Visserijorganisaties sluiten akkoord over Skagerrak

Deense en Nederlandse visserijorganisaties hebben deze week een akkoord gesloten over Nederlandse visserijactiveiten in het Skagerrak. Hiermee hopen vissers, bestuurders en overheden dat vissers uit beide landen in dit gebied in goede harmonie naast elkaar kunnen blijven vissen.

Naast noordelijk gelegen bestekken in de Noordzee is het Skagerrak de laatste jaren een steeds belangrijker visgebied geworden, waardoor de belangstelling vanuit Nederland om hier te vissen toeneemt.

Dit leverde enkele jaren geleden de nodige spanningen op. Deense staandwant-vissers werden geconfronteerd met schade aan hun netten waarbij vaak miscommunicatie of onwetendheid over posities de oorzaak was.

Met name kleine kustvissers uit diverse havens, in het bijzonder de strandvissers van Tversted, kwamen in verweer omdat zij vonden dat de Nederlandse activiteiten hen veel economische schade toebracht, vooral ook als de Nederlanders gebruik maakten van het recht om binnen de 12-mijlszone te vissen.

Intensief overleg met de Deense visserijorganisatie en vissers in 2019, zorgde in ieder geval voor goede werkafspraken over uitwisseling van informatie ten aanzien van posities van staand vistuig.

Toen werd ook al gesproken over het vrijhouden van de Deense 12-mijl over de volle lengte tussen Hanstholm en Skagen, maar tot afspraken kwam het nog niet.

Vorig jaar werd voor het eerst door een kotter met matten gevist in het Skagerrak en dit gebeurde o.a. in een gebiedje dat op de nominatie staat aangewezen te worden als Natura2000 gebied, op stenen-visbestekken waar niet met de gewone boomkor gevist wordt maar wel door Deense nettenvissers. 

Dit zorgde opnieuw voor de nodige commotie en vanuit het Deense parlement werden opnieuw vragen gesteld over de Nederlandse activiteiten, waarbij sommige politici opriepen alles uit de kast te halen om Nederlandse visserij uit Deense wateren te verbannen.

Afspraken

Ondanks de Corona-beperkingen, is er de afgelopen tijd uitgebreid overleg geweest tussen Deense en Nederlandse visserijbestuurders waarbij, met het oog op gezamenlijke belangen, gesproken is over een overeenkomst waarbij vooral de kleine Deense vissers gefaciliteerd worden. 

Afgesproken wordt dat Nederlandse boomkorschepen met meer dan 221 kW niet meer binnen de 12-mijlszone van het Skagerrak gaan vissen. Concreet betekent dat tussen Hirsthals en Skagen geen gebruik gemaakt wordt van het recht om tot 4 mijl uit de kust te vissen.

Ook wordt in het Skagerrak niet meer met kettingmatten gevist. Hoewel niet getornd wordt aan het bestaansrecht van het gebruik van kettingmatten, wordt wel afgezien van het gebruik hiervan in het Skagerrak. 

Verder wordt na Brexit afgesproken dat de Deense en Nederlandse PO’s intensiever samen gaan werken op het gebied van ruilen, vooral omdat Denemarken een tekort heeft aan Noordzeekabeljauwquotum en Nederland behoefte heeft aan quota voor Noorse kreeft en Zeeduivel in de Noorse zone.

De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en wordt jaarlijks herzien in de maand januari. Partijen bespreken de verlenging van deze overeenkomst uiterlijk in november 2023.

Algemeen belang

VisNed begrijpt dat het ingaan op de Deense wensen een heel lastige kwestie is, immers Nederland heeft rechten en wil deze benutten. Maar uiteindelijk is overwogen dat het in het algemeen belang van de Nederlandse vloot is om de twee verzoeken van Denemarken te honoreren. Hierbij is sprake van een meerderheidsbesluit van de betrokken PO’s.

Tussen de organisaties worden nog afspraken gemaakt over de communicatie, namens Nederland zullen VisNed en de NVB de overeenkomst tekenen.