Bijeenkomst Europese PO's in Brussel

Op dinsdag 19 februari werd in Brussel een ledenbijeenkomst van EAPO gehouden, de Europese vereniging van PO’s. Een groot aantal medewerkers van de Europese Commissie kwam langs om een update te geven van al de verschillende dossiers die lopen. Er is gesproken over onder andere het EFMZV, dossier Technische Maatregelen, de aanlandplicht en de productie en afzetplannen van PO’s. Vanuit Nederland namen VisNed en de RVZ in Brussel aan dit Europese overleg deel.

Deze halfjaarlijkse EAPO-bijeenkomst in Brussel bood Hepke Deelstra en Nathanaël Middelkoop als nieuwe teamleden van VisNed een mooie mogelijkheid kennis te maken met onze Europese collega’s. Ze konden meteen horen hoe in de diverse landen tegen visserijbeleid wordt aangekeken en er konden werk-afspraken gemaakt worden over internationale samenwerking op de diverse dossiers.

Nieuwe Controleverordening

Als eerste kwam de nieuwe controleverordening ter sprake. Hierbij is erop gewezen dat de implementatie en ratificatie ervan twee jaar zal gaan duren vanaf het moment dat de Raad en het Parlement deze controleverordening hebben vastgesteld. Dat lijkt ver weg, maar de zaken worden wel nu al vastgelegd. Voor Nederland zijn het wegen bij aanlanding, continu meting van motorvermogen en controles met camera’s knelpunten.

Plastic verordening

In deze verordening is een plicht tot recyclingsysteem (zoals we dat kennen voor koelkasten en tv’s en andere apparatuur) opgenomen. Hierover moeten afspraken gemaakt worden, waarbij de industrie wel aan tafel gevraagd moet worden.

Tegelijk vraagt het van de sector een visie op recycling en circulaire economie, waarbij het met name gaat om het recyclen van netwerk. In Nederland is VisNed goed aangesloten bij de ontwikkelingen, afgelopen maandag nog vergaderden we met het Ministerie van I en W, Kimo, NGO’s, leveranciers en adviseurs.

De Europese Commissie heeft onderkend dat de industrie meer in de Brusselse processen betrokken moet worden om tot werkbare oplossingen te komen, EAPO en Europêche zijn daarvoor het eerste aanspreekpunt

Marktontwikkelingen

De Markt Adviesraad heeft een aanbeveling gedaan over de inhoud van Productie en Afzetprogramma’s die PO’s moeten maken. Die programma’s bieden aan PO’s enorme kansen, maar dan moeten de lidstaten dat wel ondersteunen. Nederland is in het leggen van de koppeling met het Europese fonds behoorlijk ‘zuinig’, wat VisNed betreft veel te zuinig, terwijl onze PO’s tot de meest vooruitstrevende in Europa behoren.

Het nieuwe Europees fonds EFMZV

De samenstelling van het nieuwe steunfonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) werd ook besproken. Het budget lijkt onder druk te staan vanwege de Brexit. Toch zou het volgens de Commissie het EFMZV qua omvang gelijk moeten blijven.

Het Europees Parlement maakt zich zorgen over de regeldichtheid van het EFMZV en willen het simpeler. De Commissie onderschrijft dit standpunt wel, maar wil aan de andere kant voorkomen dat die versimpeling niet tot willekeur leidt. Ook wil de Commissie de uitvoering nadrukkelijk versimpelen, maar ziet dat lidstaten die uitvoering vaak onnodig ingewikkeld maken. Dat laatste riep dat bij de aanwezigen veel herkenning op, ook bij VisNed.

Technische Maatregelen

In de onderhandelingen over het dossier Technische Maatregelen is volgens VisNed de Nederlandse kottersector geslachtofferd om het dossier te kunnen afronden en de frustratie ten aanzien hiervan is nadrukkelijk overgebracht. De verordening is een draak van een regeling en het afronden duurde daarom ook verschrikkelijk lang, maar liefst 1.069 dagen. Volgens de Commissie is het compromis een succes, omdat het de bestaande Europese regelgeving en beleid samenvoegt en daarmee overzichtelijker maakt.

De leden van EAPO waren dat helemaal niet met de Commissie eens. Het is echt een heel slecht resultaat, met micromanagement en wederom tegenstrijdige regels, die niet te verenigen zijn met de aanlandplicht. Zo staan er nog steeds percentages vangsten in voor het vaststellen van te gebruiken maaswijdtes.

Het huidige compromis aangaande de puls was volgens de Commissie het hoogst haalbare, aangezien 70% van het Europees Parlement een jaar geleden tegen de legalisering van de pulskor gestemd heeft. Tegenstrijdig is ook dat de Commissie heeft aangegeven dat toekomstige technische maatregelen qua selectiviteit beter moeten zijn en tegelijkertijd wel de puls heeft verboden.

Aanlandplicht

De implementatie van de aanlandplicht verloopt volgens de EAPO leden problematisch, maar volgens de Commissie is er niet veel aan de hand, een vorm van struisvogelpolitiek. Vanuit de leden van EAPO werd aangegeven dat er per land en per zeegebied en per tuig voor dezelfde soort soms verschillende regelingen en normen zijn, wat leidt tot onwerkbare situaties.

Waarom maar uitzondering schol voor 1 jaar

De Commissie heeft bij de aanlandplicht voor schol een 1-jarige uitzondering gegeven, terwijl er een 3-jarige uitzondering gevraagd was. De reden hiervan is dat de Commissie bang was dat met een 3-jarige uitzondering het wetgevingsproces zou vastlopen vanwege het wetenschappelijk advies en de weerstand in het Europees Parlement.

Het is nu, volgens de Commissie, aan de lidstaten om aan te geven welke maatregelen zij nemen om bijvangst van schol te voorkomen. Hierbij kunnen de lidstaten ook aangeven dat de huidige tijdspanne van 1 jaar voor onderzoek naar de overleving veel te kort is. Hierbij vinden ze ICES aan hun kant, die heeft aangegeven dat ze voor dergelijk onderzoek minimaal een tijdspanne van vijf jaar nodig hebben.

Vanuit VisNed is er nadrukkelijk op gewezen dat er momenteel geen enkele richtlijn is voor wat als een “hoge” of een “lage” overleving zou zijn. Dit bemoeilijkt de hele discussie over te nemen maatregelen. En als dan in de norm ook nog verschillen per soort en per gebied worden gehanteerd is de chaos compleet.

Europese vertegenwoordiging

In de nabespreking kwam het bestuur van EAPO tot de conclusie dat een goede Europese vertegenwoordiging essentieel is en dat daar een permanent goed secretariaat in Brussel bij hoort, maar het bestuur kwam er niet uit hoe daaraan dan invulling moet worden gegeven.

Ook hier geldt ‘alle waar is naar zijn geld’, financiering is cruciaal en daarom delft de sector keer op keer het onderspit, vooral in de lobby waar NGO’s veel meer mensen kunnen inzetten.

VisNed is ervan overtuigd, net als de RVZ, dat we als visserij een veel beter verhaal hebben en dus wel voluit op de Europese lobby moeten inzetten met een sterk gezamenlijk Brussels secretariaat en Brusselse aanwezigheid vanuit de nationale organisaties.