Vis uit Noordelijke EU wateren bijna 100% duurzaam

De Europese Commissie verwacht dat dit jaar 99% van de aanvoer uit de Baltische zee, Noordzee en Noordelijke wateren afkomstig is van duurzaam beheerde visserijen. De visbestanden die nog niet volgens MSY worden beheerd zijn vaak kleine bestanden. Prachtig nieuws, wat onder meer besproken werd tijdens de  Demersale werkgroep van de Noordzeeadviesraad (NSAC) onder leiding van de nieuwe voorzitter Caroline Gamblin.

Tijdens de online vergadering van de Demersale werkgroep, presenteerde de Europese Commissie haar jaarlijkse document “Policy Statement on state of play and orientations for 2021” waarin een overzicht wordt gegeven van ontwikkelingen in de visbestanden in de Noordoostelijke Atlantische wateren, waaronder de Noordzee, de Middellandse zee en Zwarte zee. 

Voor de Noordoostelijke Atlantische wateren is de situatie de afgelopen 15 jaar aanmerkelijk verbeterd, de visserijdruk is grofweg met 50% afgenomen en bevindt zich op en rond MSY. Daartegenover staat dat de totale biomassa van de ongeveer belangrijkste 80 visbestanden met 50% toegenomen is.

Er wordt verwacht dat dit jaar 99% van de aanvoer uit de Baltische Zee, Noordzee en Noordelijke wateren uit duurzaam beheerde bestanden afkomstig is. Een opsteker voor de sector, die er alles aan doet om verantwoord te opereren.

Toen vanuit de Europese Commissie gewezen werd op de slechte naleving van de regels rond de aanlandplicht, werd er vanuit de aanvoersector terecht op gewezen dat een duurzaam beheer van bestanden heel goed mogelijk is zonder aanlandplicht, dus laten we hier dan ook mee stoppen.

Naast het mooie nieuws over de Noordelijke Europese visbestanden, werd er tijd gereserveerd voor een presentatie van Colm Lordan namens ICES voor de presentatie van de vangstadviezen voor volgend jaar. Zie hiervoor elders in deze nieuwsbrief. Ook werd besloten om het Pulsadvies van de NSAC uit 2015 te actualiseren.

Noordzeekabeljauw

Zoals bekend wordt sinds eind vorig jaar, toen opnieuw vanuit ICES alarmerende berichten kwamen over de kabeljauw, gesproken over extra beschermende maatregelen. Inmiddels heeft Noorwegen drie grote gebieden gesloten voor alle vormen van visserij met bodemvistuigen.

In een eerder stadium heeft de NSAC een advies uitgebracht aan de Europese Commissie waarin aandacht gevraagd werd voor proportionele maatregelen waarbij visserijen met een kleine bijvangst aan kabeljauw ontzien werden.

Ook werd erop gewezen dat kabeljauw geen choke species (verstikkingssoort) moet worden in het kader van de aanlandplicht, zodat de quota van andere soorten wel opgevist kunnen worden.

De vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Belgische voorzitter van de Scheveningengroep lieten nu weten dat de gesprekken over extra maatregelen in Europese wateren nog steeds lopen maar dat de focus verlegd is naar lange termijn maatregelen die waarschijnlijk niet eerder dan in 2021 beschikbaar komen. Dit biedt de NSAC-Focusgroep voor kabeljauw, waar VisNed deel van uitmaakt, de tijd om input vanuit de sector te blijven leveren.

Technische maatregelen

Een ander onderwerp binnen de Scheveningengroep is de discussie over de definities voor 'gerichte visserij' in het kader van de nieuwe verordening Technische Maatregelen.

Het overleg hierover loopt nog steeds, er zijn een aantal voorstellen geformuleerd die nu beoordeeld worden door het wetenschappelijke en economische adviesorgaan van de EU; STECF. In de loop van deze maand wordt het gevraagde advies verwacht.

Eind dit jaar moet de Europese Commissie met voorstellen komen verband houdend met de evaluatie van de nieuwe verordening Technische maatregelen. De NSAC-Focusgroep voor Technische Maatregelen volgt dit proces nauwgezet.

Tenslotte werd aandacht geschonken aan het recent door ICES uitgebrachte advies over de pulsvisserij. Ondanks flinke tegenstellingen is het in 2015 gelukt om een NSAC-advies uit te brengen. VisNed heeft voorgesteld om dit advies te actualiseren. 

Het is bekend dat er sprake is van een gevoelig onderwerp, daarom riep VisNed op om een geïnformeerde discussie te houden op basis van de wetenschappelijke informatie, een mantra dat ook binnen de NSAC altijd uitgedragen wordt. 

Afgesproken is dat er een overzicht gemaakt wordt van de punten uit het advies van 2015 die op basis van het nieuwe wetenschappelijke advies geupdate moeten worden.