Inspraak concept programma EMVAF

Tot 23 april 2021 was er de mogelijkheid om inspraak te leveren op het concept programma EMVAF, de Nederlandse invulling van het Europees Visserijfonds. VisNed heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Een groot deel van de besteding van het EMVAF is gekoppeld aan het Noordzeeakkoord en de daaraan gelieerde kottervisie. De visserij heeft besloten om vooralsnog niet aan tafel te zitten bij het Noordzeeoverleg, maar dat betekent niet dat het akkoord niet wordt uitgevoerd.

Zo wordt er vanuit EMVAF geld beschikbaar gesteld voor versterking van controle en handhaving, voor ecologisch onderzoek naar de effectiviteit van gebiedssluiting en voor de visserijtransitie. 

Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)

Dat er vanuit het Europese Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds geld gaat naar de visserijtransitie en wettelijke onderzoekstaken in het kader van visserijbeheer is vanzelfsprekend.

Echter, we zien steeds meer een integratie van visserijbeleid, natuurbeleid en milieubeleid. Waar de visserij vooral te maken had met Natura 2000, rukt het milieubeleid vanuit het Ministerie van I&W op en met name de KRM brengt ingrijpende gevolgen met zich mee.

Een aanzienlijk deel van het Nederlandse EMVAF programma is gericht op het financieren van de implementatie van de KRM en het monitoren van de daaruit voortkomende gebiedssluitingen. Waar dit tot de reguliere verantwoordelijkheid van het Ministerie van I&W behoort kan VisNed deze aanpak geenszins steunen.

Het kan niet zo zijn dat het visserijfonds gebruikt wordt om een begrotingsgat bij het Ministerie van I&W te dichten om onderzoek te doen en maatregelen te implementeren in het kader van de KRM.

Overheidstaken of steuntje in de rug

Subsidie is een overheidsinvestering en in veel gevallen een steuntje in de rug om sectoren en bedrijven slagkrachtiger te maken op het vlak van innovatie, kennisuitwisseling en sociale impact. Daarnaast zijn er een aantal wettelijke taken die deels vanuit EMVAF kunnen worden gefinancierd.

Er is echter in het EMVAF programma ook veel ruimte gereserveerd voor software, hardware en bijscholing van NVWA personeel, waarvan afgevraagd kan worden of het bijscholen van personeel niet primair uit het reguliere budget van de NVWA moet komen. 

Visserijtransitie

In het EMVAF programma is ook aandacht voor de visserijtransitie. De visserijsector staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie en heeft alle steun en middelen nodig om de uitdagingen het hoofd te bieden, van uitstootvermindering, tot de problemen met de aanlandplicht en het inspelen op het pulsverbod.

Het visserijfonds zou vooral ingezet moeten worden om deze benodigde transitie mét het Ministerie van LNV vorm te geven. Zaken als de opkweek van platte oesters, natuurinclusief bouwen van windparken en het controleren van sluitingen die vanuit het Ministerie van I&W komen zouden, gezien het thema van EMVAF, ondergeschikt moeten zijn aan dit gezamenlijke doel van de visserij en de overheid; ook na 2030 een gezonde en duurzame visserijsector behouden.