Noodkreet gebiedssluitingen Friese Front

De voorgenomen gebiedssluitingen op het Friese Front zijn onacceptabel en desastreus, dit schrijven de NVB en VisNed in een gezamenlijke brief aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op het Friese Front dreigt visserijgrond verloren te gaan die van groot belang is, met name voor de Noorse kreeftjesvisserij.

Het besluit over de gebiedssluitingen is reeds definitief genomen door het Nederlandse kabinet en het besluitvormingstraject binnen de Europese Unie in gestuurd. De kotterorganisaties geven een noodsignaal af en roepen de verantwoordelijke ambtenaren op om een heroverweging van het besluit door het kabinet in gang te zetten omdat de visserijsector onevenredig hard wordt getroffen.

Het besluit over de gebiedssluitingen op het Friese Front gaat bovendien in tegen het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III. Daarin staat dat er niet meer visgebieden gesloten worden dan noodzakelijk vanuit Europese regelgeving. Met het huidige besluit wordt echter meer visgebied gesloten dan nodig. De kotterorganisaties houden de vinger aan de pols en zetten zich samen in om het tij te keren.

Voorgestelde Sluitingen FF en CO