Vangstmogelijkheden 2021

De jaarlijkse decemberraad, waar de TAC’s en quota voor volgend jaar moeten worden vastgesteld, wordt volgende week op 15 en 16 december in Brussel gehouden. Op het moment van schrijven is het in verband met Brexit nog volstrekt onduidelijk hoe het besluitvormingsproces gaat lopen. Bizarre tijden en onzekerheid troef.

Normaal gesproken is de Decemberraad het sluitstuk van een traject van enkele maanden overleggen en vergaderingen. Een traject wat begint te lopen vanaf het moment waarop in de zomer ICES de wetenschappelijke adviezen uitbrengt over de ontwikkelingen van de visbestanden en de daaraan verbonden TAC-adviezen. Dit jaar begon het daar ook mee maar daarna is tot nu toe alles anders gelopen dan normaal.

Brexit

In verband met de Brexit en het ontbreken van een handelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK), ligt de complete overlegstructuur om de TAC’s voor volgend jaar vast te stellen feitelijk stil.

Daarbij komt dat de overlegtafel (ongeacht akkoord) er een stuk ingewikkelder uit gaat zien. Op de Noordzee hebben we niet alleen te maken met EU-Noorwegen, maar het VK is nu een derde partij, wat niet alleen de overlegstructuur maar ook de verhoudingen verandert.

Als er één deze dagen alsnog een Brexit-akkoord komt (of niet), dan wordt er al vanuit gegaan dat de tijd tot het einde van het jaar te kort is om daadwerkelijke onderhandelingen te kunnen voeren.

Tijdelijk quotum?

Er wordt in dit verband inmiddels gewerkt aan verschillende scenario’s. Eén daarvan is dat er door de Europese Commissie voorlopige TAC’s en quota worden vastgesteld, zodat de vloot per 1 januari as. wel naar zee kan.

Dit zou dan een tijdelijk quotum zijn, voor het 1e kwartaal 2021 waarbij 25% van het quotum 2020 wordt uitgegeven. VisNed heeft aan LNV gevraagd om in deze situatie voor onze belangrijkste soorten tenminste 40% toe te kennen.

De eerste maanden van volgend jaar zullen dan in EU-NW-VK-verband gebruikt worden om onderhandelingen te voeren tot definitieve vaststelling van de TAC’s 2021. Hierbij gaan we er vanuit dat in verreweg de meeste gevallen het ICES-advies volgens MSY-beheer gevolgd zal worden. 

Bij schol wordt daarbij uitgegaan van een korting van 2,3%, bij tong een stijging van 22%. Bij kabeljauw een korting van 17%, bij wijting een stijging van 19%. ICES vindt bij tarbot dat een verlaging van 13% doorgevoerd moet worden en bij Noorse kreeft 9% minder.

Flexibiliteit

Zoals bekend, mag van duurzaam beheerde bestanden 10% van het quotum meegenomen worden naar het volgende jaar. Hier maken we al jaren gebruik van voor een flink aantal quotumsoorten. In verband met ernstige marktverstoring dit jaar vanwege COVID-19 maatregelen, vindt overleg plaats om de Flexibiliteitsregeling te verruimen waardoor van bestanden die minder benut zijn mogelijk tot 25% mee genomen kan worden naar 2021.

Vorige week hadden we hier opnieuw overleg over met het Ministerie van LNV, waarin VisNed voorstelde dat Nederland dit in Brussel in ieder geval gaat bepleiten voor de volgende soorten: tong, schol, Noorse kreeft, wijting en tarbot/griet. Desgevraagd heeft VisNed hiervoor informatie uit de markt ingebracht.

Helaas moesten we opnieuw constateren dat de PO Ned. Vissersbond hierin VisNed niet steunde en in de bespreking zelfs argumenten inbracht waarom bij tong deze extra flexibiliteit niet toegekend moest worden. In onze optiek de wereld op zijn kop. Wij hebben richting de voorzitter van de NVB aangegeven geen begrip te hebben voor deze opstelling en werkwijze.