PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19

Het is duidelijk dat ook de visserijsector geconfronteerd wordt met de gevolgen van de maatregelen die er genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

De impact van COVID-19 maatregelen op de markt verschilt per soort. De in CVO-verband opererende Producentenorganisaties (PO's) hebben regelmatig overleg om in verband met de crisis de aanvoer zo goed mogelijk af te stemmen op de gewijzigde vraag uit de markt.

De PO’s hadden daarom voor de visserij op platvis, garnalen en Noorse kreeft maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en er wordt steeds informatie uit de markt ingewonnen hoe ontwikkelingen verlopen.

Visserij op platvis

Deze week zijn opnieuw diverse overleggen geweest waarbij de meest recente marktontwikkelingen uitvoerig zijn besproken. Vorige week werd bij tong een prijsherstel bij de meeste tongsoorten waargenomen maar deze week was er toch weer een aanzienlijke prijsdaling. Kortom de markt is heel fragiel. In CVO-verband is besloten om voor volgende week (week 16) de uren-regeling te continueren en daarnaast een stilligregeling op te tuigen.

Aanvoerregeling platvisvissers voor week 16 (maandag 13 april 2020 00:00 uur tot zondag 19 april 2020 24:00 uur)
 
Deelname geldt voor alle schepen die op demersale soorten vissen en is vooralsnog vrijwillig. Alleen schepen die met VMS kunnen aantonen dat ze de afgelopen twee jaar minimaal 120 zeedagen op platvis en/of Noorse kreeft hebben gemaakt komen in aanmerking voor een stilligvergoeding, te weten € 10.000,- voor een kotter van meer dan 300 pk, € 5.000,- voor een kotter van 300 pk en minder. Indien vissersvaartuigen in week 16 wensen stil te liggen dan dienen ze dat uiterlijk vrijdagmiddag 16:00 uur bij hun PO aan te melden. Let op, deze stilligregeling is formeel nog niet van kracht dus wanneer u zich aanmeldt doet u dit op eigen risico en verantwoording.
 
Aanmelden voor de stilligweek/stilligweken bij uw eigen PO. Indien u nog vragen hebt kunt u contact met ons opnemen.

Visserij op garnalen:

De uitbraak van COVID-19 heeft een impact op de vraag en logistiek en verwerking van garnalen. Een combinatie van factoren, horecasluitingen en zeer beperkte pelcapaciteil leidt tot een aanzienlijke verstoring van de markt.  Voor volgende week, week 16 is besloten tot een beperkte visserij in combinatie van een stilligregeling, de regeling luidt als volgt:

Visplan week 16
 
Stilligregeling
In verband met de afgenomen vraag en beschikbare pel-capaciteit hebben de CVO-PO’s besloten tot een volledige stilligweek in week 14 (30 maart t/m 3 april 2020). Nadien is er sprake van een urenbeperking waarbij er vanuit verschillende PO’s voorkeur is om gebruik te blijven maken van een stilligregeling. Vandaar dat de CVO PO’s de leden de mogelijkheid bieden om zich aan te melden voor de stilligregeling die er hoogstwaarschijnlijk voor de vloot komt. Zoals eerder aan u kenbaar gemaakt wordt er binnen Europees- en nationaal verband gewerkt aan een stilligregeling met een daarbij behorende compensatie voor vissersvaartuigen. Let op, deze stilligregeling is formeel nog niet van kracht dus wanneer u zich aanmeldt doet u dit op eigen risico en verantwoording.

De CVO-PO’s zetten erop in dat week 14 met terugwerkende kracht in aanmerking komt voor een vergoeding en vervolgens ook de weken die de leden vanaf week 14 gaan liggen. Vandaar hierbij de mogelijkheid om u hiervoor aan te melden. De vergoeding voor (100%) garnalenkotters is nog niet vastgesteld maar momenteel lijkt een bedrag van circa € 3.000 (per stilligweek) de meest realistische verwachting. Voor zogenaamde ‘eurokotters’ met een gemengde visserij lijkt een bedrag van circa € 5.000 (per stilligweek) de meest realistische verwachting.

Aanmelding stilligregeling
Als u (met terugwerkende kracht) in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de stilligregeling zoals hierboven beschreven dan dient u zich formeel aan te melden bij uw PO voor vrijdagmiddag 16:00 uur voorafgaand aan de daarop volgende visweek.
De CVO PO’s bieden deze mogelijkheid om stil te liggen gelet op het visplan voor garnalenvisserij (PAP 2020) omdat er nadrukkelijk sprake is van een onvoorziene en bovenal zorgelijke marktsituatie. Uw aanmelding kunt u doen aan uw eigen PO met daarbij de vermelding van de betreffende week of weken waarin u stil gaat liggen.
Voor degene die volgende week naar zee gaan vragen we met klem bovenstaande regeling op te volgen, dus niet eerder dan dinsdag 00.00 uur naar zee en sowieso donderdag voor 12.00 uur binnen.
Aanmelden voor de stilligweek/stilligweken bij uw eigen PO. Indien u nog vragen hebt kunt u contact met ons opnemen.

Visserij op Noorse kreeft:

Vastgesteld moet worden dat vraag naar Noorse kreeft op de afzetmarkt gedaald is tot vrijwel nihil. Dit is terug te zien in de prijsvorming. Mede op basis informatie vanuit de markt is naast een aanvoerbeperking nu ook de mogelijkheid voor leden van Nederlandse PO's gebruik te maken van een stilligregeling.

Aanvoerregeling Noorse kreeftvissers voor week 16 (maandag 13 april 2020 00:00 uur tot zondag 19 april 2020 24:00 uur)

De PO’s, aangesloten bij de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), hebben de aanvoerregeling voor Noorse kreeft geëvalueerd. De vraag naar Noorse kreeft is verder teruggelopen en de handel heeft voor volgende week aan haar contractvissers laten weten niet of maar heel beperkt Noorse kreeft te zullen afnemen.

Verder is er deze week bekend gemaakt dat er volgende week (16 april) naar alle waarschijnlijkheid positief besloten wordt in Brussel over een stilligregeling voor de vloot. De regelingstekst die op dit moment voorligt biedt een mogelijkheid om met terugwerkende kracht vissersvaartuigen in aanmerking te laten komen voor een vergoeding wanneer het vissersvaartuig een volle (kalender)week (7 dagen) in de haven is gebleven.

Deelname geldt voor alle schepen die op demersale soorten vissen en is vooralsnog vrijwillig. Alleen schepen die met VMS kunnen aantonen dat ze de afgelopen twee jaar minimaal 120 zeedagen op platvis en/of Noorse kreeft hebben gemaakt komen in aanmerking voor een stilligvergoeding, te weten € 10.000,- voor een kotter van meer dan 300 pk, € 5.000,- voor een kotter van 300 pk en minder.

Indien Noorse kreeftvissers in week 16 wensen stil te liggen dan dienen ze dat uiterlijk morgenmiddag (zaterdag 11 april 2020) 12:00 uur bij hun PO aan te melden.

Let op, deze stilligregeling is formeel nog niet van kracht dus wanneer u zich aanmeldt doet u dit op eigen risico en verantwoording.

De PO’s hebben verder besloten om voor degene die toch op Noorse kreeft willen vissen, de maatregel van afgelopen week voor week 16 te continueren wat betekent dat deze schepen zich er vooraf van dienen te vergewissen dat zij een afnemer voor de vangst aan Noorse kreeft hebben. Klokverkoop wordt ten sterkste ontraden in verband met aanzienlijke marktverstoring. De leden van de PO’s dienen zich te houden aan een maximale aanvoer van 1.500 kg per week. Volgende week zullen de PO’s een voorstel uitwerken voor een noodmaatregeling Noorse kreeft voor week 17.