Contouren EMVAF nog onzeker

Woensdag 24 juni vond er een stakeholderbijeenkomst plaats over het operationeel programma en de strategische milieubeoordeling voor het nieuwe EMVAF. VisNed heeft inbreng geleverd om ervoor te zorgen dat er lessen geleerd worden vanuit het huidige EFMZV dat eind 2020 afloopt. Wat het gesprek moeilijk maakt, is dat de kaders vanuit Europa voor het EMVAF nog onderwerp van discussie zijn.

Context

In het operationeel programma staan de thema's benoemd, waar een lidstaat de gelden vanuit het EMVAF op wil inzetten. Aangezien het huidige EFMZV eind 2020 afloopt, is Nederland alvast gestart met het schrijven van een operationeel programma voor het EMVAF.

Echter, de exacte invulling van dat fonds is nog niet definitief. Op dit moment mag het Europees Parlement wijzigingsvoorstellen doen, dus er kan nog vanalles wijzigen.

Naast deze onzekerheid moet er voor het opstellen van het operationeel programma rekening gehouden worden met de afspraken vanuit het Noordzeeakkoord (NZA). Zo is in het NZA afgesproken dat vanuit het EMVAF er €45,- miljoen bestemd is voor verduurzaming van de vloot en €55,- miljoen bestemd is voor onderzoek en monitoring.

Ondanks dat er geen meerderheid binnen de visserij voor het NZA is, zullen deze gelden wel beschikbaar komen en dezen zullen dan ook in het operationeel programma beschreven moeten worden.

Onderwerpen operationeel programma

In het operationeel programma wil men ruimte bieden aan innovaties die een duurzame visserij op economisch, sociaal en milieuvriendelijk gebied versterken. Daarnaast wil men in het operationeel programma dataverzameling en efficiënte controle in de visserij bevorderen. Vanuit VisNed is gewezen op het belang van sociale innovaties in het belang van de vissers.

Er is daarnaast aangegeven dat de huidige onderzoekssamenwerking tussen wetenschap en visserij zowel op het gebied van bestandsonderzoek als technische innovaties van groot belang is voor de sector.

Verder is aangegeven dat de aanvraagprocedure en de procedure om voorfinanciering te krijgen vereenvoudigd moeten worden om daarmee de beschikbaarheid van de gelden te vergroten.

Strategische milieubeoordeling

Naast het operationeel programma moet er ook een strategische milieubeoordeling plaatsvinden. Daar wil men kijken naar de ontwikkeling en uitvoering van kaders voor monitoring en het inzicht vergroten in de draagkracht van het Noordzee-ecosysteem.

Vanuit LNV werd aangegeven dat daar ook de cumulatieve effecten van de uitrol van wind op zee onder vallen. Mocht uit de monitoring blijken dat de uitrol van wind op zee de balans van het ecosysteem verstoort, dan moet het ambitieniveau van windenergiewinning op de Noordzee daarop worden aangepast.