Publieksinbreng Noordzee overleg

De zorgen over het ruimtelijke gebruik van de Noordzee nemen toe. Niet alleen vissers hebben hun bedenkingen, ook bezorgde burgers, onderzoekers en natuurorganisaties lieten hun stem horen tijdens de bijeenkomst op 8 mei, waarin maatschappelijk betrokkenen bijgepraat werden en inbreng konden leveren aangaande het overleg om te komen tot een Noordzeeakkoord. 

Afgelopen voorjaar was er de mogelijkheid om via een digitale consultatie concrete ideeën en oplossingen in te brengen voor het toekomstige ruimtegebruik van de Noordzee. In Scheveningen werden de resultaten gepresenteerd en werd iedereen die interesse en inbreng had bijgepraat over het proces om te komen tot een Noordzeeakkoord. De visserij was goed vertegenwoordigd en actiegroep EMK liet zich duidelijk horen. Door zich te verdelen over de verschillende groepen, was er in elke discussie een visserij-geluid te horen. 

‘s Ochtends vond er een besloten sessie plaats, waarin ingegaan werd op diverse pilots. Er werden presentaties gegeven over schelpdierenherstel, passieve visserij in windparken en zeewierteelt. Al deze ideeën zitten in een pilotfase en vanuit VisNed is er een sterke scepsis over de (economische) haalbaarheid van deze ideeën. Wallage stelde ook naderhand dat het verdienmodel een belangrijke toetsing is voor de diverse wilde ideeën die met oog op subsidies en kansen genoemd worden. Visserij heeft een stevig en goed verdienmodel, er is een markt voor vis, schaal- en schelpdieren. Er moet voor gewaakt worden dat een bestaand verdienmodel om zeep wordt geholpen voor een hypothetische markt.

's Middags werd in groepen doorgepraat met betrokkenen uit verschillende sectoren, van visserij en de olie- en gasmaatschappijen, tot aan recreatievaart en organisaties begaan met cultureel erfgoed en nalatenschap (denk aan wrakken en nabestaanden van scheepsrampen). De ideeën die zijn opgehaald 8 mei zullen meegenomen worden in het verdere traject van het Noordzee-overleg, waarbij het doel is dat er deze zomer een akkoord komt.

Gloedvol betoog van actiegroep EMK

’s Middags hield Dirk Kraak (EMK) een vlammend betoog over de consequenties die alle plannen zullen hebben voor de visserij. EMK ondersteunt de gezamenlijke visie waar ook de VisNed PO's aan meewerken en stelde duidelijk dat de visserij geen extra gebiedsverlies kan permitteren. Grote zorgen zijn er over de ecologische effecten van wind op zee. Hoe kan het dat iedere sector rekening moet houden met het voorzorgsprincipe, terwijl met de energietransitie de natuur misschien wel onherstelbaar beschadigd raakt, of in elk geval ingrijpend veranderd?