VisNed maakt opnieuw bezwaar tegen naheffing NVWA

De afgelopen weken hebben eigenaren van kotters opnieuw een factuur van de NVWA ontvangen voor keuringskosten van vis, nu over het boekjaar 2017. VisNed zet nog steeds vraagtekens bij de rechtmatigheid van het in rekening brengen van deze kosten en zal, net als vorig jaar, namens de leden bezwaar aantekenen.

De keuringen in het kader van toezicht op voedselveiligheid werden tot de opheffing van het Productschap Vis in medebewind uitgevoerd door de buitendienst van het Productschap Vis. Bij de opheffing van het Productschap en de overgang naar de NVWA zijn hierover afspraken gemaakt.

Inmiddels is duidelijk dat in de tijd van het Productschap, financiering van deze keuringen plaatsvond door de Nederlandse overheid en dat toen geen kosten werden doorberekend aan de aanvoerder. Nog steeds is onduidelijk welke wijzigingen er binnen de NVWA zijn doorgevoerd en waarom nu de kosten van de keuringen wel op het bordje van de aanvoerder worden gelegd.

Naar aanleiding van de vorig jaar juni ontvangen facturen over 2016, is in samenspraak met onze advocaten van Wybenga Advocaten te Rotterdam een bezwaarprocedure gestart. Echter, hierover is nog geen besluit genomen omdat onze advocaten nog steeds bezig zijn de benodigde informatie boven tafel te krijgen. Daartoe ligt van onze kant al geruime tijd een verzoek tot informatie bij de overheid in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB-verzoek).

Opnieuw bezwaar indienen

Echter, de bezwaartermijn voor de recent ontvangen facturen over 2017 dient gestuit te worden om daarmee te voorkomen dat deze onherroepelijk worden. Daarvoor moet ook bezwaar worden gemaakt tegen deze facturen over 2017.

Factuur wel betalen

Het indienen van het bezwaar heeft helaas geen opschortende werking voor de betalingsverplichting. Om (incasso)kosten te voorkomen adviseren wij de aanvoerders de factuur over het jaar 2017 wel te voldoen. Indien de bezwaarprocedure positief afloopt zal terugbetaling (plus rente) plaatsvinden.

Kopie factuur opsturen

De leden worden verzocht een kopie van de NVWA-factuur aan het VisNed-secretariaat op te sturen uiterlijk voor 30 juni 2019. Mailen naar info@visned.nl of sturen naar VisNed, Postbus 59 te 8320 AB Urk.