Wind op Zee bijeenkomsten

Wind op zee bijeenkomsten vinden lokaal, regionaal en op landelijk niveau plaats. Landelijk gaat het onder meer over nieuwe wind(zoek)gebieden en ecologische impact, op lokaal niveau spelen bijvoorbeeld discussies over waar kabels aan land komen. De afgelopen weken waren er diverse overleggen, waar VisNed haar leden vertegenwoordigden.

De visserij is aan deze tafels vaak ondervertegenwoordigd, er zit dan één visserijvertegenwoordiger bij het overleg. Het is ook lastig de vele overleggen bij te wonen daar er veel overleggen zijn, de grote besluiten worden op nationaal niveau en voor de lange termijn genomen, maar vervolgens is in de uitvoering het overleg ingedeeld naar thema en gebied. 

VAWOZ

VAWOZ staat voor Verkenning Aanlanding Wind Op Zee. VAWOZ is een project dat kijkt naar de lange termijn. Waar moeten toekomstige kabeltracés komen te liggen, hoe zien deze er uit en sluiten ze aan bij de vraag en verwachte techniek van dat moment?

Tot 2030 ligt de toename van wind op zee vast, hoewel er gewerkt wordt aan het versnellen van de uitrol van offshore wind vóór 2030. Ook wordt er volop gekeken naar zoekgebieden voor de periode tussen 2030 en 2050 en voor de visserij ziet deze exercitie er niet goed uit, daar de ruimte die nu voor visserij rest ook bekeken wordt als zijnde potentieel zoekgebied voor nieuwe parken. Bedenkingen en bezwaren ten spijt rijdt de trein vooralsnog gewoon door.

WOZEP

WOZEP staat voor Wind Op Zee Ecologisch Programma. WOZEP loopt al meerdere jaren en VisNed neemt waar mogelijk deel aan de bijeenkomsten. In WOZEP worden, voor zover mogelijk, de effecten van offshore wind op de zeenatuur onder de loep genomen.

Hierbij wordt vooral gekeken naar de 'moetjes', de soorten en habitats die vallen onder natuurbescherming. VisNed pleit al jaren voor het onderzoeken van effecten op de soorten die voor visserij van belang zijn en ook te kijken naar cumulatieve effecten.

In dit kader is het onderzoek van Deltares naar het effect van de uitrol van wind op zee op het gehele ecosysteem van belang. Dit onderzoek is nog niet klaar, maar de eerste resultaten van de modellen geven veel aanleiding tot zorg.

Er zal sprake zijn van ecosysteemeffecten, variërend van verschuivingen in planktonbloei-periode, primaire productie in brede zin, stratificatie en sedimentatie. Al deze systeemeffecten kunnen, en zullen doorwerken op de visserij, in de vorm van beschikbaarheid van vis en voedsel. We houden de ontwikkelingen en publicaties scherp in de gaten.