EBFA voortvarend aan de slag

De European Bottom Fishing Alliance (EBFA) heeft zich in korte tijd ontpopt als een slagvaardige organisatie die diverse zaken opgepakt heeft om aandacht te vragen voor de positie van vissers die op gebruik maken van vistuigen die de bodem raken. Naast het optuigen van de organisatie zijn inmiddels diverse keren overleg gevoerd om een plan de campagne op te stellen.

Inmiddels heeft zich onder leiding van voorzitter Ivan Lopez van der Veen een Uitvoerend Comité gevormd waarin alle 14 deelnemende landen een lid en plaatsvervangend lid hebben aangewezen. Voor Nederland zijn dat Geert Meun en Durk van Tuinen.

Vorige week heeft het Uitvoerend Comité een vergadering gehad met de Directoraten-Generaal MARE (visserij) en ENVI (milieu) over de plannen die ontwikkeld worden in het kader van de Biodiversiteit Strategie waarvoor het onderdeel zeeën in april een actieplan uit zal komen.

Duidelijk werd naar voren gebracht dat in de visserij het heel onbehaaglijke gevoel leeft dat we geconfronteerd worden met een aanval met als doelstelling om bodemberoerende visserijen te weren, te beginnen in Marine Protected Area’s (MPA’s).

Uit de bespreking bleek dat zeker voor DG ENVI een rapport van ICES waarin ingegaan wordt op een aantal specifieke vragen de basis vormt voor toekomstig beleid. Uiteraard zijn hier de nodige vraagtekens bij geplaatst.

Jaren geleden hebben we samen met toen Imares, nu WMR een studie gedaan naar de impact van de boomkor op de Noordzee. Toen had de NL-boomkorvloot de dubbele omvang van de huidige vloot.

We visten toen slechts in 30% van de Noordzee en 80% van de boomkoractiviteiten vond plaats in 30% van 30%.

Inmiddels is wel duidelijk dat de EBFA met wetenschappelijk gevalideerde data en informatie moet komen, er wordt aan gewerkt om hiervoor kennis en knowhow beschikbaar te krijgen.

Er is een bibliotheek aan rapporten beschikbaar afkomstig van internationaal gerenommeerde wetenschappers. Hieruit blijkt dat bodemvisserij en duurzaam en ecologisch beheer heel goed samengaan.

Deze databank en de verzameling van de wetenschappelijke informatie moet de basis worden voor het werkprogramma en plan de campagne van de EBFA.

Er komt een overleg tussen EBFA en Europese Commissie op technisch niveau waarin gesproken wordt over technische aspecten van bodemvisserijen.

Verder is inmiddels een uitnodiging uitgegaan naar de Eurocommissaris Frans Timmersmans die verantwoordelijk is voor de Green Deal waaruit alle aspecten van energietransitie, duurzaam beheer en biodiversiteit voort komen.