Belangenbehartiging: Natuur- en Milieubeleid

Natura2000

De uitrol van natuurbeleid op zee is een vrij recente ontwikkeling. Pas de afgelopen 10 jaar wordt er gewerkt aan de implementatie van de vogel- en habitatrichtlijn op het Nederlands deel van de Noordzee. Het herstel van de commerciele visbestanden en het verlagen van de visserijdruk is voor het overgrote deel te wijten aan het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en de stappen die door de visserijsector zijn gezet. 

Natura2000 gebieden richten zich op het beschermen van specifieke habitats (bodemstructuren) en diersoorten. 

In het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn worden de volgende gebieden beschermd:

  • Vlakte van de Raan
  • Voordelta
  • Noordzeekustzone
  • Waddenzee
  • Klaverbank
  • Doggersbank
  • Friese Front

In deze gebieden gelden beperkende maatregelen voor de visserij.

VisNed acht een gezond Noordzee-ecosysteem van groot belang en ziet daarmee de waarde van natuurbeleid. Wel moet er gekeken worden naar passende natuurmaatregelen, gekoppeld aan duidelijke doelstelling. De vraag 'wat moet er beschermd worden en waarom' moet voorop staan. Dit betekent dat bescherming en gebiedssluiting niet één op één hetzelfde zijn. Ook is er behoefte aan meer onderzoek naar de effectiviteit van natuurbeschermingsmaatregelen, gekoppeld aan adaptief beleid. 

 

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) is gericht op het behalen van een Goede Milieu Toestand (GMT), om daarmee duurzaam gebruik van zeeën en oceanen te bevorderen. Iedere lidstaat is verplicht om een mariene strategie vast te stellen en te implementeren, gericht op bescherming, behoud en herstel (waar nodig) van het onderwatermilieu. 

In tegenstelling tot het natuurbeleid, wat tot het domein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit behoort, valt de KRM onder het domein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gekoppeld aan het OSPAR verdrag, gericht op bescherming van het mariene milieu (Noordoost Atlantische Oceaan). Ook het tegengegaan van plastic vervuiling valt onder de KRM en OSPAR, iets waar de visserij via Fishing for Litter een belangrijke bijdrage aan levert.

Klik hier voor achtergrond informatie Sluiten

Goede milieuomstandigheden en een vitaal Noordzee en Waddenzee ecosysteem zijn van groot belang voor de visserij, daar de vis sterk afhankelijk is van een gezonde zee. Naast wettelijke kaders, waaronder Natura2000 en de KRM, draagt de visserij bij aan het reduceren van de impact op het ecosysteem door middel van innovatie. Denk hierbij aan selectiviteitsverbetering, vermindering van bodemcontact, vermindering van brandstofverbruik en CO2 uitstoot en het vergroten van overleving van ongewenste bijvangst. 

Daarnaast draagt de visserij bij aan diverse projecten gericht op het inzamelen en recyclen van mariene afval en eigen (bedrijfs)afval. Zo worden er sokken en badkleding gemaakt van oud nettenmateriaal en brengen vissers belangenloos jaarlijks 300.000 kilo opgevist afval aan wal via Fishing for Litter. Afval wat grotendeels afkomstig is van activiteiten op land en in de scheepvaart. Lees meer onder het tabblad 'Green Deal Visserij'. 

Recent nieuws ruimtelijke ordening