Onderzoekssamenwerking (OSW) 2.0 en 2.1

De visserijsector heeft in samenwerking met onderzoekers twee projecten genaamd ‘Onderzoekssamenwerking 2.0’ en ‘Onderzoekssamenwerking 2.1’ geïnitieerd die als doel hebben om de kennis van Data Limited Stocks (DLS) te verbeteren. Data Limited Stocks (DLS) zijn bestanden waarover in beperkte mate gegevens beschikbaar zijn.

Bij het maken van bestandsschattingen en vangstadviezen voor deze soorten bestaat grotere onzekerheid dan wanneer er veel gegevens voor handen zijn. Dit leidt ertoe dat vangstadviezen voor DLS-soorten voorzichtiger zijn dan vangstadviezen voor bestanden waarvan meer gegevens bekend zijn. De afgelopen jaren hadden veel vissers bijvoorbeeld het idee dat de vangstadviezen voor tarbot en rog hoger hadden moeten zijn. Meer gegevens over roggen, tarbot/griet en Noorse kreeft kunnen onderzoekers helpen om een scherper beeld te krijgen van de omvang van de bestanden. Beide projecten lopen van 2018 tot en met 2021.

OSW 2.0

Het project Onderzoekssamenwerking 2.0 (OSW 2.0) bestaat uit drie onderdelen: de bedrijfssurvey tarbot en griet, Vangstmonitoring Noorse kreeft en het OSW-platform.

Bedrijfssurvey tarbot en griet

Tarbot en griet zijn belangrijke bestanden voor de kottervloot. De informatie over deze bestanden die door de internationale wetenschappers binnen de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) wordt gebruikt voor de bestandsschattingen is echter beperkt. Een gerichte jaarlijkse monitoring (survey) zou volgens ICES een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kennis. In dit project starten we met een zogenaamde bedrijfssurvey. Aan boord van vissersschepen wordt in samenwerking met de wetenschap op een gestandaardiseerde manier jaarlijkse verschillen in de vangsten van tarbot en griet in kaart gebracht.

Vangstmonitoring Noorse kreeft

Noorse kreeftjes, of langoustines, zijn voor een deel van de kottervissers een belangrijke bron van inkomsten. Noorse kreeftjes komen voor in specifieke leefgebieden. Er is echter weinig informatie over de bestanden in de gebieden waar Nederlandse vissers vooral komen. Met een kleine groep vissers gaan we aan de slag om gedetailleerde informatie over hun vangsten te verzamelen en hiermee de bestandsschatting te verbeteren.

OSW-platform

In het OSW-platform organiseren we een structurele dialoog tussen de vier belangrijkste betrokken partijen in het visserijbeheer: de sector, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en de overheid. Er wordt gesproken over de benodigde kennis voor duurzaam visserijbeheer, de gezamenlijke aanpak daarvan, de gezamenlijke communicatie en natuurlijk de voortgang en de resultaten van de onderzoekssamenwerkingsprojecten.

Partners

VisNed werkt binnen het project Onderzoekssamenwerking 2.0 samen met de Nederlandse Vissersbond die als penvoerder optreedt namens het consortium, Wageningen Marine Research, de Redersvereniging voor de Zeevisserij, ProSea, en Stichting de Noordzee.

OSW 2.1 Innorays

Het project Innorays richt zich op de verbetering van kennis over roggen. In de Noordzee komen verschillende soorten roggen voor en er zijn verschillende meningen over de toestand van deze soorten. Het project heeft als doel om verschillende rogbestanden en de verspreiding daarvan beter in beeld te brengen. Hierbij wordt gewerkt aan de ontwikkeling van innovatieve onderzoeksmethoden.

Ten eerste worden binnen het project vangsten geanalyseerd op basis van beelden van de leesband om een beter beeld te krijgen van de rogvangsten. Ten tweede wordt onderzocht of er bestandsschattingen gemaakt kunnen worden door middel van DNA-monsters van roggen en tenslotte wordt een pilot gedaan om automatische beeldherkenning van roggen te ontwikkelen.

Het is de bedoeling dat de methoden in de toekomst ook voor bestandsschattingen van andere soorten toepasbaar worden. Voor het verspreiden van de resultaten uit het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de communicatiestructuur (platform) van het project Onderzoekssamenwerking 2.0.

Partners

VisNed is penvoerder van het project Onderzoekssamenwerking 2.1 en werkt binnen het project samen met de Nederlandse Vissersbond, Wageningen Marine Research en andere onderdelen binnen Wageningen Universiteit en Research.

Image
Image

Relevante links

Recent nieuws duurzame visserij