Gemengde gevoelens bij eerste audit MSC Joint Demersal Fisheries

Visserijorganisaties uit Nederland, Denemarken, Zweden en Duitsland werken samen in het traject om diverse visserijsoorten te laten certificeren onder het duurzaamheidslabel van Marine Stewardship Council (MSC). Dit heeft er toe geleid dat sinds twee jaar een zeer grote groep vissers uit die landen onder een gezamenlijk certificaat verantwoorde en duurzame vis uit de Noordzee en het Skagerrak heeft mogen aanvoeren. Afgelopen voorjaar vond, na vertraging door Covid-19, de eerste audit plaats waarvan de resultaten 22 oktober jl. gepubliceerd zijn. Ondanks de opheffing van de eerdere schorsing van wijting betreurt CVO de schorsing die is opgelegd aan de TR2 visserijen binnen dit certificaat.

Duurzame visserij

De Nederlandse visserij vist op basis van het principe van Maximaal Duurzame Oogst. Vissers houden zich aan de quota, die op basis van wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld en moet zich houden aan de regelgeving zoals opgelegd vanuit het Europees Visserijbeleid.

Het MSC label kijkt verder dan dat en verwacht een extra inspanning van de visserij. In de MSC standaard wordt ook gekeken naar bijvangsten, bodemimpact en de manier waarop de visserij beheerd wordt.

De eisen het MSC label zijn streng en het certificaat is voor de deelnemende visserijen dan ook een bevestiging van de verduurzamingsslag die te danken is aan de inzet van visserijondernemers. Toen twee jaar geleden het MSC JDF certificaat werd uitgereikt was dat een mijlpaal voor de samenwerkende visserijorganisaties om een dergelijk omvangrijk assessment succesvol te volbrengen.

Audit

Tijdens de audit zijn de gecertificeerde visserijen door een onafhankelijke partij tussentijds afgezet tegen de MSC duurzaamheidsstandaard en wordt de voortgang van de bij certificering opgelegde condities of verbeterpunten onder de loep genomen.

Geconstateerd kon worden dat het werk aan de condities volgens schema verloopt en dat een aantal condities geërfd uit een vorig certificaat succesvol kon worden afgesloten. Nieuwe gegevens leidden er wel toe dat ook een aantal nieuwe condities zijn opgelegd waar CVO en haar partners zich de komende jaren voor gaan inzetten.

Daarnaast kon aan de hand van nieuwe inzichten ook worden vastgesteld dat de schorsing van wijting, zoals bij uitreiking van het certificaat was ingesteld, kan worden opgeheven.

Schorsing TR2

Brexit heeft geleidt tot zeer complexe onderhandelingen tussen de EU, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk over het vaststellen van de vangstquota. Dit politieke spel heeft onder andere als gevolg gehad dat de quota van kabeljauw hoger zijn vastgesteld dan door de wetenschap geadviseerd.

Kabeljauw kon hierdoor niet als hoofddoelsoort beoordeeld worden maar als bijvangstsoort waarvoor andere criteria gelden. Dit heeft de auditor ertoe genoodzaakt de visserijen die onder het TR2 segment in dit certificaat vallen, te schorsen voor het komende jaar. Het gaat hier dus om twinrig en flyshoot met een maaswijdte van minder dan 100mm.

Deze schorsing zal ingaan op 22 november aanstaande. Tot die tijd mogen vangsten van gecertificeerde soorten uit dit segment nog met MSC label aangevoerd worden. Voor de geschorste visserijen was met name de aanvoer van schol onder het MSC label. De meerderheid van de onder label aangevoerde schol komt echter uit de overige visserijen die in de audit wel goed beoordeeld zijn.

Gemengde gevoelens

Kees van Beveren voorzitter van certificaathouder en samenwerkingsverband Coöperatieve Visserij Organisatie: “Wij zijn teleurgesteld dat een aanzienlijk deel van onze vloot het komende jaar geen MSC gecertificeerde vis kan aanvoeren.

Tegelijkertijd zien we dat deze score nipt verkeerd uitviel en dat meerdere gecertificeerde visserijen rond de Noordzee om dezelfde reden iets minder scoren dit jaar. We kijken dan ook uit naar een positievere toestandsbeoordeling van kabeljauw zodat de opgelegde schorsing mogelijk opgeheven kan worden.

Tegelijkertijd zijn we wel blij dat wijting nu eindelijk wel erkend duurzaam door onze vissers aangevoerd mag worden en dat we voortgang boeken op de opgelegde condities. Het Joint Demersal Fisheries certificaat is en blijft een complex proces om in stand te houden, maar laat zien dat we in nauwe samenwerking met onze Deense, Duitse en Zweedse collega’s goede resultaten kunnen boeken.

We blijven ons dan ook inzetten tijdens de komende periode om het goede dat de zee biedt op een verantwoorde, duurzame en gecertificeerde manier te vermarkten. Ondanks deze, hopelijk tijdelijke, tegenslag mogen we trots zijn op onze vissers dat we middels deze certificering blijven werken aan verduurzaming.

De rapporten van auditor Control Union (UK) zijn hier te vinden:

- Rapporten Control Union
- Notice of Suspension

 

Dit bericht verscheen eerder op de website van CVO:
https://www.cvo-visserij.nl/nieuws/gemengde-gevoelens-bij-eerste-audit-msc-joint-demersal-fisheries/