Aanvoerregeling rog aangepast

In verband met in Nederland beperkte quota’s voor diverse vissoorten moeten de PO’s bijvangstregelingen toepassen. Het is bijvoorbeeld bekend dat het rogquotum heel beperkt is, vandaar geldt een strikte aanvoerbeperking. Recent kon een ruil met het VK doorgevoerd worden waardoor de aanvoerregeling iets verruimd kon worden.

Met ingang van 26 juni jl. geldt de volgende regeling.

  • Minimum aanvoermaat: 55 cm.
  • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 240 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog - RJN, gevlekte rog - RJM) aanvoeren.
  • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.

Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota, te voorkomen.

Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak (geen quotumregeling) en voor Het Kanaal (beperktere bijvangstregeling).