VisNed probeert secretariaat Noordzee-Adviesraad naar Nederland te halen

Veel is onzeker met de aanstaande Brexit. Maar dat de zetel en het secretariaat van de Noordzee-Adviesraad (NSAC) vanuit het Schotse Aberdeen overgeheveld moet worden naar een domicilie in de EU staat vast. Vanuit VisNed is aangegeven dat er een voorstel komt om de zetel en het secretariaat in Nederland onder te brengen.

Vanaf de oprichting van de Noordzee-adviesraad ruim 15 jaar geleden was de zetel en het secretariaat gevestigd in Schotland waarbij rechtsvorm en statuten van toepassing zijn volgens Schots recht. Het werk van de NSAC wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de EU. Met de aanstaande Brexit voor de deur is het, met het oog op de instandhouding van Europese financiering, noodzakelijk dat de zetel verhuist naar een EU-lidstaat en dit moet uiterlijk eind maart 2019 gerealiseerd zijn.

Over het voorstel vanuit de NSAC-leiding om de zetel en het secretariaat te verplaatsen naar Kopenhagen waren nogal wat vragen en aangezien Zweden en Nederland eerder ook aangegeven hadden dat zij bereid waren de NSAC te huisvesten werd besloten om eind oktober een extra vergadering te beleggen. Tijdens die bijeenkomst zullen de 3 kandidaten hun aanbieding nader toelichten en zal een besluit genomen worden. VisNed zal het bid voor het onderbrengen van zetel en secretariaat in Nederland presenteren.

Wel werd duidelijk dat indien er in het kader van de Brexit een deal komt met een transitieperiode de Engelse en Schotse leden van de NSAC volwaardig lid blijven. VisNed is verheugd dat die duidelijkheid er nu is. 

Geen vooruitgang
Tijdens de gisteren in Brussel gehouden vergadering van het Uitvoerend comité van de Noordzee-adviesraad (NSAC) werd volop gesproken over de consequenties van de aanstaande Brexit. Over de gevolgen voor de visserijsector is onzekerheid nog steeds troef zo bleek uit de toelichting door de vertegenwoordiger van de Europese Commissie. Er was dan ook geen vooruitgang te melden.

Indien er een overeenkomst gesloten wordt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zal er ook voor de visserij een transitieperiode gaan gelden die tot eind 2020 loopt. Maar voorlopig is het nog volstrekt onduidelijk of er wel of geen deal komt. In het laatste geval verlaat het V.K. op 29 maart 2019 de Europese Unie met chaos als resultaat.

Ten tijde van de NSAC-bijeenkomst in Brussel waren de regeringsleiders in Salzburg bijeen. Ook daar werd geen vooruitgang geboekt. In oktober komt er weer een top en inmiddels is bekend gemaakt dat er in november nog een extra top komt. Dan moet er een tekst van een overeenkomst liggen want de goedkeuringsprocedure door de 28 parlementen van de lidstaten en het Europees Parlement moet eind maart 2019 afgerond zijn. Iedereen roept op tot bezinning en redelijkheid aan beide kanten. Er zal een overeenkomst moeten komen want een “No deal-scenario” zal voor veel sectoren erg veel schade opleveren, ook voor de visserij.

Gewone werkzaamheden
Naast de belangrijke besprekingen over de Brexit werden er ook nog actuele onderwerpen besproken en besluiten genomen. Zo lag er een nieuw 26 pagina’s tellend advies over de aanlandplicht - met schriftelijke inbreng vanuit VisNed - op tafel dat na discussie goedgekeurd werd door het Uitvoerend Comité. In het advies wordt voor belangrijke vissoorten op de Noordzee de consequenties van de aanlandplicht in kaart gebracht.

Verder werd een door VisNed opgesteld advies goedgekeurd over het inzamelen van afval en de daarbij behorende havenontvangst-installaties. De NSAC is van mening dat vissers gemotiveerd moeten worden om actief aan inzameling deel te nemen, dit moet gratis en er dienen goede faciliteiten en makkelijk procedures beschikbaar te zijn.

Voorzitters
Bekend gemaakt werd dat de voorzitter van het Uitvoerend Comité, de Deen Niels Wichmann, in juni 2019 terug zal treden. De voorzitters van de 3 werkgroepen van de NSAC werden in deze vergadering herkozen:

  • Demersale werkgroep: Barrie Deas (Engeland)
  • Werkgroep Skagerrak/Kattegat: Kenn Skau Fisher (Denemarken)
  • Werkgroep Ecosysteem: Euan Dunn (Engeland)