Voor vissers

Op deze pagina vindt u de laatste berichten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van uw visserijbedrijf.

VisNed maakt zich sterk voor visserijondernemers die een gezonde en eerlijke bedrijfsvoering nastreven en binnen het kader van de wet- en regelgeving hun ondernemerskwaliteiten inzetten voor de productie van goed en gezond voedsel. VisNed is trots op de Nederlandse aanvoersector en trots op de combinatie van (familie)traditie en hoog technologische kennis en innovatie, die samen de basis vormen voor een toekomstbestendige, economisch en ecologisch duurzame visserij.

Aanvoerregeling Noorse kreeft aangepast

Aanvoerregeling Noorse kreeft aangepast

Vandaag hebben de Nederlandse PO’s opnieuw overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn aangepast, een kortere periode en een verhoging van de aan te voeren hoeveelheid.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Nieuwe RTC in Skagerrak

Met ingang van 28 april hebben de Deense autoriteiten in het oostelijk deel van het Skagerrak een nieuwe RTC ingesteld. Deze is van toepassing voor alle gesleepte vistuigen die op rondvis of platvis vissen. Hieronder de informatie met uiteraard het verzoek hiervan goede nota te nemen.

Lees verder

Indienen gezondheidsverklaring Den Helder

De havendienst van Den Helder attendeert vissers erop dat het insturen van de gezondheidsverklaringen nog niet soepel verloopt.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De aanvoer van schol blijft aanzienlijk achter, desondanks ligt de prijsvorming aanmerkelijk lager.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen. 

Lees verder

Aanvoerregeling Noorse kreeft verlengd

Aanvoerregeling Noorse kreeft verlengd

Vorige week hebben de Nederlandse PO’s opnieuw overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. De eerder gemaakte afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn gecontinueerd.

Lees verder

PO Maatregelen

PO Maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Aanvoerregeling zeebaars

Aanvoerregeling zeebaars

Per 1 april is het aanvoerverbod voor zeebaars weer opgeheven. Als gevolg van het ontbreken van een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk is er ook voor zeebaars een tijdelijke aanvoerregeling van kracht.

Lees verder

Afspraken over locaties krabbenpotten

Afspraken over locaties krabbenpotten

Al vele jaren worden er in het Engelse Kanaal afspraken gemaakt over de locaties van krabbenpotten. Ondanks Brexit loopt dit overleg nog steeds naar tevredenheid. In verband met een toenemend belang van de Nederlandse activiteiten in het Kanaal, neemt VisNed inmiddels een aantal jaren deel aan dit (nu digitale) overleg.

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De aanvoer van schol blijft aanzienlijk achter, desondanks ligt de prijsvorming aanmerkelijk lager.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

VisNed vraagt om stilligregeling, ook in 2021

VisNed vraagt om stilligregeling, ook in 2021

VisNed heeft aan LNV om een tweede COVID-19 steunpakket gevraagd, waarin vergoeding is opgenomen voor vijf weken stilliggen. Op dat verzoek is negatief gereageerd, wat uitermate teleurstellend is. De visprijzen zijn immers in elkaar gestort en de verliezen lopen hard op, niet alleen voor eigenaren maar ook voor bemanningen. 

Lees verder

VisNed niet in beroep tegen visuren-besluit Wnb vergunning

VisNed niet in beroep tegen visuren-besluit Wnb vergunning

Geen van de garnalen PO’s is het eens met het visuren besluit van LNV, want in de NB-wet vergunning is het aantal uren te laag vastgesteld. Tot twee keer toe zijn de PO’s bij de RVO en bij de rechter echter in het ongelijk gesteld. Voor VisNed waren die uitspraken helder en daarom gaan de VisNed PO’s niet in hoger beroep bij de Raad van State.

Lees verder

LET OP geen geldige Wnb vergunning boomkor N2000 gebieden

LET OP geen geldige Wnb vergunning boomkor N2000 gebieden

Bij de aanvraag van een vergunning voor de boomkorvisserij op de Vlakte van de Raan, in de Voordelta en in de Noordzeekustzone spelen de stikstofregels een belangrijke rol en de verwachting is dat dit ook voor de aanvraag van een nieuwe vergunning voor de Garnalenvisserij in 2022 geldt. De eisen zijn streng. Voorlopig is er geen oplossing en dus ook geen vergunning voor boomkor en puls in Natura2000 gebied.

Lees verder

Elke reis een gezondheidsverklaring insturen

Elke reis een gezondheidsverklaring insturen

Er is de afgelopen tijd nogal wat te doen geweest overhet melden van de gezondheidstoestand van de opvarenden aan boord van vissersschepen die Nederlandse havens aandoen. VisNed heeft daarover navraag gedaan bij de instanties. Het is duidelijk: Gedurende de Covid pandemie moeten tot nader order alle vissersschepen die een Nederlandse haven aandoen de Maritime Declaration of Health (MDoH) uiterlijk zes uur vóór aankomst indienen. 

Lees verder

PAP-regeling schol

PAP-regeling schol

De PAP-regeling schol voor de nieuwe periode staat nog steeds op 100% van de basishoeveelheid. De aanvoer van schol blijft aanzienlijk achter, desondanks ligt de prijsvorming aanmerkelijk lager.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

Lees verder

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.  

Lees verder

COVID-19 steun hard nodig, ook nu

COVID-19 steun hard nodig, ook nu

De effecten van de Lockdowns in Europa zijn hard voelbaar in de Nederlandse aanvoersector. De aanvoerwaarde op de visafslagen is in januari 2021 een ruim 31% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Veel deelloonvissers komen niet in aanmerking voor individuele steun en de situatie wordt steeds nijpender. VisNed roept de minister van LNV op tot een nieuw stilligregeling, om te voorkomen dat de visserij onherstelbare klappen te verwerken krijgt.

Lees verder

Niet-Europese opvarenden blijft problematisch

Niet-Europese opvarenden blijft problematisch

Op 11 februari heeft er een overleg plaatsgevonden over de problematiek rondom het aan boord hebben van niet-Europese opvarenden. Vanuit VisNed willen wij nogmaals benadrukken dat de situatie problematisch is en blijft.

Lees verder

Indienen gezondheidsverklaringen bij havens

Indienen gezondheidsverklaringen bij havens

Er is op de vloot onduidelijkheid over de Maritieme Gezondheidsverklaring. Navraag leert dat havens die algemene meldplicht alleen toepassen bij internationale reizen of wanneer een internationale haven is aangedaan. Daarmee lijkt de meldplicht voor de kottervissers in 99,9% van de gevallen niet van toepassing. Desondanks wordt er toch op aangedrongen, VisNed zoekt dit nu tot op de bodem uit en komt met nadere informatie zodra de situatie kristalhelder is

Lees verder

BELANGRIJK Coronamaatregelen visserschepen

BELANGRIJK Coronamaatregelen visserschepen

Onlangs zijn in Nederlandse zeehavens zeevissersschepen binnengelopen met vissers aan boord die besmet bleken te zijn met het coronavirus (COVID-19). Deze besmettingen waren niet vooraf door de schippers aan de bevoegde autoriteiten gemeld door middel van de vereiste procedure (zie hieronder). Herhaling van deze nalatigheid kan ertoe leiden dat de gehele zeevisserijsector een uitvaarverbod krijgt opgelegd in verband met het gevaar voor de volksgezondheid.

Lees verder

Stapsgewijs naar een nieuwe Controleverordening in 2022

Stapsgewijs naar een nieuwe Controleverordening in 2022

Al eerder berichtte VisNed over de behandeling van de voorstellen voor de nieuwe Controle Verordening. Afgelopen week stemde de Visserijcommissie van het Europees Parlement (EP) er over. Belangrijke punten waren continumeting van motorvermogen en de inzet van camera's (CCTV) als controlemiddel. Ook was er een voorstel om de weegprocedure aan te passen aan de praktijk. De stemmingen in de Visserijcommissie sloten deels aan bij de suggesties uit de sector, bijvoorbeeld waar het ging over het wegen van de vangsten.

Lees verder

Bericht over onbemand bunkeren in de haven van Harlingen

Bericht over onbemand bunkeren in de haven van Harlingen

Sinds mei 2020 zijn de nieuwe Havenverordening Harlingen 2020 en de daarbij behorende besluiten van kracht. Ondanks diverse publicaties vanuit meerdere instanties en de brandstofleveranciers, blijken de nieuwe regels met betrekking tot het bunkeren van kotters nog niet in alle omstandigheden te worden nageleefd of onduidelijkheden te bevatten over de vereiste overvulbeveiliging.

Lees verder

Recent nieuws voor vissers