VisNed: NGO's, help bij het redden van de puls!

Ook deze week stond in diverse Brusselse bijeenkomsten, waar VisNed aan deelnam, de Technische Maatregelen, waaronder Puls, prominent op de agenda. In de vergadering van de Demersale werkgroep van de Noordzee-adviesraad afgelopen woensdag pleitte Pim Visser voor steun vanuit met name de hoek van de NGO’s om Pulsvisserij in de toekomst mogelijk te houden. Bij deze vergadering waren als observers ook visserijwethouder Geert Post van de gemeente Urk en Juriean Brands namens het Bestuurlijk Platform Visserijgemeenten aanwezig die met eigen ogen de inzet van VisNed konden opmerken.

Nadat de triloog-onderhandelingen over de Technische Maatregelen begin deze maand zijn afgebroken proberen de 3 partijen; Europese Commissie, Raad van ministers en Europees Parlement dichter tot elkaar te komen. Uit alles blijkt dat de genoemde partijen kost wat kost een politiek akkoord willen bereiken waarbij allang niet meer van belang is of de regeling nog wel werkbaar is voor vissers en de visserij verder helpt in een duurzaam beheer van de bestanden. Integendeel, schade voor de sector schijnt er niet toe te doen, als er maar een nieuwe Verordening komt.  

Puls
Ook voor Puls hangt er een negatief besluit boven de markt. Uit de triloog-onderhandelingen hebben we inmiddels begrepen dat het Europees Parlement er heel strak inzit. In januari heeft een grote meerderheid van het EP voor een totaalverbod gestemd en de EP-vertegenwoordiger in de triloog wil hier zoveel mogelijk aan vast houden.

In de vergadering kwam de dossierhouder van de Europese Commissie een update geven. Inmiddels lijkt er overeenstemming te zijn over maaswijdtes en percentages (wat de regeling al weer een stuk ingewikkelder maakt) en ook over een nieuwe, weer strengere, duurzaamheids-indicator die er op moet toezien dat er meer grotere vissen in een bestand komen en de vangst van kleine vis tegengaat.

Op Puls en op het extra beschermen van zeezoogdieren liggen de standpunten nog ver uiteen, waardoor er op dit moment nog geen nieuwe datum voor het vervolg van de triloog-onderhandelingen is vastgesteld.

In niet mis te verstane worden maakte Pim Visser namens VisNed duidelijk dat zich een rampscenario gaat voltrekken als Puls beëindigd moet worden. Het toekomstperspectief wordt dan ontnomen en het blijft volstrekt onbegrijpelijk en onacceptabel dat wetenschappelijke informatie terzijde geschoven wordt. Daarom deed hij een oproep aan de andere leden van de Noordzee-adviesraad, in het bijzonder de NGO’s, om er voor te pleiten dat wetenschappelijke informatie de basis moet zijn om innovaties te beoordelen en niet emotie, leugens en fakenieuws.

Helaas kwam er tijdens de vergadering geen respons. Wel werd op verzoek van VisNed besloten om het door de Noordzee-adviesraad reeds in 2015 opgestelde unanieme positieve advies over Puls nog een keer naar de triloog-onderhandelaars toe te sturen.

Aanlandplicht

In de vergadering is door de vertegenwoordiger van de Scheveningengroep (Maarten Wegen van LNV) een presentatie gehouden over de roadmap hoe de vrijstelling van aanlandplicht voor roggen ingevuld moet worden. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer wetenschappelijke informatie over roggen en tot een handleiding voor vissers hoe om te gaan met roggen die weer terug gezet moeten worden.

Over de tijdelijke ontheffing op basis van hoge overleving voor schol voor slechts 1 jaar, werd door de VisNed-vertegenwoordiger niet onder stoelen geschoven dat dit als een onverantwoorde actie van de Europese Commissie te kwalificeren is. We zijn minstens 3 jaar nodig om dit pilotproject, waarbij gebruik gemaakt gaat worden van camera's, tot een goed einde te brengen. Het werkt volgens VisNed demotiverend bij deelnemende vissers omdat een dergelijke opstelling van de Commissie getuigd van weinig vertrouwen.

EAPO

Ook de werkgroep Noordzee van de Europese Associatie van PO’s kwam bijeen om de actuele onderwerpen te bespreken. Over de aanlandplicht is geconstateerd dat voor een beperkt aantal landen (Denemarken, Zweden, Nederland) er dan –tijdelijke- oplossingen in het verschiet liggen maar dat voor meerdere landen er met ingang van 2019 nog steeds chaos dreigt.

Daarom is besloten om in februari 2019, wanneer de volledige implementatie van de aanlandplicht ongeveer 6 weken loopt, een conferentie in het Europees Parlement te beleggen. Met name ook om te laten zien wat er door de verschillende vloten gedaan wordt op het gebied van selectiviteit om daarmee het onterechte verwijt aan de visserijsector dat er te weinig gedaan wordt uit de wereld te helpen.

Over kabeljauw lag een document op tafel waarin de wetenschapper van de Deense visserijorganisatie haarfijn uitlegt dat er bij de ICES sprake is van steeds gewijzigde waarnemingen leidend tot jojo-adviezen over de kabeljauwstand in de Noordzee en de daaraan verbonden TAC-adviezen. Besloten werd om dit document als EAPO-standpunt bij de beleidsambtenaren van de Europese Commissie en lidstaten neer te leggen, zodat het onder andere in de aanstaande EU-Noorwegen-onderhandelingen meegenomen kan worden.