Nieuwe Europese verordening Technische Maatregelen

Op 14 augustus 2019 is in de Europese wateren de nieuwe Verordening Technische Maatregelen van kracht geworden. De nieuwe regeling is het resultaat van jarenlange onderhandelen en vervangt de verordening uit 1998. 

Naast aanpassingen om de verplichtingen uit de aanlandplicht op te kunnen volgen zouden er ook vereenvoudigingen doorgevoerd worden en innovaties mogelijk gemaakt. Ten aanzien van het laatste is juist het tegenovergestelde bereikt door onder meer het verbod op pulsvisserij vast te leggen.

De nieuwe verordening zorgt voor aanpassingen om de aanlandplicht te faciliteren. Immers van de bepaling dat “ondermaatse vis terstond in zee terug gegooid moet worden” is het aan boord houden en aanvoeren als BMS in regelgeving vastgelegd. Dit geldt ook voor aanpassingen in tabellen doelsoort-percentages.

Daarnaast is er sprake van regionalisering, wat voor beter maatwerk moet zorgen. Zaken die alleen van belang zijn voor een bepaalde groep landen, bijvoorbeeld de Noordzeelanden, kunnen door die landen zelf worden voorgesteld. Zo kan de Scheveningengroep, waarin de Noordzeelanden zijn vertegenwoordigd, bijvoorbeeld voorstellen om een nieuw vistuig toe te laten.

Om gelijke behandeling in de hele EU te waarborgen moeten de voorstellen van een groep landen eerst worden beoordeeld door de Europese Commissie en daarna ook door het EP en alle lidstaten.

In Europa is al ervaring met deze werkwijze. Zo hebben in de afgelopen jaren de Noordzeelanden, via de Scheveningengroep, gezamenlijk voorstellen gedaan voor verschillende uitzonderingen van de aanlandplicht, o.a. de uitzondering voor de boomkorvloot 80 mm op de aanlandplicht voor schol.

De belangrijkste bepalingen uit de nieuwe verordening zijn hieronder opgesomd.

Maaswijdten

Er gelden basisnormen voor maaswijdten van gesleept vistuig. De basisnorm is een minimale maaswijdte die zonder aanvullende voorwaarden mag worden gebruikt. Voor de Noordzee geldt een algemene maaswijdte van 120 mm.

Gebruik van kleinere maaswijdten

In afwijking van de vastgestelde basisnormen, is het gebruik van kleinere maaswijdten onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Met het toestaan van het gebruik van kleinere maaswijdten wordt er naar gestreefd de bestaande visserijen zonder extra beperkingen voort te zetten. Hierbij zijn voorwaarden van toepassing ten aanzien van de selectiviteit van het gebruikte vistuig:

 • De bijvangsten (levend gewicht) van kabeljauw, schelvis en zwarte koolvis gezamenlijk zijn niet groter dan 20% van de totale vangst;
 • De maximale twijndikte is bij gebruik dubbel garen (2x) 5 mm en bij enkelvoudig gebruik 8 mm.
 • Afhankelijk van de visserij die wordt beoefend wordt een voor deze visserij voorgeschreven selectiviteitsvoorziening gebruikt.

Boomkorvisserij

Voor boomkor gelden grotendeels dezelfde voorwaarden als in de oude verordening:

 • Ten zuiden van lijn: punt op de oostkust van het Verenigd Koninkrijk op 55° NB, dan oostwaarts tot 55° NB, 5° OL, dan noordwaarts tot 56° NB en oostwaarts tot een punt op de westkust van Denemarken op 56° NB: 80 mm.
 • Tussen 55° -  56° NB ten westen van 5° OL: 100 mm.
 • Ten noorden van 56° NB: 120 mm.
 • Gerichte visserij op Noordzeegarnalen: 16 mm. Er dient een zeeflap of een sorteerrooster te worden gebruikt, overeenkomstig de op nationaal of regionaal niveau vastgestelde voorschriften.

Bij gebruik boomkor vanaf 80 mm verplichting van gebruik paneel grote mazen van 180 mm en minimaal 5.40 meter lang gelijk achter de bovenpees. Bij eurkotters mag dit korter zijn.

Bordentrawl / fly shoot visserij

 • Gerichte visserij op Noorse kreeft: 80 mm

Er moet een paneel met vierkante mazen van ten minste 120 mm of een sorteerrooster met een maximumafstand van 35 mm tussen de staven of een gelijkwaardige selectiviteitsvoorziening worden gebruikt.

 • Gerichte visserij op ongequoteerde soorten: 80 mm.

Er moet een paneel met vierkante mazen van ten minste 80 mm worden gebruikt.

 • Gerichte visserij op platvis in ICES zone IVb: 100 mm.

Er moet een paneel met vierkante mazen van ten minste 90 mm worden gebruikt.

 • Gerichte visserij op demersale bestanden in ICES zone IVc: 80 mm.

Er moet een paneel met vierkante mazen van ten minste 90 mm worden gebruikt.

Indien er specifieke vragen zijn over gebruik van bepaalde maaswijdtes of netvoorzieningen kan contact opgenomen worden met het secretariaat van VisNed.

In de volgende nieuwsbrief zullen we informatie over de nieuwe bepalingen in Het Kanaal verstrekken.

Minimummaten

Het overzicht van de minimum maten (officieel: minimuminstandhoudings-referentiegrootten, MCRS) is ook weer opgenomen. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de bestaande MCRS.

De belangrijksten:

Tong: 24 cm             Schol: 27 mm          Kabeljauw: 35 cm  

Wijting: 27 cm         Zeebaars: 42 cm     Noorse kreeft 85 mm

Pulsvisserij

Zoals bekend is door Europa besloten, na een korte overgangsperiode tot 1 juli 2021, de visserij met gebruik van elektrische stimulatie, in alle Unie wateren te verbieden. Onder heel strikte voorwaarden en in zeer beperkte mate zijn proefnemingen/wetenschappelijk onderzoeken nog mogelijk. Ook zijn bepalingen rond toezicht voor degene met een geldige ontheffing aangescherpt.

De pulsvaartuigen moeten voldoen aan de technische maatregelen die in de machtiging worden genoemd. Dit betekent dat op alle pulsvaartuigen de data uit de datalogger moet kunnen worden uitgelezen wanneer een (buitenlandse) controlerende instantie daar tijdens een visserijcontrole om vraagt.

Ook is het mogelijk dat een kustlidstaat aan de Nederlandse overheid verzoekt dat een vaartuig dat de pulsvisserij uitoefent een waarnemer van de kustlidstaat aan boord neemt. De toegang tot het vaartuig kan alleen geweigerd worden op grond van een duidelijk gebrek aan ruimte op het vaartuig of om veiligheidsredenen.

Pulsvisserij in 12 mijlszones van andere lidstaten

In de nieuwe verordening is, vooruitlopend op een totaal verbod, voor lidstaten de mogelijkheid gecreëerd om maatregelen te nemen de pulsvisserij te beperken of te verbieden in de eigen 12 mijlszone. Frankrijk en België hebben van deze mogelijkheid gelijk gebruik gemaakt.

Het is niet verwonderlijk dat Frankrijk dit gelijk doorgevoerd heeft. Ten aanzien van België moeten we constateren dat zowel de Nederlandse overheid als ook de visserijorganisaties aan het lijntje gehouden zijn. 

Kort na 14 augustus 2019 moesten we via externe bronnen vernemen dat ook België besloten heeft om pulsvisserij binnen de 12-mijlszone te verbieden. Helaas krijgen onze pulsvissers hiermee klap na klap te verwerken, en nu ook onze Eurokotters die zo afhankelijk zijn van dit belangrijke visgebied.

Met de berichten die ons bereiken over een mogelijke 'No Deal Brexit' moet ook rekening gehouden worden met mogelijke maatregelen in de VK wateren.