COVID-19: Gevolgen visserij

Laatste update: 5 juli 2021

De uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus heeft grote impact op onze samenleving. De gevolgen van de maatregelen om de pandemie in te dammen raken ook de visserijsector.

Het VisNed team werkt gedurende de pandemie gewoon door en zal proberen u zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien. Bij visserij-gerelateerde vragen, of ondernemersvragen, schroom niet om contact op te nemen via 0527-68 4141 of per email via info@visned.nl.

Vaccinaties visserij Sluit

Het vaccinatieprogramma in Nederland loopt intussen al een aantal maanden. Alle vissers werkzaam op de Urker vissersvloot, ongeacht de nationaliteit, kunnen speciaal op zaterdag 10 juli 2021 terecht voor een vaccinatie. Zonder afspraak kan iedereen die tot deze beroepsgroep hoort op Urk een prik krijgen met het Janssen-vaccin. Het betreft een éénmalige vaccinatie, handig voor de vissers die veelal op zee zitten.

Avondklok en visserij Sluit

Van 23 januari 2021 tot en met 9 februari 2021 geldt een avondklok, met als doel om het aantal contactmomenten te beperken en zo de verdere verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Het is in deze periode niet toegestaan om tussen 21.00 en 04.30 buitenshuis te zijn. 

Voor cruciale beroepen, waar visserij ook onder valt, geldt een uitzondering. Wanneer u in deze periode tussen 21.00 en 04.30 toch het huis uit moet, bijvoorbeeld vanwege vervoer van en naar de kotter of werkzaamheden aan boord, dan dient u in het bezit te zijn van: 

Voor visserij geldt in veel gevallen dat er geen sprake is van een werkgever/werknemer relatie, op de werkgeversverklaring dienen dan ook de gegevens van de maatschap ingevuld te worden. 

Meer informatie vindt u op in de vragen- en antwoordenlijst of op de website van de Rijksoverheid. Ook kunt u contact opnemen met de PO of het VisNed secretariaat.

Wat als de kotter in een buitenlandse haven ligt? Procedure grensovergangen. Sluit

Wanneer u een grens oversteekt kan er controle plaatsvinden naar de reden waarvoor u de grens wilt passeren. Zorg daarom dat u voor vertrek op de hoogte bent van de actuele regels en zorg dat iedereen een monsterboekje mee heeft.

Wanneer u de grens over moet, dan moet u het onderstaande document van het betreffende land invullen en meenemen in de kotterbus en meenemen, samen met uw monsterboekje. Daarnaast adviseren wij u regelmatig de website van Buitenlandse Zaken te bezoeken. 

Hieronder vindt u de verschillende formulieren die u moet invullen voordat u vertrekt. Hiermee kunt u aantonen dat u de grens over steekt op weg naar of van de kotter.

Vervoer van bemanning Sluit

De Europese Commissie is van mening dat visserij een cruciaal/vitaal beroep is en dat het gaande houden van de voedselvoorziening het vervoer van personen niet moet beperken. Wel kunnen er door de autoriteiten gezondheidscontroles worden uitgevoerd, zoals het meten van de lichaamstemperatuur.

Kortweg betekent dit dat kotterbusjes op de gebruikelijke manier van en naar de kotter mogen reizen. Wel wijzen wij u op uw algemene verantwoordelijkheid om, voor zover mogelijk, rekening te houden met de maatregelen zoals deze zijn afgekondigd door de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Binnen de Sectorraad Visserij zijn twee richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen stippen een aantal belangrijke punten van aandacht aan om, voor zover mogelijk, de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om u als visserijbedrijf (maatschap) te helpen. U blijft zelf verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden aan boord en tijdens het vervoer van en naar de kotter. Blijf dus alert op het voorkomen van onnodige risico's op verspreiding van het virus.

De richtlijnen zijn zo opgesteld dat deze kunnen worden opgenomen in de RI&E voor kotters. Wij raden het ook aan deze richtlijnen uitgeprint mee te nemen in de kotterbus in en aan boord. Binnenkort zullen deze richtlijnen ook terug te vinden zijn op www.vistikhetmaar.nl en zal in de digitale RI&E een artikel worden gewijd aan de maatregelen in het kader van COVID-19.

De inzichten in de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus veranderen in de loop van de tijd, dit geldt dan ook voor de maatregelen. Wanneer er sprake is van voortschrijdend inzicht en aanpassingen op basis daarvan, zullen we u tijdig informeren. Voor de helderheid: de richtlijn voor het vervoer is geen vervanging van de vervoersdocumenten. Het blijft nodig om uw monsterboekje en vervoersdocumenten mee te nemen.

Formulier invullen vóór binnenkomst in een haven Sluit

Ondanks het feit dat niet alle havenautoriteiten er naar vragen, moeten alle visserijvaartuigen vóór binnenkomst (terugkeer) in een haven een zogeheten Maritime Declaration of Health indienen bij de havenautoriteiten.

Deze Maritime Declaration of Health vindt u als Word document hier

Wat te doen bij ziektesymptomen aan boord van een vissersvaartuig? Sluit

Er moet vanuit gegaan worden dat als één opvarende besmet is de andere opvarenden aan boord ook besmet raken. Gerichte behandeling bij niet-ernstige gevallen is er niet, het is een kwestie van uitzieken.

Als de klachten toenemen en er naast koorts ook kortademigheid en benauwdheid optreedt, dan moet contact opgenomen worden met de RMD. Indien de klachten toenemen moet naar binnen gevaren worden of dient desnoods de patiënt met behulp van helikopter van boord gehaald te worden, dit alles in overleg met RMD. Als iemand benauwd wordt is het geen kwestie van een kritieke situatie in een paar uur dus ook geen reden voor directe paniek, maar het is wel belangrijk direct actie te ondernemen.

Gegeven het verloop van de COVID-19 uitbraak wordt aangeraden om, als er in het weekeinde al bepaalde klachten ontstaan zijn van hoesten, verhoging etc. thuis te blijven en uit te zieken, om besmetting van de rest van de bemanning met al dan niet serieuze consequenties te voorkomen. Het RIVM heeft ook een instructie voor de zeevaart uitgegeven, zie de documentenlijst hiernaast.

Wat als het niet lukt de patient(en) ism RMD van boord te halen? Sluit
 1. Er wordt naar de gebruikelijke haven gevaren tenzij (bij een ernstige zieke aan boord) in overleg met de RMD arts besloten wordt een andere haven aan te doen.
 2. De schipper treedt in contact met de havenautoriteit, de havenautoriteit betrekt indien geïndiceerd de GGD erbij.
 3. Bij een of meerdere zieken aan boord en een afgebroken visreis zal een deel van de bemanning dan wel opgenomen worden in een ziekenhuis dan in thuisisolatie moeten. De resterende bemanning kan weer aan de slag.
 4. Als een bemanningslid in quarantaine moet zal dit nagenoeg altijd thuisisolatie zijn, dit kan in het eigen huis zijn of bijvoorbeeld bij familie, zie: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/thuisisolatie
 5. Thuisisolatie kan opgelegd worden (wettelijke verplichting op basis van het feit dat het een categorie A infectieziekte betreft) om verspreiding bij een aangetoonde besmetting te voorkomen of in afwachting van diagnostiek. In beide gevallen zal dit over het algemeen meerdere dagen betreffen en al gauw een week. Voor de kotters mag je er vanuit gaan dat de vissers die thuisisolatie opgelegd krijgen de rest van de week niet ingezet kunnen worden.

Toelichting categorie A: https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-zijn-meldingsplichtig

EU steunmaatregelen waaronder stilligregeling Sluit

In de EU zijn door de Europese Commissie voorstellen gedaan voor een pakket aan steunmaatregelen voor de visserij, zie de website van de EC. Op 2 april 2020 is het initiele maatregelenpakket uitgebreid en is daarin ook de mogelijkheid voor een stilligregeling meegenomen. Deze maatregelen worden gefinancierd met gelden uit het Europees Visserijfonds. Heel concreet gaat het om:

 • Een stilligregeling
 • Steun i.v.m. opslag 
 • Algemene economische steun

De maatregelen zijn op 22 april vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, vanaf 25 april zijn ze van kracht.  

Stilligregeling, voorwaarden, bedragen en aanvraag

Met terugwerkende kracht komen stilligweken vanaf 15 maart 2020 voor vergoeding in aanmerking. De stilligweken moeten eerst worden voorgeschoten door het visserijbedrijf, het verzoek om tegemoetkoming kan men achteraf in een totaalaanvraag bij RVO neerleggen. Om voor een vergoeding voor maximaal vijf stilligweken in aanmerking te komen, moet uiterlijk op 15 juli een aanvraag ingediend zijn. De laatste stilligweek van zeven aaneengesloten dagen kan dan eindigen op 31 augustus.

De bedragen zijn definitief. Het zijn vergoedingen voor schip en bemanning. Er is een indeling gemaakt in drie categorieen, op basis van PK's.

 • Schepen tot 260 PK kunnen een bedrag krijgen van € 2.200,- per stilligweek
 • Schepen tussen de 260 PK en 300 PK ontvangen maximaal € 4.400,- per stilligweek
 • Schepen met meer dan 300 PK ontvangen maximaal € 8.800,- per stilligweek

Uitgaand van deze bedragen kan maximaal 5 weken worden stil gelegen.

Om in aanmerking te komen voor de stilligvergoeding moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent een actieve visser, er is met het betreffende schip tenminste 120 zeedagen gevist in de 2 jaar (24 maanden) voorafgaand aan de aanvraag. Voor nieuwe vaartuig (minder dan 2 jaar in EU-vlootregister) wordt de 120 dagen-eis naar rato berekend.
 • U komt enkel voor stilligvergoeding in aanmerking wanneer u zeven aaneengesloten dagen stil ligt, van 00:00 de eerste dag t/m 23.59 de zevende dag.
 • Gedurende de stilligweek mag de VMS niet uit worden gezet.
 • Gedurende stilligweek mag niet worden gevaren, ook niet naar een andere haven voor onderhoud, proefvaren of andere zaken.
 • De subsidie moet aangevraagd worden vóór het einde van de stilligperiode, dus wanneer u vijf weken gebruik wilt maken van de subsidie dient u de aanvraag voor afloop van de vijfde week in. Als u bijvoorbeeld maximaal twee weken gebruik wilt maken van de subsidie, dient de aanvraag gedaan te worden voor het einde van deze tweede week. Deze voorwaarde is pas later gecommuniceerd, mocht u hierover vragen hebben of twijfelen over de aanvraag, neem contact op met uw PO.

U hoeft de zeedagen zelf niet op te vragen bij RVO, deze informatie is al bekend bij de overheid en hoeft niet ingevuld te worden. Wel moet u gebruik maken van e-herkenning.  

Voor het aanvragen van de stilligvergoeding heeft u e-herkenning nodig. Wij adviseren u deze zo snel mogelijk aan te vragen. Voor aanvragen van subsidies bij RVO hebben de bedrijven E-herkenning niveau 2+ nodig, die is via verschillende providers snel aan te vragen, zie hier voor een lijst met providers.

Het is mogelijk om uw PO te machtigen om aanvragen te doen, maar als uw bedrijf zelf geen e-herkenning heeft, dan moet dit via formulieren en het kan dan zomaar een paar weken duren voordat het geregeld is. Ook is het mogelijk om via uw E-herkenning de PO te machtigen om aanvragen voor u te doen het zogeheten “handelen namens”. Nogmaals, als uw bedrijf geen E-herkenning heeft moet dit via formulieren en daar gaat zo een paar weken overheen voor de machtiging geregeld is. Het eenvoudigste en snelste is dus wanneer u zelf E-herkenning aanvraagt.

Zodra u deze E-herkenning binnen heeft, moet er direct ingelogd worden, waarbij u electronische TAN-codes kan aanvragen. Dit duurt ook een paar dagen en deze worden per post verzonden. U heeft TAN-codes nodig om de subsidie aanvraag na invullen digitaal te versturen.

Uiteraard kan uw PO u behulpzaam zijn met het aanvragen van E herkenning, wacht daar niet mee!

Ontwikkelingen en inzet VisNed

Het eerste pakket aan maatregelen, dat op 19 maart 2020 werd gepresenteerd, was nog erg vaag en niet goed toepasbaar. De Europese koepels van visserijorganisaties, EAPO en Europêche, hebben in reactie op de voorgestelde Europese steunmaatregelen in week 12 brieven gestuurd naar de Europese Commissie. In deze brieven is gewezen op de vitale rol die de visserij kan vervullen in deze crisis. Het belang van gezond en vers voedsel als primaire basisbehoefte is juist nu groot. Tegelijk is er ook op gewezen dat de visserijsector geconfronteerd worden met beperkende maatregelen rondom de bestrijding van COVID-19 en dat de sector, waar nodig, voor financiële ondersteuning in aanmerking wenst te komen. 

Op 26 maart j.l. is door EAPO en Europêche gezamenlijk een verzoek ingediend voor gesprek met de Eurocommissaris, met oog op de urgentie voor effectieve steunmaatregelen voor de visserij. Dit telefonische gesprek heeft op 1 april 2020 plaatsgevonden, hier waren Javier Garat vanuit Europêche en Pim Visser als voorzitter van EAPO bij aanwezig.

VisNed houdt nauw contact met LNV, Europêche en de Nederlandse EP leden over de meest recente ontwikkelingen.

Landelijke steunmaatregelen voor de visserij in verband met de COVID-19 uitbraak Sluit

Het kabinet heeft een scala van maatregelen aangekondigd om de Nederlandse economie te steunen, zie de links hiernaast.Visserijbedrijven kunnen sowieso aanspraak maken op de volgende maatregelen:

 • Uitstel van belastingbetaling
 • Verlaging van voorlopige belastingaanslag
 • Gemeenten kunnen financiele inkomensondersteuning bieden (wanneer er sprake is van een V.O.F.) voor maximaal 3 maanden met een maximum van €1.503 per maand , informeer hiervoor bij uw gemeente.
 • In geval van betalingsproblemen ten gevolge van COVID-19 hebben sommige banken hun aflossingsvoorwaarden versoepeld. Informeer hiervoor bij uw bank of financieel adviseur.
 • De borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-C) is ook opengesteld voor mkb visserij- en aquacultuurbedrijven. Per bedrijf kan er een maximale borgstelling van €1,2 miljoen overbruggingskrediet worden aangevraagd. Het ministerie staat voor 70% borg hiervoor.

Op 17 april 2020 publiceerde het Rijk een overzicht van de dan geldige steunmaatregelen voor oa visserij: tabel steunmaatregelen.

Let op: de stilligregeling is EU beleid en valt onder Europese steunmaatregelen.

Wat wordt er qua steun geregeld voor bemanningsleden? Sluit

Inmiddels is duidelijk dat het niet-varende deel van de sector een beroep kan doen op tijdelijke noodmaatregelen van de overheid. In het pakket met steunmaatregelen van de Nederlandse overheid, staat ook een regeling voor ZZP-ers genoemd. Deze is helaas niet bruikbaar voor deelloonvissers. Er wordt door de overheid vanuit gegaan dat de bemanning gecompenseerd wordt uit de stilligregeling.

Wij blijven inzetten op specifieke steun voor bemaningsleden.

Wat voor effect heeft COVID-19 op de markt en hoe we hiermee om? Sluit

Voor de afzet van onze voedselproducten zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van het buitenland maar voor de exclusievere soorten, zoals grote tong en tarbot, ook van de Nederlandse restaurants en hotels. Door de lockdown in diverse landen en ook de sluiting van horeca in Nederland wordt de afzet verstoord en is spake van een enorme prijsval voor sommige soorten. Ook kan transport en verwerking een probleem worden, gezien 'lockdowns' in bepaalde landen. We zien bijvoorbeeld dat de pelcapaciteit voor garnalen in Marokko nagenoeg nihil is. Inzet van Nederland is om transport van voedsel in geval van grenssluitingen mogelijk te blijven maken binnen de Europese Unie. De voedselketen is als prioritair aangemerkt door de regering. Visafslagen maken zelf de afweging of zij open blijven.

De impact van COVID-19 maatregelen op de markt verschilt per soort. Met name voor (grote) tong, tarbot en griet en Noorse kreeft zien we dat de markt verstoord is. Bij garnalen spelen problemen met de verwerking.

De PO's hebben regelmatig overleg om i.v.m. de crisis de aanvoer zo goed mogelijk af te stemmen op de gewijzigde vraag uit de markt. Zij doen dit in CVO samenwerkingsverband (de Cooperatieve Visserij Organisatie).

Aanvoerregelingen worden, wanneer van toepassing, via de PO's gecommuniceerd. Voor vragen, neem contact op met uw PO.

Wat gebeurt er met het quotum als dat niet wordt opgevist? Sluit

In principe wordt 10% van het quotum dat niet wordt opgevist – afhankelijk van het visbestand – opgeteld bij het quotum van het volgende jaar. Er wordt op dit moment gekeken of dit percentage verhoogd kan worden voor bepaalde visbestanden. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van Europese besluitvorming.

Gevolgen voor de geneeskundige verklaring Sluit

De medisch adviseur van ILT heeft een bericht gestuurd over de tijdelijke verlenging van de geneeskundige verklaringen. In verband met de COVID-19 pandemie blijven de geneeskundige verklaringen Zeevaart waarvan de geldigheid verloopt tussen 16 maart 2020 en 16 juni 2020 op basis van het besluit Zeevarenden tot 16 juni 2020 geldig.

Gevolgen voor scheepscertificaten en vaarbevoegdheden Sluit

Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen er momenteel geen inspecties aan boord kunnen worden uitgevoerd. ILT wil daarom toezicht op afstand organiseren.

Tot 20 mei 2020 zullen er geen inspecties aan boord plaatsvinden door ILT. Zoals eerder al aangegeven worden certificaten die tussen 31 maart en 31 mei verlopen automatisch met drie maanden verlengd. Zodra uw certificaten gaan verlopen ontvangt u van de ILT tijdig een brief. In deze brief kunt u lezen op welke datum de certificaten verlopen en of deze automatisch met drie maanden verlengd worden. Voor meer informatie zie: https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-zeescheepvaart

Of er na 20 mei weer inspecties uitgevoerd kunnen worden is nog onzeker. Mogelijk wordt de termijn wanneer certificaten nog geldig blijven nog een keer verlengd. Zodra de inspecties aan boord weer kunnen plaatsvinden verwacht de ILT veel aanvragen. Om deze verwachte ‘stormloop’ aan te kunnen gaat ILT in de tussentijd toezicht op afstand opzetten. U wordt dus gevraagd per direct hiermee te starten.

ILT vraagt u als eigenaar zelf uw verantwoordelijkheid te nemen door een logboek bij te houden, rapporten van keuringen te mailen (uitgevoerd door servicebedrijven) en zelf inspecties uit te voeren. Verslagen van keuringen en andere werkzaamheden kunnen gemaild worden naar: visserij@ilent.nl. Vermeld daarbij altijd het vismerk van uw schip en het onderwerp waarop het verslag betrekking heeft.

Wanneer uw certificaten in tussentijd verlopen ontvangt u van ILT een formulier dat door scheepseigenaren moet worden ingevuld en teruggestuurd. Dit formulier bevat een vragenlijst die moet worden beantwoord en geeft aan wat de eigenaar moet doen. Hierbij een naar het formulier 'Verklaring eigenaar schepen groter dan 24 meter' met uitleg wat u moet doen.

Of de ILT-inspecteur straks aan boord komt voor een inspectie én hoe uitgebreid de inspectie zal zijn hangt in hoge mate af van uw medewerking. Als u voldoet aan bovengenoemde verzoeken dan kan uw schip weer snel onder certificaat worden gebracht. In veel gevallen zal de ILT zonder een inspectie aan boord een certificaat afgeven. Legt u de gegevens niet vast en ontvangt de ILT geen verslagen van uitgevoerde werkzaamheden en keuringen dan dient de ILT-inspecteur het gehele schip te inspecteren en neemt de inspectie aanzienlijk meer tijd in beslag.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de ILT door te mailen naar: visserij@ilent.nl Dit heeft de voorkeur aangezien de ILT beperkt telefonisch bereikbaar is op 088-4 890 000. Uiteraard kunt u ook bij uw PO terecht met vragen.

Hierbij de officiële brief die u heeft ontvangen: officiële brief ILT

Controles aan boord (VK) Sluit

De MMO start vanaf begin juli 2020 de controles aan boord weer op. Voor deze controles gelden wel dat er een aantal maatregelen in acht moeten worden genomen. Deze maatregelen komen grotendeels overeen met de geldende RIVM richtlijnen zoals wij ze in Nederland hanteren.

 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen aan boord en was regelmatig uw handen.
 • Draag een mondkapje (ook de bemanning). Wanneer u deze niet zelf aan boord hebt, kan deze verstrekt worden door de inspecteur.
 • Stuur van tevoren het bijgewerkte logboek door.

U ontvangt achteraf digitaal een kopie van het inspectierapport. Zie voor meer informatie de website van MMO.

Waar kan ik met meer vragen terecht? Sluit

In verband met de ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 heeft het ministerie van LNV een e-mailadres geopend waar ten alle tijden signalen, informatie en vragen over de impact van het COVID-19 (corona) virus naar toe kunt sturen. Dit adres is: COVID19@minlnv.nl.

STER reclame visserij - zorg een beetje voor elkaar

VisNed en de pelagische reders (RVZ) hebben als VNO-NCW lid gebruik gemaakt van het aanbod om STER zendtijd te benutten. Ook nu dat de COVID-19 maatregelen bepalend zijn voor hoe we met elkaar omgaan en de zorgen om dierbaren extra groot zijn, varen vissers uit om elke dag gezond en duurzaam voedsel te vangen. Het Visbureau heeft met de actie 'voor wie neem jij vandaag een visje mee' de toon gezet voor een mooi gebaar.

We zijn trots op onze leden, die ook in deze tijden elke week naar zee gaan. COVID-19 treft iedereen, ook vissers. Uiteraard in economische zin, in de zin van maatregelen die aan boord genomen moeten worden, maar ook persoonlijk. Vissers zijn ook echtgenoten, vaders, zonen, dochters en moeders en vrienden. 

De STER commercial was elke dag tot en met 29 april een aantal keer te zien op NPO1, NPO2 en NPO3. Uiteindelijk heeft deze commercial ruim 4,2 miljoen mensen van 25 jaar en ouder bereikt.

Minister Schouten bedankt voedselproducenten

Op 26 maart 2020 sprak Minister Schouten (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) onder andere vissers toe door middel van een videoboodschap. In deze videoboodschap roept zij op tot samenwerking en wil ze alle voedselproducenten een hart onder de riem steken en bedanken voor hun tomeloze inzet. 

Zij spreekt in deze boodschap haar waardering uit voor iedereen die actief is in de voedselketen. Ook VisNed heeft bijgedragen aan deze videoboodschap. VisNed is trots op haar leden die ook nu zorgen voor goed, gezond en duurzaam voedsel uit zee.

Recent nieuws voor vissers