Hoorzitting bezwaar VisNed tegen naheffing NVWA

De afgelopen jaren hebben eigenaren van kotters facturen van de NVWA ontvangen voor keuringskosten voor vis en garnalen. VisNed zet vraagtekens bij de rechtmatigheid van het in rekening brengen van deze kosten, en heeft namens de leden tegen de facturen over de jaren 2016 en 2017 bezwaar aangetekend. Gisteren vond de hoorzitting plaats voor de bezwaar- en adviescommissie van VWS. Binnenkort wordt de uitspraak verwacht.

De keuringen in het kader van toezicht op voedselveiligheid werden tot de opheffing van het Productschap Vis in medebewind uitgevoerd door de buitendienst van het Productschap. Bij de opheffing van het Productschap en de overgang hiervan naar de NVWA zijn hierover afspraken gemaakt.

Het is intussen duidelijk dat in de tijd van het Productschap de financiering van deze keuringen opgebracht werd door de Nederlandse overheid, er werden toen geen kosten doorberekend aan de aanvoerder. Het is nog steeds niet duidelijk welke wijzigingen er binnen de NVWA zijn doorgevoerd waardoor de kosten van de keuringen ineens wél op het bordje van de aanvoerder worden gelegd.

Naar aanleiding van de facturen over 2016 en 2017 is in samenspraak met onze advocaten van Wybenga Advocaten te Rotterdam een bezwaarprocedure gestart. De behandeling van het bezwaar heeft lang op zich laten wachten, omdat we bij de overheid via een WOB-procedure informatie boven water moesten krijgen, wat geruime tijd in beslag nam, maar gisteren was het zover.

De bezwaar- en adviescommissie van het ministerie van VWS nam uitgebreid de tijd om de NVWA en VisNed te horen over deze kwestie. Door Mr. Kirsten Boele van Wybenga Advocaten en vertegenwoordigers van VisNed is gemotiveerd betoogd dat de facturen onterecht opgelegd zijn.

Binnenkort wordt een uitspraak verwacht, welke gezien moet worden als een advies aan de staatssecretaris ten aanzien van hoe er in deze zaak gehandeld moet worden.

Ook nu weer bezwaar indienen

Op dit moment ontvangen eigenaren van kotters nieuwe facturen van de NVWA voor keuringskosten van vis, nu over de boekjaren 2018 en 2019. Nu we in afwachting zijn van het standpunt van de bezwaar- en adviescommissie van VWS willen wij de bezwaartermijn voor deze facturen stuiten om daarmee te voorkomen dat deze onherroepelijk worden. We kunnen later kunnen besluiten een nieuwe procedure wel of niet door te zetten.

Factuur 2018/2019 wel betalen

Het indienen van het bezwaar heeft helaas geen opschortende werking voor de betalingsverplichting. Om (incasso)kosten te voorkomen adviseren wij de aanvoerders om de factuur over de jaren 2018 en 2019 wel te voldoen. Indien de bezwaarprocedure positief afloopt, zal terugbetaling (plus rente) plaatsvinden.

Kopie factuur opsturen

Wij verzoeken onze leden om een kopie van de NVWA-factuur aan het VisNed-secretariaat op te sturen, uiterlijk voor 8 juli 2020. Dit kan via email naarinfo@visned.nl of per post sturen naar VisNed, Postbus 59 te 8320 AB Urk.