Update Privaat Toezicht Garnalenvisserij

Privaat toezicht in de garnalenvisserij moet leiden tot onafhankelijke sanctionering van overtredingen, aantonen van naleving en een gelijk speelveld voor alle vissers. De sector is bezig met het uitwerken van een privaat toezichtmodel, in het kader van o.a. de Vibeg en VISWAD convenanten. Voor het privaat toezicht wordt allereerst gekeken naar visuren en vissen in gesloten gebieden, maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de controle op het motorvermogen.

Inmiddels is bekend geworden dat het Ministerie van LNV het private toezicht een plek kan geven in de Uitvoeringsregeling Visserij. Dit betekent dat het privaat toezicht niet langer een vrijwillig karakter heeft, maar een verplichting is die voor iedereen gaat gelden.

Onafhankelijk toezicht

Er is door de sector besloten om een juridisch adviesbureau in de arm te nemen om een waterdichte regeling te schrijven voor het private toezicht, waarmee geborgd wordt dat er een eerlijk systeem ontwikkeld wordt waarin iedereen op dezelfde wijze behandeld wordt. Het uiteindelijke toezicht zal niet door de PO's zelf worden uitgevoerd, maar door een onafhankelijke partij, wat moet leiden tot gelijke behandeling van alle vissers ongeacht PO en een verhoogde mate van transparantie.

Technische verbetering Black Box

Ook zal het Ministerie van LNV een technisch verbetertraject voor de BlackBox starten door middel van een NEN-certificeringtraject. Hierbij worden er normen opgesteld waar de BlackBox aan moet voldoen. Er zal binnenkort een werkgroep worden samengesteld die hiermee aan de slag gaat, waarbij het er uiteindelijk om gaat dat er een goedwerkende en betrouwbare BlackBox komt.