Input leveren op Nationaal Waterprogramma

Het Nationaal Waterprogramma (NWP) beschrijft het beleid en beheer van de nationale wateren in de periode 2022-2027, waaronder de Noordzee en Waddenzee. De komende weken levert VisNed input in het concept NWP, zodat voedselproductie blijvend verweven blijft met zee- en binnenwateren.

Het NWP is een gecombineerd stuk, waarin aangegeven wordt wat de beleidskoers wordt voor de komende jaren (doelstellingen) maar ook hoe men daar wil  komen. Voor de Noordzee en Waddenzee geldt primair dat bestaand beleid de kaders vormt waarbinnen wordt geopereerd. Voor de Noordzee zijn dat de relevante internationale ontwikkelingen, het Noordzeeakkoord en het Klimaatakkoord. 

Voor de Noordzee geldt dat er specifiek aandacht is voor voedselproductie, maar naast de visserijtransitie zoals beschreven in het Noordzeeakkoord is dit ook gericht op de ontwikkeling van maricultuur, waaronder vis-, schelpdier- en zeewierkweek. Voor de Waddenzee is de Agenda voor het Waddengebied 2050 leidend, waarbij visserij geschaard wordt onder duurzame economische ontwikkeling. 

Ook het Programma van Maatregelen van de Kaderrichtlijn Marien (milieubeleid) is gekoppeld aan het NWP. Voor de visserij betreft dit primair acties en regelgeving gericht op het verminderen van de hoeveelheid visserij-gerelateerd afval in zee, alsmede toegenomen recyclings-doelen en een uitfasering van het gebruik van regulier pluis in 2027.

De komende weken wordt vanuit VisNed het document grondig bestudeerd en van commentaar voorzien.