Ketenoverleg nalevingsgezindheid, controle en handhaving

Maandag 15 juni vond er een visketenoverleg plaats tussen sector, handel, NVWA en LNV. Dit overleg over zaken rondom controle en handhaving is een van de voorbeelden van de toenemende aandacht voor de nalevingsgezindheid van de vloot. Tegelijkertijd is het een geschikt podium om problemen inzake de controle en handhaving aan te stippen en op zoek te gaan naar constructieve en pragmatische oplossingen.

Tijdens het ketenoverleg wordt gesproken over onderwerpen die te maken hebben met controle en handhaving. Zo is gesproken over de problematiek met het aanlanden van vis in Denemarken en de voortgang in het ontwikkelen van het privaat toezicht voor de garnalenvisserij.

Maar ook meer beleidsmatige onderwerpen, zoals de invoering van de bestuurlijke boete komen ter sprake. De gemene deler in deze bespreking is de groeiende behoefte dat wet- en regelgeving, hoe onzinnig of tegenstrijdig deze wellicht gevonden wordt, wel nageleefd wordt.

Overheidstaken versus taken van de sector zelf

We constateren regelmatig dat de overheid onvoldoende capaciteit heeft om effectief te kunnen controleren, maar dat ontslaat de overheid niet van hun wettelijke taak tot controle en handhaving. De overheid kijkt steeds nadrukkelijker naar de sector zelf om de handschoen op te pakken.

Dit wordt bevestigd in de brief met de kabinetsappreciatie van het advies van mevrouw Burger, waarbij we willen benadrukken dat handhaving door de sector zelf nooit een vervanging kan zijn van de taak van de overheid in dezen. Overigens, het belang van het naleven van wet- en regelgeving is niet alleen ter voorkoming van boetes en strafpunten, maar is ook van belang ten aanzien van de positie en het imago van de visserijsector.  

Privaat toezicht garnalen

Aangaande de garnalenvisserij wordt vanuit de sector hard gewerkt aan de ontwikkeling van het privaat toezicht. Ook daarbuiten zal dit onderwerp de komende jaren meer op de agenda staan. Zo is recent gemeld dat ook IL&T richting toezicht op afstand wil gaan werken, waardoor steeds meer verantwoordelijkheid bij de ondernemer komt te liggen. Tegelijk geeft dit ook meer vrijheid aan degene die hun zaken goed op orde hebben en houden.