NSAC Ecosystem group, veel adviezen op komst

Het was alweer enkele maanden gelden dat de Ecosysteem-werkgroep van de Noordzeeadviesraad (NSAC) vergaderde en ondertussen is er veel werk verzet. Het werk van de NSAC is belangrijk, omdat er door NGO’s en visserij gezamenlijk adviezen worden gegeven richting de EU, wat zorgt voor een groot draagvlak van deze adviezen. Vanuit VisNed investeren we veel werk in de adviesraden, zeker nu we aan de vooravond staan van de snelle en grootschalige uitrol van Wind op Zee. 

De Single Use Plastic richtlijn gaat grote gevolgen hebben voor de visserij, dat is de reden dat alle Adviesraden gezamenlijk een advies hebben uitgebracht. Voor de specifieke Noordzee situatie heeft NSAC een advies opgesteld. Na goedkeuring van de adviezen door het uitvoerend comité worden ze hier undefined op de website geplaatst.

Die adviezen spelen een belangrijke rol voor de leden van de Adviesraden in het overleg met de Europese Commissie en de lidstaten. Zo gebruikt VisNed die adviezen bij overleggen met het Rijk over de implementatie van richtlijnen, bedoeld om visserijafval in zee te verminderen, waarbij het met name gaat dat om netwerk en pluis.

De ecosysteem werkgroep richt zich vooral op ontwikkelingen rondom ruimtelijke Ordening. Zo kwamen de Deense windpark en kunstmatige eiland plannen langs en spraken we over de natura2000 plannen van de Duitse overheid.

Verschil in benadering windparken en visserij

Over Windparken heeft NSAC een link met het werk van Europarlementariër Peter van Dalen, die voor het Visserijcomité van het Europese Parlement een rapport hierover voorbereidt. De NSAC heeft een inventarisatie gemaakt van alle bepalingen rondom de bouw van windparken in de Noordzee en dat overzicht maakt pijnlijk duidelijk hoe verschillend de diverse lidstaten met visserij in relatie tot windparken om gaan.

In de vergadering kregen we een tussenstand; het rapport moet in september vastgesteld kunnen worden door het uitvoerend comité van NSAC als dat in Scheveningen vergadert.

Leren van fouten N2000 implementatie

Afgelopen najaar heeft NSAC een advies uitgebracht over de ervaringen met het Doggersbank Natura 2000 proces en de lessen die daaruit geleerd zijn. De informele reactie van de Europese Commissie op het rapport was positief.

Nadat de officiële reactie ontvangen is wordt het advies ook besproken met de Scheveningen Groep van lidstaten rond de Noordzee. Zeker nu er veel ambities zijn over gesloten gebieden in relatie tot wind op zee is het leren van fouten uit het verleden van groot belang.

Ook in deze vergadering werd de EU Biodiversiteitsstrategie, als belangrijk onderdeel van de Green Deal van de Europese Commissie, gepresenteerd. De vele vragen die bij de leden leven worden nu geïnventariseerd en gebundeld aan de Europese Commissie aangeboden.

De verbeterambities genoemd in de strategie zijn hoog, terwijl de situatie in de Noordzee op veel gebieden al heel positief is. Ook moet er rekening gehouden met de complexiteit van beheer, die alleen maar toe zal nemen: het is één Noordzee, met zes lidstaten én Noorwegen én straks nog los het Verenigd Koninkrijk.

In plaats van de EU moeten we nu contact zoeken via de organen van het OSPAR verdrag, maar niemand kan zich goed voorbereiden, omdat er nog geen enkel zicht is hoe de Brexit zich zal ontvouwen.