Aanvoerregelingen Noorse kreeft - schol blok 6 2024

De Nederlandse PO’s voeren periodiek overleg over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft worden in 2024 gecontinueerd. In het zesde vierweekse blok van dit jaar blijft het percentage staarten (tijdelijk) op 10% staan.

Op grond van de vangstmogelijkheden en er van uitgaande dat in 2024 ook ruilmogelijkheden voorhanden blijven heeft de PAP-commissie Noorse kreeft besloten om de aanvoerhoeveelheid gelijk te houden.

In de nieuwe vierweekse periode, met ingang van maandag 20 mei as.,  is de aan te voeren hoeveelheid op 16.000 kg gehouden. Het percentage staarten blijft vooralsnog 10%. De heffing voor het financieren van buitenlandse ruilen is in 2024 opnieuw vastgesteld op € 0,15 per kg.

De volledige aanvoerregeling Noorse kreeft luidt als volgt:

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 16.000 kg per periode van 4 kalenderweken. Het 6e blok is week 21 t/m week 24, van maandag 20 mei 2024 tot maandag 17 juni 2024. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken.

Maximaal 10% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 16.000 kg. Kortom, bij een aanvoer van maximaal 10% staarten per blok betreft dat 1.600 kg zodat daarnaast maximaal 14.400 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg Noorse kreeft. De betreffende naheffing wordt door de PO opgelegd.

Heffing: Er is een heffing ingesteld van € 0,15 per kg aangevoerde Noorse kreeft en € 0,45 per kg staartjes. De heffing wordt ingehouden door de visafslag, overgemaakt aan de PO en is bedoeld om extra quotum te verschaffen. Bij geen of deels gebruik van deze middelen wordt het aan het einde van het kalenderjaar (naar rato) teruggestort.

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.

PAP-regeling schol

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. Al geruime tijd moet geconstateerd worden dat de vangst van schol heel laag blijft.

De PAP-commissie ziet daarom geen reden om de aanvoerregeling aan te passen. Omdat beperkingen niet noodzakelijk zijn blijft deze op 100% staan.

Met ingang van maandag 20 mei as. is de zesde vierweekse periode van dit jaar ingegaan. Deze loopt van week 21 t/m 24 (20 mei – 17 juni 2024). Besloten is de aanvoerregeling op 100 % te laten staan en deze ziet er voor deze periode als volgt uit:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol aanvoeren.

Bovenstaande regeling geldt ook voor de visserij in het Skagerrak.