Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

 

PAP-regeling schol ongewijzigd gebleven

PAP-regeling schol ongewijzigd gebleven

De PAP-commissie schol volgt de aanvoer en marktontwikkelingen van schol in Nederland en de landen rond de Noordzee. De aanvoer van schol blijft laag wat voor de visverwerkende industrie zorgt voor een tekort in de grondstofvoorziening.

Lees verder

Bericht van de Kustwacht: Het licht op het Platform Goeree wordt gedoofd

Bericht van de Kustwacht: Het licht op het Platform Goeree wordt gedoofd

Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat het ‘Vuurtorenlicht van de Goeree’ op korte termijn moet worden vervangen. De kosten voor het vervangen van het licht zijn dermate hoog dat er een overleg is geweest via de Scheepvaart Adviesraad Noordzee (SAN) onder de diverse belangengroepen over nut en noodzaak van dit Vuurtorenlicht. Ook VisNed is geconsulteerd. Samen met o.a. de Watersport waren wij voor vervanging, toch gaat dit licht uit.

Lees verder

Brief Sectorraad over nieuwe bemanningseisen per 1 april

Brief Sectorraad over nieuwe bemanningseisen per 1 april

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft nieuwe bemanningsregels voor de visserij vastgesteld. Het nieuwe Besluit Zeevarenden Handelsvaart en Zeilvaart, dat per 1 april 2019 van kracht wordt, is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees verder

Afval in de visserij, deel je kennis bij VisHack II

Afval in de visserij, deel je kennis bij VisHack II

Op vrijdag 15 februari en zaterdag 16 februari wordt de tweede VisHack georganiseerd. Deze keer wordt er gezocht naar oplossingen voor problemen met afval en vuilvissen in de visserij. Vragen als 'Waar bewaar je je afval aan boord?', maar ook 'Hoe verbeteren we de afgiftefaciliteiten op de visserijhavens?' komen aan bod en uiteraard zal het vuilvissen aan de orde komen, zeker met oog op de actualiteiten rondom de containerramp boven de eilanden. Er zijn veel aanmeldingen maar er is dringend behoefte aan praktijkinzicht en ook hier geldt: zorg dat er met je wordt gepraat en niet over je. Wij roepen ieder met ideeën op om te komen.

Lees verder

Rechtspositie Filipijnse arbeidskrachten in de kottersector

Rechtspositie Filipijnse arbeidskrachten in de kottersector

De sectorraad visserij heeft in een brief de arbeidsrechtelijke positie van Filipijnse, maar eigenlijk alle niet EU ingezeten uitzendkrachten aan boord van Nederlandse kotters uiteengezet. Hieronder treft u een korte uiteenzetting van de problemen die zich hierbij kunnen voordoen. Op het VisNed secretariaat is een uitgebreid memo hierover beschikbaar.

Lees verder

Aanpassing hoeveelheden categorieën PAP-regeling schol

Aanpassing hoeveelheden categorieën PAP-regeling schol

Omdat dit jaar het scholcontingent opnieuw verlaagd is, heeft het PAP-comité schol in de laatst gehouden PAP-vergadering besloten om de categorie-hoeveelheden eveneens te verlagen.

Lees verder

Totaal overzicht PO-maatregelen 2019

Totaal overzicht PO-maatregelen 2019

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2018

Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is wel van 31 december 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 52 verwerkt zal zijn. Echter, er is nog geen sprake van een definitief overzicht.

Lees verder

Fiscaal voordeel voor vissers met éénmanszaak

Fiscaal voordeel voor vissers met éénmanszaak

Heeft u een visserijonderneming (gehad) in de vorm van een éénmanszaak, vist u zelf mee en betaalt u nog steeds de bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) aan de Belastingdienst? Meldt u dan bij Flynth adviseurs en accountants te Urk. De aanslagen ZVW hoeft u namelijk niet te betalen. Eind 2018 is hierover een uitspraak door de rechter gedaan.

Lees verder

Wijziging 50 kg-regel

Wijziging 50 kg-regel

Hoeveelheden aan boord gehouden vangsten tot 50 kg per reis hoeven volgens EU-regelgeving niet in het logboek genoteerd te worden. Tot nu toe boekte Nederland deze hoeveelheden ook niet van het quotum af. Met ingang van 1 januari 2019 is deze regel gewijzigd.

Lees verder

PAP-regeling schol 2019

PAP-regeling schol 2019

Producentenorganisaties (PO's) zijn in het kader van marktregulering jaarlijks verplicht een Productie en Afzetprogramma (PAP) op te stellen en door de overheid te laten goedkeuren. In Nederland doen de PO’s dit in gezamenlijkheid via de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO). VisNed publiceert relevante zaken in haar nieuwsbrief, zoals de PO-maatregelen, o.a. voor schol, Noorse kreeft, roggen en tarbot/griet. Het volledige overzicht vindt u achterin deze nieuwsbrief en op onze website.

Lees verder

Overzicht benutting visquota 2018

Overzicht benutting visquota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 28 december 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 51 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen 2019

Totaaloverzicht PO-maatregelen 2019

Ook in 2019 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Controleverordening: 50 kilo regel komt te vervallen

Controleverordening: 50 kilo regel komt te vervallen

Het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) heeft laten weten dat met ingang van 1 januari alle vangsten ten laste van de quota komen. Tot nu gebeurde dat niet met vangsten tot 50 kg levend gewicht. Als overgangsmaatregel geldt voor de individueel toegekende quota dat deze belasting in gaat op 1 januari 2021. Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van een nationale reservepot.

Lees verder

Investeringen toegevoegde waarde visserijproducten

Investeringen toegevoegde waarde visserijproducten

Hierbij wijzen wij nogmaals op de subsidiemogelijkheid voor toegevoegde waarde visserijproducten. Deze regeling is nog open tot 27 december 2018 en er is 2,8 miljoen beschikbaar.

Lees verder

WMR-enquête bijvangst van trekvissen

WMR-enquête bijvangst van trekvissen

Omdat er nog veel vragen leven rondom de situatie van trekvissen heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan Wageningen Marine Research (WMR) de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de situatie rondom een aantal van deze vissoorten. WMR wil dit onderzoek uitvoeren d.m.v. een enquête onder zowel beroeps- als sportvissers, waarbij WMR aan VisNed heeft verzocht deze aan de leden door te sturen. Medewerking kan door op de link te klikken onder dit artikel.

Lees verder

Overzicht  benutting quota 2018

Overzicht benutting quota 2018

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2018 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 7 december 2018 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 47 verwerkt zal zijn.

Lees verder

Totaal-overzicht PO maatregelen

Totaal-overzicht PO maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2018 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde maatregelen. Het totaaloverzicht:

Lees verder

PAP-regeling schol tot eind dit jaar verlengd

PAP-regeling schol tot eind dit jaar verlengd

We moeten blijven vaststellen dat de aanvoer van schol onderhand zorgwekkend laag blijft. De grondstofvoorziening van de visverwerkende industrie laat al geruime tijd een tekort zien en komt op deze manier ernstig in gevaar. Het zou voor alle partijen goed zijn indien de scholaanvoer substantieel toeneemt.

Lees verder

Walstroom in IJmuiden? Veiligheidstest Elektrische installatie vereist

Walstroom in IJmuiden? Veiligheidstest Elektrische installatie vereist

Veiligheid boven alles, zo liet Zeehaven IJmuiden ons weten. Ook als het om aansluiting op de walspanning gaat. Daarom is keuring van de installatie aan boord van kotters nodig en moet een kopie van het verkregen certificaat aan de havenmeester van Zeehaven IJmuiden worden afgegeven.

Lees verder

Ondanks groei scholbestand toch weer korting

Ondanks groei scholbestand toch weer korting

Deze week waren in het Noorse Bergen de jaarlijkse onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de TAC’s 2019 voor de bestanden in de Noordzee en het Skagerrak die gezamenlijk beheerd worden. Bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief was er tussen de partijen nog geen akkoord bereikt maar de verwachting was wel dat de Europese Commissie, de lidstaten en Noorwegen er uit zouden komen. Mocht dat toch niet het geval zijn (en we kunnen door partijen verrast worden) komt er op korte termijn een 2e ronde.

Het beeld dat we zien is dat dankzij de strakke MSY-bepalingen veel TAC's naar beneden moeten, ondanks dat bestanden groeien. Ook bij schol is dat het geval. Hieronder de tussenbalans, indien dit in het definitieve akkoord er anders uit komt te zien zal een extra nieuwsbericht verstuurd worden.

Lees verder

Subsidiemogelijkheid voor investeringen toegevoegde waarde visserijproducten

Subsidiemogelijkheid voor investeringen toegevoegde waarde visserijproducten

Afgelopen week is VisNed door het ministerie van LNV benaderd of er nog visserijondernemingen zijn die aanspraak willen maken op de subsidiemodule om te investeren in de toegevoegde waarde van visserijproducten. Bijvoorbeeld conserveermachines, scholstripmachines, etc. Voor deze investeringen is in 2018 € 2,8 miljoen beschikbaar. 

Lees verder

Nieuwe EU Controleverordening: paard achter de wagen

Nieuwe EU Controleverordening: paard achter de wagen

VisNed is teleurgesteld over veel elementen in het voorstel. Verbetering wordt door de Commissie gezocht door meer gedetailleerder en minder praktische regels op te schrijven. Daarmee wordt volgens VisNed het paard achter de wagen gespannen.

Lees verder

Hoe zit het met de Hygiënecode Garnalen?

Hoe zit het met de Hygiënecode Garnalen?

Op basis van de Europese verordeningen inzake levensmiddelenhygiëne (EG nr. 852/2004 en EG nr. 853/2004) is de exploitant van een levensmiddelenbedrijf verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. Een garnalenkotter wordt ook gezien als zo'n levensmiddelenbedrijf omdat deze ingericht is om te vissen en de vangst te verwerken. En zo wordt de eigenaar van de garnalenkotter ook gezien als exploitant van een levensmiddelenbedrijf. Dit betekent dat er eisen gesteld worden aan de hygiëne aan boord en dat hierop gecontroleerd kan worden door de NVWA. We leggen nogmaals uit hoe het zit.

Lees verder

Inloggen