Evaluatie Waddenacademie: graag ook luisteren...

De Waddenacademie is beoordeeld met een 'zeer goed'. Hoewel ook VisNed toegevoegde waarde ziet van een agenderend kennisinstituut schetst het evaluatierapport een rooskleurig beeld, terwijl de manier waarop in 2017 het Waddenhuisberaad is opgezet en betrokken wetenschappers zich profileren, voor diverse partijen problematisch is gebleken. 

De Waddenacademie is in 2008 opgericht. Het voornaamste doel hiervan was om invulling te geven aan de behoefte om één centrale plek te hebben waar kennis verzameld en verspreid wordt en om inzichtelijk te maken welke kennis over het Wad nog ontbreekt. De Waddenacademie wordt elke vijf jaar geëvalueerd door een externe commissie. Deze evaluatie heeft net weer plaatsgevonden. Met bovengenoemd resultaat.

Negatief beeld

Tijdens het minisymposium op 19 november j.l., ter ere van het tienjarig bestaan van de Waddenacademie, werd het toch weer Waddenhuisberaad genoemd. "Het was geen uitwisseling van kennis, maar een uitwisseling van 'kijk mij eens'", aldus de oud-voorzitter van het Regiecollege Waddengebied Bas Eenhoorn. Tijdens het Waddenhuisberaad is er advies uitgebracht over de impact van diverse sectoren. Niet op basis van feiten, maar op basis van de meningen van diverse 'experts'. Visserij kwam - mede door de opzet van het proces en door de selectie van 'experts' - erg negatief uit de bus. Ondanks diverse onderbouwde reacties van zowel VisNed als de coalitie Waddenzeehavens, is er toch advies aan het Ministerie van I&M uitgebracht. 

Onvoldoende gehoord

Daarnaast werd er tijdens het symposium duidelijk het signaal afgfegeven dat bewoners van het gebied en de visserij zich onvoldoende gehoord voelen in de afgelopen tien jaar. “De gouden kennis die de visserij bezit wordt daardoor niet benut” aldus directeur Lutz Jacobi (directeur van de Waddenvereniging). Dit komt ook in beperkte mate terug in het evaluatierapport, waarbij geschetst wordt dat uit de gesprekken met vertegenwoordigers van zakelijke sectoren een wisselend beeld over de Waddenacademie naar voren komt.

VisNed onderschrijft de aanbeveling uit het evaluatierapport om in de toekomst structureel te overleggen met gebruikers en bewoners van het gebied. Het is belangrijk dat de Waddenacademie niet alleen de aanwezige kennis zendt, maar ook actief het gesprek aangaat en uitnodigend is voor deze partijen, zodat de Waddenacademie met (het uitzetten van) onderzoek antwoord kan geven op de vragen die er leven. Uiteraard is VisNed altijd bereid het gesprek aan te gaan en waar relevant haar wetenschappelijke en praktijkkennis te delen.