Inspraak ontwerp beleidskader Doorvaart en Medegebruik

Op donderdag 16 april vond er een Webinar plaats over de beleidskaders voor doorvaart en medegebruik van windparken op zee. VisNed heeft hieraan deelgenomen, om binnen de gestelde kaders van het Klimaatakkoord, de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie de belangen van haar leden te verdedigen.

Door middel van verschillende participatiesessies wordt gepoogd tot een breed gedragen beleidskader te komen voor medegebruik en doorvaart van windmolenparken. Op 27 augustus 2019 was de eerste sessie en donderdag 16 april werd hier vervolg aan gegeven. Hieronder vindt u de hoofdlijnen van hoe het concept er nu uit lijkt te gaan zien.

Let wel, dit is niet meer dan een indicatie: het uiteindelijke ontwerp beleidskader doorvaart en medegebruik moet nog worden vastgesteld en naar de Kamer gezonden worden. Er is vanuit VisNed op aangedrongen onderstaande uitgangspunten ook af te stemmen met andere landen zoals: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland en Denemarken.

Doorvaart windmolenparken

Men wil regels opstellen voor doorvaart van windparken die voor bestaande en toekomstige parken gaan gelden op het Nederlandse deel van de Noordzee. Doorvaart van windparken wordt toegestaan via zogenaamde corridors, waar doorheen gevaren mag worden. Vissen in windmolenparken is verboden.

Een corridor krijgt een breedte van 1000 – 1500 meter, exclusief de veiligheidszones van 500 meter rondom een windmolen. Schepen met een lengte tot 46 meter mogen gebruik maken van deze corridors. Schepen die langer dan 46 meter zijn zullen moeten omvaren.

Goed zeemanschap

De corridor zal een zo recht mogelijke strook zijn door het windpark, waarin tweerichtingsverkeer mag plaatsvinden. Voor de keuzen van de exacte locatie van een corridor binnen een windpark wordt gekeken naar de aansluiting op de scheepvaartroutes en zal in contact getreden worden met havens en de visserij.

Ook ’s nachts en bij slecht weer mag een schip van maximaal 46 meter gebruik maken van de corridor, waarbij uitgegaan wordt van goed zeemanschap: de inschatting of het verantwoord is of niet om via de corridor te varen ligt bij de schipper. Om de veiligheid te waarborgen zal er extra aandacht worden besteed aan het duidelijk markeren van de route door het windmolenpark.