VisNed dient zienswijze in t.a.v. Mariene Strategie Deel 1 (KRM)

Het document Mariene Strategie Deel 1 dient om een ‘Goede milieutoestand’ voor het Nederlands deel van de Noordzee te duiden en te beoordelen.  VisNed is echter van mening dat het document geen representatief beeld geeft en dat er te snelle conclusies worden getrokken. Daarom is een zienswijze ingediend.

 

Achtergrond
In het kader van natuurbescherming is op Europees niveau de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) vastgesteld. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om voor hun wateren een zogenaamde ‘goede milieutoestand’ te bereiken en/of te behouden. Dit gaat in drie fasen: ten eerste wordt de huidige toestand beoordeeld en worden de te bereiken doelen vastgesteld, daarop volgt een monitoringsprogramma, tenslotte wordt een programma van maatregelen vastgesteld. De cirkel is op dit moment eenmaal rond gegaan en er is een begin gemaakt aan de eerste fase van de tweede cyclus. Tot 12 april lag de conceptversie van de Mariene Strategie Deel 1 (beoordeling huidige toestand en vaststellen milieudoelen voor het Nederlands deel van de Noordzee) ter inzage. VisNed heeft een zienswijze ingediend, omdat er nog het nodige verbeterd kan worden.

De zienswijze
De belangrijkste punten die VisNed aan de orde heeft gesteld in haar zienswijze:

  • De visserij wordt gereguleerd door het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Daar moet geen dubbele regulering via de KRM bovenop komen.
  • In het Regeerakkoord stelt het kabinet dat het nationale beleid erop moet zijn gericht om zo efficiënt mogelijk aan de Europese eisen te voldoen en dat er zo min mogelijk ‘nationale koppen’ op de EU-wetgeving moeten worden gezet. Dit zien we niet terug in de ambitieuze Mariene Strategie.
  • De ecologische effecten van windparken, waaronder onderwatergeluid, zijn onderbelicht. 
  • Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de effecten van klimaatverandering op de ecologie van de Noordzee.
  • Over de zogenaamde ‘grootte- en leeftijdsverdeling van vispopulaties’ wordt vastgesteld dat beleid op dit punt strijdig is met de huidige regelgeving over de maximale duurzame oogst (Fmsy) uit het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Echter wordt er op sommige plekken toch gewerkt met de grootte- en leeftijdsverdeling.
  • Op bepaalde punten wordt er een gebrek aan kennis vastgesteld, waarna vervolgens wél de conclusie wordt getrokken dat er niet is voldaan aan de goede milieutoestand. Naar mening van VisNed is dit een onjuiste conclusie.
  • Er wordt een alarmerende situatie geschetst over bruinvissen en zeehonden. Dit is niet de ervaring van de vissers. Het zelfde geldt voor haaien en roggen.
  • Als het gaat om bodemberoering wordt visserij genoemd als belangrijke factor. Hier wordt echter niet vermeldt dat de visserij de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan een techniek om de bodemberoering te verminderen: de puls.

De complete zienswijze van VisNed is hier te vinden.

Vervolg
Op de zienswijze van VisNed (en andere partijen) zal een Nota van Antwoord volgen. Volgens de planning zal de Mariene Strategie deel 1 voor het eind van het jaar worden vastgesteld.