Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.  

Lees verder

COVID-19 steun hard nodig, ook nu

COVID-19 steun hard nodig, ook nu

De effecten van de Lockdowns in Europa zijn hard voelbaar in de Nederlandse aanvoersector. De aanvoerwaarde op de visafslagen is in januari 2021 een ruim 31% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Veel deelloonvissers komen niet in aanmerking voor individuele steun en de situatie wordt steeds nijpender. VisNed roept de minister van LNV op tot een nieuw stilligregeling, om te voorkomen dat de visserij onherstelbare klappen te verwerken krijgt.

Lees verder

Niet-Europese opvarenden blijft problematisch

Niet-Europese opvarenden blijft problematisch

Op 11 februari heeft er een overleg plaatsgevonden over de problematiek rondom het aan boord hebben van niet-Europese opvarenden. Vanuit VisNed willen wij nogmaals benadrukken dat de situatie problematisch is en blijft.

Lees verder

Indienen gezondheidsverklaringen bij havens

Indienen gezondheidsverklaringen bij havens

Er is op de vloot onduidelijkheid over de Maritieme Gezondheidsverklaring. Navraag leert dat havens die algemene meldplicht alleen toepassen bij internationale reizen of wanneer een internationale haven is aangedaan. Daarmee lijkt de meldplicht voor de kottervissers in 99,9% van de gevallen niet van toepassing. Desondanks wordt er toch op aangedrongen, VisNed zoekt dit nu tot op de bodem uit en komt met nadere informatie zodra de situatie kristalhelder is

Lees verder

BELANGRIJK Coronamaatregelen visserschepen

BELANGRIJK Coronamaatregelen visserschepen

Onlangs zijn in Nederlandse zeehavens zeevissersschepen binnengelopen met vissers aan boord die besmet bleken te zijn met het coronavirus (COVID-19). Deze besmettingen waren niet vooraf door de schippers aan de bevoegde autoriteiten gemeld door middel van de vereiste procedure (zie hieronder). Herhaling van deze nalatigheid kan ertoe leiden dat de gehele zeevisserijsector een uitvaarverbod krijgt opgelegd in verband met het gevaar voor de volksgezondheid.

Lees verder

Stapsgewijs naar een nieuwe Controleverordening in 2022

Stapsgewijs naar een nieuwe Controleverordening in 2022

Al eerder berichtte VisNed over de behandeling van de voorstellen voor de nieuwe Controle Verordening. Afgelopen week stemde de Visserijcommissie van het Europees Parlement (EP) er over. Belangrijke punten waren continumeting van motorvermogen en de inzet van camera's (CCTV) als controlemiddel. Ook was er een voorstel om de weegprocedure aan te passen aan de praktijk. De stemmingen in de Visserijcommissie sloten deels aan bij de suggesties uit de sector, bijvoorbeeld waar het ging over het wegen van de vangsten.

Lees verder

Bericht over onbemand bunkeren in de haven van Harlingen

Bericht over onbemand bunkeren in de haven van Harlingen

Sinds mei 2020 zijn de nieuwe Havenverordening Harlingen 2020 en de daarbij behorende besluiten van kracht. Ondanks diverse publicaties vanuit meerdere instanties en de brandstofleveranciers, blijken de nieuwe regels met betrekking tot het bunkeren van kotters nog niet in alle omstandigheden te worden nageleefd of onduidelijkheden te bevatten over de vereiste overvulbeveiliging.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.  

Lees verder

Let op: totaal aanvoerverbod zeebaars

Let op: totaal aanvoerverbod zeebaars

Volledigheidshalve wijzen wij de leden erop dat voor de maanden februari en maart een totaal aanvoerverbod geldt voor zeebaars.

Lees verder

Gevolgen avondklok voor de visserij

Gevolgen avondklok voor de visserij

Vanaf 23 januari 2021 is er sprake van een avondklok tussen 21.00 en 04.30, een extra maatregel om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Het is niet toegestaan om tussen 21.00 en 04.30 zonder geldige reden het huis te verlaten. Voor cruciale beroepen, waar visserij onder valt, geldt een uitzondering. Wel moet u geldige verklaringen kunnen overleggen, waarmee u kunt aantonen dat u voor uw werk ontheven bent van de avondklok.

Lees verder

Uitnodiging IRC Shrimp

Uitnodiging IRC Shrimp

In februari zal weer een nieuw IRC Shrimp Platform plaatsvinden. Als onderdeel daarvan zal op vrijdag 12 februari een online kennisuitwisseling over innovaties in de garnalenvisserij plaatsvinden. Garnalenvissers worden van harte worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Lees verder

Melding bemanningslijst aan Koninklijke Marechaussee

Melding bemanningslijst aan Koninklijke Marechaussee

Afgelopen december zijn vissers met een thuishaven in Zeeland aangeschreven door de brigade Scheldestromen van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) over het invullen en insturen van de bemannings- en passagierslijsten bij aankomst en vertrek. De brigade Scheldestromen heeft d.m.v. deze brief aangegeven hier in de Zeeuwse havens scherper op te gaan toezien. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen hebben VisNed en PO Delta Zuid afgelopen week overleg gevoerd met de Kmar.

Lees verder

COVID-19 maatregelen voor oa. visserij Sylt

COVID-19 maatregelen voor oa. visserij Sylt

Het is weer de tijd van het jaar waarop veel garnalenvissers de Sylt opzoeken. Wij willen iedereen er op wijzen dat er in de verschillende EU landen specifieke COVID-19 maatregelen gelden. 

Lees verder

Aanvoerregelingen rog en zeebaars

Aanvoerregelingen rog en zeebaars

Het is bekend dat het rogquotum heel beperkt is, waardoor de PO’s een stringente bijvangstregeling moeten toepassen. Nu ook nog niet duidelijk is hoe ruilmogelijkheden met het Verenigd Koninkrijk eventueel ingevuld kunnen worden, is besloten de aan te voeren hoeveelheid op 160 kg (4 kisten) te zetten. Deze regeling is 1 januari 2021 ingegaan.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

PAP-regeling schol 2021 start ongewijzigd

PAP-regeling schol 2021 start ongewijzigd

De PAP-commissie platvis onder de CVO heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Lees verder

Verzoek enquête visserij en natuurbescherming

Verzoek enquête visserij en natuurbescherming

Drie studenten van de opleiding Culturele Antropologie aan de Universiteit van Leiden doen onderzoek naar hoe natuurbehoud en natuurbescherming de levens van de vissers op de Noordzee beïnvloedt. Vanwege de COVID-19 maatregelen zal het onderzoek vooral online zijn. U kunt hiervoor een online enquête invullen.

Lees verder

Registratie- en kentekenplicht voor heftrucks

Registratie- en kentekenplicht voor heftrucks

Vanaf 1 januari 2021 is een wijziging op de wegenverkeerswet van toepassing. Die wijziging houdt in dat er voor o.a. heftrucks en landbouwtrekkers die op de openbare weg rijden een registratie- en kentekenplicht gaat gelden.

Dit geldt voor heftrucks die breder zijn dan 130cm of gebruikt worden om een aanhanger te trekken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de RDW of bekijk hier de beslisboom om te zien of u in aanmerking komt.

Lees verder

LET OP: RVO informatie bulletin digitaal

LET OP: RVO informatie bulletin digitaal

In 2020 verschijnt het visserijbulletin online en niet meer op papier. Zo heeft u altijd de meest actuele versie bij de hand. Het zal rond 30 december beschikbaar zijn op de website van RVO. 

Lees verder

Aandacht voor gegevensverzameling kleine kustvisserij

Aandacht voor gegevensverzameling kleine kustvisserij

Veel kleinschalige kustvissers met passieve vistuigen en schelpdiervissers hebben post of mail ontvangen van Wageningen Economic Research (WEcR voorheen LEI). Dit betreft een vragenlijst over hun bedrijfsvoering in 2019. Hiermee wordt de economische positie van deze visserijen in kaart gebracht. De medewerking van de betrokken vissers is daarom heel belangrijk en wordt erg op prijs gesteld.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-commissie platvis onder de CVO heeft besloten de PAP-regeling schol voor de nieuwe periode op 100% van de basishoeveelheid te laten staan. De aanvoer van schol blijft achter, desondanks ligt de prijsvorming lager.

Lees verder

LET OP: IMO eisen voor schonere motoren

LET OP: IMO eisen voor schonere motoren

Het IMO-verdrag kent bepalingen over schonere dieselmotoren. Die worden voor de Noordzee en Waddenzee in 2021 van kracht. Dat betekent dat bij hermotoriseringen een motor geplaatst moet worden die voldoet aan Tier III. Voor de eerste helft van 2021 is er een overgangsperiode. Wanneer er bij u sprake is van hermotorisering op korte termijn, dan is het zaak zo snel mogelijk met uw motorenleverancier en -inbouwer te overleggen.

Lees verder

Tweede stilligregeling COVID-19 gevraagd en afgewezen

Tweede stilligregeling COVID-19 gevraagd en afgewezen

De COVID-19 maatregelen die genomen worden om de tweede golf in te dammen zijn niet mals. Restaurants in heel Europa zijn dicht met Kerstmis, vieringen worden afgeraden en visprijzen zijn extreem laag. Visserij kan geen gebruik maken van de diverse steunpakketten. VisNed heeft daarom bij LNV aangedrongen op een tweede stilligregeling. Maar helaas kregen we nul op het rekest. 

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2020 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Decemberraad over quota 2021 anders dan andere jaren

Decemberraad over quota 2021 anders dan andere jaren

De jaarlijkse decemberraad, waar de quota voor het volgende jaar wordt vastgesteld, wordt dit jaar op 15 en 16 december in Brussel gehouden en verloopt dit jaar anders vanwege Brexit en COVID-19. Hopelijk kan er tegen die tijd invulling gegeven worden aan een Brexit-afspraak, anders moet de ingewikkelde puzzel rond een 'No deal' gelegd worden. 

Lees verder

Recent nieuws voor vissers