Wijzigingen registratie en wegen van de vangst

Begin februari hebben we in de VisNed-nieuwsbrief bekend gemaakt dat bij visserijactiviteiten in het Skagerrak de registratieplicht in het E-logboek gewijzigd wordt. Per 1 april 2020 komt er een meldingsprocedure bij het in- en uitvaren en dienen de vangsten per trek bijgehouden te worden.

Om bovenstaande mogelijk te maken heeft het ministerie van LNV wat betreft de visserij in het Skagerrak in de Uitvoeringsregeling zeevisserij een nieuw artikel toegevoegd:

De visserij in de Europese wateren van deelsector 3a.20 (Skagerrak) is uitsluitend toegestaan indien is voldaan aan de volgende bepalingen:

  1. De kapitein van het vissersvaartuig registreert per vangst of per visserijactiviteit in het Skagerrak de geschatte hoeveelheden van iedere soort in kilogram levend gewicht met inbegrip van de hoeveelheden kleiner dan de toepasselijke minimum instandhoudingsmaat, elektronisch in het visserijlogboek, zoals bedoeld in de Europese controleverordening.
  2. Op het moment van het binnenvaren van het Skagerrak en op het moment van het verlaten van het Skagerrak, registreert de kapitein van het vissersvaartuig de totaal aan boord gehouden vangsten, naar soort in kilogram levend gewicht, elektronisch en stuurt die informatie elektronisch door naar de NVWA.
  3. De kapitein van het vissersvaartuig kan uitsluitend correcties aan de in bovengenoemde gegevens aanbrengen met schriftelijke toestemming van de NVWA.

Voor zover bekend zijn bovenstaande wijzigingen in het E-logboek-programma door te voeren. Indien de leden toch vragen hebben over het toepassen van deze wijzigingen kan contact opgenomen worden met de leverancier van het E-logboek.

Verscherpt toezicht op wegen voor transport

Denemarken heeft vanuit de Europese Commissie kritiek gekregen op het tekortschieten bij het toezicht op de aanvoer die vervolgens op transport gaat. Dit betreft voornamelijk de aanlandingen van Nederlandse schepen die hun vangst per vrachtauto naar een Nederlandse visafslag brengen.

In de Europese controleverordening staat dat de lidstaat waar de aanlanding plaats vindt, verantwoordelijk is voor verificatie van de hoeveelheden waarbij er weging plaats vindt voor transport.

Per 1 april 2020 worden daarom de regels rond het wegen van de vangst voor transport aangescherpt. Feitelijk moet dan de hele vangst gewogen worden. In Nederland doen we dat via het systeem van wegen aan boord, maar Denemarken erkent deze manier van werken niet omdat er geen gemeenschappelijk controleplan afgesproken is tussen Nederland en Denemarken. Wij hebben wel gevraagd dit op te tuigen maar de NVWA heeft hiertegen grote bedenkingen.

Dit betekent dat de in geval van aanvoer in een Deense haven de Deense controledienst zich er van dient te vergewissen dat de vangst gewogen is voor transport plaatsvindt.

Nu Nederlandse vaartuigen aan boord wegen kan dit een oplossing zijn, mits Denemarken steekproefsgewijs controles uitvoert. Denemarken heeft een steekproef-programma ter goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie.

Dit ziet er als volgt uit:

  • Van 1 - 25 kisten wordt 1 kist gewogen,
  • Van 26 – 50 kisten; 2 kisten
  • Van 51 – 99 kisten; 3 kisten
  • 100 en meer: 3 kisten + 1 kist voor elke 100 kisten

Heeft een kotter 500 kisten aan boord worden dus 7 kisten als steekproef gewogen. Deze informatie wordt vergeleken met de vangstopgave. De kilogrammen van de steekproef zijn daarbij bepalend. Het is nog niet duidelijk waar deze wegingen gedaan worden; op de kade of in een locatie in de haven van aanlanding.

Kink in de kabel

Gisteren kregen we een reactie vanuit Denemarken dat de bovengenoemde steekproefmethode NIET kan gelden voor Nederlandse kotters omdat Nederland zelf geen door Europa goedgekeurd bemonsteringsprogramma heeft en er ook geen controleprogramma tussen Nederland en Denemarken is overeen gekomen. 

Aangezien de weging aan boord van de kotters niet de definitieve weging is (immers in de visafslag moet nog sortering en weging plaats vinden) dreigt bovenstaand Deens standpunt ons voor onoverkomelijke problemen te plaatsen. Immers dan moet eerst de complete vangst gewogen te worden, alvorens transport kan plaats vinden.

Dit is onwerkbaar maar een oplossing is op dit moment niet meteen voorhanden. Wij hebben bij LNV en NVWA aangedrongen op snel handelen. Er moet een werkbare oplossing gevonden worden.

In de tussentijd verzoeken wij alle kotters die aanlanden in Deense havens om de complete vangst per kist te wegen. Wij begrijpen dat het veel extra werk zal geven maar roepen de leden op dit wel te doen en bij aanlanding in een Deense haven uitdraaien van de wegingen aan boord beschikbaar te hebben voor controles door Deense controleurs.

COVID-19 en de Deense grens

In verband met de ontwikkelingen rond de verspreiding van het Corona-virus zijn er voor het reizen van het ene naar het andere land binnen Europa bepalingen van kracht geworden. Dit geldt o.a. voor het reizen van en naar de kotter vanuit en naar een Deense haven. Hiervoor dient een speciaal formulier ingevuld te worden met een overzicht van de gegevens van de kotter, bemanning en o.a. de plaats van bestemming.

Indien de leden een dergelijk formulier wensen te ontvangen, kan contact opgenomen te worden met Jurie Romkes E: jromkes@visned.nl, meer informatie vindt u ook op www.visned.nl/covid19-visserij