Totaaloverzicht PO-maatregelen per 2 februari 2024

Ook in 2024 nemen de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

PAP-regeling schol:

Op maandag 29 januari 2024 is de tweede vierweekse periode van dit jaar ingegaan. Deze loopt van week 5 t/m 8 (29 januari – 26 februari 2024) en de regeling luidt als volgt:

 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tussen 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol.

PAP-regeling Noorse kreeft:

Op maandag 29 januari 2024 is de tweede vierweekse periode van dit jaar ingegaan. Deze loopt van week 5 t/m 8 (29 januari – 26 februari 2024) en de regeling luidt als volgt:

 • Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 16.000 kg per periode van 4 kalenderweken. 
 • Maximaal 5 % staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 16.000 kg. Maximale hoeveelheid staartjes in de hele periode is 800 kg, dan mag nog 15.200 kg hele kreeft worden aangevoerd.
 • Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg.
 • Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal is 30 stuks per kg.

Tarbot, griet: Minimum aanvoermaat: 27 cm.

 • Bij aanvoer van kleiner dan 27 cm tarbot wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast.
 • Griet vallen onder de aanlandplicht en ondermaatse griet moet worden aangevoerd maar mag niet voor menselijke consumptie verkocht worden maar moet worden afgevoerd naar de vismeel-afnemer.

Tongschar: Minimum aanvoermaat: 25 cm.

 • Tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.
 • Tongschar valt onder aanlandplicht, tongschar kleiner dan 25 cm moet afgevoerd worden naar de vismeel-afnemer.

Schar: Minimum aanvoermaat: 23 cm.

 • Bij aanvoer van schar kleiner dan 23 cm wordt een heffing van € 0,70 per kg

Roggen: Minimum aanvoermaat: 55 cm.

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 400 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog (koekoeksrog) - RJN, gevlekte rog – RJM, blonde rog - RJH).
 • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
 • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
 • Deze maatregel geldt ook voor het Kanaal maar niet voor het Skagerrak.

Zeebaars; Minimum aanvoermaat alle vlootsegmenten: 42 cm.

 • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
 • Voor alle vistuigen (gesleept, staandwant, haken en lijnen) geldt in de maanden februari en maart een aanvoerverbod.
 • Voor gesleepte vistuigen (geen onderscheid tussen boomkor/borden en flyshoot), geldt een maximaal bijvangst-percentage van 5%. Het percentage wordt aan het einde van de reis bepaald.
 • Voor de periode januari en vanaf 1 april mogen vaartuigen met gesleept vistuig (geen onderscheid tussen boomkor/borden en flyshoot) op jaarbasis 3.800 kg zeebaars aanvoeren.
 • Handlijnvissers mogen in januari en vanaf 1 april  6.200 kg zeebaars aanvoeren en staandwantvissers 1.600 kg.     
 • Voor gerichte visserij op zeebaars met staandwant of haken en lijnen moet het vissersvaartuig  beschikken over een door RVO afgegeven vismachtiging.

Zeeduivel (ANF/2AC4-C):

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 1.500 kg zeeduivel aanvoeren in levend gewicht. Hou bij berekening van levend gewicht-factor rekening bij gestript met 20% en bij aanvoer van staarten van 60%.
 • Bij overtreding van de maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 4,12 per kg. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Heek (HKE/2AC4-C), Koolvis (POK/2C3A4) en Schelvis (HAD2AC4):

 • Een vaartuig mag per week, of reis langer dan een week, totaal maximaal 2.500 kg heek respectievelijk 1.500 kg koolvis respectievelijk 2.500 kg schelvis aanvoeren.
 • Bij overtreding van de maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd; bij heek € 0,86 per kg, bij koolvis € 0,50 per kg en bij schelvis € 0,66 per kg.
 • Alle genoemde hoeveelheden heek, koolvis en schelvis zijn in doodgewicht.