Op weg naar een akkoord over gezamenlijk gebruik van de Noordzee

Vorig jaar hebben de Noordzee stakeholders aan de overheid gevraagd om te helpen bij het bereiken van een Noordzeeakkoord. Daartoe heeft Minister van Nieuwenhuizen aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) een opdracht gegeven. Jacques Wallage is een van de voorzitters van het OFL, die daartoe een verkenning deed. Vlak voor kerstmis heeft hij zijn bevindingen aangeboden aan Minister van Nieuwenhuizen van I en W. Wallage concludeert dat de positie van de visserij wel een heel complexe is, met Brexit, Aanlandplicht, Puls als zorgpunten naast Ruimte voor natuur en wind op Zee. Hij adviseert de Minister van LNV om een totaalvisie te ontwikkelen. Dat zou dan mooi aansluiten op haar visie op circulaire landbouw. VisNed heeft afgelopen week aan LNV voorgesteld deze uitdaging snel aan te nemen.

In het najaar van 2018 liepen een aantal processen rond Wind op Zee parallel aan elkaar: Noordzee 2030, De werkgroep Wind op Zee van het Klimaatakkoord, het nadenken over een Transitiefonds onder leiding van Stichting de Noordzee en het OFL-proces onder leiding van Jacques Wallage. Een visiedocument vanuit de visserij was daarvoor zeer wenselijk.

Eind september heeft VisNed namens de aangesloten PO's een aanzet gedaan voor een visie, waarna vanuit VisNed het aanbod is gedaan om een gezamenlijke sectorvisie te faciliteren. Eind november heeft dit tot een document geleid waar zeven van de acht Nederlandse producentenorganisaties en drie visserijverenigingen zich in konden herkennen.

Dit document blijft ook in het vervolgtraject uitgangspunt voor de insteek van de aangesloten partijen die daarmee met één mond spreken aan de overlegtafels. Samen sta je sterker, ook in de uitstraling naar de gesprekspartners toe.

De aangesloten partijen, te weten PO Delta Zuid, PO Texel, PO Urk, PO West, PO Wieringen, PO Redersvereniging voor de Zeevisserij, Garnalenvissersbond, NetVISwerk, Hulp in Nood en Ons Belang zullen de komende maanden blijven inzetten op een transparant proces en staan open voor uitbreiding van het aantal partners en inhoud, mits dit in lijn is met de eerder gemaakte afspraken, waaronder dat de Brexit, pulsvisserij en de aanlandplicht in een apart traject met LNV worden besproken. 

Het adviesrapport van het OFL dat aan minister van Nieuwenhuizen is aangeboden is hier te vinden.