Wij zijn VisNed
De vereniging van kottervissers

Wij behartigen de belangen van de Nederlandse kottervisserij

Slider

Projecten

VisNed initieert, ontwikkelt en treedt op als partner in diverse onderzoeks- en praktijkprojecten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met onderzoeksinstanties en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking vindt met name plaats in projectverband, waarbij VisNed zorg draagt voor aansluiting op de praktijk en de kennis van de visserijondernemer terug laat komen in onderzoek en beleid. We lichten hier enkele van de projecten kort toe. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van VisNed.

Overlevingsonderzoek

Van 2016 tot en met 2019 leidde VisNed een onderzoeksproject naar overleving van platvis, rog en Noorse kreeft met het oog op de implementatie van de aanlandplicht. Dit project wass een vervolg op een eerder onderzoek. Naast de verdere vaststelling van de overlevingskansen van discards van tong en schol, werden ook nieuwe soorten onderzocht, namelijk tarbot, griet, en roggen. Het project richtte zich ook op het verbeteren van de overlevingskansen tijdens het verwerkingsproces aan boord. Daartoe zijn verschillende verbetermaatregelen uitgetest in de praktijk. Een gezonde zee is van groot belang voor de visserijsector, vis die levend overboord kan moet ook levend overboord.

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij

Best Practices II

Het project Best Practices II, medegefinancierd door het EFMZV, is gericht op het leveren van een bijdrage aan de uitvoerbaarheid en naleefbaarheid van de aanlandplicht voor vissers en visserijondernemers. Het project heeft twee hoofddoelen, namelijk:

  • het vergroten van inzicht in de ecosysteem effecten van het aanlanden van ondermaatse vis, ten behoeve van de beleidsdiscussie.
  • Het maken van een reële inschatting van de toepasbaarheid (technische en economische haalbaarheid) van innovaties gericht op het vergroten van selectiviteit.

Onze leden voeren een aantal onderzoeksreizen uit waarbij onder meer gekeken wordt naar verspreiding van soorten en experimentele innovaties getest worden. Wij leveren daarnaast onze wetenschappelijke bijdrage aan het onderzoek naar overleving en selectiviteit en de impact van innovaties op de visbestanden

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij

Pulsvisserij

VisNed draagt op vele fronten bij aan onderzoek naar de pulsvisserij. De pulsvisserij is aan uitgebreid onderzoek onderworpen. Toch zijn er nog diverse vragen die onderzocht moeten worden voordat er definitief uitsluitsel gegeven kan worden over vermeende effecten. Het pulsonderzoeksprogramma heeft tot doel deze vragen te beantwoorden en de ecosysteemeffecten van een overschakeling naar de pulsvisserij te beoordelen. Een internationale onderzoeksbegeleidingscommissie draagt zorg voor de aansluiting van het onderzoek bij de kennisbehoefte uit de maatschappij. Het programma loopt tot en met 2019.

Onze leden voeren onderzoeksreizen uit, zowel met als zonder wetenschappers aan boord (self-sampling). De dataverzameling uit de praktijk is essentieel voor inzicht in de omgang met en de effecten van de innovatieve pulsmethodiek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vissersbond, het ILVO en Wageningen Marine Research. Zie voor alle tot dusver beschikbare wetenschappelijke kennis het dossier van Wageningen Marine Research en de website www.pulsefishing.eu (ook voor de ICES adviezen).

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij

CERES

VisNed is partner in het project “Climate change and European aquatic RESources (CERES)”. Het project tracht inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering op populaties van Europa's belangrijkste vis en schaaldieren, hun leefgebieden alsook de economische activiteiten van sectoren die afhankelijk zijn van deze soorten. In het project worden verschillende klimaat, beleid en sociale scenario’s gedefinieerd en geanalyseerd. Zie voor meer informatie de website van CERES.

Image
Image

Bedrijfssurveys

Sinds 2009 is VisNed partner in de totstandkoming van de bedrijfssurveys, een onderzoekssamenwerking met Wageningen Marine Research waarbij de data van de onderzoeksschepen vergeleken wordt met de data van commerciële schepen. Deze vergelijking leidt tot een vollediger overzicht en versterkt de communicatie en het draagvlak voor de bestandsschattingen, die de basis vormen voor de vangstquota.

 

Project “Innovatieve discardvermindering in de praktijk”

Europees Visserijfonds

De bedrijfssurveys vallen onder projecten die zijn geselecteerd in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds. Europese Visserijfonds, investering in duurzame visserij.

Green Deal Visserij voor een Schone Zee

VisNed draagt actief bij aan het verminderen van afval op zee, in brede zin. Afval uit de visserij wordt beperkt en waar mogelijk gerecycled. Zo zijn wij initiatiefnemer van het Meldpunt Visserijafval Inzameling en partner in de projecten VisPluisVrij en Healthy Seas, waarbij oude visnetten worden ingezameld voor recycling. Daarnaast halen vissers jaarlijks tonnen afval uit zee in samenwerking met KIMO, variërend van plastic drinkflessen en blikjes tot hele koelkasten en matrassen. Zo zorgt de visserij voor voedsel én een schonere zee.

Image

SUMARIS

Over de bestanden van roggen is weinig bekend, en daarom worden de vangstquota met  voorzorgsmarges vastgesteld. Ook worden in de praktijk meer roggen waargenomen dan waar de officiële bestandsschattingen op wijzen. Het verkrijgen van betere schattingen van de rogbestanden zijn dus hoognodig.

Om op deze problematiek in te spelen heeft de Franse visserijorganisatie FROM Nord in juli 2017 een driejarig Europees project gelanceerd om een duurzaam en grensoverschrijdend beheer voor de roggenbestanden in de Noordzee en het Kanaal te realiseren. VisNed is geassocieerd partner in dit project. Het doel is om gezamenlijk een beter beheer van roggenbestanden te bevorderen. Het project bestaat uit een aantal onderdelen. Er wordt bijvoorbeeld een atlas opgesteld van de huidige kennis van de verspreiding van roggen. Er wordt ook gewerkt aan een methode om de leeftijd van gevangen roggen te kunnen afleiden uit de lengte – hiermee kunnen bestandsschattingen worden gevoed. Daarnaast wordt binnen het project met onderzoeksreizen met vissers vanuit Belgie, Frankrijk, en het VK gewerkt aan het scoren van de conditie van de rog na de vangst, om er later een overlevingspercentage aan te kunnen koppelen.

Europees Visserijfonds

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract nr. 2S03-024.

Garnalenvisserij

VisNed is betrokken bij diverse projecten en onderzoeken gerelateerd aan de verdere verduurzaming van de garnalenvisserij. In 2018 is het onderzoek naar garnalenpuls van start gegaan met een uitgebreide “nulmeting”, waarbij de garnalenpuls in vastgestelde configuratie wordt vergeleken met conventioneel garnalentuig. In het tweede jaar volgt daarop een innovatieperiode om de selectiviteit verder te verbeteren. VisNed levert daarnaast een inhoudelijke bijdrage aan projecten gericht op impactvermindering van traditionele tuigen, door het verbeteren van de selectiviteit, overleving van bijvangst en onderzoek naar impact op de bodem.

BENTHIS

VisNed is één van de partners in onderzoeksproject BENTHIS, waarin het effect van diverse visserijmethodes op het bodemleven is onderzocht, ten behoeve van visserijmanagement. Dit project vormde een grote stap voorwaarts in de kennis van de effecten van visserij op de zeebodem. De in het project ontwikkelde instrumenten worden op dit moment breed opgepakt om visserijen in de praktijk te kunnen gaan toetsen. Het project liet onder meer zien hoe bepaalde locaties vaker, en andere minder of nooit worden bevist. BENTHIS is in 2017 afgerond, zie voor de resultaten de website.

Europees Visserijfonds