BAR-regelingen nog niet aangemeld

De wereld staat in brand, bizarre en heel zorgelijke tijden waarbij ontwikkelingen over elkaar heen tuimelen. In een afgelopen dinsdag gehouden overleg  met het ministerie hebben we opnieuw de urgentie voor de op stapel staande visserijregelingen ter ondersteuning van de aanvoersector benadrukt. Echter, het duurt nog wel even voordat openstelling aan de orde is.

De vloot is deze week geconfronteerd met historisch hoge brandstofprijzen waardoor het economische perspectief onderhand richting een inktzwart scenario afglijdt. Hoe is het visserijbedrijf nog draaiende te houden vragen velen zich terecht af met een olieprijs die gisteren op € 0,90 per liter liep!

In de vorige nieuwsbrief hebben wij een uitgebreide toelichting gegeven op de 3 regelingen waaraan door het ministerie van LNV gewerkt wordt:

  • Saneringsregeling
  • Stilligregeling
  • Liquiditeitsregeling

Financiering van de regelingen vindt plaats vanuit de door Brussel toegekende BAR-fondsen om voor ondernemers de gevolgen van de Brexit te compenseren.

De visserij is en wordt nog steeds geraakt door de Brexit en voor de visserij wordt € 200 miljoen beschikbaar gesteld.

Hiervan maar liefst € 155 miljoen voor sanering van de kottervloot (m.u.v. de garnalenvloot, immers die zijn geen vangstrechten kwijtgeraakt door Brexit) en € 33 miljoen voor een stilligregeling waarvan kotters en trawlers gebruik kunnen maken.

Vragen over waarop de enorme verhoging van het saneringsfonds (meer dan een verdubbeling ten opzichte van eerder gecommuniceerde bedragen) gebaseerd is bleven afgelopen dinsdag onbeantwoord.

Vanuit VisNed is opnieuw aangedrongen op spoed. Vorig jaar werd aanvankelijk gesproken over eind van het jaar, daarna eerste kwartaal 2022 en nu moesten we vernemen dat de conceptregeling nog steeds niet in Brussel aangemeld is en de Europese Commissie vervolgens een termijn heeft van 2 maanden voor goedkeuring. Indien dan nog aanvullende vragen beantwoord moeten worden kan de goedkeuring nog langer op zich laten wachten.

VisNed heeft nogmaals de urgentie zeer benadrukt, immers meerdere ondernemers hebben al voorgesorteerd op een saneringsregeling waarbij de recente ontwikkelingen daarbovenop komen.

In de vergadering werd erop gewezen dat het begrijpelijk is dat de visserman de economische omstandigheden in ogenschouw neemt maar dat de sanering gefinancierd wordt uit een fonds dat voortkomt uit de Brexit en dat daarop de focus blijft en niet op andere, recentere, ontwikkelingen.

In de uitingen en vragen hieromtrent moet hiermee rekening gehouden worden. Wij hebben in ieder geval weer aangedrongen op snelheid en vooral ook om informatie over de inhoud van de regeling plus voorwaarden en bedragen.

Stilligregeling

Sanering is belangrijk voor de ondernemers die om hun moverende redenen het bedrijf willen staken. Gelukkig is een deel van vloot ook voornemens het visserijbedrijf voort te zetten, Gelukkig!

Maar ook deze bedrijven worden keihard geconfronteerd met onevenredig hoge kosten waardoor het niet lonend is om uit te varen. Daartoe zou de stilligregeling enige soelaas kunnen bieden.

Hoewel ook hier de inhoud van de regeling nog niet bekend is, weten we wel dat de stilligregeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 (dus vorig jaar) toegepast kan worden en dat het belangrijkste criterium is dat de stilligweek waarvoor financiële steun wordt gevraagd  7 etmaal onafgebroken in de haven moet zijn.

Gezien allerlei ontwikkelingen kunnen wij ons voorstellen dat de animo om stil te gaan liggen groot is en het de vraag is of het beschikbare fonds wel toereikend is? Immers we hebben het over een regeling die 3 jaar zou moeten gaan lopen en we hebben geen idee of 33 miljoen voor dit potje dan wel voldoende is.

In ieder geval heeft VisNed het initiatief genomen om het gesprek over een eventueel benodigde herverdeling van fondsen aan te gaan. Doelstelling is om op deze manier ook wat te regelen voor degene die toch graag door willen met het bedrijf. De stilligregeling voor de volledige termijn van 3 jaar is dringend gewenst.