Pilotproject Green Shipping Waddenzee van start

De politieke druk om uitstoot van scheepvaart (en dus visserij) ter verminderen is groot. Daar wordt hard aan gewerkt vanuit het Masterplan Emissieloze Maritieme Sector, waar visserij onderdeel van is. Het project Green Shipping Waddenzee heeft een vergelijkbare ambitie. Afgelopen week was er een startbijeenkomst, gericht op emissie vermindering in de garnalenvisserij.

Het Bureau Kroes Marine Projects uit Joure voert een verkenning uit, die zich richt op zowel de korte als de middellange termijn. De werkgeversvereniging FME trekt het (grote) project en in de klankbordgroep van de garnalen pilot participeren VisNed en de NVB. Vanuit het Waddenfonds en de Gemeente Hollands Kroon wordt de pilot ondersteund.

De tijd dringt voor de garnalenvloot, er zal op korte termijn een oplossing moeten komen die de stikstof uitstoot drastisch reduceert, maar ook op langere termijn moet de totale emissie (dus ook CO2)drastisch omlaag.

In het pilotproject wordt gekeken naar het ontwerpen van voorstuwingssystemen die nu al toepasbaar zijn, verminderde uitstoot hebben, aan de eisen voldoen en die tegelijk ook al klaar zijn voor de nabije en verdere toekomst.

Het gaat daarbij om uitlaatgaswassers, alternatieve brandstoffen als diesel blends, maar ook wordt gekeken naar vol elektrische oplossingen, aardgas en waterstof als energiebronnen. Vanuit het project wordt gewerkt aan het ontwerpen van een modulaire voortstuwing. 

Zoals we in een eerdere nieuwbrief schreven heeft het beperken van de uitstoot een hoge prioriteit, met oog op het verkrijgen van een nieuwe Wnb-vergunning. Daar hoort niet alleen de zoektocht naar een technische korte termijn oplossing bij, maar tegelijk ook de verkenning van de financieringsmogelijkheden die bij deze onrendabele investeringen horen.

De uitkomsten van de pilot zijn meteen na de zomer beschikbaar, zodat er snel met de uitrol begonnen kan worden, daar in de tweede helft van 2022 begonnen moet worden met de nieuwe Wnb-aanvraag.