieuw splijtzwam visserijsector

Noordzeeoverleg opnieuw splijtzwam visserijsector

Vorige week is opnieuw pijnlijk duidelijk geworden dat binnen de sector verschil van inzicht blijft over hoe om te gaan met het Noordzeeoverleg (NZO). Een smaldeel van de sector besloot om aan te schuiven bij het Noordzeeoverleg. De grote meerderheid beraad zich over de vraag hoe nu verder?

Lees verder

Oproep deelname aan onderzoek scholbox

Oproep deelname aan onderzoek scholbox

Wageningen Marine Research (WMR) begint binnenkort met een onderzoek naar gedeeltelijk openstelling van de scholbox. Daarbij wordt input gevraagd van vissers. Degene die een bijdrage willen leveren aan dit onderzoek worden gevraagd zich te melden.

Lees verder

Demersale werkgroep NSAC kiest nieuwe voorzitter

Demersale werkgroep NSAC kiest nieuwe voorzitter

Vorige week kwam de werkgroep van de Noordzeeadvies (NSAC) bijeen die overleg voert over het beheer van de demersale bestanden in Noordzee en Skagerrak. Veel zaken passeerden de revue waaronder de verkiezing van een nieuwe voorzitter.

Lees verder

Wijziging beheer roggen nog ver weg

Wijziging beheer roggen nog ver weg

In internationaal verband wordt al geruime tijd gesproken over het beheer van roggen. Gezien de beperkte wetenschappelijke informatie en complexheid van de regelgeving lukt het vooralsnog niet een aanpassing in het beheer door te voeren. Het quotum van roggen blijft dan ook zeer knellend.

Lees verder

Schriftelijk overleg Tweede Kamer over Decemberraad

Schriftelijk overleg Tweede Kamer over Decemberraad

De Decemberraad was tot 2019 de belangrijkste Visserijraad van het jaar. Daar werden immers de vangstmogelijkheden voor het volgende jaar vastgesteld. Het overleg tussen Minister en Tweede Kamer, voorafgaand aan de Decemberraad was dan ook heel belangrijk. Hoe anders is alles na Brexit. De vangstmogelijkheden worden door de Europese Commissie met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen uit onderhandeld. Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer informatie. Voor de Ministers is dit belangrijke onderwerp bijna gereduceerd tot hamerstuk. 

Lees verder

Steenbestortingen in Hollandse Kust Zuid kavels III en IV

Steenbestortingen in Hollandse Kust Zuid kavels III en IV

In navolging op eerdere berichten kwam de bouwer van het windpark Hollandse Kust Zuid, energiemaatschappij Vattenfall, met informatie over de vervolgwerkzaamheden. In totaal gaat het bij dit park om 140 windturbines die verdeeld worden over vier kavels.

Lees verder

Veel vergaderen over vangstmogelijkheden 2022

Veel vergaderen over vangstmogelijkheden 2022

Het mag inmiddels bekend zijn dat na Brexit op het Europese speelveld van de visserij het beheer van de rijkdommen van de zee een stuk complexer is geworden. Vooral deze weken blijkt dat overduidelijk met de vele vergaderingen die gelijktijdig maar op verschillende plaatsen gehouden worden.

Lees verder

Nationale kennisdag gaat niet door

Nationale kennisdag gaat niet door

De organisatie van de Nationale kennisdag visserij heeft aangegeven dat de voor morgen geplande bijeenkomst in Rotterdam helaas geannuleerd moet worden.

Lees verder

In VK-wateren meldingsplicht zeezoogdieren

In VK-wateren meldingsplicht zeezoogdieren

In het Verenigd Koninkrijk (VK) is een nieuwe eis opgenomen in de licentievoorwaarden. Indien een vaartuig vissend in Britse wateren in het vistuig een zeezoogdier aantreft dient hiervan melding gedaan worden aan de Britse autoriteiten.

Lees verder

Aanvoeroverleg met LNV wordt opgetuigd

Aanvoeroverleg met LNV wordt opgetuigd

Vanuit de visserijsector is bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) al geruime tijd aangedrongen op een structureel overleg. Tijdens een onlangs bij LNV gehouden Noordzeevisserijoverleg is afgesproken dit overleg maandelijks terug te laten keren, wat het Aanvoeroverleg zal gaan heten.

Lees verder

Onderzoek naar beheer Garnalenvisserij

Onderzoek naar beheer Garnalenvisserij

Vanuit het Duitse onderzoeksproject CRANMAN kreeg de CVO de vraag of Nederlandse garnalenvissers wilden deelnemen aan het onderzoek, door een vragenlijst in te vullen over het huidige zelfbeheer en de situatie in de garnalenvisserij. Duitse garnalenvissers hebben dezelfde vragenlijst ingevuld en ook Denemarken is gevraagd voor deelname.

Lees verder

Afscheid medewerkers VisNed

Afscheid medewerkers VisNed

Per 1 januari 2022 is PO Urk het enige lid van VisNed. De ontwikkelingen binnen de organisatie hebben consequenties voor het VisNed team en de belangenbehartiging in brede zin. In Oktober was Sebastian Uhlmann voor het laatst. Vorige week hebben we afscheid genomen van David Ras en vandaag is de laatste werkdag van Sarah Verroen bij VisNed.

Lees verder

Duitse Visserijdag in Emden

Duitse Visserijdag in Emden

De Duitse Visserijorganisatie bestond vorig jaar 150 jaar en dat zou groots gevierd worden in Berlijn. Door COVID-19 was dat onmogelijk. De 151e verjaardag werd vorige week op een bescheiden manier gevierd in Emden. Geen versierde schepen, geen publieksevenement, maar wel een aantal bijeenkomsten en besprekingen waar ook overlegd werd tussen Duitse en Nederlandse sectorgenoten.

Lees verder

Onderhandelingen over quota 2022 gestart

Onderhandelingen over quota 2022 gestart

Het proces voor de vaststelling van de TAC en Quota’s is na Brexit fundamenteel verandert. Veel meer onderhandelingen in het voortraject en de Decemberraad heeft aan betekenis ingeboet.

Lees verder

Scherper toezicht op meldingsplicht

Scherper toezicht op meldingsplicht

De afgelopen week zijn in het Franse Boulogne-sur-Mer meerdere buitenlandse kotters proces-verbaal aangezegd omdat de in termijn voor meldingen niet in acht werd genomen. Hieronder nog een keer de regeling waarop deze meldingen via het E-logboekprogramma gedaan moeten worden.

Lees verder

Overschrijding vis-uren Vlakte van de Raan dreigt

Overschrijding vis-uren Vlakte van de Raan dreigt

Begin deze week heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de visserijorganisaties een waarschuwing gegeven dat het beschikbare aantal visuren voor de garnalenvisserij in het Natura2000-gebied Vlakte van de Raan bijna volledig benut is. Dit bericht volgt op eerdere sluiting van de Oosterschelde en bijna volledige benutting van de uren Westerschelde.

Lees verder

Noordzeedagen onder meer over balans en blauwe economie

Noordzeedagen onder meer over balans en blauwe economie

Op 7 en 8 oktober jongstleden werden in Delft de Noordzeedagen gehouden. Vanuit de sector waren meerdere vertegenwoordigers aanwezig en twee deelsessies gingen over de visserij.

Lees verder

Weer onduidelijkheid over Technische Maatregelen

Weer onduidelijkheid over Technische Maatregelen

De laatste tijd moeten we bijna in elke nieuwsbrief aandacht schenken aan de Technische Maatregelen, nu is er weer verschil in interpretatie en toepassing van regels rond de 12-mijlszone en de Scholbox. VisNed heeft bij LNV opnieuw aangedrongen op overleg om duidelijkheid te krijgen.

Lees verder

Overschrijding vis-uren Westerschelde dreigt

Overschrijding vis-uren Westerschelde dreigt

Vorige week heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de visserijorganisaties een waarschuwing gegeven dat het beschikbare aantal visuren voor de garnalenvisserij in het Natura2000-gebied Westerschelde bijna volledig benut is. Wanneer volledige benutting aan de orde is, wordt de Westerschelde voor garnalenvissers gesloten.

Lees verder

Visserij in Cijfers bevestigt zware tijden voor sector

Visserij in Cijfers bevestigt zware tijden voor sector

De weinig positieve toon van de jaarlijkse Visserij in Cijfers presentatie was geen verassing voor degenen die in of met de sector werken. Het pulsverbod, COVID-19 en lagere visprijzen drukken de opbrengst. De toename van wind op zee, Brexit en politieke ontwikkelingen wegen zwaar op het toekomstperspectief. De combinatie van beiden zorgen ervoor dat bemanning moeilijk te vinden of behouden is. Alleen de mosselkwekers draaiden een goed jaar.

Lees verder

BPV belangrijke schakel tussen visserij en politiek

BPV belangrijke schakel tussen visserij en politiek

De problematieken waar de kottersector zich voor gesteld weet is complex en bij velen leeft de wens om de sector te helpen. Zo ook bij gemeenten en provincies, verenigd in het Bestuurlijk Platform Visserijgemeenten (BPV). In het recente overleg kwamen o.a. het Noordzeeakkoord en de stikstofproblematiek, Brexit en de aanval op bodemvisserij aan de orde.

Lees verder

Recordaantal vergaderingen NWWAC

Recordaantal vergaderingen NWWAC

De Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren (NWWAC) hield de afgelopen weken onder leiding van voorzitter Emiel Brouckaert meerdere vergaderingen waaronder afgelopen vrijdag die van het Uitvoerend Comité en de algemene jaarvergadering. De opsomming van werkzaamheden liet een indrukwekkend overzicht zien.

Lees verder

Overleg over Borkumer stenen

Overleg over Borkumer stenen

Het voorstel sluiting Borkumer stenen in het Noordzeeakkoord (NZA) is nog steeds onderwerp van discussie. Overleg over een aangepast voorstel dat voor alle partijen (overheid, sector en wetenschap) acceptabel wordt hopelijk binnenkort afgerond.

Lees verder

Noorwegen sluit alsnog belangrijke visgebieden

Noorwegen sluit alsnog belangrijke visgebieden

Door het Noorse ministerie van Visserij zijn met ingang van 15 september jl. tot het eind van dit jaar in de Noorse zone belangrijke visgebieden gesloten voor alle vormen van bodemvisserij. Het bericht hierover hebben we laat ontvangen, dus hebben wij een melding gemaakt bij de Noorse autoriteiten. De vissers die actief zijn in deze wateren hebben wij gelijk op de hoogte gesteld.

Lees verder

Verzoek schrappen Nederlandse regels bescherming kabeljauw

Verzoek schrappen Nederlandse regels bescherming kabeljauw

Op de Noordzee zijn sinds de Brexit drie partijen verantwoordelijk voor het visserijbeheer, er ontstaat onderhand een lappendeken aan Technische maatregelen, wat voor de visserman ondoenlijk wordt om alles bij te kunnen houden en correct toe te passen. VisNed vraagt nationale maatregelen die nut en noodzaak hebben verloren te schrappen.

Lees verder

Zorgen om massale sterfte onder bruinvissen

Zorgen om massale sterfte onder bruinvissen

De afgelopen weken zijn er tientallen dode bruinvissen aangespoeld op, met name, de Waddeneilanden. Hun doodsoorzaak is nog onbekend, maar de massasterfte leidt ook onder vissers tot grote bezorgdheid. De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de bruinvissterfte, waarbij gekeken wordt naar bijvoorbeeld virusuitbraken, maar ook naar de aanleg van windparken, defensieoefeningen of vergiftiging als doodsoorzaak.

Lees verder

Nieuwe controlemaatregelen in Deense wateren

Nieuwe controlemaatregelen in Deense wateren

Vanaf 1 juli 2021 zijn de Deense visserijcontrole bevoegd om vissersvaartuigen te laten omvaren naar een aangegeven punt op zee, waar dan controles aan boord uitgevoerd kunnen worden.

Lees verder

Jaarboek af te halen bij de PO

Jaarboek af te halen bij de PO

Het visserij-jaarboek is alweer een tijdje geleden uitgekomen en aan de VisNed PO’s verstrekt. De leden van VisNed hebben recht op twee jaarboeken en kunnen hiervoor terecht bij hun eigen PO. Wij hebben de indruk dat nog niet alle leden dit hebben gedaan.

Lees verder

Gemerkte haaien en roggen graag melden

Gemerkte haaien en roggen graag melden

Sinds vorig jaar loopt er een onderzoek waarbij verschillende soorten haaien en roggen van zenders zijn voorzien (zie afbeelding). VisNed roept vissers op om vangsten van de gezenderde dieren te melden en deze vissen zo snel mogelijk terug te zetten.

Lees verder

Sectorraad Visserij wil meer weten over omgaan met veiligheid aan boord

Sectorraad Visserij wil meer weten over omgaan met veiligheid aan boord

In de Sectorraad Visserij werken de kotter- en trawlersector samen aan onderwerpen die te maken hebben met bemanning in de breedste zin van het woord. Het onderwerp ‘veiligheid aan boord’ hoort daar nadrukkelijk bij. Over dat onderwerp willen leden van de sectorraad graag met vissers aan boord in gesprek. Het kan zijn dat u hierover benaderd wordt.

Lees verder

Aanvoerbeperkingen knellende bijvangstquota

Aanvoerbeperkingen knellende bijvangstquota

De Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO), het samenwerkingsverband van de kotter-PO’s, heeft de afgelopen tijd diverse aanvoerbeperkende maatregelen af moeten kondigen. Leden van PO’s worden verzocht de regelingen stipt op te volgen om sancties te voorkomen.

Lees verder

Nieuwe contactgegevens RVO voor vangstregistratie

Nieuwe contactgegevens RVO voor vangstregistratie

Via de nieuwsbrief en vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn de leden op de hoogte gebracht van wijzigingen bij de registratie van de vangsten. Hierbij gaat in verschillende fases de rol en functie van de NVWA(ambtenaren) over naar de RVO. Per 1 september is de volgende stap en daarover ontvangen de leden deze week een brief van RVO.

Lees verder

Op Tridens nog één week in te vullen

Op Tridens nog één week in te vullen

De oproep onder de leden van VisNed voor deelname als waarnemer tijdens de Beamtrawl-survey (BTS) heeft goede respons opgeleverd. Van de in totaal 7 weken is nog 1 week niet ingevuld.

Lees verder

Nieuwsbrief tijdens de vakantie

Nieuwsbrief tijdens de vakantie

De tweewekelijkse nieuwsbrief van VisNed neemt vakantieverlof en slaat een keertje over.

Lees verder

Adviesraad Noordwestelijke wateren besprak veel zaken

Adviesraad Noordwestelijke wateren besprak veel zaken

De afgelopen periode kwamen verspreid over meerdere dagen de leden van de Noordwestelijke Wateren Adviesraad (NWWAC) bijeen voor het bespreken van tal van onderwerpen. Het Uitvoerend comité besloot om over de Flyshootvisserij aan de Europese Commissie en lidstaten een brief te schrijven met het verzoek om meer onderzoek.

Lees verder

Boomkorvisserij in NB-wet gebieden blijft verboden

Boomkorvisserij in NB-wet gebieden blijft verboden

Al eerder berichtten we dat er geen NB-wet-vergunning voor de visserij met wekkerkettingen is. Eurokotters mogen dus niet vissen in de gebieden Vlakte van de Raan, Voordelta en Noordzee Kustzone. De oorzaak hiervan is het ontbreken van een sluitende stikstof berekening, naast het feit dat er een dispuut is over de visserijeffecten. Recentelijk zijn er door de NVWA overtredingen geconstateerd en daarom benadrukken we nogmaals dit verbod.

Lees verder

Stikstofregelgeving en visserij besproken in Waddenzee Visserij Platform

Stikstofregelgeving en visserij besproken in Waddenzee Visserij Platform

Er zal met de aanvraag van de nieuwe Wnb-vergunning die in 2023 nodig is rekening gehouden moeten worden met de regelgeving rondom stikstof. Het Waddenzee Visserij Platform (WVP) heeft hier een apart overleg voor georganiseerd, wat op 5 juli j.l. plaatsgevonden heeft.

Lees verder

PO Delta Zuid, PO Texel, PO West en PO Wieringen zeggen lidmaatschap VisNed definitief op -PO Urk per 1 januari 2022 enige lid van VisNed-

PO Delta Zuid, PO Texel, PO West en PO Wieringen zeggen lidmaatschap VisNed definitief op -PO Urk per 1 januari 2022 enige lid van VisNed-

VisNed is nu nog een koepel van vijf Producentenorganisaties in de kottervisserij: de PO’s Delta Zuid, Texel, Urk, Wieringen en West. Het proces rondom het Noordzeeakkoord (NZA) heeft grote verschillen tussen die PO’s blootgelegd. Eind 2020 zegden PO Delta Zuid, PO Texel, PO West en PO Wieringen  definitief hun lidmaatschap op, zij beraden zich op de toekomst. PO Urk is dus per 1 januari 2022 het enige lid van VisNed.

Lees verder

Waarnemers weer welkom op de Tridens

Waarnemers weer welkom op de Tridens

Vorige week kreeg VisNed van Wageningen Marine Research (WMR) bericht dat het dit jaar weer mogelijk is dat waarnemers uit de visserij meevaren tijdens de BTS-survey. Belangstellenden worden opgeroepen zich zo spoedig mogelijk te melden.

Lees verder

Flyshoot-overeenkomst in de wachtstand

Flyshoot-overeenkomst in de wachtstand

In april 2021 meenden alle betrokkenen in het overleg over een Gentlemen’s Agreement voor de Flyshootvisserij in het kanaal dat er overeenstemming was bereikt, maar hier kwamen de Fransen in mei op terug. Vorige week bleek dat de Fransen inmiddels een heel ander pad bewandelen. Voor ons resteert: hoe nu verder?

Lees verder

Onduidelijkheid over sluiting gebieden Noorse Zone

Onduidelijkheid over sluiting gebieden Noorse Zone

In de visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en Noorwegen kondigde Noorwegen aan dat met ingang van 1 juli 2021 opnieuw gebieden gesloten zouden worden. Echter tot op heden is officiële publicatie uitgebleven, waardoor sluiting niet van kracht is.

Lees verder

Toestemming gegevens aan PO beschikbaar stellen

Leden van PO’s hebben een brief van RVO ontvangen over het leveren van gegevens aan de PO. Hiervoor wordt via een verklaring toestemming gegeven en de PO’s vragen hun leden deze verklaring terug te sturen of in te leveren van de PO.

Lees verder

Mogelijke sanctie weegplicht Denemarken

Mogelijke sanctie weegplicht Denemarken

Sinds 1 april 2020 wordt in Denemarken streng toegezien op de weeg- en sorteerverplichting voordat transport plaats mag vinden. Bij aanlandingen kort na 1 april vorig jaar, werden controles uitgevoerd en daarover komen nu brieven van de Deense inspectiedienst. Nederlandse PO’s overleggen over een gezamenlijke reactie.

Lees verder

Grote waardering voor betrokkenheid lokale bestuurders bij de visserijsector

Grote waardering voor betrokkenheid lokale bestuurders bij de visserijsector

De betrokkenheid van de bestuurders van visserijgemeenten bij onze sector is groot. Dat bleek onlangs ook weer tijdens de vergadering van het Bestuurlijk Platform Visserijgemeenten (BPV). Kottervisie, buitenlandse opvarenden, biodiversiteitsmaatregelen, de stikstofproblematiek en Brexit waren onderwerpen die aan de orde kwamen.

Lees verder

Werkbezoeken komen weer op stoom

Werkbezoeken komen weer op stoom

Het organiseren van werkbezoeken is een leuk en interessant onderdeel van het (informele) belangenbehartigingswerk. De visserij is veelal onzichtbaar en onbekend voor veel mensen. 

Lees verder

Aanpassen tonggrens gevoelig onderwerp

Aanpassen tonggrens gevoelig onderwerp

Al meerdere jaren is in de Noordzee een verschuiving van vissoorten naar noordelijke wateren waarneembaar. Dit geldt ook voor de tong. Vandaar dat VisNed de vraag aan de orde heeft gesteld of de tonggrens verschoven kan worden. Dit moet dan in Europees verband geregeld worden, het ministerie van LNV heeft hierop vooralsnog terughoudend gereageerd.

Lees verder

VisNed dringt aan op voortzetten Kanaaloverleg

VisNed dringt aan op voortzetten Kanaaloverleg

Nadat tussen vertegenwoordigers van de vier betrokken vloten op 15 april j.l. een overeenkomst was gesloten, bleek enkele weken later dat Frankrijk hierop terug kwam. Vanuit Nederland is vorige week richting Frankrijk nogmaals aangegeven dat wij klaar zijn de overeenkomst te ondertekenen en we dringen aan op overleg voordat het nieuwe seizoen begint.

Lees verder

Boomkorlengte toch niet ter discussie

Boomkorlengte toch niet ter discussie

In onze nieuwsbrief van 14 april hebben we geschreven over onduidelijkheid over de regelgeving van de boomkorlengte. Vorige week is gebleken dat de betrokken lidstaten deze fout in de nieuwe verordening Technische maatregelen gaan herstellen. De procedure daarvoor is opgestart.

Lees verder

Verzoek om nieuwe stilligregeling definitief afgewezen

Verzoek om nieuwe stilligregeling definitief afgewezen

Het ministerie van LNV heeft het verzoek van VisNed voor een tweede stilligregeling financieel mogelijk te maken afgewezen. Het Ministerie van LNV geeft aan dat visserijbedrijven een beroep kunnen doen op bestaande regelingen.

Lees verder

Technische Maatregelen blijven vragen oproepen

Technische Maatregelen blijven vragen oproepen

Sinds de introductie van de nieuwe EG-verordening Technische Maatregelen in augustus 2019, wordt de vloot af en toe geconfronteerd met een (nieuwe) bepaling die voor de nodige verwarring zorgt. Eerder schreven we over de 24 meter boomkor bepaling, vorige week bleek de toepassing van een paneel vierkante mazen in een boomkortuig vraagtekens op te roepen.

Lees verder

Volle agenda Noordzeeadviesraad

Volle agenda Noordzeeadviesraad

Gisteren kwam het Uitvoerend Comité van de Noordzeeadviesraad bijeen om te overleggen over een scala aan onderwerpen. Internationale afstemming met collega’s en andere stakeholders blijft van groot belang zeker nu na Brexit het speelveld gecompliceerder is geworden.

Lees verder

Werkbezoek Eurocommissaris en DG Europese Commissie

Werkbezoek Eurocommissaris en DG Europese Commissie

Op 20 en 21 mei 2021 werden in Den Helder de European Maritime Days gehouden, een internationaal event over ontwikkelingen op zee en de maritieme ('blauwe') economie. In dit kader waren Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius en DG Charlina Vitcheva in Nederland. Zij zijn door de Helderse en Texelse vloot warm ontvangen en hebben van jonge vissers te horen gekregen waar het Europese beleid knelt en eventuele kansen liggen.  Een uitgebreider verslag in Visserijnieuws volgende week.

Lees verder

Oproep: WMR enquête selectieve vismethoden

Oproep: WMR enquête selectieve vismethoden

Wageningen Marine Research doet onderzoek naar hoe vissers omgaan met nieuwe, selectieve vismethoden waarmee minder discards gevangen worden. Er wordt verzocht een korte enquête in te vullen.

Lees verder

Toch weer kink in de kabel bij Flyshoot-overeenkomst

Toch weer kink in de kabel bij Flyshoot-overeenkomst

In de VisNed-nieuwsbrief van 4 weken geleden konden we melden dat er na intensieve gesprekken een Gentlemen’s Agreement gesloten was over het beheer van de Flyshootvisserij in Het Kanaal. Vorige week kwamen de Fransen hierop terug omdat na interne consultatie de afspraken als onvoldoende werden aangemerkt. Kortom; overleg moet worden voorgezet.

Lees verder

Opnieuw subsidie beschikbaar voor opleiding of cursus

De provincie Flevoland gaat de vorig jaar in het leven geroepen subsidieregeling voor de scholing van beroepsvissers opnieuw open stellen. De vissers kunnen een tegoedbon van maximaal € 5000,- euro aanvragen voor tegemoetkoming in de kosten van scholing. Eerder was door veel animo waardoor het fonds voortijdig was uitgeput. Mede op verzoek van de gemeente Urk en VisNed heeft de provincie besloten € 200.000,00 extra beschikbaar te stellen.

Lees verder

Uitkomst ruiloverleg met België

Deze week vond later dan gebruikelijk het jaarlijkse overleg plaats tussen de Belgische Rederscentrale, de Nederlandse kotterorganisaties en de Redersvereniging over de ruilmogelijkheden Westelijke wateren – Noordzee. Ondanks dat diverse TAC’s 2021 nog niet bekend zijn is niet langer gewacht en kon toch een conceptovereenkomst gesloten worden. De Nederlandse PO’s en de Belgische overheid moeten hieraan nog wel hun goedkeuring geven.

Lees verder

Inspraak concept programma EMVAF

Inspraak concept programma EMVAF

Tot 23 april 2021 was er de mogelijkheid om inspraak te leveren op het concept programma EMVAF, de Nederlandse invulling van het Europees Visserijfonds. VisNed heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Lees verder

Seizoenssluitingen opgeheven

Seizoenssluitingen opgeheven

In het kader van kabeljauwbeheer wordt door het Verenigd Koninkrijk (VK) al vele jaren in de Zuidelijke Noordzee in het voorjaar twee gebieden gesloten. Na Brexit zijn deze voor het deel wat in Engelse wateren ligt ook te respecteren door EU-vaartuigen. De sluitingen voor dit jaar lopen vandaag af.

Lees verder

Deze maand terugbetaling NVWA-facturen

De NVWA heeft via onze advocaten van Wybenga Rotterdam laten weten dat op korte termijn terugbetaling van de facturen controle voedselveiligheid zal plaats vinden.

Lees verder

Akkoord over Flyshootvisserij in het Kanaal

Gisteren, donderdag 15 april is eindelijk tussen visserijvertegenwoordigers uit de vier betrokken landen een akkoord bereikt over beheersmaatregelen Flyshootvisserij in het Kanaal. Deze afspraken gelden vooralsnog alleen voor het Oostelijk Engels kanaal en worden gezien als een eerste stap. Overeengekomen is om uiterlijk in september weer bij elkaar te komen en dan te spreken over aanvullende maatregelen.

Lees verder

EU campagne Taste the Ocean in samenwerking met Visbureau

EU campagne Taste the Ocean in samenwerking met Visbureau

De Europese Commissie heeft 'Taste the Ocean' gelanceerd, een sociale mediacampagne waarin topchefs de consumptie van duurzaam gevangen of geproduceerde vis, schaal- en schelpdieren promoten.

Lees verder

UITNODIGING Vistikhetmaar themadag 30 april

UITNODIGING Vistikhetmaar themadag 30 april

Op vrijdag 30 april organiseert Vistikhetmaar een online themadag over uitdagingen in de zeevisserij voor vissers en overige belangstellenden. Vissers kunnen deelnemen aan drie digitale sessies waarin specifieke actuele ontwikkelingen worden toegelicht en er is mogelijkheid voor gesprek hier over.

Lees verder

Sebastian Uhlmann komt VisNed versterken

Sebastian Uhlmann komt VisNed versterken

Op 1 juli 2021 komt visserijwetenschapper Sebastian Uhlmann het VisNed team versterken. Daarmee is de vacature die ontstond door het vertrek van Wouter van Broekhoven ingevuld. Sebastian is tot 1 juli werkzaam voor het Vlaamse instituut ILVO en zal daarna fulltime voor VisNed gaan werken als scientific officer.

Lees verder

Onduidelijkheid over regelgeving boomkorlengte

Onduidelijkheid over regelgeving boomkorlengte

Bij de overgang van regelgeving uit de oude Europese verordening Technische Maatregelen naar de nieuwe zijn een aantal zaken niet goed gegaan. Zo zijn bepaalde elementen niet duidelijk geformuleerd. Eén bepaling gaat over de maximale lengte van de boomkor, hierover is nu discussie.

Lees verder

Enquête onder garnalenvissers over beheermaatregelen

Enquête onder garnalenvissers over beheermaatregelen

In het kader van het MSC-managementplan voor garnalen moet per 1 mei as. een aanvullende beheermaatregelen doorgevoerd worden. Omdat vanuit de vloot wisselende signalen komen over welke maatregel de voorkeur heeft, hebben de PO’s besloten een enquête uit te zetten. Vissers ontvangen deze week een brief met de vraag hierop snel te reageren.

Lees verder

Binnenkort overgang vangstregistratie naar RVO

Binnenkort overgang vangstregistratie naar RVO

De visserijorganisaties en andere belanghebbende partijen, zoals softwareproducenten, zijn deze week door het ministerie van LNV bijgepraat over de voortgang van het proces waarbij de vangstregistratie overgaat van NVWA naar RVO. De planning is dat dit 1 juli 2021 zijn beslag krijgt.

Lees verder

Onderzoeksraad waarschuwt om op stabiliteit te letten

Onderzoeksraad waarschuwt om op stabiliteit te letten

Vorige week heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een tussentijdse waarschuwing voor een mogelijk veiligheidsrisico voor garnalenkotters uitgebracht. VisNed heeft de betrokken leden hiervan op de hoogte gesteld.

Lees verder

Something fishy about Netflix film Seaspiracy

Something fishy about Netflix film Seaspiracy

Onlangs heeft Netflix Seaspiracy gelanceerd, een "documentaire" tussen aanhalingstekens omdat veel van de opgebrachte claims onterecht als feiten worden bestempeld. De film gaat over visserij (wereldwijd), maar mondt vrij snel uit in complottheorieën over certificeerders, ongefundeerde claims over overbevissing en suggestieve beelden waarvan niet duidelijk is wat de kijker er rationeel gezien van moet vinden.

Lees verder

Wouter van Broekhoven aan de slag bij Witteveen+Bos

Wouter van Broekhoven aan de slag bij Witteveen+Bos

Wouter van Broekhoven is per 1 april 2021 in dienst getreden bij ingenieursbureau Witteveen+Bos. Wij gaan 'onze' wetenschapper van het eerste uur missen, maar wensen hem ook veel succes in deze nieuwe uitdagende baan. 

Lees verder

Voor het jaar 2020 ook geen NVWA facturen

Voor het jaar 2020 ook geen NVWA facturen

In een brief deze week aan de aanvoerders heeft de NVWA laten weten dat zij geen factuur voor keuringskosten voedselveiligheid zullen sturen over het jaar 2020. Wel kondigt de NVWA aan met ingang van dit jaar zij voornemens zijn dit wel te gaan doen.

Lees verder

Verwarring over Technische Maatregelen Engelse wateren

Verwarring over Technische Maatregelen Engelse wateren

Vorige week werden Nederlandse kreeftenvissers geconfronteerd met controles in Engelse wateren die voor de nodige commotie zorgde. In de Britse wateren gaat, net als de Noorse zone, steeds meer een apart regime gelden, wat voor de visserman onwerkbare situaties geeft. Bovendien ontbreekt het vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) aan goede communicatie en dat moet snel opgelost worden.

Lees verder

Visserij in Noorse zone en Skagerrak

Visserij in Noorse zone en Skagerrak

Sinds 16 maart de overeenkomst tussen EU-VK-Noorwegen tot stand is gekomen is visserij in de Noorse zone ook weer mogelijk. Het is bekend dat Noorwegen hierbij aparte regels toepast. Het is van het grootste belang dat de leden zich hier goed op voorbereiden.

Lees verder

Felicitatie Kamerleden na intensieve verkiezingscampagne

Felicitatie Kamerleden na intensieve verkiezingscampagne

VisNed feliciteert de nieuwe en herkozen volksvertegenwoordigers, na een intensieve campagne in de aanloop naar 17 maart 2021. Naast de reeds bestaande 'visserijcoalitie', treden er ook nieuwe partijen toe tot de Tweede Kamer, waaronder JA21 en de BoerBurgerBeweging (BBB). Wij wensen alle Kamerleden veel succes en gaan er van uit dat zij hun best zullen doen voor de visserijbelangen in deze moeilijke tijden.

Lees verder

Visonderzoek met akoestische apparatuur in Marsdiep

Visonderzoek met akoestische apparatuur in Marsdiep

Binnen het onderzoeksprogramma Waddentools Swimway Waddenzee wordt onderzoek gedaan naar kleine pelagische vis in de zeegaten tussen de Noordzee en de Waddenzee. Op 18 maart worden vier zogenaamde WBATs (Simrad Wideband Autonomous Tranceiver scientific echo sounding systems) geplaatst in het Marsdiep.

Lees verder

Visserijorganisaties sluiten akkoord over Skagerrak

Visserijorganisaties sluiten akkoord over Skagerrak

Deense en Nederlandse visserijorganisaties hebben deze week een akkoord gesloten over Nederlandse visserijactiveiten in het Skagerrak. Hiermee hopen vissers, bestuurders en overheden dat vissers uit beide landen in dit gebied in goede harmonie naast elkaar kunnen blijven vissen.

Lees verder

Eerste belangrijke visserijakkoord EU-NO-VK gesloten

Eerste belangrijke visserijakkoord EU-NO-VK gesloten

Afgelopen dinsdagmiddag kon in een digitaal georganiseerde plenaire bijeenkomst de delegatieleiders van Europese Unie, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk hun handtekening zetten onder de eerste trilaterale visserijovereenkomst voor het beheer van een aantal belangrijke bestanden in de Noordzee. Omdat de EU en Noorwegen ook een bilaterale overeenkomst sloten, zijn er geen belemmeringen meer om in elkaars wateren te vissen.

Lees verder

Frontale aanval op uitbreiding Flyshootvloot door Nederlanders

Frontale aanval op uitbreiding Flyshootvloot door Nederlanders

Vorige week kwamen verspreid over meerdere dagen de leden van de Noordwestelijke Wateren Adviesraad (NWWAC) bijeen voor het bespreken van tal van onderwerpen. In de regionale werkgroep voor het Kanaal werd door meerdere Franse vertegenwoordigers de aanval geopend op de Flyshooters die in dit gebied vissen. Er komen er te veel waardoor het veel te druk wordt met daarbij zorgen over het beheer van de bestanden.

Lees verder

Visserij Jaarboek 2021 beschikbaar

Visserij Jaarboek 2021 beschikbaar

De nieuwe visserij jaarboeken zijn deze week uitgekomen en worden zo spoedig mogelijk aan de VisNed PO’s verstrekt. De leden van VisNed hebben recht op twee jaarboeken per vaartuig.

Lees verder

Visserij als thema in de Tweede Kamer verkiezingen

Visserij als thema in de Tweede Kamer verkiezingen

VisNed heeft de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen doorgenomen en in kaart gebracht hoe de vele partijen aankijken tegen het onderwerp visserij. Naar verwachting scoren VVD, SGP, CDA en CU relatief hoog. De Partij voor de Dieren biedt het minst perspectief, maar ook de PvdA, GroenLinks en de SP bieden de ondernemer niet veel perspectief. Voor de belangenbehartiging is vooral een sterk politiek front met een groot draagvlak van belang. 

Lees verder

Vistikhetmaar lanceert dossier vissenwelzijn

Vistikhetmaar lanceert dossier vissenwelzijn

Dierwelzijn is een bekend fenomeen in de dierhouderij, maar... visserij is geen dierhouderij. Je draagt geen zorg voor de levenskwaliteit van de vis want die zwemt 99,9% van zijn leven vrij rond. Dat betekent niet dat je aandacht moet hebben voor de manier waarop je met vis om gaat. Hebben vissen pijn? De meningen zijn verdeeld. Vistikhetmaar lanceert een uitgebreid dossier met diverse invalshoeken, onderzoeken en discussies.

Lees verder

Vaststelling TAC’s en quota 2021 lijkt politiek steekspel

Vaststelling TAC’s en quota 2021 lijkt politiek steekspel

Nog steeds slagen de drie partijen die met elkaar overleggen over het vaststellen van de TAC’s en quota voor dit jaar er niet in om conclusies te trekken. Inmiddels loopt de achtste week en het begint onderhand op armpje drukken te lijken. Voor visserijbedrijven die midden in het uitvoeren van visplannen zitten is dit uiteraard een kwalijke zaak.

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft

Aanvoerregeling Noorse kreeft

In verband met onzekerheden rond het beheer van het quotum Noorse kreeft hebben de Nederlandse PO’s besloten een aanvoerregeling af te kondigen. Als er meer duidelijkheid komt over ruilmogelijkheden kan de regeling aangepast worden.

Lees verder

Onderhandelingen vaststelling TAC’s en quota 2021

Onderhandelingen vaststelling TAC’s en quota 2021

Afgelopen weken werden op meerdere niveaus onderhandelingen gevoerd om te komen tot de vaststelling van definitieve vangstmogelijkheden voor het lopende jaar. De nieuwe situatie en de nieuwe verhoudingen na Brexit zorgen voor hoofdbrekens, waardoor alles veel langer dreigt te duren dan eerder voorzien.

Lees verder

Opnieuw discussie over Flyshootvisserij in het Kanaal

Opnieuw discussie over Flyshootvisserij in het Kanaal

Over beheersmaatregelen voor de Flyshootvisserij in het Engels Kanaal is eind 2020 een akkoord bereikt tussen visserijvertegenwoordigers uit de vier betrokken landen. In verband met de Coronabeperkingen en onduidelijkheid over het resultaat van Brexit, was het nog niet gekomen tot ondertekening van het Gentlemen’s Agreement. Vorige week kwam Frankrijk plotseling met aanvullende voorstellen waarvan de consequenties onduidelijk zijn, kortom nader overleg is nodig.

Lees verder

Onderhandelingen TAC’s en quota 2021 nog steeds gaande

Onderhandelingen TAC’s en quota 2021 nog steeds gaande

In afwachting van de late totstandkoming van het Brexit-handelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) werden per 1 januari voorlopige quota uitgedeeld. Onderhandelingen over het vaststellen van de definitieve vangstquota 2021 lopen nog steeds en worden nu via verschillende digitale tafels gevoerd.

Lees verder

Vlotte communicatie met Radio Medische Dienst

Vlotte communicatie met Radio Medische Dienst

De Radio Medische Dienst (RMD) van de KNRM is 24 uur per dag 365 dagen per jaar paraat voor assistentie. Er is echter niet altijd duidelijkheid over de juiste stappen om contact te leggen. Daartoe heeft de RMD een memo opgesteld. Bij levensbedreigende situaties is de Kustwacht een directe verbinding naar de dokters van de RMD. Maar nu veel schepen internet aan boord hebben is in veel gevallen contact via e-mail effectiever.

Lees verder

Beroep uren vergunning garnalenvisserij afgewezen

Beroep uren vergunning garnalenvisserij afgewezen

De PO’s zijn in beroep gegaan bij de rechtbank tegen het besluit van de overheid om het aantal visuren in de N2000 gebieden te beperken. Helaas neemt de rechtbank de argumenten van de visserij niet over. Dat doet ze op (puur) juridische gronden, omdat de visserij al in 2016 een vergunning kreeg en pas laat daartegen in het geweer kwam.

Lees verder

Onderhandelingen visserijmogelijkheden 2021 nog gaande

Onderhandelingen visserijmogelijkheden 2021 nog gaande

In afwachting van de late totstandkoming van het Brexit-handelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) werden per 1 januari voorlopige quota uitgedeeld. Onderhandelingen over het vaststellen van de definitieve vangstquota zijn vorige week begonnen maar zijn nog niet afgerond.

Lees verder

Online publicaties VisNed

Online publicaties VisNed

Als organisatie zijn we dagelijks bezig met belangenbehartiging, die met name bestaat uit het voeren van overleg over beleid dat onze leden raakt. Wanneer er sprake is van visserijgerelateerd nieuws, dan weten de pers en media ons altijd goed te vinden, en staan we ze graag te woord. Deze week verschenen twee opinieartikelen in Telegraaf en op het online platform Foodlog.

Lees verder

Verzoek om NVWA-facturen in te leveren bij PO

Verzoek om NVWA-facturen in te leveren bij PO

In eerdere nieuwsbrieven hebben we melding gemaakt dat VisNed en de leden in het gelijk gesteld zijn in de bezwaarprocedure tegen de NVWA, betreffende in rekening gebrachte keuringskosten voedselveiligheid.

Lees verder

Visserij in Noorse zone nog niet toegestaan

Visserij in Noorse zone nog niet toegestaan

In afwachting van de uitkomst van wel of geen Brexitdeal, lagen ook de onderhandelingen tussen de Europese Unie (EU) en Noorwegen stil over de vaststelling van de TAC’s voor gedeelde bestanden en de toegang tot elkaars wateren. Er is nog steeds geen overeenkomst met Noorwegen en dus mag er nog niet in de Noorse zone worden gevist.

Lees verder

Nieuwjaarsbericht waarnemend voorzitter Kees van Beveren

Nieuwjaarsbericht waarnemend voorzitter Kees van Beveren

Het jaar 2020 was een bewogen jaar. Kees van Beveren, vice-voorzitter en waarnemend voorzitter van VisNed kijkt voor- en achteruit.

Lees verder

Inbreng EU noodplan voedselzekerheid

Inbreng EU noodplan voedselzekerheid

Een van de onderdelen van de Farm to Fork (F2F) strategie is het opstellen van een noodplan om de voedselveiligheid en voedselzekerheid in de EU te waarborgen in geval van een (inter)nationale crisis. De COVID-19 uitbraak heeft de urgentie voor een dusdanig plan groter en zichtbaarder gemaakt, en hier worden dan ook de eerste stappen in gezet. VisNed heeft hier inbreng op geleverd.

Lees verder

Nieuw kennisdossier duurzame vissersschepen online

Nieuw kennisdossier duurzame vissersschepen online

Vistikhetmaar is als online platform de laatste jaren uitgegroeid tot het digitale kennisplatform voor en over de visserij. Onlangs is het dossier 'Duurzame Schepen' gelanceerd. Een thema wat, met oog op de benodigde vloottransitie, evenveel actueel als in beweging is.

Lees verder

Visserijraad stelt voorlopige TAC en quota's vast

Visserijraad stelt voorlopige TAC en quota's vast

Woensdagmorgen kwam in Brussel een einde aan twee dagen intenstief overleg over de vangstmogelijkheden 2021. Het was een bijzondere Visserijraad omdat er alleen voorlopige besluiten genomen zijn.

Lees verder

NVWA moet ook facturen 2018 en 2019 terug betalen

NVWA moet ook facturen 2018 en 2019 terug betalen

Gisteren ontving VisNed via ons advocatenkantoor Wybenga te Rotterdam het goede nieuws dat ook het bezwaar dat VisNed namens de leden heeft ingediend tegen de NVWA-facturen voor keuringskosten 2018 en 2019 gegrond is verklaard. Dit betekent dat nu voor de leden van VisNed alle in rekening gebrachte kosten voor keuringen van vier jaar terugbetaald worden.

Lees verder

Visserij in Kanaal onder spanning

Visserij in Kanaal onder spanning

De visserij in het Engels Kanaal en de Zuidelijk Noordzee wordt steeds belangrijker. Het wordt daardoor steeds drukker en afspraken over beheer en gebruik van vistuigen, visgronden en faciliteiten zijn dringend gewenst. Voor de Flyshootvisserij wordt de laatste hand gelegd aan een Gentlemen's Agreement.

Lees verder

Vangstmogelijkheden 2021

Vangstmogelijkheden 2021

De jaarlijkse decemberraad, waar de TAC’s en quota voor volgend jaar moeten worden vastgesteld, wordt volgende week op 15 en 16 december in Brussel gehouden. Op het moment van schrijven is het in verband met Brexit nog volstrekt onduidelijk hoe het besluitvormingsproces gaat lopen. Bizarre tijden en onzekerheid troef.

Lees verder

PAP-regeling tong

PAP-regeling tong

Een belangrijke taak voor Producenten Organisaties (PO's) is om in de markt vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en marktverstoringen zoveel mogelijk tegen te gaan. Al enige tijd wordt overleg gevoerd over een eventuele noodmaatregel in het kader van de PAP-tong. Tot dusver leidt dit overleg nog niet tot conclusies en besluitvorming. 

Lees verder

Aanpassen tonggrens

Aanpassen tonggrens

In de Noordzee zien veel vissers een duidelijke verandering in het ecologisch systeem. Dit uit zich onder andere in een andere verspreiding van diverse vissoorten. Aangezien er steeds meer tong voorkomt ten noorden van de tonggrens, is het initiatief genomen om deze lijn aangepast te krijgen.

Lees verder

Bezwaar VisNed tegen NVWA-facturen gehonoreerd

Bezwaar VisNed tegen NVWA-facturen gehonoreerd

Deze week ontvingen wij van de Divisie Juridische Zaken van de NVWA het besluit dat het bezwaar van VisNed tegen de NVWA-facturen voor het in rekening brengen van keuringskosten voor voedselveiligheid gegrond is. De facturen over 2016 en 2017 worden nu ingetrokken en de in rekening gebrachte kosten worden door de NVWA aan vissers terugbetaald.

Lees verder

Breed gedragen advies over beheer kabeljauw

Breed gedragen advies over beheer kabeljauw

De Europese visserijsector heeft vorige week een nieuw advies uitgebracht over het beheer van kabeljauw in de Noordzee, Skagerrak en het Oostelijk Engels Kanaal. Naast de vaststelling van een TAC maken een aantal aanvullende maatregelen hiervan onderdeel uit. De EU, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk (VK) worden opgeroepen dit advies over te nemen.

Lees verder

Vangstregistratie gaat over van NVWA naar RVO

Vangstregistratie gaat over van NVWA naar RVO

De visserijorganisaties en andere belanghebbende partijen, zoals softwareproducenten, zijn onlangs door het ministerie van LNV geïnformeerd dat wat betreft de registratie van de vangsten het nodige gaat veranderen. RVO neemt deze verantwoordelijkheid over van de NVWA.

Lees verder

Noordzeeadviesraad gaat advies pulsvisserij actualiseren

Noordzeeadviesraad gaat advies pulsvisserij actualiseren

Vorige week vergaderde de Demersale werkgroep van de Noordzeeadviesraad (NSAC) over tal van actuele onderwerpen, waaronder Noorse kreeft, de aanlandplicht en een update van het advies over pulsvisserij. Sinds het vorige NSAC advies over puls (2015) is nieuwe informatie beschikbaar, informatie die de potentie van puls onderschrijft.

Lees verder

Noordzeekrab wordt steeds belangrijker

Noordzeekrab wordt steeds belangrijker

De constatering dat de visserij op Bruine- of Noordzeekrab steeds belangrijker wordt heeft er toe geleid dat er vanuit 3 Adviesraden besloten is een Focusgroep in het leven te roepen. Gezien ook een toename van deze activiteiten op de Noordzee neemt VisNed deel in deze werkgroep.

Lees verder

Stenen dumpen Greenpeace leidt niet tot vervolging

Stenen dumpen Greenpeace leidt niet tot vervolging

Op 23 september heeft VisNed aangifte gedaan tegen het storten van stenen op de Doggersbank. Op 30 oktober ontvingen we een brief van het Openbaar Ministerie waarin ons werd uitgelegd waarom niet tot vervolging wordt over gegaan.

Lees verder

Nog geen overeenkomst Flyshooters

Nog geen overeenkomst Flyshooters

In onze nieuwsbrief van 16 oktober jl. maakten wij melding van een overeenstemming over afspraken tussen Flyshooters die actief zijn in het Engelse kanaal. Bij de verdere uitwerking hiervan bleken er toch nog verschillen op tafel te liggen, die verder overleg noodzakelijk maken.

Lees verder

Vraag om meer flexibiliteit quotaoverdracht

Vraag om meer flexibiliteit quotaoverdracht

Voor visbestanden die volgens MSY-beheerd worden bestaat de zogenaamde flexibiliteitsregeling tussen meerdere quotajaren, waarmee ongebruikt quotum kan worden overgeheveld naar het eropvolgende jaar. Deze overdracht is gemaximeerd op 10 procent van het quotum. Gezien de grote gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de afzet, is nu ook via het Europees Parlement gevraagd een grotere flexibiliteit tot te staan.

Lees verder

Overleg over beheer zeebaars

Overleg over beheer zeebaars

Het beheer van zeebaars blijft de nodige aandacht vragen. Volgens de wetenschap toont het zeebaarsbestand enig herstel maar een stringent beheer blijft noodzakelijk. Inzet van VisNed blijft om praktische maatregelen af te spreken die verspilling niet in de hand werken.

Lees verder

Nathanaël Middelkoop wordt wethouder op Urk

Nathanaël Middelkoop wordt wethouder op Urk

Onze zeer gewaardeerde collega Nathanaël Middelkoop is vanuit de SGP aangedragen als kandidaat wethouder bij de Gemeente Urk voor de post Economische Zaken, waaronder ook visserij valt. Hij zal Geert Post opvolgen. Dat betekent dat Nathanaël ons per 1 november 2020 zal verlaten, wat we als team en bestuur erg jammer vinden. Desalniettemin wensen we hem natuurlijk heel veel zegen, succes en plezier in deze uitdagende functie!

Lees verder

Activiteiten Noordzeeadviesraad verder onder druk

Activiteiten Noordzeeadviesraad verder onder druk

Deze week vergaderde de Noordzeeadviesraad (NSAC), uiteraard gezien de omstandigheden digitaal en verdeeld over 2 dagen, uitgebreid over veel zaken. Interne spanningen nemen toe, Brexit laat diepe sporen na, het functioneren van Adviesraden staat door al deze zaken onder grote druk.

Lees verder

Overleg over beheer kabeljauw weer opgestart

Overleg over beheer kabeljauw weer opgestart

Kabeljauw blijft het zorgenkindje in de Noordzee. Daarom overlegt de Europese visserijsector Noordzeebreed opnieuw over het laatste ICES-advies om te bezien welke maatregelen in praktische zin mogelijk zijn om het bestand weer in de lift te krijgen.

Lees verder

AO visserij in de Tweede Kamer

AO visserij in de Tweede Kamer

Afgelopen maandag voerde de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) over visserij met Minister Schouten. Er was veel aandacht voor de illegale acties van Greenpeace, het Noordzeeakkoord, IJsselmeer, paling en het doden van gevangen vis.

Lees verder

Aanvullende maatregelen kabeljauwherstel

Aanvullende maatregelen kabeljauwherstel

Er gelden in de Noordzee en het Skagerak voor de visserij op kabeljauw extra beschermingsmaatregelen in de vorm van gesloten gebieden. Er zijn door de Europese Commissie criteria opgesteld onder welke omstandigheden toch in deze gebieden gevist mag worden. RVO heeft hierover brieven gestuurd aan betreffende vaartuigen.

Lees verder

Overeenstemming over Flyshootvisserij in het Kanaal

Overeenstemming over Flyshootvisserij in het Kanaal

Ongeveer een jaar is er gesproken over beheermaatregelen voor de visserij met Flyshoot in het Engels Kanaal. Afgelopen maandag is er tussen visserijvertegenwoordigers uit de vier betrokken landen een akkoord bereikt dat gekenmerkt kan worden als een belangrijke stap voor een duurzaam beheer van de bestanden waarop gevist wordt. VisNed is heel blij met deze belangrijke stap waarbij de internationale visserijsector zelf het voortouw heeft genomen.

Lees verder

Informatiebijeenkomst Urk C188-verdrag

Informatiebijeenkomst Urk C188-verdrag

Met de inwerkingtreding van het nieuwe C188-verdrag komt er nogal wat nieuwe regelgeving op de visserijvloot af. Op alle havens worden informatiebijeenkomsten belegd, PO West en PO Wieringen zijn al geweest. De leden van PO Urk zijn op 31 oktober aan de beurt.

Lees verder

Actie Greenpeace breed afgekeurd

Actie Greenpeace breed afgekeurd

Zowel vanuit de visserijsector als vanuit politiek en overheid is zwaar afkeurend gereageerd op de illegale actie van Greenpeace, waarbij zij stenen hebben gestort op de Doggersbank. Deze stenen kunnen voor vissers grote gevaren met zich meebrengen. 

Lees verder

Vispromotie in roerige tijden

Vispromotie in roerige tijden

Enkele keren per jaar komt het bestuur van het Visbureau bijeen met Agnes Leewis (directeur) af te stemmen over vispromotie. Daar was deze keer voor het eerst de vertegenwoordiger van de visdetaillisten bij, deze branche is ook toegetreden tot het Visbureau. De gevolgen van de pandemie stonden prominent op de agenda.

Lees verder

Beheer zeebaars intensief besproken

Beheer zeebaars intensief besproken

Ondanks de spanningen binnen de Adviesraden over de relatie met en opstelling van NGO’s (zie elders in deze nieuwsbrief) werd er deze week binnen de Noordwestelijke wateren Adviesraad (NWWAC) gelukkig ook nog over visserijgerelateerde zaken gesproken.

Lees verder

Schriftelijk Overleg tussen 2e Kamer en Minister Schouten

Schriftelijk Overleg tussen 2e Kamer en Minister Schouten

Ter voorbereiding op de Raad van Landbouw en Visserij ministers op 21 en 22 september 2020, heeft Minister Schouten de agenda naar de Tweede kamer. Daarop reageerden de Kamerleden vooral met landbouw-, maar zeker, ook met visserijgerelateerde vragen. Zo stelde het CDA bijvoorbeeld vragen bij de belastingvrije import van goedkope scholvervangers.

Lees verder

Winst in kottersector meer dan gehalveerd

Winst in kottersector meer dan gehalveerd

Het resultaat in de kottersector is van 48 miljoen Euro in 2018, naar maximaal 20 miljoen Euro gezakt in 2019. Voor 2020 zijn de vooruitzichten ook slecht, waarbij bovenop de economische resultaten en COVID-19, de Brexit, het verlies van visgronden en bemanningsproblemen de toekomst van de sector op het spel zetten. 

Lees verder

Milieuorganisaties dreigen met opblazen van samenwerking

Milieuorganisaties dreigen met opblazen van samenwerking

Milieuorganisaties betrokken bij de Europese adviesraden hebben een brief gestuurd aan de nieuwe Directeur-Generaal van DG Mare Europese Commissie waarin zij hun ongenoegen over het functioneren van de adviesraden kenbaar maken met daaraan gekoppeld het opzeggen van het lidmaatschap. Hiermee leggen zij een bom onder het belangrijke werk van deze overleg- en adviesorganen.

Lees verder

Op Prinsjesdag in gesprek met Minister Schouten

Op Prinsjesdag in gesprek met Minister Schouten

Minister Carola Schouten (LNV) startte Prinsjesdag 2020 met koffie en een goed gesprek met een breed gezelschap jongeren onder de 30 jaar, werkzaam in de landbouw, visserij en natuursector. Beleidsmedewerker Nathanaël Middelkoop was hier ook voor uitgenodigd en namens de visserij aanwezig.

Lees verder

Bezwaar VisNed tegen NVWA-facturen terecht

Bezwaar VisNed tegen NVWA-facturen terecht

De bezwaarschriftencommissie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het bezwaar van VisNed tegen de NVWA-facturen voor het in rekening brengen van keuringskosten positief beoordeeld. Het is nu aan de minister om dit oordeel van de commissie over te nemen of gemotiveerd daarvan af te wijken. VisNed verwacht  dat de minister verstandig is en het duidelijke advies volgt. De facturen worden dan ingetrokken en de in rekening gebrachte kosten terugbetaald.

Lees verder

Kanaal-werkgroep NWWAC bespreekt diverse visserijen

Kanaal-werkgroep NWWAC bespreekt diverse visserijen

Deze en ook de komende weken worden er in het kader van de Adviesraad voor Noordwestelijke Wateren (NWWAC) diverse vergaderingen belegd. Voor onze Fly shoot-visserij is met name van belang wat er gaande is in het Engelse Kanaal. 

Lees verder

Quotaverhogingen doorgevoerd

Quotaverhogingen doorgevoerd

Begin augustus heeft de Europese Commissie de uitvoeringsverordening gepubliceerd waarin opgenomen het overzicht van de hoeveelheden die in het kader van de Flexibiliteitsregeling aan de verschillende lidstaten zijn toegekend.

Lees verder

Hoge boetes voor doorkruisen veiligheidszone boorplatforms

Hoge boetes voor doorkruisen veiligheidszone boorplatforms

De laatste tijd vallen er nogal wat Transactievoorstellen bij vissers op de mat, vaak voor een ondoordacht passeren van een boorplatform, tarief € 4.100,00. Vissers roepen wij op alert te zijn, om onnodige kosten en ergernis te voorkomen.

Lees verder

Stremming sluis Kornwerderzand

Stremming sluis Kornwerderzand

Rijkswaterstaat informeerde VisNed over stremming en hinder voor de vaarweggebruiker als gevolg van werkzaamheden aan de bruggen van het Lorentzcomplex bij Kornwerderzand. Volgens de overheid  is dit nodig om de complexen in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen. 

Lees verder

Inschrijvingen visserijregister

Inschrijvingen visserijregister

Diverse visserijondernemers hebben de laatste tijd vragen gekregen over het bedrijfsmatig gebruik van een vaartuig dat in het Nederlands Register voor Vissersvaartuigen (NRV) staat ingeschreven. In deze communicatie wordt melding gemaakt van het voornemen om de registratie van het vaartuig door te halen. Voor VisNed is dit aanleiding om een verzoek bij RVO in te dienen om verwijdering uit het register achterwege te laten.

Lees verder

Aanmaningen NVWA

Aanmaningen NVWA

VisNed tekent sinds 2018 namens haar leden bezwaar aan tegen de door de NVWA verstuurde facturen voor de voedselveiligheidskeuring. In juni 2020 heeft hierover een hoorzitting bij de bezwaarcommissie plaats gevonden.

Lees verder

Ook in EU wateren extra maatregelen kabeljauw

Ook in EU wateren extra maatregelen kabeljauw

De maatregelen om kabeljauw te beschermen worden uitgebreid. Na Noorwegen komt ook de Europese Unie (EU) met gesloten gebieden. Deze gelden niet voor de boomkorvisserij.

Lees verder

VisNed publiceert Verkiezingsdocument TK2021

VisNed publiceert Verkiezingsdocument TK2021

VisNed is als grootste belangenbehartiger in de kottervisserij gericht op lobby, promotie, onderzoek en beleidsontwikkeling ten behoeve van haar leden. VisNed is landelijk en internationaal werkzaam en actief betrokken bij Europêche en EAPO. De visserij is complex en er zijn veel thema's die op de korte en middellange termijn aandacht vragen. Met oog op de Tweede Kamer verkiezingen in 2021, hebben wij een verkiezingsdocument opgesteld met daarin onze kernpunten voor de komende periode.

Lees verder

Nieuwsbrief zomerstop

Nieuwsbrief zomerstop

In verband met het zomerreces komt er over twee weken in principe geen nieuwsbrief uit. De eerstvolgende nieuwsbrief zal 21 augustus 2020 weer worden gepubliceerd. VisNed is uiteraard wel gewoon bereikbaar.

Lees verder

Online participeren verre van optimaal

Online participeren verre van optimaal

Iedereen wordt geraakt door de COVID-19 maatregelen. Overheidsprocessen lopen echter wel door, waarbij participatie online wordt vormgegeven. Hoewel iedereen zijn best doet, voelt belangenbehartiging via een chatfunctie in een webinar toch als een vorm van 'schijnparticipatie' en VisNed zet dan ook vraagtekens bij de wijze waarop stakeholderprocessen worden afgetikt hoewel echte interactie ontbreekt.

Lees verder

Platvis doet het goed, aldus ICES-adviezen 2021

Platvis doet het goed, aldus ICES-adviezen 2021

Vorige week presenteerde de Internationale Raad voor Onderzoek van de Zee (ICES) de vangstadviezen voor 2021. Hoewel er wat verschillen te zien zijn, kan over het algemeen gesteld worden dat de platvisbestanden in de Noordzee het goed blijven doen. Anders ligt het met kabeljauw, waar de zorgen groot blijven.

Lees verder

Vis uit Noordelijke EU wateren bijna 100% duurzaam

Vis uit Noordelijke EU wateren bijna 100% duurzaam

De Europese Commissie verwacht dat dit jaar 99% van de aanvoer uit de Baltische zee, Noordzee en Noordelijke wateren afkomstig is van duurzaam beheerde visserijen. De visbestanden die nog niet volgens MSY worden beheerd zijn vaak kleine bestanden. Prachtig nieuws, wat onder meer besproken werd tijdens de  Demersale werkgroep van de Noordzeeadviesraad (NSAC) onder leiding van de nieuwe voorzitter Caroline Gamblin.

Lees verder

Kennismaking nieuwe Directeur Generaal van DG MARE

Kennismaking nieuwe Directeur Generaal van DG MARE

Vorige week spraken de dagelijkse besturen van EAPO en Europêche met Charlina Vitcheva, de nieuwe Directeur Generaal van het DG voor Maritiem Zaken Visserij. De online bijeenkomst gaf de visserijvertegenwoordigers de gelegenheid om de actuele sleutelonderwerpen te bespreken.

Lees verder

Lokale en regionale overheden actief in de visserij

Lokale en regionale overheden actief in de visserij

VisNed is agenda-lid van het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) waarbinnen zestien gemeenten en vier provincies actief zijn. De regio heeft vaak een sociaaleconomisch belang bij de visserij, wat erg groot kan zijn, denk aan Urk of Groningen met de Noordelijke havens en werkgelegenheid gekoppeld aan de garnalenvisserij. 

Lees verder

Kamerbrief kottervisie

Kamerbrief kottervisie

Minister Schouten heeft op 19 juni 2020 een brief aan het kabinet gestuurd over de kottervisie, het advies van mw. Burger, dat in 2019 is opgesteld en nauw verwant is aan het Noordzeeakkoord. In deze brief geeft zij aan dat er vijf speerpunten zijn waar ze mee aan de slag wil, van innovatie tot sanering en verbeterde handhaving en naleving. Hiervoor wordt het Transitiefonds aangewend wat hoort bij het Noordzeeakkoord, wat de visserij niet heeft ondertekend.

Lees verder

Hoorzitting bezwaar VisNed tegen naheffing NVWA

Hoorzitting bezwaar VisNed tegen naheffing NVWA

De afgelopen jaren hebben eigenaren van kotters facturen van de NVWA ontvangen voor keuringskosten voor vis en garnalen. VisNed zet vraagtekens bij de rechtmatigheid van het in rekening brengen van deze kosten, en heeft namens de leden tegen de facturen over de jaren 2016 en 2017 bezwaar aangetekend. Gisteren vond de hoorzitting plaats voor de bezwaar- en adviescommissie van VWS. Binnenkort wordt de uitspraak verwacht.

Lees verder

Ketenoverleg nalevingsgezindheid, controle en handhaving

Ketenoverleg nalevingsgezindheid, controle en handhaving

Maandag 15 juni vond er een visketenoverleg plaats tussen sector, handel, NVWA en LNV. Dit overleg over zaken rondom controle en handhaving is een van de voorbeelden van de toenemende aandacht voor de nalevingsgezindheid van de vloot. Tegelijkertijd is het een geschikt podium om problemen inzake de controle en handhaving aan te stippen en op zoek te gaan naar constructieve en pragmatische oplossingen.

Lees verder

Gesprek over beheer Fly shoot visserij nog niet afgerond

Gesprek over beheer Fly shoot visserij nog niet afgerond

Sinds vorig jaar worden door visserijvertegenwoordigers uit de vier betrokken landen bij de Fly shoot visserij gesprekken gevoerd over het toepassen van een gezamenlijk beheer. In Nederland proberen de verschillende belanghebbenden nog steeds op één lijn te komen. Binnenkort is er weer een vergadering met de Fly shooters.

Lees verder

Noorwegen sluit eenzijdig belangrijke visgebieden

Noorwegen sluit eenzijdig belangrijke visgebieden

Met ingang van 1 juli worden tot het eind van dit jaar in de Noorse zone drie belangrijke visgebieden gesloten voor alle vormen van bodemvisserij. Noorwegen heeft dit besluit eenzijdig genomen. Verzoeken vanuit de Europese Commissie en meerdere lidstaten om vistuigen met een marginale bijvangst aan kabeljauw vrij te stellen, zoals boomkor, zijn niet gehonoreerd.

Lees verder

Contouren EMVAF nog onzeker

Contouren EMVAF nog onzeker

Woensdag 24 juni vond er een stakeholderbijeenkomst plaats over het operationeel programma en de strategische milieubeoordeling voor het nieuwe EMVAF. VisNed heeft inbreng geleverd om ervoor te zorgen dat er lessen geleerd worden vanuit het huidige EFMZV dat eind 2020 afloopt. Wat het gesprek moeilijk maakt, is dat de kaders vanuit Europa voor het EMVAF nog onderwerp van discussie zijn.

Lees verder

VisNed bereidt zich voor op Tweede Kamerverkiezingen

VisNed bereidt zich voor op Tweede Kamerverkiezingen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021, wordt er binnen elke partij een commissie gevormd die een verkiezingsprogramma gaat schrijven. De verkiezingsprogramma’s zijn niet alleen bedoeld om richting de kiezer duidelijk te maken waar een partij voor staat, maar vormen ook de inbreng bij de totstandkoming van een regeerakkoord. Het is daarom belangrijk om als visserij te wijzen op die goed gaan en zo moet blijven en zaken die in onze optiek anders zouden moeten. 

Lees verder

Geen vissers mee met BTS-survey

Geen vissers mee met BTS-survey

Vorige week kreeg VisNed bericht van Wageningen Marine Research (WMR) dat extra veiligheidsprotocollen in verband met de COVID-19 uitbraak er voor zorgen dat er dit jaar geen waarnemers van de sector mee kunnen varen gedurende de BTS-survey. Wel wordt aan boord van de Tridens een online blog bijgehouden en vissers kunnen via VisNed vragen stellen.

Lees verder

Caroline Gamblin nieuwe voorzitter Demersale werkgroep NSAC

Caroline Gamblin nieuwe voorzitter Demersale werkgroep NSAC

Er wordt door de Noordzeeadviesraad (NSAC) gewerkt aan advies over de toepassing van de Single Use Plastic richtlijn in relatie tot recycling van visnetten en aan een advies over het beheer van de Garnalenvisserij. Afgelopen week vergaderde het Uitvoerend Comité online.

Lees verder

Waddenvereniging gooit met frames, wad nou weer...

Waddenvereniging gooit met frames, wad nou weer...

Er waren door de overheid fouten gemaakt in de berekening van het aantal opgenomen visuren in de Wnb-vergunning voor de garnalenvissers op de Waddenzee. Deze rekenfouten zijn nu door het Ministerie van LNV gecorrigeerd en het correcte aantal uren is opgenomen in de vergunning. De Waddenvereniging weet echter van geen ophouden en framet deze correctie onterecht als een verruiming van de uren. Vermoeiend, vervelend en tijdrovend gedoe.

Lees verder

Visbureau introduceert Noordzeevis webshop

Visbureau introduceert Noordzeevis webshop

Het Nederlands Visbureau introduceert webshop om meer bekendheid te geven aan het product Noordzeevis. De vissector zet zich in om op een duurzame manier vis van hoge kwaliteit op het bord te krijgen bij consumenten.

Lees verder

EU Biodiversiteitstrategie met oogkleppen op

EU Biodiversiteitstrategie met oogkleppen op

Na de Europese Green Deal werd recentelijk de “Farm to Fork strategie” gepresenteerd, die gaat over duurzaam voedsel. Vorige week kwam daar de Biodiversiteitstrategie bij. De vergroening in Europese kringen neemt hard toe, en heeft geen oog voor bereikte resultaten. De Europese Biodiversiteitstrategie bevat weer meer beperkingen voor de visserij, zoals de ambitie 30% mariene wateren te beschermen en de aanscherping van regels rond de impact van visserij op het ecosysteem.

Lees verder

KRM moet ook oog hebben voor invloed wind op zee op vis

KRM moet ook oog hebben voor invloed wind op zee op vis

VisNed heeft deze week een zienswijze ingediend op het KRM-monitoringsprogramma. Er is onder meer gepleit voor meer aandacht voor commerciele visbestanden en mogelijke negatieve impact van de uitrol van wind op zee op vis. Ook moet er meer aandacht zijn voor natuurlijke schommelingen in het Noordzee ecosysteem.

Lees verder

Vis in kisten of tubs, weinig verschil

Vis in kisten of tubs, weinig verschil

Voor de voedselveiligheid maakt het niet uit of vis in viskisten of in tubs wordt vervoerd, dat concluderen onderzoekers naar aanleiding van onderzoek wat uitgevoerd is in opdracht van de Europese Commissie.

Lees verder

Aantal visuren in Wnb-vergunning garnalenvisserij onjuist

Aantal visuren in Wnb-vergunning garnalenvisserij onjuist

In februari werd de media breed uitgemeten dat garnalenvissers te veel zouden vissen. Vanuit VisNed is er direct op gereageerd en aangegeven dat dit niet juist was omdat het aantal uren in de vergunning onjuist was. Naast rectificatie in de media, heeft VisNed destijds ook de vaste Kamercommissie van LNV aangeschreven. De beslissing naar aanleiding van de bezwaarprocedure is dat de visserij in het gelijk is gesteld.

Lees verder

Nog steeds onduidelijkheid over kabeljauwmaatregelen

Nog steeds onduidelijkheid over kabeljauwmaatregelen

Eerder hebben wij in de nieuwsbrief gemeld dat tijdens de onderhandelingen over de TAC en quota eind 2019 tussen de EU en Noorwegen afgesproken is dat in de loop van dit jaar aanvullende maatregelen voor extra bescherming van de kabeljauw genomen zouden worden. Nog steeds is er verschil van inzicht hoe deze maatregelen eruit moeten zien en vandaar wordt, zeker binnen de EU, weinig voortgang geboekt.

Lees verder

Nederland Maritiem Land voor herstelplan maritieme sector

Nederland Maritiem Land voor herstelplan maritieme sector

VisNed en de Redersvereniging voor de Zeevisserij (pelagische reders) zijn lid van Stichting Nederland Maritiem Land. In een brief aan meerdere ministers wordt opgeroepen tot steun voor een herstelplan voor de maritieme sector met oog op COVID-19.

Lees verder

Ruimen opgeviste explosieven blijft aandacht vragen

Ruimen opgeviste explosieven blijft aandacht vragen

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederlands bevrijd werd van haar bezetters, maar dagelijks maakt de Marine nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk. Belangrijk werk, want ook na al die tijd zijn deze bommen een gevaar voor zij die op zee werken. Dit geldt zeker voor vissers, die met pech tijdens hun werk een bom naar boven halen, zoals vorige week de HD-42.

Lees verder

Lossen vangst in Denemarken nog steeds problematisch

Lossen vangst in Denemarken nog steeds problematisch

Zoals eerder aangekondigd, heeft Denemarken per 1 april 2020 de regels rond het wegen van de vangst voor transport aangescherpt. Hoewel er intensief overleg plaatsvindt tussen de Deense en Nederlandse overheden en er vooruitgang wordt geboekt is nog geen goede oplossing beschikbaar.

Lees verder

PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19

PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19

De gevolgen van de maatregelen die er genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

Lees verder

Graffitikunstwerk van vrouwen in de vis

Graffitikunstwerk van vrouwen in de vis

Op 22 april 2020 willen de graffitikunstenaars van Pipsqueak was here!!! een graffiti-kunstwerk op de grote opslagcontainers bij Restaurant en Fileerlokaal 'tAiland op Lauwersoog schilderen. Omdat veel mensen vanwege COVID-19 momenteel 'huisarrest' hebben, wordt er voor gezorgd dat het schilderen live te volgen is via een extra webcam op de haven. 

Lees verder

PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19

PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19

Het is duidelijk dat ook de visserijsector geconfronteerd wordt met de gevolgen van de maatregelen die er genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

Lees verder

Aanvoerverbod zeebaars opgeheven

Aanvoerverbod zeebaars opgeheven

Tijdens de Visserijraad in december is een besluit over de aanvoer van zeebaars voor dit jaar genomen. Per 1 april is het aanvoerverbod opgeheven.

Lees verder

Wijzigingen registratie en wegen van de vangst

Wijzigingen registratie en wegen van de vangst

Begin februari hebben we in de VisNed-nieuwsbrief bekend gemaakt dat bij visserijactiviteiten in het Skagerrak de registratieplicht in het E-logboek gewijzigd wordt. Per 1 april 2020 komt er een meldingsprocedure bij het in- en uitvaren en dienen de vangsten per trek bijgehouden te worden.

Lees verder

In memoriam Willem de Boer (1943 – 2020)

In memoriam Willem de Boer (1943 – 2020)

Vorige week dinsdagmorgen 24 maart 2020 overleed plotseling voormalig visserman en oud-visserijbestuurder Willem de Boer op 76 jarige leeftijd. Meer dan drie decennia heeft Wim veel betekend voor de Nederlandse visserij, daarom is een In memoriam zeker op zijn plaats. VisNed gedenkt hem met eerbied en respect

Lees verder

Europese Commissie wil gigantisch gebied sluiten

Europese Commissie wil gigantisch gebied sluiten

Zoals eerder gemeld zijn in verband met de toestand van het kabeljauwbestand in de Noordzee eind vorig jaar extra beschermende maatregelen aangekondigd. Het overleg verloopt moeizaam maar de Europese Commissie (EC) heeft nu een voorstel gepubliceerd wat zeer ingrijpend is en feitelijk de visserij op kabeljauw onmogelijk maakt. Onduidelijk is nog hoe de betrokken landen hierop reageren.

Lees verder

Gevolgen COVID-19 voor de vissector

Gevolgen COVID-19 voor de vissector

De uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus heeft grote impact op onze samenleving, wereldwijd en in Nederland. De gevolgen van de maatregelen om de pandemie in te dammen raken ook onze sector in de volle breedte. In Nederland maar ook in Brussel hebben organisaties uit de visbranche hiervoor aandacht gevraagd en een beroep op financiële steun aangekondigd. Hieronder antwoorden op belangrijke vragen.

Lees verder

Vergadering NWW-Adviesraad voortijdig afgebroken

Vergadering NWW-Adviesraad voortijdig afgebroken

Vorige week was het voornemen van het Uitvoerend Comité en diverse werkgroepen van de Noord-Westelijke Wateren Adviesraad (NWWAC) bijeen te komen in Madrid. In de loop van de eerste dag kwam het bericht dat de overheidsgebouwen gesloten werden in verband met het COVID-19 (Corona) virus, waardoor niets anders resteerde dan de vergaderingen te annuleren en zo snel mogelijk de Spaanse hoofdstad te verlaten.

Lees verder

ICES past publicatie vangstadviezen aan

ICES past publicatie vangstadviezen aan

De beperkingen rond de uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus gaan ook de wetenschappelijke wereld niet voorbij. Daarom zijn bij de internationale club van visserijbiologen, ICES, de processen voor het opstellen van nieuwe vangstadviezen aangepast. Dit zal invloed hebben op de advisering en de timing van de vangstadviezen voor volgend jaar.

Lees verder

Jaarboek 2020 beschikbaar

Jaarboek 2020 beschikbaar

De nieuwe visserij-jaarboeken zijn deze week uitgekomen en worden zo spoedig mogelijk aan de VisNed PO’s verstrekt. De leden van VisNed hebben recht op twee jaarboeken per vaartuig.

Lees verder

Nog geen besluiten over kabeljauwmaatregelen

Nog geen besluiten over kabeljauwmaatregelen

Tijdens de onderhandelingen over de TAC en quota eind vorig jaar, werd in verband met de kritische toestand van het  kabeljauwbestand in de Noordzee een aantal extra beschermende maatregelen aangekondigd. Daarnaast werd afgesproken om begin dit jaar aanvullende afspraken te maken maar door diverse oorzaken, met name Brexit-perikelen, wordt hierbij weinig vooruitgang geboekt.

Lees verder

Jaarvergadering Europêche

Jaarvergadering Europêche

Vorige week vrijdag hield de Europese koepel van visserijorganisaties Europêche in Brussel haar jaarvergadering. Europese samenwerking en afstemming is van groot belang, Lidstaten voeren eigenlijk alleen maar internationaal beleid uit. Complimenten waren er voor het kleine werkapparaat van Europêche, dat de standpunten vanuit de visserij richting Europees Parlement en Europese Commissie uitstekend naar voren brengt.

Lees verder

Nieuw kennisdossier

Nieuw kennisdossier "Zorg voor kwaliteit"

ProSea maakte deze week een update bekend het kader van het kennisplatform ‘Vist ik het maar’. Via www.vistikhetmaar.nl is veel informatie over allerlei onderwerpen over vis en visserij te vinden.

Lees verder

Diepgaande toestandsbeoordeling NZ-tong en SKA-tarbot

Diepgaande toestandsbeoordeling NZ-tong en SKA-tarbot

Deze week vond in het hoofdkantoor van ICES in Kopenhagen een bijeenkomst plaats waarin voor tong in verschillende gebieden (waaronder Noordzee-tong) en tarbot in het Skagerrak een benchmark plaats vond. Omdat Noordzee tong en tarbot op het programma stonden was Geert Meun namens de Noordzee-adviesraad afgevaardigd. Het is enorm belangrijk dat dit proces nauwgezet wordt gevolgd om waar nodig input te leveren. Ook hier gaat het om duurzaam beheer en dus de toekomst van de visserij.

Lees verder

Nog geen overeenstemming over visserij in Het Kanaal

Nog geen overeenstemming over visserij in Het Kanaal

Vorige week kwamen vertegenwoordigers van de vier lidstaten die betrokken zijn bij de fly-shoot-visserij in Het Kanaal opnieuw in Brussel bijeen om te spreken over de Franse voorstellen voor het beheer van deze visserij. Hoewel er voortgang werd geboekt kon het overleg niet afgerond worden, wat ook betekent dat er aan de Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren (NWWAC) nog geen definitief voorstel gedaan kan worden.

Lees verder

Visserij reageert op voorstel introductie bestuurlijke boete

Visserij reageert op voorstel introductie bestuurlijke boete

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een voorstel gedaan tot wijziging van de Visserijwet 1963 om de bestuurlijke boete te introduceren. Op dit voorstel, dat ter consultatie voorlag, is een visserij-brede reactie gegeven.

Lees verder

Visserij en klimaatverandering

Visserij en klimaatverandering

VisNed is samen met de PFA partner in het CERES project, waarin de effecten van klimaatverandering op visserij (internationaal) worden onderzocht. Deelnemers kunnen terugkijken op een goed bezochte stakeholderbijeenkomst afgelopen dinsdag in het Teylers Museum in Haarlem. Onder meer Cor Vonk (TX 1) en Henk Krijgsman (P&P) presenteerden wat zij aan boord merken van veranderingen in de vangstsamenstelling en wisten daarmee de zaal stil en mee te krijgen.

Lees verder

Uitkomst ruiloverleg met België

Uitkomst ruiloverleg met België

Vorige week vond het traditionele overleg plaats tussen de Belgische Rederscentrale, de Nederlandse kotterorganisaties en de Redersvereniging over de ruilmogelijkheden Westelijke wateren – Noordzee. Ondanks dat het niet gemakkelijk was “vraag” en “aanbod” goed op elkaar af te stemmen is toch een overeenkomst gesloten waarover VisNed tevreden is.

Lees verder

Volle agenda Uitvoerend Comité Noordzee-adviesraad

Volle agenda Uitvoerend Comité Noordzee-adviesraad

Afgelopen dinsdag kwam op uitnodiging van het Deutsche Fishereiverband het uitvoerend comité van de Noordzee-adviesraad in Berlijn bijeen voor haar eerste vergadering in het nieuwe jaar. Onder de nieuwe voorzitter Kenn Skau Fischer uit Denemarken werd een drukke agenda afgewerkt. De belangrijke onderwerpen TAC’s-Quota, aanlandplicht, Brexit, nieuwe Controle-verordening en Ruimtelijke Ordening kwamen uitgebreid aan de orde.

Lees verder

Update Privaat Toezicht Garnalenvisserij

Update Privaat Toezicht Garnalenvisserij

Privaat toezicht in de garnalenvisserij moet leiden tot onafhankelijke sanctionering van overtredingen, aantonen van naleving en een gelijk speelveld voor alle vissers. De sector is bezig met het uitwerken van een privaat toezichtmodel, in het kader van o.a. de Vibeg en VISWAD convenanten. Voor het privaat toezicht wordt allereerst gekeken naar visuren en vissen in gesloten gebieden, maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de controle op het motorvermogen.

Lees verder

Nieuwjaarsgroet van de voorzitter

Nieuwjaarsgroet van de voorzitter

Geachte lezers, beste collega-vissers en vertegenwoordigers,

Allereerst wil ik iedereen het allerbeste en een goede gezondheid wensen voor het nieuwe jaar. De jaarwisseling is altijd een periode waarin je nog eens terugkijkt, maar ook nadenkt over het jaar wat voor ons ligt en wat we daar kunnen verwachten. 

Lees verder

VisNed wil discussie over ingehouden contingenten

VisNed wil discussie over ingehouden contingenten

Door de Nederlandse overheid wordt van de soorten tong, schol, kabeljauw en wijting niet het volledige quotum uitgedeeld. Dit heeft te maken met het inhouden van kilogrammen in verband met uitzonderingen op de aanlandplicht. Omdat het hierbij inmiddels om substantiële hoeveelheden gaat, heeft VisNed deze week in het maandelijkse overleg over de Aanlandplicht bij LNV hier aandacht voor gevraagd.

Lees verder

Bijeenkomst met fly shooters

Bijeenkomst met fly shooters

Gezien allerlei ontwikkelingen in het Engelse Kanaal wordt binnen verschillende gremia overleg gevoerd hoe hiermee om te gaan in relatie tot toekomstig beleid. Er zijn meerdere ideeën die over tafel gaan en het is goed als hierover binnenkort met de betrokken vissers wordt overlegd.

Lees verder

Gesloten gebieden om de Noord

Gesloten gebieden om de Noord

In verband met extra beschermingsmaatregelen voor kabeljauw zijn er in de paaiperiode in het noordelijk deel van de Noordzee en het Skagerrak een aantal gebieden gesloten.

Lees verder

BNR besteedt aandacht aan visserij

BNR besteedt aandacht aan visserij

BNR Nieuwsradio besteedt van 13 december tot en met 20 december 2019 expliciete aandacht aan de visserij, in het programma 'BNR's Big Five'. Nu dus de 'Big Five van de visserij'. Onder meer Job Schot (EMK) is geïnterviewd, maar ook komt Pim Visser (VisNed) aan het woord, evenals politiek en onderzoek.

Lees verder

Overleg over Skagerrak met Denemarken geïntensiveerd

Overleg over Skagerrak met Denemarken geïntensiveerd

Tijdens een bijeenkomst vorige week op Schiphol tussen de ministeries van visserij en de visserijorganisaties is opnieuw gesproken over de Nederlandse visserijactiviteiten in het Skagerrak. Het blijft een gevoelig onderwerp en het toezicht door de Deense en Nederlandse inspectie wordt aangescherpt.

Lees verder

Uitkomst Visserijraad quota 2020 geeft positief beeld

Uitkomst Visserijraad quota 2020 geeft positief beeld

Tijdens de Visserijraad in Brussel is in de ochtend van woensdag 18 december overeenstemming bereikt over de visserijmogelijkheden in 2020. Het tongbestand werd dankzij een inkomende sterke jaarklasse fors opgewaardeerd wat een aanzienlijke TAC-verhoging opleverde. Maar voor tarbot/griet werd een flinke korting doorgevoerd.

Lees verder

Kennismaking met nieuwe Eurocommissaris

Kennismaking met nieuwe Eurocommissaris

Vorige week maakte een delegatie van Europêche, de koepel van nationale visserijorganisaties kennis met de nieuwe Eurocommissaris voor Maritieme Zaken, waaronder Visserij, Virginijus Sinkevičius. Het was een plezierige kennismaking met de commissaris en zijn kabinet. Net als zijn voorganger heeft hij twee Directoraten Generaal (zeg maar Ministeries) onder zich; Mare en Environment. Dat biedt ons kansen om de onderwerpen op het snijvlak van visserij en milieu goed te bespreken.

Lees verder

Versterking samenwerking VisNed PO's

Versterking samenwerking VisNed PO's

De bij VisNed aangesloten PO's, zijn het eerste aanspreekpunt voor onze leden als het gaat om contingentbeheer en bijvoorbeeld bemanningszaken en benodigde certificaten. De medewerkers zien kansen om de dienstverlening in grotere gezamenlijkheid op te pakken, dus hier gaan we in 2020 mee aan de slag. 

Lees verder

Dramatische korting kabeljauw onderdeel van EU Noorwegen akkoord

Dramatische korting kabeljauw onderdeel van EU Noorwegen akkoord

De onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de gezamenlijk beheerde TAC’s 2020 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak hebben na de derde ronde op vrijdag 13 december uiteindelijk een akkoord opgeleverd. Voor Noordzee-kabeljauw is een TAC afgesproken van 14.718 ton, een korting van maar liefst 50%.

Lees verder

TAC’s 2020 gedeelde bestanden nog niet vastgesteld, Nederlandse vloot dreigt geraakt te worden door kabeljauwmaatregel

TAC’s 2020 gedeelde bestanden nog niet vastgesteld, Nederlandse vloot dreigt geraakt te worden door kabeljauwmaatregel

De onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de gezamenlijk beheerde TAC’s 2020 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak hebben na 2 moeizame ronden, eerder in Londen en deze week in het Noorse Bergen, nog geen akkoord opgeleverd. Vanaf het begin was duidelijk dat er maar één hot-item op tafel lag: de TAC voor kabeljauw. En daarop is het voorlopig gebroken. Voor onze vissers in de Noorse zone dreigt ter bescherming van de kabeljauw een heel belangrijk gebied gesloten te worden De  vaststelling van TAC’s voor andere soorten en de ruil van vangstmogelijkheden tussen de EU en Noorwegen (de “Balance”) leveren weinig problemen op. Eind volgende week komt er hoogstwaarschijnlijk een derde ronde.

Lees verder

Verdriet en dankbaarheid na ramp met UK 165

Verdriet en dankbaarheid na ramp met UK 165 "Lummetje"

Vorige week donderdag verging de UK 165, waardoor de families Foppen en De Vries in rouw gedompeld werden. Tegelijkertijd werd ook de onderlinge solidariteit onder de vloot zichtbaar. Er werd onvermoeibaar gezocht naar beide opvarenden. Afgelopen zondag werden de lichamen van Jochem Foppen en Hendrik Jan de Vries door duikers van de Koninklijke Marine in het wrak gevonden. Bij al het diepe verdriet om het verlies was dat toch een reden tot dankbaarheid, omdat de families nu afscheid van hun geliefden konden nemen.

Lees verder

Kabeljauw maakt EU-Noorwegen onderhandelingen ingewikkeld

Kabeljauw maakt EU-Noorwegen onderhandelingen ingewikkeld

Het is niet verrassend dat de vaststelling van de TAC 2020 voor kabeljauw gedurende de eerste ronde van de EU – Noorwegen onderhandelingen deze week in Londen de meeste aandacht opeiste. De delegaties zijn naarstig op zoek naar oplossingen en vooral ruimte om af te kunnen wijken van de beheerafspraken en het ICES-advies. Hopelijk wordt die gevonden tijdens de tweede ronde begin december in Bergen.

Lees verder

Positief gesprek met Franse en Belgische collega’s over visserij in Het Kanaal

Positief gesprek met Franse en Belgische collega’s over visserij in Het Kanaal

Aan het begin van het Kanaalseizoen 2019-2020 voor de fly shooters is de situatie duidelijk anders dan voorgaande jaren De Franse vissers hebben nieuwe schepen in de vaart gebracht en ook is er sprake van een nieuwbouwgolfje onder Britse vlag. En dat terwijl Brexit haar schaduwen vooruit werpt. Een goed moment om met onze Franse en Belgische collega’s de klokken gelijk te zetten. Dat gebeurde vorige week tijdens een bespreking in Brussel. De afspraak is gemaakt in januari opnieuw bij elkaar te komen om dan te bezien of concrete invulling van een aantal maatregelen mogelijk is die dan door de lidstaten vastgelegd worden in een Joint Recommendation (gezamenlijke aanbeveling).

Lees verder

Meer werkbare toepassing van MSY: minder extremen en  gezonde visbestanden

Meer werkbare toepassing van MSY: minder extremen en gezonde visbestanden

De EU – Noorwegen onderhandelingen deze week in Londen geven ook de mogelijkheid om diverse andere zaken te behandelen. Zo kwam op woensdag de Demersale Werkgroep van de Noordzee Adviesraad bijeen, waarin gesproken werd over kabeljauwherstel, een meer werkbare kijk op de toepassing van Maximum Sustainable Yield (MSY) en evaluatie van de Scholbox.

Lees verder

C188 Verdrag: een overzicht

C188 Verdrag: een overzicht

Op 15 november 2020 treedt het het C188 verdrag (Work in Fishing Convention) in werking, we zitten nu in een overgangsperiode van een jaar waarin de nationale wetgeving in lijn wordt gebracht met de bepalingen van het verdrag. Dit betekent dat er nieuwe regels komen op het gebied van bijvoorbeeld arbeid- en rusttijden, accomodatieruimten op vissersschepen en havenstaatcontrole om rekening mee te houden.

Lees verder

Jaarvergadering Zuidwest in Stellendam

Jaarvergadering Zuidwest in Stellendam

Op de najaars-ledenvergadering van de Vissersvereniging Zuidwest in Stellendam ging het primair over regionale zaken. Vanuit VisNed konden we echter actuele thema’s zoals de Kottervisie, het Noordzeeakkoord, de Aanlandplicht, de Quotumonderhandelingen toelichten. De invoering van het C188 verdrag wat (papier)werk met zich mee brengt werd ook nadrukkelijk over het voetlicht gebracht.

Lees verder

Uitnodiging bijeenkomst: Onderzoek visserijgedrag

Uitnodiging bijeenkomst: Onderzoek visserijgedrag

Op vrijdag 29 november organiseren WEcR en WMR een bijeenkomst in IJmuiden om de uitkomsten van het 'Visserijstijlen onderzoek' te bespreken. Dit onderzoek gaat over de keuzes die vissers maken met betrekking tot het vissen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor vissers, visserijvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van het ministerie en onderzoekers, u bent van harte uitgenodigd.

Lees verder

Heel veel jonge tong en schol! Vangstadviezen spectaculair aangepast

Heel veel jonge tong en schol! Vangstadviezen spectaculair aangepast

Uit de nieuwe toestandsbeoordelingen van de bestanden blijkt dat er heel veel aanwas van jonge vis is, een heel goed teken! In reactie hierop zijn de vangstadviezen (TAC) voor tong en schol aanzienlijk bijgesteld, in positieve zin. Ook voor kabeljauw, schelvis en een aantal bestanden van Noorse kreeftjes zijn de vangstadviezen aangepast. 

Lees verder

Voorbereiding besluitvorming vangstmogelijkheden 2020

Voorbereiding besluitvorming vangstmogelijkheden 2020

Na het actualiseren van diverse ICES-adviezen kunnen de besprekingen tussen de EU en Noorwegen en tussen de Europese Commissie en de lidstaten voor het vaststellen van de vangstmogelijkheden 2020 beginnen. In dit artikel aandacht voor de bijvangstsoorten Tarbot/griet, zeebaars en zeeduivel Noorse zone.

Lees verder

Lagere korting kabeljauw door aanvullende maatregelen

Lagere korting kabeljauw door aanvullende maatregelen

Het in juni uitgebrachte ICES-advies voor kabeljauw in de Noordzee, Skagerrak en Oostelijk Engels Kanaal veroorzaakte een schok. In verband met een aangepaste beoordeling werd aangegeven dat het bestand er een stuk beroerder voor stond dan vorig jaar aangenomen met als gevolg het advies om de TAC voor volgend jaar met 61 % te verlagen. De Europese visserijsector heeft het initiatief genomen aanvullende maatregelen op te stellen.

Lees verder

Uitslag EMK enquête bekend

Uitslag EMK enquête bekend

De roep om te komen tot één organisatie bleef klinken, ook na de vastgelopen gesprekken over de belangenbehartiging, onder leiding van Elbert Dijkgraaf (oud Kamerlid SGP) begin dit jaar. Daarom heeft EMK een enquête uitgeschreven onder de leden van alle Producenten Organisaties (PO's). De resultaten van die enquête ondersteunen echter de conclusies van de gesprekken onder leiding van Dijkgraaf, namelijk: de meesten zijn het er over eens dat één visserijorganisatie beter zou zijn, maar er is geen eenduidigheid noch duidelijkheid over het 'hoe' van die ene organisatie.

Lees verder

Overlevingsproeven roggen laten goede resultaten zien

Overlevingsproeven roggen laten goede resultaten zien

Het SUMARiS-project richt zich op het verbeteren van het beheer van roggenbestanden waarbij visserijorganisaties en wetenschappers uit Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland samenwerken. Onderdeel van dit project zijn het in kaart brengen van beschikbare kennis, maar ook proeven met overleving van bijgevangen rog. Deze laten goede resultaten zien met overlevingspercentages tot 75%.

Lees verder

Het Nederlands Visbureau

Het Nederlands Visbureau

Namens alle dragende partijen uit aanvoer en handel is een project ingediend voor promotie van vis en visserij: vis is namelijk een duurzaam gevangen en gezond product, met de visserij als een sector die van groot belang is voor de specifieke visserijgemeenschappen.

Lees verder

Sector werkt samen aan beter beheer voor kabeljauw

Sector werkt samen aan beter beheer voor kabeljauw

Hoewel het vorige week in Londen tijdens een overleg tussen de EU en Noorwegen officieel ging over de invulling van lange termijn-beheerplannen was er vooral aandacht voor de korte termijn: hoe gaan we om met het TAC-advies kabeljauw voor volgend jaar nu er een ICES-advies op tafel ligt met daarin een korting van 70% ? De belangrijkste betrokken sectoren ( Verenigd Koninkrijk en Denemarken) werken aan een gezamenlijk voorstel.

Lees verder

Voedselproducenten spreken onvrede uit

Voedselproducenten spreken onvrede uit

Vorige week dinsdag, 1 oktober, trokken boeren massaal naar het Malieveld uit onvrede over de manier waarop ze door politiek en media neergezet worden. Ook vissers waren van de partij. EMK voorzitter Job Schot hield op het podium een speech waarin hij uiting gaf van de gedeelde gevoelens van onmacht, onvrede en ongelijke behandeling die voedselproducenten ten deel valt.

Lees verder

NSAC aan de slag met druk werkprogramma

NSAC aan de slag met druk werkprogramma

Het Uitvoerend comité van de Noordzee Adviesraad (NSAC) kwam afgelopen week in Brussel bijeen. Na afronding van alle werkzaamheden rond de verhuizing van Aberdeen naar Zoetermeer en de zomervakanties is het drukke werkprogramma enthousiast ter hand genomen. In de Brusselse vergadering werd de nieuwe directeur van de Deense visserijorganisatie, Kenn Skau Fischer, tot nieuwe voorzitter van het Uitvoerend comité gekozen. Irene Kingma van stichting de Noordzee en de Schot Mike Park werden tot vicevoorzitter benoemd.

Lees verder

Veel onderwerpen besproken in NWWAC-vergaderingen

Veel onderwerpen besproken in NWWAC-vergaderingen

De algemene jaarvergadering van de NWWAC ging over Aanlandplicht, Technische Maatregelen en Zeebaars. Ook werd het werkprogramma voor het komende jaar vastgesteld.

Lees verder

Jonge nieuwe Eurocommissaris belast met visserij

Jonge nieuwe Eurocommissaris belast met visserij

De Duitse voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen heeft haar team van Eurocommissarissen gepresenteerd. Onder de nieuwe titel “Eurocommissaris voor Milieu en Oceanen” is de 28-jarige Litouwse politicus Virginijus Sinkevičius haar kandidaat. Wederom wordt een politicus uit een zeevarende en vissende natie verantwoordelijk voor het nautische Directoraat Generaal. Een jonge politicus, die de nieuwe ontwikkeling in Europa belichaamt.

Lees verder

Bijeenkomst met Noorse kreeft-vissers

Bijeenkomst met Noorse kreeft-vissers

Op 28 september wordt een overleg gepland met de aanvoerders van Noorse kreeft. Aanleiding hiervoor is de toename in het aantal vaartuigen wat op Noorse kreeft vist, ontwikkelingen in de bestanden en visgebieden en marktontwikkelingen. 

Lees verder

HERINNERING: OSW ochtend voor vissers - 21 september

HERINNERING: OSW ochtend voor vissers - 21 september

VisNed wil de aankomende OSW-dag nogmaals onder de aandacht van vissers brengen. Wil jij meepraten over de bevindingen van het puls onderzoek? Of heb jij ideeën over waarom de schol zich moeilijker laat vangen? Het Platform Onderzoekssamenwerking (OSW) organiseert een OSW-dag op zaterdagochtend 21 september in het van der Valk Hotel Utrecht. Vissers en belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor deze dialoog tussen onderzoekers en vissers.

Lees verder

Wereldhavendagen weer enorm succes

Wereldhavendagen weer enorm succes

Voor het derde jaar op rij was de visserij vertegenwoordigd op de Wereldhavendagen in Rotterdam, van 6 tot en met 8 september. Ook dit jaar was er weer veel belangstelling en zijn er veel gesprekken gevoerd. De Wereldhavendagen trokken 345.000 bezoekers naar de kotter TX-1 van de familie Vonk, waar VisNed, EMK en VistikhetMaar elkaar goed aanvulden.

Lees verder

Richtlijn C188 verdrag per 15 november van kracht

Richtlijn C188 verdrag per 15 november van kracht

De Europese Richtlijn voor de implementatie van de ‘Work in Fishing’ Convention, 2007 (C188) van de International Labour Organization (ILO) treedt op 15 november 2019 in werking in Nederland. Het verdrag stelt eisen ten aanzien van de leef- en werkomstandigheden aan boord, onder andere op het gebied van accommodatieruimtes en arbeid- en rusttijden.

Lees verder

Nieuwe Europese verordening Technische Maatregelen

Nieuwe Europese verordening Technische Maatregelen

Op 14 augustus 2019 is in de Europese wateren de nieuwe Verordening Technische Maatregelen van kracht geworden. De nieuwe regeling is het resultaat van jarenlange onderhandelen en vervangt de verordening uit 1998. 

Lees verder

Voorstellen aanpassing beheer Noorse kreeft

Voorstellen aanpassing beheer Noorse kreeft

De visserij op Noorse kreeft krijgt binnen onze kottervloot een steeds groter belang. Daarnaast wordt een aantal zaken geconstateerd waardoor een gezond beheer van de bestanden op de visgronden waar Nederlandse kotters doorgaans actief zijn in het gedrang komt. Daarom overleggen de PO’s over de aanpassing van de beheersmaatregelen. Daarbij is het van belang dat ook vlagkotters hier een bijdrage aan leveren.

Lees verder

Duitse visserijdagen: samenwerking, klimaat en kabeljauw

Duitse visserijdagen: samenwerking, klimaat en kabeljauw

Jaarlijks worden door het Deutsche Fischereiverband de Duitse visserijdagen georganiseerd, studiedagen die de volle breedte van sportvisserij, binnenvisserij en zeevisserij in Duitsland omvatten. Op uitnodiging van onze Duitse zusterorganisatie werd deelgenomen, waarbij internationale onderwerpen als Brexit, Aanlandplicht en Derde landen akkoorden aan de orde kwamen. 

Lees verder

Visserij op de Wereldhavendagen

Visserij op de Wereldhavendagen

De Wereldhavendagen in Rotterdam zijn hét maritieme mega event van Nederland. Voor het derde jaar op rij meert de TX 1 van de familie Vonk af in de Rijnhaven. Op de kade presenteren VisNed en actiegroep EMK de kottersector met stand, activiteiten en natuurlijk goede gesprekken en laten we zo een breed publiek kennis maken met de visserij.

Lees verder

UITNODIGING OSW bijeenkomst - 21 september (ochtend)

UITNODIGING OSW bijeenkomst - 21 september (ochtend)

Wil jij meepraten over de bevindingen van het puls onderzoek? Of heb jij ideeën over waarom de schol zich moeilijker laat vangen? Het Platform Onderzoekssamenwerking (OSW) organiseert een OSW-dag op zaterdagochtend 21 september in het van der Valk Hotel Utrecht. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dialoog tussen onderzoekers en vissers.

Lees verder

Zomerstop nieuwsbrief

Zomerstop nieuwsbrief

In verband met de vakantieperiode verschijnt de VisNed-nieuwsbrief een aantal weken niet. De eerstvolgende nieuwsbrief zal DV op vrijdag 30 augustus 2019 uitkomen.

Lees verder

Europêche bereidt zich voor op nieuwe EP mandaat

Europêche bereidt zich voor op nieuwe EP mandaat

De gezamenlijke belangen van visserijbedrijven worden in Brussel behartigd door Europêche. Op 24 juli kwamen visserijvertegenwoordigers vanuit verschillende landen bij elkaar tijdens de algemene vergadering van Europêche. Tijdens de vergadering werd de strategie voor de komende periode besproken en vonden er gesprekken plaats met Chris Davies, de nieuwe voorzitter van de Visserijcommissie van het Europese Parlement, en de hoogste baas van DG Mare, Jao Machado.

Lees verder

Fotowedstrijd! Stuur je visserij vakantiefoto in

Fotowedstrijd! Stuur je visserij vakantiefoto in

Afkoelen op de steiger, visserijfeesten, een kotter vanaf je handdoek op het strand? In Nederland weet je één ding zeker: al is het deze week boven de dertig graden, ooit gaat het weer regenen en wat doe je dan in de vakantie? Nou, bijvoorbeeld naar het museum! Er is een mooie tentoonstelling over visserij in Museum Vlaardingen van 22 juni tot 10 november 2019 en VisNed geeft kaarten weg, maar daar moet je wel wat voor doen. 

Lees verder

EMK start petitie tegen wind op zee

EMK start petitie tegen wind op zee

Actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) startte deze week een petitie waarin zij hun zorgen over de uitrol van wind op zee delen met een breed publiek. De petitie is onderdeel van een publiekscampagne op social media, en daarnaast lanceerde EMK het online bruinvisspel en een video waarin de zorgen worden aangekaart. De petitie is in een paar dagen tijd al door duizenden mensen ondertekend.

Lees verder

Traject Kottervisie van start

Traject Kottervisie van start

Vorige week is gestart met de gesprekken onder leiding van oud- Directeur Generaal van LNV, Annemie Burger, om te komen tot een voorzet richting het Ministerie van LNV ten behoeve van een op te stellen toekomstvisie op de demersale kottervisserij op de Noordzee. Vanuit LNV is het verzoek gedaan om inbreng te leveren voor een uiteindelijke visie in een samenwerking tussen sector en overheid. Het doel van de uiteindelijke LNV Kottervisie is om kaders en richting te schetsen voor visserijondernemers met oog op toekomstperspectief in een veranderende Noordzee. 

Lees verder

Brussel: Belangrijk netwerk en overleg

Brussel: Belangrijk netwerk en overleg

Na de Europese verkiezingen komt het werk in het Europees Parlement (EP) weer op gang. Afgelopen dagen waren er daarom diverse overleggen in het EP. Ook vergaderde de Europese Associatie van Producentenorganisaties (EAPO) en de Noordzee Adviesraad (NSAC) in Brussel en mochten we onze mening over de aanlandplicht geven aan een delegatie van het Britse House of Lords. De Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie organiseerde haar jaarlijkse haringparty, een belangrijk netwerk evenement.

Lees verder

PO Delta Zuid: dringen in de Zuidelijke Noordzee

PO Delta Zuid: dringen in de Zuidelijke Noordzee

Op 6 juli vond de jaarlijkse ledenvergadering van PO Delta Zuid plaats. Vissers maken zich grote zorgen om hun toekomst, vanwege het pulsverbod, de uitrol van wind op zee en de claims van NGO's waar geen eind aan lijkt te komen. Visserijbedrijven die afhankelijk zijn van de Zuidelijke Noordzee en het Kanaal voelen de gevolgen van het ruimtetekort op zee nu al. Delta Zuid is één van de vijf PO's die onder de landelijke koepel VisNed samenwerken. 

Lees verder

Overleg Noordwestelijke wateren: zorgen om vangstquota nemen toe

Overleg Noordwestelijke wateren: zorgen om vangstquota nemen toe

Tijdens de bijeenkomst van de Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren, vorige week in het Belgische Gent, kwam weer een scala van onderwerpen aan de orde. Volle agenda’s van het Uitvoerend Comité en de verschillende werkgroepen zorgden voor een druk programma waarbij Geert Meun de Nederlandse kottervissers vertegenwoordigde Hieronder een overzicht van waar de discussie nu staat.

Lees verder

Flexibiliteit BT-TR geen bedreiging voor stabiliteit kottersector

Flexibiliteit BT-TR geen bedreiging voor stabiliteit kottersector

LNV en de visserijsector zijn al maanden in gesprek over het voornemen om de BT vloot (pulskor/boomkor) toegang te geven tot TR1 (twinrig, borden en fly-shoot visserij op platvis, met name schol). Vorige week hebben ruim 50 ondernemers een brief aan LNV en RVO gestuurd, waarin zij hun zorgen hierover uiten. In deze brief wordt 'relatieve stabiliteit van de sector' genoemd als argument om de BT-TR1 flexibiliteit niet te gunnen. De stabiliteit van de visserijsector hangt echter samen met beschikbaarheid van quotum en niet met toegang tot visserijmethoden, mits er maatregelen zijn getroffen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Over die maatregelen waren alle partijen het tot vorige week met elkaar eens.

Lees verder

Twee kandidaten voor voorzitterschap Noordzee-adviesraad

Twee kandidaten voor voorzitterschap Noordzee-adviesraad

Vorige week kwamen het Uitvoerend Comité en de Algemene jaarvergadering van de Noordzee-advies (NSAC) in Kopenhagen bijeen. Naast actuele onderwerpen stonden huishoudelijke zaken op het programma, alsmede de invulling van diverse functies waaronder het voorzitterschap van de  NSAC. Deze verkiezing werd doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Lees verder

ICES-adviezen 2020: ondanks groeiende bestanden toch weer lagere vangstquota

ICES-adviezen 2020: ondanks groeiende bestanden toch weer lagere vangstquota

Vandaag zijn de ICES-adviezen voor volgend jaar gepresenteerd. De Europese Raad van Visserijministers stelt eind 2019 de nieuwe vangstquota vast voor 2020, op basis van onder andere deze vangstadviezen. Ondanks dat ICES concludeert dat door lagere visserijdruk de belangrijkste bestanden er heel gezond voor staan worden de TAC-Adviezen opnieuw verlaagd.

Lees verder

Meesterwerken visserij tentoongesteld in Museum Vlaardingen

Meesterwerken visserij tentoongesteld in Museum Vlaardingen

Van 22 juni t/m 10 november 2019 staat visserij centraal in Museum Vlaardingen in de tentoonstelling 'Schoon aan de haak. Schilderachtig vissersleven'. Gedurende deze maanden, worden 40 kunstwerken over het vissersleven in de 19e eeuw uit vooraanstaande collecties getoond. VisNed en de Redersvereniging voor de Nederlandse Zeevisserij hebben een bijdrage geleverd om de tentoonstelling mogelijk te maken, omdat beide organisaties waarde hechten aan het belang van kennis over de betekenis van de visserijgeschiedenis voor de ontwikkeling van Nederland.

Lees verder

Sociale impact van visserijbeleid structureel onderbelicht

Sociale impact van visserijbeleid structureel onderbelicht

Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) kent niet alleen duurzaamheidsdoelstellingen op het ecologische vlak, maar ook op het sociaal-economische vlak. Werkgelegenheid, leefbaarheid van visserijgemeenschappen en natuurlijk het voorzien in voedsel als basis voor stabiele samenlevingen, zijn onderdeel van beleidsdoelstellingen. In de beleidsdiscussies blijft het sociale belang vaak onderbelicht. 

Lees verder

Maatregelen vermijden kabeljauw gelden nog steeds

Maatregelen vermijden kabeljauw gelden nog steeds

Ondanks dat de Europese maatregelen voor het beheer van kabeljauw vorig jaar zijn komen te vervallen zijn er diverse lidstaten die nog steeds bepaalde technische maatregelen in stand houden. Dat geldt ook voor Nederland vandaar nog een keer de opsomming van deze maatregelen.

Lees verder

Herziening visserijopleidingen

Herziening visserijopleidingen

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een beroepscompetentieprofiel voor mbo-niveau 3 (SW5) en mbo-niveau 4 (S4). De Sectorraad Visserij, waar VisNed actief partner in is, heeft inbreng geleverd voor de nieuwe opleidingseisen. Afgelopen dinsdag 11 juni, werd op het Nova College te IJmuiden het nieuwe beroepscompetentieprofiel voor de maritieme sector gepresenteerd, waarin veelzijdigheid en beroepsperspectief een belangrijke rol speelt. 

Lees verder

VisNed maakt opnieuw bezwaar tegen naheffing NVWA

VisNed maakt opnieuw bezwaar tegen naheffing NVWA

De afgelopen weken hebben eigenaren van kotters opnieuw een factuur van de NVWA ontvangen voor keuringskosten van vis, nu over het boekjaar 2017. VisNed zet nog steeds vraagtekens bij de rechtmatigheid van het in rekening brengen van deze kosten en zal, net als vorig jaar, namens de leden bezwaar aantekenen.

Lees verder

OPROEP: Opstappers gezocht voor de BTS-survey

OPROEP: Opstappers gezocht voor de BTS-survey

Evenals voorgaande jaren is VisNed door Wageningen Marine Research (WMR) uitgenodigd om tijdens de Bottom Trawl Survey (BTS-survey) namens de visserijsector observers te laten meevaren. Het gaat om reizen die het onderzoeksvaartuig Tridens in de periode 29 juli tot 13 september uitvoert (week 31 - 37).

Lees verder

Omschakelen na pulsverbod: Mogelijk nieuw ILT certificaat nodig

Omschakelen na pulsverbod: Mogelijk nieuw ILT certificaat nodig

Binnenkort zal de vloot in een aantal stappen de pulsontheffing verliezen. Stopppen met puls betekent dat sommige schepen aanpassingen moeten doen waardoor er een nieuw scheepscertificaat nodig is. Ontheffinghouders van wie de ontheffing op korte termijn vervalt hebben een brief van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hierover ontvangen, waarbij het van belang is de meegestuurde verklaring in te vullen. 

Lees verder

Europese Verkiezingsuitslag: sterk veranderde verhoudingen in Brussel

Europese Verkiezingsuitslag: sterk veranderde verhoudingen in Brussel

De internationale belangenbehartiging in Brussel zal binnenkort plaatsvinden in een sterk veranderde arena. De Europese verkiezingsuitslag was naar verwachting, maar betekent wel dat er werk aan de winkel is. De bestaande machtsblokken van Christen Democraten en Sociaal Democraten zijn sterk geslonken. Het Groene blok is enorm opgekomen, evenals het Links Liberale blok van ALDE. In de komende periode zal duidelijk worden hoe het voor ons zo belangrijke PECH comité, het visserij comité, zal zijn samengesteld. Daarmee gaan we in het Europese verband van EAPO en Europêche aan de slag om met het nieuwe Europese Parlement een relatie op te bouwen.

Lees verder

Proces op weg naar één belangenorganisatie kottervisserij

Proces op weg naar één belangenorganisatie kottervisserij

Een aantal weken geleden stond in Visserijnieuws een artikel over het vastlopen van de gesprekken om te komen tot één belangenorganisatie voor de kottervisserij, onder leiding van voormalig Kamerlid Dhr. Elbert Dijkgraaf (SGP). Ondanks de vele pogingen om te komen tot één organisatie, is dat tot op heden nog niet gelukt. VisNed licht in dit bericht de insteek en overwegingen van de, bij VisNed, aangesloten producenten organisaties toe.

Lees verder

Europese verkiezingen 23 mei: Vissers ga stemmen!

Europese verkiezingen 23 mei: Vissers ga stemmen!

Het Europees visserijbeleid heeft directe invloed op het reilen en zeilen van de vloot en het wel en wee van familiebedrijven en visserijgemeenschappen. Zeker ook de komende vijf jaren: Nieuwe controle verordening; Tienjarige herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (heroverweging aanlandplicht); Belangrijke besluiten over gesloten gebieden en Implementatie van de nieuwe verordening Technische Maatregelen, incl. evaluatie puls onderzoeken. Alle reden dus om wel te gaan stemmen op 23 mei! Visserijnieuws besteedt er deze week ook aandacht aan.

Lees verder

Weinig voortgang in overleg over invulling beheerplannen

Weinig voortgang in overleg over invulling beheerplannen

De Europese Unie en Noorwegen waren deze week in Londen bijeen om te praten over het toekomstig beheer van een aantal belangrijke visbestanden in de Noordzee. Het werd al snel duidelijk dat er geen conclusies getrokken konden worden en deze onderhandelingsronde leverde weinig voortgang op. In september staat een volgende bijeenkomst gepland, het is van belang dat er dan wel knopen doorgehakt worden.

Lees verder

Vissen in Noordelijke wateren

Vissen in Noordelijke wateren

Steeds meer Nederlandse kotters maken zich op om in het Skagerrak of in de Noorse zone te gaan vissen. Voor het vissen in beide gebieden gelden aanvullende regels. Vandaar dat melding van de kotter aan de PO van groot belang is wanneer in de Noorse zone of Skagerrak gevist gaat worden.

Lees verder

Positief overleg met Denen over Skagerrak

Positief overleg met Denen over Skagerrak

VisNed onderhoudt goede contacten met de Deense visserijsector, waarbij ondermeer constructief overleg heeft gezorgd voor een verbeterde verstandhouding met betrekking tot Deense Staandwant vissers en Nederlandse boomkorvissers op de Noordzee. Deze week ging VisNed in gesprek met Deense collega's, om te zien of dit succes navolging kan krijgen voor de visserij in het Skagerrak.

Lees verder

Procedure voor Gebiedsbescherming

Procedure voor Gebiedsbescherming

Europese besluitvorming over gebiedsbescherming is een ingewikkeld en langdurig traject. Tussentijdse beslissingen over visserijmaatregelen komen vaak meerdere keren in de publiciteit en dat werkt verwarrend. Dat merkten we recent rond de berichtgeving over het Friese Front. Daarom lichten we hier de diverse stappen en de volgorde toe.

Lees verder

Hoe werkt het Openbaar Ministerie bij mogelijke visserijovertredingen ?

Hoe werkt het Openbaar Ministerie bij mogelijke visserijovertredingen ?

Hoe keurig de visser zich ook aan alle regelgeving probeert te houden, het gaat - ook door de overdaad aan regels - weleens mis. Gevolg kan zijn dat de ondernemer hierover bericht van het Openbaar Ministerie ontvangt. Dit kan een dagvaarding, een strafbeschikking of een transactievoorstel zijn. Omdat wij hierover geregeld vragen van onze leden krijgen, met name over de strafbeschikking, volgen hierna in het kort de verschillen tussen deze drie, de mogelijke bestuursrechtelijke gevolgen en enkele afrondende tips.

Lees verder

Scheepvaart Advies Groep vergaderde in Rotterdam

Scheepvaart Advies Groep vergaderde in Rotterdam

Al tien jaar maakt VisNed deel uit van de Scheepvaart Advies Groep (SAN). Nautische intervisie door 'vakgenoten op zee'. De SAN vergadert twee keer per jaar in Rotterdam aan boord van het voormalig loodsvaartuig “Castor” Alle nautische aspecten van de Noordzee worden daar besproken.

Lees verder

Pensioenfonds doet opnieuw onderzoek in kottervisserij

Pensioenfonds doet opnieuw onderzoek in kottervisserij

Het Pensioenfonds PGB heeft opnieuw aan veel bedrijven in de Nederlandse kottervisserij een vragenlijst gestuurd om vast te stellen of er door de eigenaar van het visserijbedrijf verplicht moet worden deelgenomen in het Pensioenfonds Zeevisserij. De ondernemingen die deze vragenlijst ontvangen hebben worden verzocht contact op te nemen met het secretariaat van de eigen PO of van VisNed, zodat de vragenlijst juist wordt ingevuld.

Lees verder

Hoe om te gaan met haaien en roggen

Hoe om te gaan met haaien en roggen

We kunnen vaststellen dat er door de vloot steeds meer roggen worden gevangen. Tegelijkertijd is op basis van het toepassen van het voorzorgsprincipe het quotum voor deze soort heel knellend. Onder de Aanlandplicht geldt voor de kottervloot voor deze soorten een uitzondering op basis van hoge overleving waaraan een aantal voorwaarden is verbonden.

Lees verder

Goede samenwerking blijft basis van Mid-Channel-conferentie

Goede samenwerking blijft basis van Mid-Channel-conferentie

Vorige week werd in het Bretonse plaatsje Plouescat voor de veertigste keer de Mid-Channel Conference gehouden. Al 4 decennia maken vissers en hun vertegenwoordigers afspraken over de ruimtelijke spreiding van de visserijactiviteiten in het Engelse Kanaal. Gezien de toename van de Nederlandse activiteiten in dit gebied neemt VisNed sinds enkele jaren deel aan dit overleg.

Lees verder

Veel werk te doen in Adviesraad Westelijke Wateren

Veel werk te doen in Adviesraad Westelijke Wateren

Vorige week kwamen het Uitvoerend Comité en diverse werkgroepen van de Noordwestelijke wateren Adviesraad (NWWAC) bijeen in Madrid. Vele onderwerpen passeerden de revue. Conclusie is dat er erg veel werk ligt waarvoor oplossingen gevonden moeten worden. In vogelvlucht een opsomming van de belangrijkste onderwerpen:

Lees verder

Goed overleg met Denemarken blijft belangrijk

Vandaag was opnieuw een uitgebreide delegatie van VisNed (mede namens de NVB) te gast bij de Deense zusterorganisatie om te overleggen over een aantal gemeenschappelijk dossiers. In het hoofdkantoor te Taulov werd ter voorbereiding op het aanstaande “scholseizoen” in Deense wateren aandacht geschonken aan de wederzijdse visserijactiviteiten. |Er is een verbeterde communicatie maar het kan nog beter. Verder werd van gedachten gewisseld over diverse actuele onderwerpen met veel gemeenschappelijke belangen. Een zinvolle bijeenkomst in een goede sfeer waarbij de afspraak werd gemaakt om de contacten intensief te houden.

Respect over en weer

Naar aanleiding van een aantal incidenten van Nederlandse vissers in Deense wateren nam VisNed ruim een jaar geleden het initiatief tot een overleg tussen de visserijorganisaties en betrokken vissers. Doelstelling: aangezien wij als Nederlandse vissers te gast zijn in Deense wateren, willen wij incidenten zoveel mogelijk voorkomen.

De vorig jaar gemaakte afspraken werden geëvalueerd en geconcludeerd kan worden dat de communicatie tussen de vissers aanmerkelijk is verbeterd, o.a. in de zgn. Wrakkengroep-app. Er hebben zich in 2018 maar enkele incidenten voorgedaan tussen Deens staand en Nederlands gaand want, een duidelijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Medewerking van iedereen is

Ook werden meer beleidszaken besproken over Brexit, Technische Maatregelen en visserij in het Skagerrak.

Wat betreft de naleving van wet en regelgeving heeft VisNed haar duidelijke statement uit oktober 2017 herhaald; Nederlandse vissers moeten zich er terdege bewust van zijn dat ze te gast zijn in Deense wateren en dat het niet respecteren van al jaren geldende regelgeving volstrekt onaanvaardbaar is.

Brexit en aanlandplicht

Ook op de werkterreinen Brexit en aanlandplicht werden standpunten gewisseld. Deze liggen heel dicht bij elkaar. Bij de aanlandplicht verwachten we allebei onwerkbare situaties, nu nog verbloemd door een aantal vrijstellingen zoals bij schol en roggen.

Bij de Brexit wordt in EUFA-verband intensief samengewerkt en moet ook nagedacht worden over de post-Brexitsituatie waarbij bijvoorbeeld in de Adviesraden diverse werkzaamheden overgenomen moeten worden van Britse collega’s. In dit verband zullen Denemarken en Nederland moeten overleggen om tot een goede verdeling van deze extra taken te komen.

Afsluitend werd een gezamenlijke verklaring opgesteld ook bestemd voor Deense en Nederlandse overheid die hier te lezen is.

Lees verder

Bijeenkomst Europese PO's in Brussel

Bijeenkomst Europese PO's in Brussel

Op dinsdag 19 februari werd in Brussel een ledenbijeenkomst van EAPO gehouden, de Europese vereniging van PO’s. Een groot aantal medewerkers van de Europese Commissie kwam langs om een update te geven van al de verschillende dossiers die lopen. Er is gesproken over onder andere het EFMZV, dossier Technische Maatregelen, de aanlandplicht en de productie en afzetplannen van PO’s. Vanuit Nederland namen VisNed en de RVZ in Brussel aan dit Europese overleg deel.

Lees verder

Uitnodiging: kennismaken met VisNed en de kottersector

Uitnodiging: kennismaken met VisNed en de kottersector

Steeds meer beleidsambtenaren hebben een rol te vervullen in processen rondom visserij. Om ‘beeld en geluid’ te krijgen bij hun dossiers nodigt VisNed hen met enige regelmaat uit voor een kennismakingsbezoek aan de sector. Dat organiseren we op vroege vrijdagochtenden in IJmuiden.

Lees verder

VisNed tevreden met uitkomst ruiloverleg met België

VisNed tevreden met uitkomst ruiloverleg met België

Vorige week woensdag vond het traditionele overleg plaats tussen de Belgische Rederscentrale, de Nederlandse kotterorganisaties en de Redersvereniging over de ruilmogelijkheden Westelijke wateren – Noordzee. Deze keer waren we te gast in het kantoor van de Rederscentrale in Oostende. Ondanks dat het niet gemakkelijk was “vraag” en “aanbod” goed op elkaar af te stemmen is toch een overeenkomst gesloten waarover VisNed tevreden is.

Lees verder

Kom naar WMR open dag ‘Volg de vis’

Kom naar WMR open dag ‘Volg de vis’

Onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research (voormalig IMARES) organiseert voor de visserijsector een open dag op zaterdag 9 februari. Altijd al een kijkje in de keuken van visserijonderzoek willen nemen? U bent van harte welkom bij hun evenement ‘Volg de Vis’ aan de Haringkade 1 in IJmuiden!

Lees verder

Weinig voortgang invulling KRM

Weinig voortgang invulling KRM

Vorige week is er door de Europese Commissie een tweedaagse workshop georganiseerd, waar door een divers gezelschap van wetenschappers werd overlegd over een volgende stap in de invulling van de Kaderrichtlijn Marine Strategie (KRM). Conclusie kan zijn dat er weinig voortuitgang wordt geboekt.

Lees verder

Open Dag ROC Friese Poort Urk zaterdag 26 januari

Op zaterdag 26 januari organiseert ROC Friese Poort op locatie Urk van 09.30 uur tot 13.00 uur een Open Dag voor potentiële studenten en hun ouders. Studenten voor de opleidingen binnenvaart, koopvaardij en visserij krijgen zo alvast een beeld bij de school waar ze een belangrijk deel van hun leven dagelijks studeren. Ook volwassenen kunnen terecht voor informatie over verschillende volwassenenopleidingen, -cursussen en trainingen op nautisch gebied. Dit volwassenenonderwijs is flexibel ingericht en bedoeld voor zowel particulieren als voor (medewerkers van) organisaties.

Lees verder

Nieuwjaarswens voor de sector van Maarten Drijver

Nieuwjaarswens voor de sector van Maarten Drijver

Geachte lezer,

Namens het VisNed bestuur en ons team, wil ik iedereen die de visserij een warm hart toedraagt een gezond en voorspoedig 2019 wensen. De jaarwisseling is ook een moment waarbij je terugkijkt op het voorgaande jaar. Hoe een jaar op het persoonlijk vlak was, is niet voor iedereen in te schatten, maar voor het overgrote deel van onze leden was 2018 zakelijk een mooi jaar.

Lees verder

Open dagen visserijscholen STC Stellendam en Katwijk 19 januari

Open dagen visserijscholen STC Stellendam en Katwijk 19 januari

De visserijscholen in Stellendam en Katwijk organiseren op zaterdag 19 januari 2019 open dagen van 10.00 tot 14.00 uur. De locatie Stellendam is naast de opleiding zeevisvaart (BBL/BOL) tevens gespecialiseerd in de opleiding zeevaart (BOL). Zoals iedere grote open dag is het ook het bedrijfsleven aanwezig; Maaskant, Padmos, VisNed, Vissersbond, EMK, Prosea, Wartsilia SAM, Promac, Van Gemert en Zoon, J.P. de Wit assurantiën, Van Wijk installaties en constructies, Coöperatie Westvoorn, Wetec, United Fish Auctions, Visserij innovatie centrum Zuid West Nederland, Rederij v/d Zwan/Quotter en Pro-Liqiud. De open dag is gegroeid tot een dag waar schippers en bemanningsleden van de vissersvloot graag komen om elkaar te spreken en netwerken.

Lees verder

Schademelding kapotte netten MSC Zoe

De MSC Zoe heeft vorige week 281 containers verloren, met name ten Noorden van Terschelling. Er zijn berichten verstuurd via NAVTEX over locaties en veiligheidswaarschuwingen. Als sector zijn we momenteel bezig met de mogelijkheden om schade aan netten te verhalen op de rederij. Er is nu alvast de mogelijkheid om schade te melden, via een schadeformulier.

Lees verder

Vissers ruimen op! Grote schoonmaak na containerramp

Vissers ruimen op! Grote schoonmaak na containerramp

Op 2 januari heeft het containerschip MSC Zoe 277 containers verloren boven de Waddeneilanden. Een ramp van ongekende omvang, waarvan de gevolgen nog decennialang merkbaar zullen zijn. Vanaf woensdag waren er meteen berichten van vissers die wilden helpen maar waar opruimen op het strand relatief overzichtelijk is, is opruimen op zee een riskante en complexe operatie. In nauwe samenwerking met Barbara Holierhoek (Vissersvereniging Hulp in Nood en Ons Belang) en Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer, heeft VisNed een actie opgezet. Er zijn onder meer via EMK en de PO's veel vissers bereid gevonden mee te helpen om het afval afkomstig van de overboord gevallen containers te gaan opvissen. Op zaterdag 5 januari gaan de eerste schepen op de Waddenzee en Noordzee gericht vuilvissen. Ook voor de dagen erna staan er ook al schepen ingepland. 

Lees verder

Visserijraad quota 2019; teleurstelling overheerst

Visserijraad quota 2019; teleurstelling overheerst

Tijdens de Visserijraad in Brussel is vanmorgen vroeg, woensdag 19 december, overeenstemming bereikt over de visserijmogelijkheden in 2019. VisNed is al met al teleurgesteld met de uitkomst. Het tongbestand bevindt zich ruim binnen de veilige grenzen, maar ondanks de inzet is de voorgestelde korting op tong nauwelijks verlaagd. De korting op de Tong TAC is uiteindelijk op 20% uitgekomen. Wel is de gecombineerde TAC van Tarbot en Griet verhoogd, maar over het algemeen toch een beeld van aanzienlijke verlagingen om aan de heel strenge beheerbepalingen in het kader van de Maximaal Duurzame Oogst (MSY) te blijven doen.

Lees verder

Minister Schouten streeft naar een gelijk blijvende TAC voor Tong

Minister Schouten streeft naar een gelijk blijvende TAC voor Tong

Tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer afgelopen dinsdag, liet Minister Schouten er geen twijfel over bestaan: zij streeft bij de komende onderhandelingen over de quota voor 2019 naar een gelijkblijvende TAC voor tong. Daarmee geeft de Minister gehoor aan de oproep van VisNed, die vergezeld ging van een aantal scenario-berekeningen door Wageningen Marine (WMR).

Lees verder

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Visbureau

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Visbureau

Voor alle VisNed leden: dinsdag 8 januari 2019 organiseert het Nederlands Visbureau weer haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.

Lees verder

Hulp bij invullen vragenlijst voor kleine vloot

Hulp bij invullen vragenlijst voor kleine vloot

Veel vissers met passieve vistuigen en schelpdiervissers hebben de enquête van Wageningen Economic Research (voorheen LEI) over de resultaten in 2017 inmiddels ingevuld. Om het beeld compleet te maken is er belang bij zoveel mogelijk reacties. WER helpt graag bij het invullen!

Lees verder

TAC’s 2019 gedeelde bestanden uiteindelijk vastgesteld

TAC’s 2019 gedeelde bestanden uiteindelijk vastgesteld

De jaarlijkse onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de gezamenlijk beheerde TAC’s 2019 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak hebben uiteindelijk 2 moeizame ronden geduurd, eentje in Bergen en de tweede vorige week in Londen. Na de eerste ronde twee weken geleden in Bergen, was er voor een aantal belangrijke TAC’s al enige duidelijkheid, maar hot-items bleven de TAC’s voor kabeljauw en haring en de ruil van vangstmogelijkheden tussen de EU en Noorwegen (de “Balance”).

Lees verder

Evaluatie Waddenacademie: graag ook luisteren...

Evaluatie Waddenacademie: graag ook luisteren...

De Waddenacademie is beoordeeld met een 'zeer goed'. Hoewel ook VisNed toegevoegde waarde ziet van een agenderend kennisinstituut schetst het evaluatierapport een rooskleurig beeld, terwijl de manier waarop in 2017 het Waddenhuisberaad is opgezet en betrokken wetenschappers zich profileren, voor diverse partijen problematisch is gebleken. 

Lees verder

Nathanaël Middelkoop maakt kennis met Brussel

Nathanaël Middelkoop maakt kennis met Brussel

In het kader van het inwerktraject heeft VisNed-medewerker Nathanaël Middelkoop op dinsdag 27 november 2018 een bezoek gebracht aan de Visserijcommissie van het Europees Parlement. Hieronder een verslag.

Lees verder

BN-ers misleid door Our Fish

BN-ers misleid door Our Fish

Afgelopen week heeft de organisatie Our Fish een serie foto's gepubliceerd, waarop bekende Nederlanders naakt poseren met een dode vis. Hoewel er op de foto's esthetisch weinig valt af te dingen, geeft de achterliggende boodschap meer reden tot afkeuren. Our Fish wil met de fotoserie het idee verspreiden dat er sprake is van een te hoge visserijdruk. De campagne is geenszins uniek, FishLove publiceert jaarlijks een serie naaktfoto's waarop mensen poseren met vis. Our Fish heeft enkel nu dit idee naar Nederland gekopieerd. 

Lees verder

Verkenning van een nieuwe visserijopleiding

Verkenning van een nieuwe visserijopleiding

Zoals eerder aangekondigd wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor Maritieme MBO-opleidingen. Hieronder een stand van zaken.

Lees verder

Najaarsvergadering PO Wieringen druk bezocht

Najaarsvergadering PO Wieringen druk bezocht

Een goede opkomst en positief kritische vragen tijdens de najaarsvergadering van PO Wieringen op 9 november j.l. Er is samen met Maarten Drijver en Pim Visser uitgebreid stilgestaan bij actuele dossiers, waaronder Brexit, de pulslobby, onderzoeksprojecten en de PAP-garnalen. 

Lees verder

Europese Commissie komt met voorstellen vangstmogelijkheden 2019

Europese Commissie komt met voorstellen vangstmogelijkheden 2019

De tweede fase voor de vaststelling van de vangstmogelijkheden is vorige week ingegaan toen de Europese Commissie voor een flink aantal visbestanden de vangstmogelijkheden voor volgend jaar presenteerde. Voor Noordzee-tong ligt er een forse verlaging voor, maar daarover zal nog stevig onderhandeld moeten worden.

Lees verder

Europese visserijsector in overleg met Raad van Ministers

Europese visserijsector in overleg met Raad van Ministers

De koepel van Europese visserijorganisaties Europêche had vorige week in Brussel overleg met een delegatie van het Oostenrijks voorzitterschap over een aantal actuele visserijonderwerpen. Namens VisNed was Geert Meun aanwezig die onder het hoofdstuk Technische Maatregelen aandacht vroeg voor de Pulsvisserij. Hoe dit afloopt blijft vooralsnog onduidelijk.

Lees verder

Beter een goede buur dan een verre vriend...

Beter een goede buur dan een verre vriend...

Met je buren ben je het niet altijd over alles eens, maar in gesprek blijven met elkaar is heel belangrijk. Juist daarom heeft VisNed, samen met de PO NVB, een dag lang intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Belgische en Franse visserijsector.

Lees verder

Succes: VisNed haalt de NSAC naar Zoetermeer

Succes: VisNed haalt de NSAC naar Zoetermeer

Vanwege de Brexit moet het secretariaat van de Noordzee-Adviesraad (NSAC) vertrekken uit Aberdeen. Een ruime meerderheid van de aangesloten organisaties heeft voor Zoetermeer gekozen als nieuwe vestigingsplaats. Een mooi succes voor VisNed en de Elasmobranchen Vereniging (NEV).

Lees verder

VisNed: NGO's, help bij het redden van de puls!

VisNed: NGO's, help bij het redden van de puls!

Ook deze week stond in diverse Brusselse bijeenkomsten, waar VisNed aan deelnam, de Technische Maatregelen, waaronder Puls, prominent op de agenda. In de vergadering van de Demersale werkgroep van de Noordzee-adviesraad afgelopen woensdag pleitte Pim Visser voor steun vanuit met name de hoek van de NGO’s om Pulsvisserij in de toekomst mogelijk te houden. Bij deze vergadering waren als observers ook visserijwethouder Geert Post van de gemeente Urk en Juriean Brands namens het Bestuurlijk Platform Visserijgemeenten aanwezig die met eigen ogen de inzet van VisNed konden opmerken.

Lees verder

Pim Visser herbenoemd tot voorzitter van EAPO

Pim Visser herbenoemd tot voorzitter van EAPO

Pim Visser is herkozen als voorzitter tijdens de algemene ledenvergadering van EAPO. Hij wordt bijgestaan door Thomas Wenzel (penningmeester) en José Antonio Suarez Lianos (secretaris). De Belgische Rederscentrale voert het EAPO-secretariaat, waarbij Emiel Brouckaert de rol van algemeen secretaris zal blijven vervullen.

Lees verder

Prikkelende stellingen op slotsymposium FMSY-project

Prikkelende stellingen op slotsymposium FMSY-project

'De huidige Fmsy-waarden ertoe leiden dat er vangstmogelijkheden onbenut worden gelaten.' Zomaar een van de stellingen die op tafel lagen tijdens het slotsymposium van het Fmsy-project. Maar wat betekent dat nu voor de praktijk?

Lees verder

VisNed: verhuis NSAC van Aberdeen naar Zoetermeer

VisNed: verhuis NSAC van Aberdeen naar Zoetermeer

Vanwege de Brexit zal de Noordzee Adviesraad (NSAC) op korte termijn uit Aberdeen (Schotland) moeten vertrekken. VisNed zet zich in om de NSAC naar Zoetermeer te halen.

Lees verder

Nieuwe hoogste ambtenaar LNV Johan Osinga op bezoek

Nieuwe hoogste ambtenaar LNV Johan Osinga op bezoek

Op 1 september is Johan Osinga als hoogste ambtenaar voor visserij bij het Ministerie van LNV aangetreden. VisNed heeft hem meteen uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek bij de sector. Gedurende de ochtend van maandag 8 oktober werd Osinga ondergedompeld in een voor hem helemaal nieuwe visserijwereld.

Lees verder

Extra nieuwsbrief met belangrijke informatie

Extra nieuwsbrief met belangrijke informatie

Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief met de laatste stand van zaken in het Pulsdossier en twee belangrijke maatregelen die komende maandag van kracht worden. Wij wijzen ook op het artikel over Puls in Visserijnieuws van vandaag.

Lees verder

VisNed probeert secretariaat Noordzee-Adviesraad naar Nederland te halen

VisNed probeert secretariaat Noordzee-Adviesraad naar Nederland te halen

Veel is onzeker met de aanstaande Brexit. Maar dat de zetel en het secretariaat van de Noordzee-Adviesraad (NSAC) vanuit het Schotse Aberdeen overgeheveld moet worden naar een domicilie in de EU staat vast. Vanuit VisNed is aangegeven dat er een voorstel komt om de zetel en het secretariaat in Nederland onder te brengen.

Lees verder

Nieuwsbrief gemakkelijk uit te printen!

Nieuwsbrief gemakkelijk uit te printen!

Veel vissers lezen de nieuwsbrief aan boord. Daarvoor willen zij hem graag uitgeprint meenemen. Dat kan heel gemakkelijk!

Lees verder

Voedsel niet op het programma van de Noordzeedagen

Voedsel niet op het programma van de Noordzeedagen

VisNed is verbaasd over de opzet van de Noordzeedagen dit jaar en heeft dit te kennen gegeven bij de organisatie. 

Lees verder

NWWAC-vergaderingen in teken van dispuut schelpenvissers

NWWAC-vergaderingen in teken van dispuut schelpenvissers

De algemene jaarvergadering van de NWWAC ging natuurlijk over Aanlandplicht, Technische Maatregelen en Zeebaars. Maar vooral in de werkgroep Engels Kanaalging het  toch vooral over het gevecht tussen Britse en Franse vissers over de Sint Jakobsschelpen.

Lees verder

VisNed heeft een positief gesprek met GroenLinks

VisNed heeft een positief gesprek met GroenLinks

Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks kreeg afgelopen week bezoek van VisNed. Het werd een constructief gesprek over vissen op een postzegel en kansen voor een transitiefonds.

Lees verder

Brede maritieme opleiding moet meer jongeren trekken

Brede maritieme opleiding moet meer jongeren trekken

Als je visser wilt worden, dan ga je naar de visserijschool. Zo is iedereen die op de kotter werkt begonnen. De laatste jaren valt het animo voor maritieme opleidingen echter tegen. Met name de pelagische sector, koopvaardij en de waterbouw hebben daar last van. Maar het gaat de kottervisserij ook niet voorbij. Een brede opleiding kan dat tij misschien keren.

Lees verder

Nieuw SGP Kamerlid maakt kennis met visserij

Nieuw SGP Kamerlid maakt kennis met visserij

In april is Chris Stoffer beëdigd als lid van de Tweede Kamer voor de SGP. Hij heeft Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat in zijn portefeuille. Op verzoek van het College van B en W bezocht hij Urk. VisNed gaf tijdens de lunch een toelichting op de actualiteiten in de visserij. Daarbij werd vooral ingezoomd op de uitrol van Wind op Zee.

Lees verder

Overleg lidstaten Noordwestelijke wateren: Nederland neemt voorzitterschap over

Overleg lidstaten Noordwestelijke wateren: Nederland neemt voorzitterschap over

Tijdens de bijeenkomst van de Noordwestelijke wateren Adviesraad twee weken geleden kwam zo'n beetje alles aan de orde. Het overleg, zowel politiek, beleidsmatig en technisch zal de komende maanden doorgaan, waarbij het voorzitterschap van de NWWAC het komende halfjaar bij Nederland ligt. Hieronder een overzicht van waar de discussie nu staat.

Lees verder

Vervolgoverleg met de NVWA

Vervolgoverleg met de NVWA

In maart is na lange tijd het 'Visketen-overleg' met de NVWA weer hervat. De interpretatie en naleving van wet- en regelgeving is het meest prominente onderdeel van de agenda.

Lees verder

Lokale bestuurders Christen Unie bijgepraat over visserijactualiteiten

Lokale bestuurders Christen Unie bijgepraat over visserijactualiteiten

Europarlementariër Peter van Dalen had zijn collega CU-politici uit gemeenten en provincies uitgenodigd in Houten voor een ‘bijpraat bijeenkomst’ over visserij actualiteiten. Aan VisNed was gevraagd input vanuit de kottersector te verzorgen. Daarbij kwamen Brexit, Wind op Zee, aanlandplicht en puls aan de orde.

Lees verder

VisNed: subsidies zijn er om innovatie aan te jagen

VisNed: subsidies zijn er om innovatie aan te jagen

Het nieuwe Europees Visserijfonds (EMFZV) moet de barrières wegnemen die ervoor zorgen dat onder het lopende fonds te weinig aanvragen werden gedaan. Vorige week ontvingen we van LNV de tekst van het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw fonds. Een uitgebreid memo met ons commentaar hebben we inmiddels aan LNV verstuurd.

Lees verder

VisNed: voorstel voor nieuwe EU Controleverordening bizar

VisNed: voorstel voor nieuwe EU Controleverordening bizar

In haar voorstel voor een nieuwe EU Controleverordening slaat de Europese Commissie helemaal door. De visserijsector wordt in het voorstel gecriminaliseerd. Dat denkt Brussel te bestrijden met meer, strengere en nog onwerkbaardere regels. En dat terwijl de huidige regels, mits goed nageleefd en goed gehandhaafd, prima geschikt zijn voor het doel waar ze voor bedoeld zijn: een betrouwbare sector in een gelijk speelveld. In het overleg met LNV vorige week donderdag hebben Pim Visser en Geert Meun dit namens VisNed heel duidelijk gemaakt.

Lees verder

Demersale werkgroep NSAC: complex advies over Technische Maatregelen

Demersale werkgroep NSAC: complex advies over Technische Maatregelen

Afgelopen woensdag tijdens de vergadering van de Demersale werkgroep van de Noordzeeadviesraad in Edinburgh bleek in diverse dossiers nog geen besluit genomen kon worden. Dat gold voor zaken die al geruime tijd lopen zoals de aanlandplicht maar ook voor het recente verzoek van het Europees Parlement om advies over de Technische Maatregelen. Nieuwe werkafspraken werden gemaakt waarbij over Zeebaars en Technische Maatregelen samen opgetrokken wordt met de Adviesraad voor de Noordwestelijke wateren.

Lees verder

ICES-adviezen 2019: bestanden gezond toch lagere vangstquota

ICES-adviezen 2019: bestanden gezond toch lagere vangstquota

Vandaag zijn de ICES-adviesen gepresenteerd. ICES concludeert dat door lagere visserijdruk de belangrijkste bestanden er heel gezond bijstaan. Tot grote verbazing van VisNed worden de de TAC-Adviezen echter fors verlaagd.

Lees verder

Teleurstellend antwoord op zienswijze Mariene Strategie Deel 1

Teleurstellend antwoord op zienswijze Mariene Strategie Deel 1

Enige weken geleden heeft VisNed een zienswijze ingediend op het eerste deel van de Mariene Strategie deel 1, een programma om de milieutoestand van het Nederlands deel van de Noordzee te beoordelen. Het antwoord viel niet mee. Toch is de zienswijze een belangrijk signaal naar het ministerie en de politiek dat VisNed kritisch is en weet waar ze over praat.

Lees verder

Brusselse Haringparty, netwerkmoment van jewelste

Brusselse Haringparty, netwerkmoment van jewelste

De haringparty bij de EU is onmisbaar voor het bijhouden van Brusselse netwerken. Voor het VisNed team is deze bijeenkomst, net als voor de Redersvereniging en de Visfederatie al heel veel jaren ‘vaste prik’. Hoofdgast was dit jaar minister Carola Schouten.

Lees verder

De MAC bespreekt herziening Europese marktstandaarden

De MAC bespreekt herziening Europese marktstandaarden

In Europa wordt vis verhandeld en daarvoor gelden marktstandaarden. Deze afspraken zijn in 1996 vastgelegd. Hoog tijd dus voor een evaluatie door de Market Advisory Council (MAC) met als centrale vraag of de afspraken na twintig jaar nog houdbaar zijn. 

Lees verder

Europees Parlement vraagt AC's advies over Technische Maatregelen

Europees Parlement vraagt AC's advies over Technische Maatregelen

In de trilogen over de nieuwe verordening Technische Maatregelen hebben de Rapporteur en Schaduw Rapporteurs een uniek besluit genomen. Ze hebben hun overleg opgeschort en vragen de Adviesraden om hen meteen na het zomerreces te adviseren. De Europese Commissie is, in een ultieme poging om haar voorstel niet te laten stranden, met een volkomen nieuw en ongetest concept van visserijbeheer op de proppen gekomen. Vanwege het ingewikkelde en technische karakter van de besluitvorming wil het EP nu advies hebben van de AC’s. In die AC’s werken visserijbedrijfsleven en NGO’s nauw samen.

Lees verder

Afspraken Nederlandse staandwantvissers en pulsvissers beëindigd

Afspraken Nederlandse staandwantvissers en pulsvissers beëindigd

Pulsvissers die zijn aangesloten bij VisNed en de Nederlandse Vissersbond zien per direct af van de vrijwillig gemaakte afspraken met staandwantvissers. Aanleiding vormen de protestactie van enkele Nederlandse staandwantvissers afgelopen maandag in IJmuiden tegen de pulsvisserij en de felle uitlatingen in de pers.

Lees verder

EU en Noorwegen: schol kan EU-aangelegenheid blijven

EU en Noorwegen: schol kan EU-aangelegenheid blijven

Na intensief overleg tussen de vertegenwoordigers van de EU en Noorwegen werden zogenaamde Harvest Control Rules (d.w.z. regels voor het oogsten) geformuleerd die nu voorgelegd worden aan ICES voor een wetenschappelijke beoordeling. Schol werd geschrapt uit de lijst van soorten waarvoor aan ICES advies wordt gevraagd over het gezamenlijk beheer.

Lees verder

Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met de BTS-survey?

Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met de BTS-survey?

Evenals voorgaande jaren is VisNed door Wageningen Marine Research (WMR - voorheen Imares) uitgenodigd om tijdens de Bottom Trawl Survey (BTS-survey) namens de visserijsector observers te laten meevaren. Het gaat om reizen die het onderzoeksvaartuig Tridens in de periode 31 juli tot 15 september (week 31 -37) uitvoert.

Lees verder

VisNed presenteert knelpunten aan Tweede Kamerleden

VisNed presenteert knelpunten aan Tweede Kamerleden

De aanlandplicht, het pulsdossier, de nieuwe controleverordening en de verduurzaming van garnalenvisserij waren de belangrijkste zorgpunten die VisNed afgelopen week met Tweede Kamerleden heeft gedeeld. Op hun beurt spraken zij daarover met minister Schouten in een Algemeen Overleg op 12 juni. De Minister deed daarbij belangrijke toezeggingen.

Lees verder

PO Wieringen - VisNed van start

PO Wieringen - VisNed van start

Nu de PO Wieringen aangesloten is bij VisNed, wordt er geïnvesteerd in de onderlinge band. Het VisNed team was op vrijdagmiddag 8 juni te gast in Den Oever voor de aftrapbijeenkomst.

Lees verder

Visser en Van Balsfoort praten Europarlementariers bij

Visser en Van Balsfoort praten Europarlementariers bij

Op verzoek van Peter van Dalen praatte Pim Visser de Europarlementariërs van de groep 'ECR' bij over aanlandplicht, duurzaamheid, wind op Zee, Brexit en Gesloten Gebieden. Gerard van Balsfoort deed hetzelfde voor de pelagische visserij.

Lees verder

Privacyverklaring VisNed

VisNed vindt privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Lees verder

VisNed toekomstgericht versterkt

VisNed toekomstgericht versterkt

Vorig najaar kreeg VisNed het advies om de werkwijze aan te passen en werden vacatures opengesteld om het team te versterken. In de afgelopen maand zijn twee nieuwe beleidsmedewerkers benoemd: Hepke Deelstra en Nathanaël Middelkoop. Hepke komt het VisNed-team vanaf 11 juni versterken. Nathanaël volgt in september.

Lees verder

Zienswijze tegen Wob-verzoek ingediend namens 30 visserijbedrijven

Zienswijze tegen Wob-verzoek ingediend namens 30 visserijbedrijven

Afgelopen woensdag heeft Wybenga Advocaten uit Rotterdam namens meer dan 30 visserijondernemers en namens VisNed en NVB een zienswijze bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingediend tegen het openbaar maken van persoons- en bedrijfsgegevens van de schipper en de eigenaar van vissersvaartuigen die in 2017 door de NVWA onderworpen zijn aan een inspectie op zee.

Lees verder

VisNed medewerkster Noor Visser mee met garnalenkotter

VisNed medewerkster Noor Visser mee met garnalenkotter

Twee maal was ik mee geweest met een pulskotter op de Noordzee, maar over garnalenvissen en de Waddenzee wist ik eigenlijk weinig. Hoe leer je iets over visserij? Meedoen. Vorige week ging ik mee met de garnalenkotter WR 54 van de familie Rotgans.

Lees verder

Internationale biologen bij elkaar voor toestandsbeoordeling visbestanden

Internationale biologen bij elkaar voor toestandsbeoordeling visbestanden

Op 29 juni worden de nieuwe ICES-adviezen gepresenteerd. Ter voorbereiding daarop zijn de visserijbiologen afgelopen dinsdag bij elkaar gekomen voor hun jaarlijkse klus om een update te maken van de ontwikkelingen van de belangrijkste visbestanden in de Noordzee en het Skagerrak. Dit jaar gaat het voor Nederland vooral om tong, schol en tarbot.

Lees verder

Brief van NVWA inzake WOB-verzoek ontvangen? Stuur deze door naar VisNed!

Brief van NVWA inzake WOB-verzoek ontvangen? Stuur deze door naar VisNed!

Vorige week heeft een groot aantal visserijbedrijven een brief van de NVWA ontvangen waarin aangegeven werd dat een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is ingediend waarbij rapporten van inspecties van vissersvaartuigen werden opgevraagd. Heeft u zo'n brief ontvangen? Dan ontvangen wij daarvan graag zo snel mogelijk een kopie voor het indienen van een zienswijze / bezwaar!

Lees verder

Elbert Dijkgraaf, bedankt voor je inzet voor de kottersector!

Elbert Dijkgraaf, bedankt voor je inzet voor de kottersector!

Afgelopen week werden ook wij opgeschrikt door het bericht dat SGP visserij woordvoerder Elbert Dijkgraaf besloten heeft om de Tweede Kamer te verlaten. VisNed reageerde op het nieuws met een twitterbericht waar we verder niets aan toe voegen: Een toegankelijk, wijs en betrokken Kamerlid verlaat ons parlement. VisNed, de verbonden vissers en hun families bedanken Elbert Dijkgraaf voor zijn inzet voor de kottersector. Wij wensen hem voor de komende periode alle goeds en bovenal Gods zegen toe!

Lees verder

Aanlandplicht en gelijk Europees speelveld voor PO’s belangrijkste thema’s op EAPO ledenvergadering

Tweemaal per jaar komen de leden van de European Association of Producer Organisations (EAPO) samen om te spreken over actuele thema’s. Afgelopen 22 maart vond deze vergadering in Brussel plaats. Als voorzitter van de EAPO leidde Pim Visser deze vergadering. Er werd gesproken over onder andere de aanlandplicht en een gelijk speelveld in Europa rondom markt, productie en afzet.

Lees verder

VisNed vernieuwt en structureert

VisNed vernieuwt en structureert

Er ligt veel op het bord van de visserijsector, en daarmee op het bord van VisNed. Tijd voor vernieuwing van het bestuursoverleg en herstructurering van het team. 

Lees verder

Tweede Kamer vergadert 3 uur lang over visserij

Tweede Kamer vergadert 3 uur lang over visserij

Afgelopen dinsdag vergaderde de Tweede Kamer drie uur lang over de visserij. De Kamerleden waren vooraf uitgebreid geïnformeerd door VisNed over aanlandplicht, wind op zee, technische maatregelen, Fishing for Litter en het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe richtlijn voor Havenontvangstinstallaties. Puls domineerde het overleg. Negatieve berichtgeving van de NOS gaf daar zeker een impuls aan. Een aantal Kamerleden gebruikte (toch wel enigszins opportunistisch) deze berichtgeving voor een frontale aanval op minister Schouten.

Lees verder

LIFE presenteert zich in Brussel

LIFE presenteert zich in Brussel

LIFE vertegenwoordigt de 10.000 kleinschalige vissers in Europa. In Brussels hebben zij hun plannen uitgebreid toegelicht.

Lees verder

Mid-Channel-conferentie; toonbeeld van constructieve samenwerking

Mid-Channel-conferentie; toonbeeld van constructieve samenwerking

De visserijactiviteiten van Nederlandse vissersvaartuigen in het Engelse Kanaal breiden gestaag uit. Al vele jaren vindt er overleg plaats tussen Franse, Engelse en Belgische visserijvertegenwoordigers en vissers om afspraken te maken over de ruimtelijke spreiding van hun visserij-activiteiten. VisNed is nu ook toegetreden tot dit overleg om de belangen van de Nederlandse vloot te behartigen.

Lees verder

Vissenwelzijn

Vissenwelzijn

Gezamenlijke opinie van de kottervisserij, pelagische visserij en handel/ verwerking op vissenwelzijn.

Lees verder