Vervolgproces Noordzeeakkoord

Vorige week stuurde het kabinet het Noordzeeakkoord naar de Tweede kamer. De overheid, de energiesector, de havens en maritieme sector en de natuurorganisaties maakten daarin afspraken over ruimtelijke ordening op de Noordzee tot 2030. De visserij heeft het Noordzeeakkoord niet ondertekend omdat bij de meerderheid van visserijsector het draagvlak ontbreekt.

Over het Noordzeeakkoord is het Kabinet al sinds april in overleg met de Tweede Kamer op basis van het Onderhandelaarsakkoord uit februari, vanwege COVID-19 was dit schriftelijk. Dat schriftelijke overleg met de Tweede Kamer gaat nu verder op basis van de tekst van het definitieve akkoord.

Kottervisie en Noordzeeakkoord

Er zijn vrijdag 19 juni twee kamerbrieven uitgegaan, de ene was de aanbieding van het Noordzeeakkoord door de minister van I en W, mevrouw Van Nieuwenhuizen, waar de visserij dus niet aan mee tekent. De andere was een kamerbrief van minister Schouten over de Kottervisie, waarin een nauwe link wordt gelegd met het Noordzeeakkoord.

Minister Schouten kondigde tegelijk aan dat ze een externe verkenner gaat aanstellen, die zal onderzoeken welke feiten en omstandigheden tot de verdeeldheid in de visserij hebben geleid en hoe bevorderd kan worden dat bij de start van het Noordzeeoverleg een zo breed mogelijk samengestelde delegatie uit de visserij aan dat overleg gaat deelnemen.

De minister gaat uit van een breed gedragen Noordzeeakkoord, ook door de visserij. De financiële middelen zijn nog steeds beschikbaar, dit geldt voor een warme sanering en de middelen ten behoeve van het aanjagen van innovatie. Afhankelijk van de bevindingen van de verkenner komt de visserij wel of niet aan tafel en spreekt mee over de besteding van de middelen. LNV geeft aan dat dan ook nog gesproken zou kunnen  worden over het beschikbaar houden van de middelen.

Proces in de Tweede Kamer

Voor het zomerreces volgt er nog een zogenoemde ‘technische briefing’ van Kamerleden door voorzitter Wallage van het OFL. Begin september gaat de Tweede Kamer het schriftelijke overleg met de regering afronden, waarbij ook moties ingediend kunnen worden door kamerleden.

Het Noordzeeoverleg (NZO), waarin de partijen die het NZA steunen deelnemen en waar alles wat er op de Noordzee te gebeuren staat besproken wordt, wordt wel al ingesteld. Dat overleg werkt op basis van het akkoord.

Na de zomer wordt duidelijk of het Noordzeeoverleg de afspraken uit het akkoord met of zonder visserij gaat uitvoeren.