Subsidie voor onderzoekssamenwerking gegund

Begin april heeft de visserijsector bericht gekregen dat subsidies zijn toegekend voor projecten waarin nauw met Wageningen Marine Research wordt samengewerkt om meer data te verzamelen over zogenaamde data-gelimiteerde bestanden. Het betreft in deze projecten tarbot, griet, rog en Noorse kreeft.

Onderzoekssamenwerking 2.0 – bedrijfssurvey en vangstmonitoring Noorse kreeft
Binnen het project Onderzoekssamenwerking 2.0 wordt een bedrijfssurvey opgezet om systematisch data te verzamelen van tarbot en griet. Daarnaast zullen van een aantal vissers op Noorse kreeft, die aan het project deelnemen, de vangsten volledig gemonitord worden. Deze extra gegevens geven onderzoekers beter inzicht in de omvang van de bestanden. Het is van belang dat dit soort kennis gedeeld wordt binnen Europa met onderzoekers en beleidsmakers, dat ook NGO’s er kennis van nemen en dat ook de vloot terug gekoppeld krijgt hoe het onderzoek verloopt en wat er met de resultaten gebeurt. Daarom voorziet het project ook in een communicatiestructuur met regelmatig overleg tussen de verschillende relevante betrokkenen bij het visserijbeheer.
De Nederlandse Vissersbond is penvoerder van dit project namens een breed consortium met VisNed, Wageningen Marine Research, de Redersvereniging voor de Zeevisserij, ProSea, PO Wieringen en Stichting de Noordzee.

Onderzoekssamenwerking 2.1 – Innorays
Het project ‘Innorays’ heeft als doel om nieuwe technieken te ontwikkelen om data te verzamelen en bestandsschattingen te maken. Het project is gericht op roggen, en zal verschillende rogbestanden en de verspreiding daarvan beter in beeld brengen. Maar het is daarbij de bedoeling dat de methoden in de toekomst ook voor andere soorten toepasbaar worden. Ten eerste worden binnen het project vangsten geanalyseerd op basis van beelden van de leesband om een beter beeld te krijgen van de rogvangsten, ten tweede wordt onderzocht of er bestandsschattingen gemaakt kunnen worden door middel van DNA-monsters van roggen en tenslotte wordt een pilot gedaan om automatische beeldherkenning van roggen te ontwikkelen. Voor het verspreiden van de resultaten uit het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de communicatiestructuur van het project Onderzoekssamenwerking 2.0.
VisNed is penvoerder van dit project namens een consortium met de Nederlandse Vissersbond, Wageningen Marine Research en andere onderdelen binnen Wageningen Universiteit en Research.

Data-gelimiteerde bestanden
Data-gelimiteerde bestanden zijn bestanden waarvoor in beperkte mate gegevens beschikbaar zijn. Bij het maken van bestandsschattingen en vangstadviezen voor deze soorten bestaat grotere onzekerheid dan wanneer er veel gegevens voor handen zijn. Dit leidt ertoe dat vangstadviezen voor data-gelimiteerde bestanden voorzichtiger zijn dan vangstadviezen voor bestanden waarvan meer gegevens bekend zijn. De afgelopen jaren hadden veel vissers het idee dat de vangstadviezen voor bijvoorbeeld tarbot en rog hoger hadden moeten zijn. Meer gegevens over roggen kunnen onderzoekers helpen een scherper beeld te krijgen van de omvang van de bestanden.

Voor meer informatie over deze projecten neemt u contact op met Wouter van Broekhoven op wvanbroekhoven@visned.nl

De projecten Onderzoekssamenwerking 2.0 en Onderzoekssamenwerking 2.1 worden gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

EU vlag 2

’Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.’