Milieubeleid vraagt om aandacht vanuit visserij

Op 15 oktober vond een online bijeenkomst plaats over de Kaderrichtlijn Marien (KRM), milieubeleid gericht op het verbeteren van het mariene milieu. We hebben vanuit de visserij al jaren te maken met Natura2000 en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, maar ook de KRM brengt beperkingen met zich mee die de visserij aan den lijve ondervindt. Het dossier blijft aandacht vragen en kent andere 'spelers', met minder inhoudelijke kennis van visserij(beleid).

De KRM is niet nieuw, er zijn al diverse gebieden waar visserijbeperkende maatregelen van kracht zijn, voortvloeiend uit de KRM. De toegenomen focus op milieuvervuiling en de aanleg van offshore windparken, maken de KRM wel erg relevant, omdat hier maatregelen uit voortvloeien die betrekking hebben op onderwatergeluid (zoals heien), toevoeging aan energie aan het systeem (zoals elektromagnetische velden) en hydrodamiek (zoals veranderde stromings- en sedimentatiepatronen). in die zin kan de KRM dus remmend werken op de aanleg van windparken, maar er is ook een keerzijde.

Visnetten belangrijk thema

De KRM is namelijk nauw verwant aan vervuilingsthematiek, en er liggen dan ook directe verbanden met de Single Use Plastics richtlijn en de Havenontvangstrichtlijn, die betrekking hebben op de productie, verkoop en inname van visnetten en -tuigen. Er ligt een grote focus op het verminderen van plastics in zee, en daarmee ook pluis.

Er wordt toegewerkt naar een uitfasering van pluis in 2027 en de actieve bijdrage van visserijafval aan marien zwerfvuil wordt in het kader van KRM gemonitord. Vanuit de sector werken we hier natuurlijk op positieve wijze aan mee, o.a. door Fishing for Litter, wat dan ook wordt opgenomen in het kader van de KRM.

Andere insteek

De KRM valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Europees onder DG ENVI. De kennis van visserij zit echter vooral bij het Ministerie van LNV en DG MARE. Dat betekent dat we scherp moeten zijn op 'bedrijfsfoutjes', voortkomend uit een gebrek aan kennis van de visserij, maar ook scherp moeten zijn op een onrealistisch groene insteek - daar de achtergrond van het beleid 'milieu' is en niet 'voedselvoorziening'. VisNed houdt hierover nauw contact met IenW, LNV en Rijkswaterstaat.