VAWOZ Ten Noorden van de Wadden

Afgelopen week zijn belanghebbenden bijgepraat over de Verkenning Aanlanding Wind op Zee - Ten Noorden van de Wadden (VAWOZ). Primair gaat het over de omstreden stroomkabel die dwars door de Waddenzee en Schiermonnikoog aangelegd zou gaan worden. Vanwege de brede weerstand tegen deze plannen worden er nu alternatieve routes onderzocht.

Onder meer Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos hebben onderzoek gedaan naar alternatieve kabeltracés. Er zijn redelijk wat alternatieven, maar niet alle mogelijkheden zijn even geschikt.

Na een eerste trechtering zijn er diverse route-opties overgebleven, maar er is nog geen duidelijke voorkeur voor een tracé daar er op meerdere vlakken bij elke route wel voors en tegens zijn. De ene route is technisch ingewikkelder, terwijl de andere route grotere ecologische schade veroorzaakt. 

Bovenop deze onderzoeken naar alternatieve tracés, die in afrondende fase zijn, is men nog in afwachting van adviezen van de Beheersautoriteit Waddenzee, de Waddenacademie en het Omgevingsberaad Wadden, waar de visserij middels het Waddenzee Visserij Platform inbreng in levert. 

Het Rijk probeert naar aanleiding van de grote verontwaardiging over het iinitiële kabelbesluit zo transparant mogelijk te zijn. Voor de betrokken stakeholders, waaronder visserij maar ook landbouworganisaties, bewonersverenigingen en natuurorganisaties, is het vanwege de vele overlegplatforms en regionale subtrajecten moeilijk om overzicht te bewaren en overal bij te zijn.

Desondanks zal er begin 2022 ook al gesproken worden over de aanlanding van kabels en de windparkontwikkelingen in de periode 2031-2040.

Voor beleidstrajecten (vergunningaanvragen en procedures) is een zeker tijdspad en tempo nodig, maar dit moet niet spaak lopen met de inbreng vanuit zij die geraakt worden door de uiteindelijke besluiten. Dit is dan ook als duidelijke opmerking meegegeven aan de overheid in de VAWOZ bijeenkomst.