Visserij prominent in beeld in Wind op Zee proces

De uitrol van Wind op Zee, gekoppeld aan de Energietransitie, neemt een enorme vlucht. De stakeholders op de Noordzee, waaronder Visserij, Natuur, Wind, Olie en Gas en Havens hebben gevraagd om een integraal plan voor de Noordzee om het intensieve gebruik van de Noordzee in de beste mogelijke banen te leiden. Tien visserijorganisaties hebben gezamenlijk het visiedocument "Visserij in een Noordzee vol Windmolens" opgesteld, gefaciliteerd door VisNed. Dit visiedocument is het gezamenlijk vertrekpunt van deze tien visserijorganisaties voor inbreng in het ontwikkelen van een Noordzeeakkoord met andere stakeholders.

 

In opdracht van de regering heeft Jacques Wallage, in zijn rol als voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, dit proces voorgezeten. Wallage bood op 19 december zijn bevindingen aan de Minister van I en W aan, die toezegde dat de stakeholders onder leiding van de heer Wallage, door kunnen op de ingeslagen weg. Voor de zomer moeten de contouren van een Noordzeeakkoord er liggen. 

Het advies van Wallage is belangrijk, omdat het aan de regering de mogelijkheid aanreikt om alle belanghebbenden op zee tegemoet te komen. Het is uniek te noemen dat alle sectoren samen hebben aangeboden om  een gedragen visie te presenteren van hoe zij op de Noordzee een toekomst voor zichzelf zien, te midden van de andere gebruikers. Deze aanpak leidt tot een zo groot mogelijk draagvlak. 

Visserij geen kind van de rekening

Het klimaatakkoord wat nu in de afrondende fase is, wordt van nationaal belang geacht. Om te voldoen aan de doelstellingen ten aanzien van 'duurzame energie' zijn windmolens noodzakelijk, maar het is maatschappelijk gezien niet wenselijk noch mogelijk om de benodigde widmolens op land te bouwen. Als uitwijkmogelijkheid wil men de molens in zee bouwen (not in my backyard principe: we willen het wel, maar we willen er geen last van hebben). In dat proces dreigt visserij, net als natuur, vermorzeld te worden. Wallage erkent de problematische situatie waar (onder andere) de visserij in terecht komt en stelt voor dat er een maatschappelijk Noordzeeakkoord komt wat gedragen wordt door alle gebruikers van de Noordzee. Er is echter grote haast geboden, dat betekent dat van de betrokken partijen veel werkkracht en inbreng gevraagd wordt. In het VisNed team is er specifiek tijd vrijgemaakt om te kunnen voldoen aan de inspanning en tijdsdruk die gepaard gaat met dit proces, een proces met krappe deadlines en grote belangen.

Reikwijdte Noordzeeakkoord en Transitiefonds

Wallage constateert dat de visserij een serie aan opeenstapelende problemen heeft, waaronder het pulsdossier, de aanlandplicht en de Brexit. In zijn advies staat duidelijk wat ook aan tafel is afgesproken, er zijn onderwerpen die wel in een Noordzeeoverleg horen en onderwerpen die thuishoren in een overleg tussen overheid en sector, waaronder bovenstaande. Wallage adviseert de Minister van LNV heel nadrukkelijk om in de komende periode intensief met de sector te gaan overleggen over de toekomst.

Transitiefonds

De kosten van de energietransitie gaan verder dan de kosten voor de bouw van windparken op zee. Deze energietransitie zal samen moeten vallen met een natuurtransitie en visserijtransitie, de kosten voor de visserij van het doorvoeren van een energietransitie zijn namelijk breder dan verlies aan visgronden. Wij hebben bij de heer Wallage heel duidelijk op tafel gelegd dat de visserij gesteund moet worden in haar zoeken naar een nieuw evenwicht op de Noordzee. Er moet een visserijsector komen de qua aard en omvang past bij de nieuwe situatie. Windmolens zullen er komen en visgronden gaan verloren, we weten alleen nog niet hoeveel en wanneer. Dit zal impact gaan hebben op de hele visserijsector, ook aan wal. Het vormgeven van een transitiefonds, waaronder voor visserij, is onderdeel van onze inzet in het proces de komende periode.

VisNed is faciliterend aan tien samenwerkende visserijorganisaties, te weten NetVISwerk, Vissersverenigingen Hulp in Nood en Ons Belang, PO Redersvereniging voor de Zeevisserij en de zeven kotter PO's, met uitzondering van PO Vissersbond.