PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19

De gevolgen van de maatregelen die er genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

De in CVO-verband opererende Producentenorganisaties (PO's) hebben regelmatig overleg om in verband met de crisis de aanvoer zo goed mogelijk af te stemmen op de gewijzigde vraag uit de markt.

De PO’s hadden daarom voor de visserij op platvis, garnalen en Noorse kreeft maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en er wordt steeds informatie uit de markt ingewonnen hoe ontwikkelingen verlopen.

Inmiddels is voor genoemde vlootsegmenten een mogelijkheid tot stilligregeling gecreëerd, eerder voor de garnalenvloot en nu ook voor de kotters die actief zijn op Noorse kreeft en vis.

Er is sprake van een stilligweek wanneer een vissersvaartuig een volle (kalender)week (7 dagen) in de haven is gebleven. Alleen schepen die met VMS kunnen aantonen dat ze de afgelopen twee jaar minimaal 120 zeedagen op garnalen, platvis en/of Noorse kreeft hebben gevist komen in aanmerking voor een stilligvergoeding.

Deze week, week 16 hebben 53 garnalenkotters, 8 Noorse kreeft-vissers en 31 platviskotters gebruik gemaakt van de stilligregeling.

Visserij op platvis

Deze week zijn opnieuw diverse overleggen geweest waarbij de meest recente marktontwikkelingen uitvoerig zijn besproken. Het twee weken geleden geconstateerde prijsherstel bij tong bleek van korte duur te zijn en de prijsdaling van vorige week zet zich door. Kortom de markt blijft heel gevoelig. Voor de handel is het lastig als de aanvoer van tong en tarbot/griet elke week wijzigt.

In CVO-verband is besloten om voor volgende week (week 17) de uren-regeling aan te passen en de stilligregeling te continueren.

Aanvoerregeling platvisvissers voor week 17 (maandag 20 april 2020 00:00 uur tot zondag 26 april 2020 24:00 uur)

De urenregeling wordt beperkt op 100 uur.

Daarnaast geldt een stilligregeling. Deelname geldt voor alle schepen die op demersale soorten vissen en is vooralsnog vrijwillig.

Indien u nog vragen hebt kunt u contact met uw PO opnemen.

Visserij op garnalen:

De uitbraak van COVID-19 heeft een impact op de vraag en logistiek en verwerking van garnalen. Een combinatie van factoren, horecasluitingen en zeer beperkte pelcapaciteil leidt tot een aanzienlijke verstoring van de markt.  Voor volgende week, week 17 is besloten tot een beperkte visserij in combinatie van een stilligregeling, de regeling luidt als volgt:

Visplan week 17

De PAP commissie van de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO) heeft voor week 17 de volgende regeling voor garnalenvisserij vastgesteld: maandag 20 april 2020 vanaf 00:00 uur tot woensdagmiddag 23 april 12:00 uur (max. 60 uren op zee) op basis van haven uit en haven in. Geen sprake van uitzonderingen in de vorm van stapelen of stilliggen!

Deze regel geldt zowel voor nationale wateren als ook internationale wateren (bijv. Sylt). Havens van vertrek van Helgoland en Waddeneilanden (Nederlands en Duits) zijn niet toegestaan wanneer het niet uw thuishaven betreft. De PO’s houden nadrukkelijk toezicht op het werkelijk aantal uren op zee, vertrek- en aankomsttijd. Het PAP comité hanteert een boete van € 250,00 per elk overschreden uur.

 Stilligregeling

In verband met de afgenomen vraag en beschikbare pel-capaciteit hebben de CVO-PO’s besloten tot een volledige stilligweek in week 14 (30 maart t/m 3 april 2020). Nadien is er sprake van een urenbeperking waarbij er vanuit verschillende PO’s voorkeur is om gebruik te blijven maken van een stilligregeling. Vandaar dat de CVO PO’s de leden de mogelijkheid bieden om zich aan te melden voor de stilligregeling.

De CVO-PO’s zetten erop in dat week 14 met terugwerkende kracht in aanmerking komt voor een vergoeding en vervolgens ook de weken die de leden vanaf week 14 gaan liggen. Vandaar hierbij de mogelijkheid om u hiervoor aan te melden.

Aanmelding stilligregeling

Als u (met terugwerkende kracht) in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de stilligregeling zoals hierboven beschreven dan dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek voor maandagmorgen 12:00 uur.

Voor degene die volgende week naar zee gaan vragen we met klem bovenstaande regeling op te volgen, dus niet eerder dan maandag 00.00 uur naar zee en sowieso woensdag voor 12.00 uur binnen.

Aanmelden voor de stilligweek/stilligweken bij uw eigen PO. Indien u nog vragen hebt kunt u contact met ons opnemen.

Visserij op Noorse kreeft:

Vastgesteld moet worden dat vraag naar Noorse kreeft op de afzetmarkt gedaald is tot vrijwel nihil. Dit is terug te zien in de prijsvorming. Mede op basis informatie vanuit de markt is naast een aanvoerbeperking nu ook de mogelijkheid voor leden van Nederlandse PO's gebruik te maken van een stilligregeling.

Aanvoerregeling Noorse kreeftvissers voor week 17 (maandag 20 april 2020 00:00 uur tot zondag 26 april 2020 24:00 uur)

De PO’s, aangesloten bij de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), hebben de aanvoerregeling voor Noorse kreeft geëvalueerd. De vraag naar Noorse kreeft blijft onverminderd heel laag en de handel heeft nog steeds aan haar contractvissers laten weten niet of maar heel beperkt Noorse kreeft te zullen afnemen.

De stilligregeling wordt gecontinueerd. Een vissersvaartuig kan in aanmerking komen voor een vergoeding wanneer het vissersvaartuig een volle (kalender)week (7 dagen) in de haven is gebleven. Eerder zijn vanuit LNV bedragen gecommuniceerd waarover op basis van informatie van WEcR opnieuw overleg plaats vindt. Begin volgende week wordt daarover definitief besloten.

Deelname aan de stilligregeling geldt voor alle Nederlandse schepen die op demersale soorten vissen en is vooralsnog vrijwillig. Indien Noorse kreeftvissers in week 17 wensen stil te liggen dan dienen zij zich uiterlijk maandagmiddag 12.00 uur bij hun PO aan te melden.

De PO’s hebben verder besloten om voor degene die toch op Noorse kreeft willen vissen, de maatregel van de afgelopen weken ook voor week 17 te continueren wat betekent dat deze schepen zich er vooraf van dienen te vergewissen dat zij een afnemer voor de vangst aan Noorse kreeft hebben. Klokverkoop wordt ten sterkste ontraden in verband met aanzienlijke marktverstoring. De leden van de PO’s dienen zich te houden aan een maximale aanvoer van 1.500 kg per week.