Verdiepingsdocument visserij ingediend bij OFL

Vanaf februari 2019 wordt veel inzet gepleegd om te komen tot een Noordzeeakkoord over het ruimtegebruik op de Noordzee. Op 6 en 7 juni vond een tweedaagse sessie plaats in Noordwijk. Voorafgaand aan deze sessie is gewerkt aan een sectorbreed verdiepingsdocument over de positie van de visserij ten aanzien van ruimtelijk beleid. Dit verdiepingsdocument is op 6 juni toegelicht en overhandigd aan voorzitter Dhr. Jacques Wallage, met als kernpunten verplaatsing van een deel van de windgebieden en toelichting op de problemen die gebiedssluitingen en Wind op Zee veroorzaken voor de visserij.

Tijdens deze tweedaagse is goede voortgang geboekt en heeft de visserij goed duidelijk kunnen maken waar de schoen wringt. In een dusdanig proces is het geven en nemen, hoewel voor de visserij de balans niet goed uitpakt. Hoewel er goede hoop is dat veel wensen van uit de sector ingewilligd kunnen worden, zullen er ook concessies gedaan moeten worden. Aan de hand van het ‘eindplaatje’ wat in de zomer vorm krijgt zal sector breed de balans opgemaakt moeten worden en zal bepaald moeten worden of er een acceptabel akkoord ligt of niet.

Uitleg door Biem van der Vis van de TX 43

Belangrijk onderdeel in Noordwijk was de verdiepingssessie over visserij. Aan Biem van der Vis (TX 43) was gevraagd om aan de leden van het plenair overleg, aan de hand van zijn plotterbeelden, te vertellen over zijn visserij activiteiten en de invloed van ruimtebeperkingen daarop. Dat bleek voor alle deelnemers zeer verhelderend en leidde tot meer begrip voor de positie van de sector. Hoe ingewikkeld en divers de visserij ís, is voor sectorgenoten gesneden koek, maar voor buitenstaanders heel lastig te doorgronden.

Naast de vaste (plenaire) deelnemers Pim Visser en Johan Nooitgedagt, waren ook Gerard van Balsfoort, Maarten Drijver, Albert Jan Maat, Durk van Tuinen en Sarah Verroen aanwezig, evenals natuurlijk Biem van der Vis. De kernboodschap van het verdiepingsdocument was in een PowerPoint presentatie samengevat en werd gepresenteerd. Daarna ontstond een levendige gedachtewisseling met de deelnemers.

Verdiepende informatie verstrekt

Het verdiepingsdocument verstrekte samen met de presentaties op donderdag precies die informatie waarop men zat te wachten. De vrijdag is besteed aan de toespitsing van de diverse gesprekspartners op de voor hen belangrijke kernpunten en het beantwoorden van de vraag wat is er ‘te geven’ en wat wil je ‘mee naar huis nemen’. Ook vanuit de visserij is dat gedaan.

Geven en nemen

Er lijkt bereidheid om mee te gaan met de denkrichting vanuit visserij (“verplaatsing diverse windparken” en “ruimhartig gevuld transitiefonds”) maar daar staat de vraag naar een totale sluiting op termijn van het Friese Front voor bodem beroerende visserij tegenover. Daar is vanuit de visserij hevig protest tegen aangetekend, maar bij de rest van de deelnemers is ook veel begrip voor de natuurwaarde van het gebied. Verder zijn er in die sessie weer vragen gesteld die voor de visserij tot huiswerk leiden.

Snelheid in proces

We prijzen ons gelukkig met de begripvolle, maar tegelijk voortvarende aanpak van voorzitter Wallage. Hij wil koers en vaart behouden en eind juli een ‘onderhandelaarsresultaat’ neerleggen wat dan in september 2019 tot een akkoord zou moeten kunnen leiden.

Zover is het nog niet, maar vanwege de insteek van alle betrokkenen en niet in het minst vanwege de manier waarop Wallage dit proces leidt en zijn team teksten aanlevert, zijn we in vijf maanden veel verder gekomen dan menigeen had verwacht. Er is een sfeer in de plenaire besprekingen die een akkoord in het zicht lijkt te brengen. Dat betekent dat we als visserij alert moeten blijven en het proces onverminderd inzet vereist.