Milieuorganisaties dreigen met opblazen van samenwerking

Milieuorganisaties betrokken bij de Europese adviesraden hebben een brief gestuurd aan de nieuwe Directeur-Generaal van DG Mare Europese Commissie waarin zij hun ongenoegen over het functioneren van de adviesraden kenbaar maken met daaraan gekoppeld het opzeggen van het lidmaatschap. Hiermee leggen zij een bom onder het belangrijke werk van deze overleg- en adviesorganen.

Voor verschillende wateren, visserijen en onderdelen van de keten zijn meer dan 15 jaar geleden door de EU adviesraden in het leven geroepen. Zo kennen we adviesraden voor verschillende gebieden zoals de Noordzee (inclusief Skagerrak) of Noordwestelijke wateren (waaronder het Engels Kanaal) of voor bepaalde visserijen, zoals de Pelagische adviesraad of voor bepaalde onderdelen zoals de Markt-Adviesraad. VisNed is heel actief in de Noordzeeadviesraad (NSAC), adviesraad voor de Noordwestelijke wateren (NWWAC) en de Marktadviesraad (MAC).

Klaagzang natuurorganisaties

De adviesraden bestaan uit belanghebbenden bij het betreffende gebied of de visserij. Binnen de adviesraden is het aantal zetels in het Uitvoerend Comité vastgelegd in een Europese verordening, met daarbij de verhouding 60% industrievertegenwoordiging en 40% overige belanghebbenden, waartoe de milieuorganisaties (NGO's) behoren. Dit is voor de milieuorganisaties een voortdurende bron van ergernis. 

De NGO's geven verder aan, overigens zonder concrete onderbouwing, dat ze twijfelen aan de onpartijdigheid van voorzitters van de adviesraden. Ook voelen ze zich onheus bejegend door andere vertegenwoordigers, waarbij er sprake zou zijn van ongepast taalgebruik. Over deze zaken hebben de NGO’s onlangs een brief gestuurd naar de Europese Commissie.

Los van het gebrek aan concrete voorbeelden of onderbouwing, is de brief in algemene zin geformuleerd, waardoor alle adviesraden over één kam worden geschoren. In de toelichting wordt aangegeven dat de kritiek niet voor alle adviesraden geldt en vanuit VisNed herkennen wij de aantijgingen in relatie tot de NWWAC, NSAC en MAC in elk geval niet.

Hand in eigen boezem

VisNed constateert de laatste jaren ook steeds moeizamere samenwerking tussen visserijsector en milieuorganisaties, maar de belangrijkste oorzaak hiervan is te vinden in de steeds radicalere opstelling van diverse NGO’s. Door steeds de doelpalen te verzetten en extremere eisen te stellen, wordt het almaar moelijker om overeenstemming te bereiken over adviezen aan de Europese Commissie of de lidstaten.

Naast de verharding van standpunten is de communicatie van milieuorganisaties een doorn in het oog. Goede ontwikkelingen in het visserijbeheer worden door hen doodgezwegen, zoals groei van bestanden en het effect van herstelmaatregelen. In plaats daarvan blijven de milieuorganisaties maar roepen dat er sprake is van overbevissing, oneerlijke praktijken en een gebrek aan duurzaamheid, terwijl we juist in Noord-Europa grote resultaten boeken in het visserijbeheer. 

Het lijkt erop dat de NGO's willen proberen de stemverhouding aan de kaak te stellen. Het zou echter betekenisvoller én beter voor het visserijbeheer zijn om de hand in eigen boezem te steken en een constructievere houding aan te nemen, zodat de samenwerking hersteld wordt ten gunste van iedereen inclusief het milieu. 

Inmiddels hebben voorzitters en secretarissen van diverse adviesraden ook gereageerd richting de Europese Commissie. Zij hebben hun onbegrip geuit en er is een oproep gedaan aan de Directeur-Generaal om de NGO's op te roepen zich als waardige partners te gedragen. Door deze actie van de NGO's heeft de reputatie van de adviesraden onterecht schade opgelopen; zonde en onnodig.

Toekomst van de adviesraden

In het Europese visserijbeleid is internationale samenwerking van essentieel belang, waarbij de belangen van alle partijen meegewogen worden. De actie van de milieuorganisaties ondermijnt het werk van de adviesraden, adviesraden die niet enkel een instrument zijn van de natuurclubs.

Niet alleen de vijandigheid van NGO's zet de toekomst van de adviesraden op het spel, ook de Brexit vraagt om een evaluatie en plan voor de toekomst. De Britse visserijvertegenwoordigers zijn immers bezig aan hun laatste maanden in de Adviesraden. Hoe de samenwerking na de Brexit vormgegeven moet worden is daarom ook een vraag.

VisNed is van mening dat adviesraden toekomst hebben, mits alle belanghebbenden een constructieve dialoog aangaan met de oprechte intentie om op regionaal niveau te werken aan een duurzame visserij.