Innovatiebijeenkomst: politiek draagvlak voor innovatie van groot belang

Een visserij-innovatie kan nog zoveel ecologische en economische voordelen hebben, zonder politiek en maatschappelijk draagvlak is innoveren waardeloos. Tegen de achtergrond van de terneergeslagen stemming in de visserijsector organiseerde de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) een eerste bijeenkomst over de besteding van de 15 miljoen euro in het landelijke innovatiefonds. Ondanks de vraag om praktijkinput, waren ondernemers nagenoeg afwezig. De motivatieklap vanwege puls is groot in de sector en men staat sceptisch tegenover de herhaalde oproep om te innoveren, om te komen tot oplossingen voor problemen die al opgelost zijn, maar van tafel geveegd omwille van politiek gekonkel.

De zaal zat vol op 12 april, maar het publiek bestond vooral uit onderzoekers, natuurorganisaties en overheidsmedewerkers, wat aanleiding gaf tot een discussie over de vraag waartoe innovatiegelden bedoeld zijn. Overheidsinvesteringen in innovatie zijn primair bedoeld om de financiële risico's van een innovatietraject te beperken, waarbij gekeken moet worden naar wie het risico loopt. Een visser die experimenteert vangt vaak minder tijdens het trial-and-error traject, een ontwikkeltraject is niet gratis.

Intussen lopen de kosten door, bemanningsleden willen betaald krijgen en er moet ook voor de ondernemer zelf brood op de plank komen. Innovatiegelden kunnen een welkome achtervang zijn om de ontwikkelkosten te dekken en tegemoet te komen in het risico wat de ondernemer loopt, míts de regeling werkbaar is, de administratieve last te overzien (zeker met werk aan boord) en het geld daar terecht komt waar het hoort.

Al te vaak vloeit een groot deel van subsidie naar overheadkosten, adviseurs, accountants en onderzoek - als er ergens moet worden gesneden in een budget is het vaak de ondernemer die de verliezen lijdt. VisNed heeft duidelijk aangegeven dat dat anders moet. Zoals aangegeven door de enige aanwezige ondernemer: "Subsidie is belastinggeld, en er is er maar één die dat opbrengt en dat is degene die daadwerkelijk belasting betaalt, dan is het logisch dat subsidie ook terugvloeit naar, in dit geval, de ondernemer".

VisNed heeft aangegeven nauw betrokken te willen blijven bij de vormgeving van het landelijke innovatiefonds en mee te denken over kaders van de regeling, waarbij de ondernemer centraal staat.