AO visserij in de Tweede Kamer

Afgelopen maandag voerde de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) over visserij met Minister Schouten. Er was veel aandacht voor de illegale acties van Greenpeace, het Noordzeeakkoord, IJsselmeer, paling en het doden van gevangen vis.

Alle partijen spraken de Minister aan op het wangedrag van Greenpeace. Dat leidde tot enige hilariteit toen D66 en de PVV, partijen die het niet vaak met elkaar eens zijn al in de eerste termijn hetzelfde standpunt innamen. De actie van Greenpeace werd kamerbreed afgekeurd, ook de Minister was fel in haar bewoording, waarmee ze het gedrag van Greenpeace veroordeelde. 

Noordzeeakkoord

Voor de visserij is deelname van Greenpeace als 'partner' in het Noordzeeoverleg een heikel punt, ook vanuit de Kamer kwam de oproep om Greenpeace niet meer uit te nodigen voor het Noordzeeoverleg. Hierop werd door Minister Schouten aangegeven dat Greenpeace niet de kans wordt geboden het overleg op te blazen; geen één partij mag het Noordzeeoverleg gijzelen, het overleg gaat door.

Over het Noordzeeakkoord werden door bijna alle partijen de nodige kritische vragen gesteld. Meerdere Kamerleden gaven aan dat een Noordzeeakkoord en Noordzeeoverleg zonder de vissers eigenlijk niet kan. 

Het akkoord gaat niet alleen over visserij, maar is veel breder. In het kabinet is het dossier de verantwoordelijkheid van Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het akkoord is een gegeven en de gemaakte afspraken zijn de basis voor overleg, aldus Schouten.

Omdat dit AO alleen over visserijaspecten ging, is verdere inhoudelijke behandeling van het Noordzeeakkoord en de 'governance' structuur doorgeschoven naar een specifiek overleg hier over. Dit overleg moet nog voor het einde van dit jaar plaatsvinden met de Ministers van IenW en LNV. 

Borkumse Stenen en Friese Front

Vanuit de Kamerleden werd aangedrongen op overleg over Friese Front en Borkumse Stenen, waarover de Minister duidelijk was: overleg hier over is geen probleem, de deur staat ten allen tijde open  voor de vissers maar voor haar is het Noordzeeakkoord wel het uitgangspunt. Het huidige sluitingsgebied Friese Front is een alternatief op volledige sluiting van het Friese Front.

Voor de Borkumse Stenen is reparatie mogelijk, alleen dan moet de visserij wel aan tafel komen, aldus de Minister. Ze gaf aan dat haar ambtenaren in de startblokken staan om met de sector over kaarten te praten. De sector wilde echter wachten op het Joustra advies. Nu dat bekend is kan de sector kiezen, wel of niet meepraten. De Minister herhaalde dat haar deur open staat. 

Transitiefonds

Over de koppeling tussen akkoord en geld werden diverse opmerkingen gemaakt. Diverse Kamerleden waren verontwaardigd dat de Minister het geld had laten staan, terwijl de sector het akkoord niet heeft ondertekend.

De Minister reageerde daarop dat het budget is blijven staan omdat ze de voorstanders niet wil benadelen, echter gaf ze aan dat de besteding van het budget aan tafel bij het Noordzeeoverleg wordt ingevuld en als de visserij niet mee wil doen de overheid zelf gaat inkleuren hoe de sanerings- en innovatiebudgetten besteed worden. 

Garnalenvisserij

Er kwamen vanuit de Kamerleden diverse vragen over de garnalenvisserij en het uitblijven van zelfregulering binnen de sector. Een kip-ei discussie waarbij de overheid uitgaat van naleving en de vissers vragen om handhaving, sanctiebeleid van sommige PO's ter discussie staat en er twijfel is vanuit de kamer of de visserij in staat is een controlerende taak op zich te nemen.

Breed debat

Zoals gezegd was het een breed debat, met heel veel onderwerpen. Brexit en de importen van goedkope platvis uit het buitenland kwamen aan de orde. De IJsselmeervisserij, met opnieuw ingrijpende maatregelen, en de palingvisserij kregen relatief veel aandacht.

Ook was er aandacht voor dodingsmethoden en stressvermindering bij vissen, een thema waarvan gelukkig het merendeel van de betrokkenen realisme naar voren brengt, in tegenstelling tot bij veel andere thema's.