Gevolgen COVID-19 voor de vissector

De uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus heeft grote impact op onze samenleving, wereldwijd en in Nederland. De gevolgen van de maatregelen om de pandemie in te dammen raken ook onze sector in de volle breedte. In Nederland maar ook in Brussel hebben organisaties uit de visbranche hiervoor aandacht gevraagd en een beroep op financiële steun aangekondigd. Hieronder antwoorden op belangrijke vragen.

De grote vraag is: Hoe lang gaat dit duren en wat moeten we doen om de schade zoveel mogelijk te beperken? Ook wij hebben momenteel niet alle antwoorden in huis, maar het VisNed team werkt gedurende de uitbraak gewoon door (al dan niet thuis) en zal proberen u zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien. Bij visserij-gerelateerde vragen, of ondernemersvragen, schroom niet om contact op te nemen via 0527-68 4141 of per email via info@visned.nl.

Wat te doen bij ziektesymptomen aan boord van een vissersvaartuig?

Vanuit VisNed hebben we deze vraag voorgelegd aan huisartsen waarop deze reactie gegeven werd: “Het is net als bij een gewone griep. Er moet vanuit gegaan worden dat als één opvarende besmet is de andere opvarenden aan boord ook besmet raken. Behandeling is ook als bij een gewone griep, het is een kwestie van uitzieken.

Echter nemen de klachten toe en treedt naast koorts ook kortademigheid en benauwdheid op, dan moet contact opgenomen worden met de RMD. Indien de klachten toenemen moet naar binnen gevaren worden of dient desnoods de patiënt met behulp van helikopter van boord gehaald te worden, dit alles in overleg met RMD. Als iemand benauwd wordt is het geen kwestie van een kritieke situatie in een paar uur dus ook geen reden voor directe paniek, maar actie is wel geboden."

Gegeven de verloop van de COVID-19 uitbraak wordt aangeraden om, als er in het weekeinde al bepaalde klachten ontstaan zijn van hoesten, verhoging etc.  thuis te blijven en uit te zieken, om besmetting van de rest van de bemanning met al dan niet serieuze consequenties te voorkomen.

Het RIVM heeft ook een instructie voor de zeevaart uitgegeven, deze is HIER te lezen.

Wat voor effect heeft COVID-19 op de markt en hoe gaan we hiermee om?

Voor de afzet van onze visproducten zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van het buitenland maar voor de exclusievere soorten, zoals grote tong en tarbot, ook van de Nederlandse restaurants en hotels. Door de lockdown in diverse landen en ook de sluiting van horeca in Nederland wordt de afzet verstoord en is spake van een enorme prijsval.

Afgelopen dinsdag heeft een eerste overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van aanvoer en handel/verwerking. Toen is vastgesteld dat er op dat moment nog geen dringende maatregelen noodzakelijk waren. Aangegeven werd dat de vraag naar visproducten niet afnam. Inmiddels is dat veranderd. Ook is transport in toenemende mate een probleem.

Afgesproken is dat ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden en dat we om de paar dagen overleg hebben, het eerstvolgende is vrijdagmiddag 20 maart 2020.

Hoe wordt in Europees visserijverband ingespeeld op COVID-19?

Ook de Europese koepels van visserijorganisaties, EAPO en Europêche, hebben inmiddels brieven gestuurd naar de Europese Commissie. In deze brieven is gewezen op de vitale rol die de visserij kan vervullen in het voorzien van gezond voedsel, vooral in deze bijzondere omstandigheden. Het belang van gezond en vers voedsel als primaire basisbehoefte is juist nu groot, meer dan ooit hebben we gezonde en lokale voeding nodig om de benodigde weerstand goed te houden. 

Tegelijk is er ook op gewezen dat de visserijsector geconfronteerd worden met beperkende maatregelen rondom de bestrijding van COVID-19 en dat de sector, waar nodig, voor financiële ondersteuning in aanmerking wenst te komen.

Kan de sector aanspraak maken op de aangekondigde financiële maatregelen voor ondernemers die schade lijden vanwege de COVID-19 uitbraak?

Het kabinet heeft een scala van maatregelen aangekondigd om de Nederlandse economie te steunen, zie HIER

Eerder deze week is al vanuit de CVO (overkoepeling van PO’s) en Visfederatie (handel en verwerking) een brief gestuurd aan de ministeries van LNV en EZ, waarin melding gedaan is van de situatie in de vissector en de verwachtingen voor de komende tijd. In deze brief wordt gevraagd om  steun aan de bedrijven (handel/verwerking, aanvoer) en voor personeel en opvarenden. 

Inmiddels is duidelijk dat het niet-varende deel van de sector een beroep kan doen op tijdelijke noodmaatregelen van de overheid. De regering stuurde daar deze brief over. In die brief staat ook een regeling voor ZZP-ers genoemd, het Ministerie van LNV is in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken of deelloonvissers hier ook onder kunnen vallen.

In de EU zijn voorstellen gedaan voor een pakket aan steunmaatregelen voor de visserij, waarover komende week door de Europese ministers van visserij zal worden beslist. Het Ministerie van LNV werkt aan de Nederlandse uitvoering van dit pakket. Deze maatregelen worden gefinancierd met gelden uit het Europees Visserijfonds. Heel concreet gaat het om:

  • Een stilligregeling
  • Opslagsteun
  • Algemene economische steun

De stilligregeling zou moeten gelden voor alle vlootsegmenten en wordt uitgevoerd door de PO's. Een eerste gedachtewisseling kwa uit op het mogelijk 'om-en-om' varen, waarbij telkens de helft van de vloot op zee is.

En zoals gemeld wordt er gekeken naar een regeling voor de opvarenden waarbij aangesloten wordt bij de ZZP-regeling die het kabinet eerder deze week bekend heeft gemaakt.

De maatregelen kunnen helaas komende week nog niet worden ingezet. We zijn intensief in gesprek met LNV en dat overleg zetten we komende week voort. Zodra er meer bekend is versturen we een extra nieuwsbrief.

In verband met de ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 heeft het ministerie van LNV een e-mailadres geopend waar ten alle tijden signalen, informatie en vragen over de impact van het COVID-19 (corona) virus naar toe kunt sturen. Dit adres is: COVID19@minlnv.nl.

Aanlanden in buitenlandse havens

In verband met corona zijn er door diverse landen reisbeperkingen afgekondigd en wordt er bij de grenzen gecontroleerd. Als aangetoond wordt dat een bemanning op weg is naar een haven omdat de kotter daar ligt of naar huis gereisd wordt dan levert dat geen problemen op. Hiervoor zijn formulieren beschikbaar en de leden die hiervan gebruik willen maken kunnen contact opnemen met Jurie Romkes; jromkes@visned.nl   

Zijn er nog gevolgen voor de geneeskundige verklaring?

De medisch adviseur van ILT heeft een bericht gestuurd over de tijdelijke verlenging van de geneeskundige verklaringen. In verband met de COVID-19 pandemie blijven de geneeskundige verklaringen Zeevaart waarvan de geldigheid verloopt tussen 16 maart 2020 en 16 juni 2020 op basis van het besluit Zeevarenden tot 16 juni 2020 geldig.