Belangenbehartiging: Innovatie

Onze standpunten

VisNed stimuleert innovatie in de visserijsector. Als belangenbehartiger speelt zij een actieve rol bij het aanjagen van innovatieprocessen. Zo zet VisNed zich in voor: 

  • Het verkrijgen van financiering voor sectorbrede innovatie;
  • Onderzoekssamenwerking ten behoeve van wetenschappelijke onderbouwing van innovaties aan boord en aan wal;
  • Maatschappelijk draagvlak voor innovaties die de sector vooruit helpen, door middel van een bijdrage aan communicatie, promotie en onderzoek gericht op economisch en ecologisch verantwoord ondernemerschap.
Klik hier voor achtergrond informatie Sluiten

De afgelopen jaren is er volop geïnnoveerd in de visserijsector. De samenleving vraagt van ondernemers een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid, milieubewustzijn en reductie van de eigen impact. De visserij oogst het rendement van natuurlijke visbestanden. Het is voor visserijondernemers de kunst om voldoende goed en gezond voedsel te produceren voor een groeiende wereldbevolking in een natuurlijk systeem waar veel externe factoren invloed op hebben.

Innovatie komt terug in alle aspecten van de visserij. Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar het beperken van bijvangst door verbeterde selectiviteit van netten en het verhogen van overlevingskansen van discards. Maar er is meer. Denk aan de bouw van innovatieve schepen, het ontwikkelen van alternatieve brandstoffen, verbeterde verwerking van de vis aan boord ten behoeve van de voedselkwaliteit en keten. Ook circulair ondernemen, recycling en afvalreductie zijn thema's die volop in de belangstelling staan.

Innovatie zie je ook in het sociale domein, zoals het opzetten van innovatieve samenwerkingen met onderzoekers, maar ook met chef-koks. Waar voorheen de ondernemer zich beperkte tot het vangen en aan land brengen van vis, zie je steeds meer bedrijven die actief de consument en burger opzoeken. Er wordt op bedrijfsniveau gewerkt aan ketenverkorting, het afstemmen van vraag en aanbod en het inspelen op de mogelijkheden die internet biedt als het gaat om de verkoop van vis en transparantie van boord tot bord.

Recent nieuws innovatie