EU en Noorwegen: schol kan EU-aangelegenheid blijven

Na intensief overleg tussen de vertegenwoordigers van de EU en Noorwegen werden zogenaamde Harvest Control Rules (d.w.z. regels voor het oogsten) geformuleerd die nu voorgelegd worden aan ICES voor een wetenschappelijke beoordeling. Schol werd geschrapt uit de lijst van soorten waarvoor aan ICES advies wordt gevraagd over het gezamenlijk beheer.

Vorige week kwamen de delegaties van Noorwegen en de Europese Unie 2 dagen in Londen bij elkaar om van gedachten te wisselen over de toekomst van het beheer van diverse gedeelde bestanden op de Noordzee. Noorwegen was deze keer de gastheer en had als locatie gekozen voor het hoofdkantoor van de North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) in Londen. Het ministerie van LNV kon niet aanwezig zijn maar gelukkig was de Vlaamse Visserijattache Barbara Roegiers wel aanwezig om de belangen van de platvissector te behartigen. Gerard van Balfsfoort en Geert Meun waren aanwezig namens de Nederlandse visserijsector. De bijeenkomst begon met presentaties door de Europese Unie over de laatste stand van zaken met betrekking tot het Meerjarenbeheerplan voor de Noordzee en door Noorwegen over hun ideeën over het beheer van bestanden kabeljauw, schelvis, koolvis, wijting, schol en haring.

Mandaat

Het Europese beheerplan voor demersale bestanden houdt vooral rekening met de afspraken over de implementatie van de aanlandplicht in 2019 en het beheer volgens MSY-principes in 2020. Het moet uiteindelijk een mandaat en richtlijnen opleveren die door de EU gebruikt kan worden tijdens overleggen met  Noorwegen en in andere besprekingen.

Noorwegen liet weten dat er vooral gekeken moet worden naar ontwikkelingen van een bestand in relatie tot de Visserijsterfte waarbij het referentiekader is: een hoge stand en een Visserijsterfte volgens MSY. Ook brachten de Noren in dat het “exploitation pattern” een rol moet spelen, wat betekent dat er dan bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar de gemiddelde lengte van de vissen. Kortom dat er ook voldoende grotere vissen beschikbaar zijn.

Schol geschrapt
De 2 dagen werden volledig benut om een tekst te formuleren met daarin uitgangspunten voor het gezamenlijk beheer van de stocks. In samenwerking met de Vlaamse vertegenwoordiger werd bij er bij de Europese Commissie en Noorwegen succesvol voor gepleit om schol te schrappen uit de lijst van soorten waarvoor aan ICES advies wordt gevraagd over het gezamenlijk beheer. Concreet betekent het dat de TAC voor schol nog wel tijdens EU-Noorwegen wordt vastgesteld maar dat het stellen van beheersmaatregelen uitsluitend door de Europese Unie gedaan kan worden. Dit kan ons zeker op termijn profijt opleveren want uit het verleden is bekend dat, toen het met de schol niet zo goed ging, Noorwegen steevast wees op de hoge discardscijfers in de 80-mm-visserijen en er bij de Europese Unie op aandrong stappen te ondernemen om hier een eind aan te maken. Natuurlijk weet iedereen dat in de gemengde visserijen dit makkelijker gezegd dan gedaan is. In ieder geval wordt met het doorhalen van schol uit deze lijst de mogelijkheid gecreëerd dat in de toekomst Noorwegen zich minder gaat bemoeien met de manier waarop het scholbestand geëxploiteerd wordt. En dat is pure winst.

Haring
ICES heeft vorige week in een advies aangegeven dat de TAC 2019 van Noordzee-haring met 50 % zou moeten dalen. Een heel forse ingreep, deels veroorzaakt door een tijdelijke afname van de stock maar vooral ook doordat de Fmsy (=visserijsterfte) lager is gesteld. Tijdens deze bijeenkomst werd vooral gesproken om tussentijds de beheermaatregelen om dit jaar niet benutte quota mee te nemen naar 2019 aan te passen. Dit staat nu op 10%. Het verzoek van de betrokken visserijsector is om deze mogelijkheid te verruimen naar 25%.

Vervolg
ICES is gevraagd om uiterlijk 1 februari 2019 advies uit te brengen aan de partijen. Dit betekent dat de nieuwe beheersregels op zijn vroegst voor de TAC-vaststelling van 2020 gebruikt gaan worden. De TAC’s voor 2019 worden eind dit jaar dus nog gebaseerd op de huidige managementplannen.